دکتر جعفر اصغری
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر جعفر اصغری
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


زمينه هاي مورد علاقه:

- فیزیولوژی علفهای هرز و تاثیر علفکش ها بر فرایندهای رشدی و فیزیولوژیکی علف های هرز
- فیزیولوژی گیاهی و گیاهان زراعی
- مطالعه دوره بحرانى کنترل علف هاى هرز گياهان زراعى منطقه
- کنترل علف هاى هرز در گياهان زراعى، باغ های ميوه، سبزى و صيفى و ...
- تعيين خصوصيات دگرآسيبى گياهان زراعى و علف هاى هرز
- مطالعه نقش اکوفیزیولوژی در گسترش یا محو علف های هرز

 فعاليت هاي اجرائي:

- عضو هيأت علمي دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان، تابستان 1372، تا کنون.
- معاونت پژوهشي دانشكده علوم كشاورزي - دي ماه 76 تا بهمن ماه 79.
- مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات - آبان 82 تا بهمن 86.
- مدیر قطب علمی برنج کشور
- عضو هیات تحریریه مجله علمی علوم علفهای هرز ایران
- عضو کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران
- عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات غلاتزادگاه: شهرستان لاهيجان - استان گيلان.


تحصیلات:
دیپلم ریاصی از دبیرستان مهرگان (مصطفی خمینی کنونی) لاهيجان در سال 1354.
ليسانس: مهندسي كشاورزي عمومي از دانشگاه مازندران سال 1358.
كارشناسي ارشد: علوم گياهي (كنترل علف هاي هرز)، دانشگاه ايالتي يوتا-آمريكا، سال 1368.
دكتري: علوم گياهي (فيزيولوژي علف هاي هرز و علفكش ها) دانشگاه ايالتي يوتا-آمريكا سال 1372.


فرصت مطالعاتی: کشور کانادا، استان آلبرتا، شهر ادمونتون دانشگاه آلبرتا - سال 1380.تالیفات

تاثیر کنترل شیمیایی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم وحیده علی پور استخری در مورخه 19/12/94  

1- مجموعه ای از علف های هرز مهم خزری، انتشارات دانشگاه گیلان، 1391.
2 – اطلس علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران چاپ دوم دانشگاه مازندران، 1391.
3 – مدیریت علفهای هرز – درسنامه 1394. چاپ دانشگاه گیلان
4 – ترجمه- فیزیولوژی علفهای هرز و علفکشها- جلد اول- چاپ دوم دانشگاه گیلان –1390

 

 طرح های انجام یافته

1 – تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج. تاریخ اتمام:1378
2 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز توتون شروع سال1385 اتمام سال 1388.
3 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز کلزا شروع 1387 اتمام 1390
4 - بررسی تاثیر روشهای کنترل علفهای هرز بر تولید برنج رقم هاشمی 1393.
 

  

فهرست تعدادی از مقالات علمی جدید (از 1385 ببعد). 

مقالات انگلیسی جدید

 

EFFECT OF METHANOL AND ASCORBIC ACID FOLIAR APPLICATION ON PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF PEANUT (ARACHIS HYPOGAEA L.) UNDER RAINFED CONDITION, Indian Journal of Fundamental and Applied Sciences. E. Azarpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh. 2015 Vol. 5 (3) July-September, pp.57-70

.

Roles of methanol and ascorbic acid foliar application on physiological traits of peanut (Arachis hypogaea L.) under rainfed condition. E. Azarpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences Vol. 7, No. 2, p. 276-288, 2015

.

