دکتر حمزه امین طهماسبی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه:
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر حمزه امین طهماسبی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد: رشت
وضعیت تاهل: متاهل – دارای یک فرزند
 دكتري: مهندسی صنایع

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع- صنایع

كارشناسي: مهندسی صنایع- تولید صنعتی 


سوابق شغلی و اجرایی


1- موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری صدرا مستقر در پارک علم و فناوری گیلان - مرکز رشد انزلی

2- مبدع سامانه آنلاین ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در مناقصات

3- ده سال سابقه کار مستقیم در صنایع با مشاغل کارشناسی و مدیریتی در حوزه های تضمین کیفیت، کنترل پروژه، برنامه ریزی، طرح و برنامه، آموزش و مدیریت پروژه از سال 1384 تا 1394

4- مدیریت تامین منابع سه پروژه ملی در صنایع بخش خصوصی 1387-1390

5- مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه دو پروژه ملی در صنایع بخش خصوصی 1390-1392

6- معاونت طرح و برنامه سه پروژه کلان ملی در صنایع بخش خصوصی 1390-1392

7- طرح ریزی و اجرای آموزش کاربری یک پروژه ملی در صنایع بخش خصوصی 1392-1393

8- تدوین سیستم ارزیابی عملکرد در صنایع بخش خصوصی 1388

9- مشاوره و پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادها صنایع بخش خصوصی 1389

10- تدریس دروس رشته مهندسی صنایع در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه از سال 1387

11- راهنمايي حدود 35 پايان نامه كارشناسي و کارشناسی ارشد مهندسي صنايع تاکنون

12- برگزاری ده ها کلاس آموزشی در زیرمجموعه های وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع از سال 1388 (به میزان حدودی 350 ساعت) در امور ذيل:

برنامه ريزي و كنترل پروژه،                   مديريت پروژه،
مدیریت تداركات و مناقصات،                 مديريت ریسک،
روش های تصمیم گیری مدیریت،          تهیه و تدوین سیستم ها و روش ها،
زنجیره تامین،                                   نظام پيشنهادها،      

نرم افزارهای مدیریت پروژه و کامفار،      اصول خلاقیت،

13- شرکت در دوره های آموزشی مختلف برگزار شده توسط موسسات معتبر آموزشی به میزان حدودی 500 ساعت

14- شرکت در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی به میزان حدودی 120 ساعت

15- استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان از سال 1394  

16- رئیس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه گیلان از سال 1395

 ISI & ISC Journal papers


Amin-Tahmasbi, H., Tavakkoli-Moghaddam R., Solving a bi-objective flowshop scheduling problem by a Multi-objective Immune System and comparing with SPEA2+ and SPGA, Advances in Engineering Software, Vol. 42, pp.772–779, 2011. ISI


Amin-Tahmasbi, H., Tavakkoli-Moghaddam R., A multi-objective immune system for a new bi-objective permutation flowshop problem with sequence-dependent setup times, Iranian Journal of Operations Research, Vol. 3, No. 2, pp. 66-82, 2012. ISC


Hamzeh Amin-Tahmasbi, Mahshid Mohseni, Multi-objective schedule of road police work force, case study: Guilan road police station, Operation Research and its application, Vol. 9, No. 4, pp. 107-120, 2013. (in Farsi)  ISC


Amin-Tahmasbi, H., Tavakkoli-Moghaddam, R., Najafi, S.E., IAHP/DEA model for contractor assessment in construction industries in the presence of imprecise data, J. of Production and Operation Management, Vol. 7, No. 2, pp. 199-216, 2016. (in Farsi)  ISC


H. Amin-Tahmasbi, …, Green two-objective optimization model in closed-loop supply chain, sent to Operation Research and its application, 2016. ISC 


H. Amin-Tahmasbi, …, Use of multi-criteria assessment to identify suitable areas of swimming site on the shores of the Caspian Sea, sent to Modern Researches in decision Making, 2016. ISC


H. Amin-Tahmasbi, …, Strategic management of infrastructure macro projects with the implementation of BOT method by Project Risk Management.(case study: Guilan Water Treatment Plant), sent to Strategic Management Researches, 2016. ISC


H. Amin-Tahmasbi, …, Dual-objective preemptive multi-mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem optimization model, sent to Journal of Industrial Engineering, 2016. ISC


H. Amin-Tahmasbi, …, Dam projects risk identification and assessment using fuzzy multi criteria decision making methods (case study: Shafarood dam project), sent to Journal of Dam and Hydroelectric Powerplant, 2016. ISC 

Conference papers


Tavakkoli-Moghaddam, R. and Amin-Tahmasbi, H., A bi-criteria flowshop scheduling problem with sequence-dependent setup times to minimize the total completion time and the total earliness and tardiness, Proc. of the 6th Int. Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Sakarya, Turkey, October 14-16, 2008, pp. 955-960.


H. Amin-Tahmasbi, R. Tavakkoli-Moghaddam, H. Iranmansh, Project planning in presence of resource constraint with immune algorithm, 5th international project management conference, Tehran, October 2009.


H. Amoozad-Khalili, H. Amin-Tahmasbi, N. Shohab-Dehkordi, The impact of IT on supply chain improvement strategies, 6th international conference on information and communications technology management, Tehran, February 2010.


H. Amin-Tahmasbi, S. Ghaffari, R. Tavakkoli-Moghaddam, Knowledge Management and Organizational Extention, 2th Iranian knowledge management conference, Tehran, January 30-31, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, S. Ghaffari, H. Amoozad-Khalili, Impact of advertising in attracting customers in banks, 1th national creative advertising in bank conference, Tehran, 2009.


H. Amin-Tahmasbi, A. Ayagh, H. Amoozad-Khalili, tools and strategies for the Blind E-learning, 3th national E-Learning in Medical Sciences, Mashhad, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, R. Tavakkoli-Moghaddam, V. Moazemi-Goodarzi, Infrastructure development strategies of e-learning in universities based on statistical analysis and provide a comprehensive e-learning model based asynchronous, national electronic university conference, Tehran, February 2010.


H. Amin-Tahmasbi, Z. Akbardoost, R. Tavakkoli-Moghaddam, Distance education in middle and high school education in Gilan, national electronic university conference, Tehran, February 2010.


H. Amin-Tahmasbi, F. Amin-Naseri, H. Amoozad-Khalili, Reclaim consumption patterns of water resources management and evaluation of modeling software in it, national conference on sustainable development patterns in water management, Mashhad, 2009.


H. Amin-Tahmasbi, M. Fadayi-Keivani, Provide a road map for the development of intelligence and the realization of electronic municipality in the city of Tehran inspired by two successful electronic municipality, 1th International Conference on Urban Management with Sustainable Development Approach, Tehran, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, B. Asiabi-Aghdam, Impact of information technology on various aspects of TQM, 1th Conference on Information Technology in Iran, Kordestan, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, T. Amini, H. Amoozad-Khalili, Coordination of changes resulting from the Information Technology Development with administrative systems, 3th International Conference on E-Governance, Tehran, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, H. Barzegar, Administrative system in electronic city, 3th International Conference on E-Governance, Tehran, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, R. Tavakkoli-Moghaddam, Cell layout problem in group technology by immune algorithm, 7th international industrial engineering conference, Esfehan, 2010.


H. Amin-Tahmasbi, M. Rahimian, R. Tavakkoli-Moghaddam, Successful deployment of knowledge management in projects, 3th iranian Knowledge Management Conferenc, Tehran, February 2011.


H. Amin-Tahmasbi, D. Monfared, Provide guidelines for the development of mobile banking in Iranian banks compared with seven banks in the world, International Conference on e-citizen & cell phone, Tehran, February 2011.


H. Amin-Tahmasbi, R. Ebrati, Study of evolution of modern marketing from the perspective of Philip Kotler, National Conference on Quality Management and Marketing, Tehran, 2011.


H. Amin-Tahmasbi, M.R. shoja, Effect of Total Quality Management in the National Education System, Third National Conference on Industrial Engineering and Systems, Tehran, 2012.


H. Amin-Tahmasbi, S.E. Najafi, R. Tavakkoli-Moghaddam, Evaluation of the construction industry contractors using IAHP and DEA, Fifth national conference on data envelopment analysis, Tonekabon, 2013.


H. Amin-Tahmasbi, A. Rahimianpoor, A model to select the most appropriate executive method for large-scale projects with integrated approach F.TOPSIS and F.SAW, 2th Planning and Control Project management conference, Tehran, 2015.


H. Amin-Tahmasbi, M. Gharamohamadi, The potential failure modes analysis of cigarette constructive Machines in Guilan tobacco Company Using FMEA, 1th International Conference on Industrial engineering, management and accounting, Tehran, 2016.


H. Amin-Tahmasbi, M. Daryabeigi, Determine relationships and the leveling of factors affecting the Green Supply Chain Management with interpretive structural modeling approach (Case Study: Medical Equipment Company located in Rasht, Iran), 1th International Conference on Industrial engineering, management and accounting, Tehran, 2016.


H. Amin-Tahmasbi, A. Daghbandan, A. Rahimianpoor, Provide an integrated approach to assessing and ranking the effective factors on success in safety of projects, International Conference on Applied Research in Management, Industrial Engineering, Economics and Accounting by the Approach of Developing of Business, Tehran, 2016.


S. Ramezani, H. Amin-Tahmasbi, The role of staff readiness to creativity and innovation and its measurement tools on organizational performance, International Conference on Applied Research in Management, Industrial Engineering, Economics and Accounting by the Approach of Developing of Business, Tehran, 2016.


H. Amin-Tahmasbi, M. Hami, Using a flexible MILP model for planning multiple shift workforce and holidays under annualized hour’s agreement, First International Comprehensive Competition Conference of Engineering Sciences in Iran, Anzali, Sep 2016. 


 H. Amin-Tahmasbi, A. Daghbandan, and R. Bagherpoor, Resource constrained project scheduling problem with possibility of failure in activities, First National Conference on Quantitative Models and Techniques in Management, Ghazvin, Nov, 2016.


H. Amin-Tahmasbi, M. Pahlavan, S. M. Shafiei, Development Strategies in Anzali port with SWOT Technique & Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), 4nd International Conference on Strategic Management, university of Tehran, Dec, 2016.


A. Daghbandan, H. Amin-Tahmasbi, Z. Faridi, Identifying and prioritizing the factors affecting green supply chain under uncertainty (Case Study: Iran Khodro), 2nd Comprehensive and International Conference of Resistive Economics, Dec, 2016.


H. Amin-Tahmasbi, Development of several neural network models for risk assessment and credit rating in consumer loan, first national conference of business sustainability, Dec, 2016.

 طرح ریزی واحدهای صنعتی

طراحی ایجاد صنایع

سیستم های اطلاعات مدیریتاول سال تحصیلی 95-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی - -
یکشنبه دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق -
دوشنبه حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق -
سه شنبه حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی - -
چهارشنبه حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی - -


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر حمزه امین طهماسبی
amintahmasbi@guilan.ac.ir, dr.amintahmasbi@gmail.com
01342680303, 01333690242
دانشکده: گیلان، رودسر، واجارگاه، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، گروه مهندسی صنایع، کد پستی : 63157-44891
حوزه معاونت پژوهشی: گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، دفتر ارتباط با صنعت
Email: amintahmasbi@guilan.ac.ir, dr.amintahmasbi@gmail.com   ورود به سیستم