Effects of Some Organic Nitrogen Sources and Antibiotics on Callus Growth of Indica Rice Cultivars. A. Pazuki, J. Asghari, M. M. Sohani, M. Pessarakli, F. Aflaki. Journal of Plant Nutrition, 38:8, P. 1231-1240, 2015

 

E. Azarpour, J. Asghari, H. R. Bozorgi and G. Kamalpour. Foliar Spraying of Ascophyllum nodosum Extract, Methanol and Iron Fertilizers on Fresh Flower Cover yield of Saffron plant (Crocus sativus L.). Int. J. Agri. Crop Sci. Vol., 5 (17), 1854-1862, 2013

 

SADEGHLOO, A., ASGHARI, J., and GHADERI-FAR, F. SEED GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCE OF VELVETLEAF Abutilon theophrasti) AND BARNYARDGRASS (Echinochloa crus-galli) Planta Daninha, v. 31, n. 2, p. 259-266, 2015

 

Farajpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh, M. Zvareh. Effects of methanol on fresh and dry yield of Tobacco plant (Nicotiana. tabacum L.) plant. 2012. Inter. J. Agrc. Sci Vol., 3 (8), 291-294

 

Farajpour, J. Asghari, M. N. Safarzadeh, M. Zvareh. Leaf Area Prediction Model for Virginia Tobacco (Var.Coker 347). IJACS. 2012

 

M. Esfahani, M. Fardi, J. Asghari, M. Rabiei, H. Samizadeh. Effects of pre-harvest application of parquat on grain moisture reduction, grain yield and quality of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. Caspian J. Env. Sci. 2012.Vol. 10 No.1 pp. 75-82

 

M. Rajabian, J. Asghari, M. R. Ehteshami, M. Rabiee. Responses of Morphological Characteristics, Yield and Yield Components of Rapeseed. Iran Agric. Res. J. 2012. Vol. 31, No.1, P17-31

 

S. Berenji. J. Asghari, A. Matin. H. Samizadeh. Screening for Iranian rice allelopathic varieties by HPLC and bioassays. 2011. Allelopathic J. 27 (2) 193-206

 

M. Rajabian, J. Asghari, M.R. Ehtashami and M. Rabiei. 2009. Effects of Row Spacing and Weed Control Duration on Yield, Yield Components and Oil Content of Canola. Iranian Journal of Weed Sce. 5: 79-90.

 

Berendji, S. and J. B. Asghari, and A. A. Matinb. Allelopathic potential of rice (Oryza sativa) varieties on seedling growth of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). J. of Plant Interac. 2008. Vol. 3, No. 3, 175_180.

 

J. Asghari, and P. Tewary. 2007. Allelopathic Potentials of Eight Barley Cultivars on Brassica juncea (L.) Czern and Setaria viridis (L) p. Beavu.. J. Agric. Sci. Tech. 9:165-176.

 

Asghari, J. B., S. Berendji, H. Fotohi, A. A. Matin and Mohammad-sharifi. 2006. Potential Allelopathic Effects of Rice Hull Extracts on Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). Iranin J. Weed Sci. Vol.2, N.2. 31-44.


 

 مقالات فارسي:

ارزیابی سودمندی کشت مخلوط سه گانه ذرت (zea mays L.)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.). پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1395. سال ششم. شماره نوزده.

 

تأثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی. م صالح فر، ب. ربیعی، م. افشارمحمدیان و ج. اصغری. 1394. تحقیقات غلات. ش: 3، ج: 5، ص. 203-218.


تاثیر زمان غرقاب و کاربرد علف کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار. 1394. تولید گیاهان زراعی. ص. فزران، ب. یعقوبی، ج. اصغری، م. ربیعی و محمدوند. ش: 4. ج: 8. ص: 1-23.


ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیای چشم بلبلی و کدوی تخم کاغذی. به زارعی کشاورزی، دانشگاه تهران. پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. دوره 17 شماره 3، پاییز 94. ص. 699- 683.


اثر سیستم های کشت خالص و مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی در شرایط وجین و عدم وجین علف های هرز. پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. مجله تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشگاه تهران. تاییدیه چاپ در 4/9/94. 

 تأثیر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای. ف. سعادت، م.ر. احتشامی، ج. اصغری و م. ربیعی. علوم گیاهان زراعی ایران. دورة 64 ، شمارة 3، پاییز 1394.

 

تعیین آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشي در رقابت با چهار رقم گندم در منطقۀ گرگان. ح. رضوانی*، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ب. کامکار. به زراعی کشاورزی. دوره 17 ش. 1. بهار 1394. ص. 26 -13.

 

بررسی تغییرات توزیع عمودي سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان. ح. رضوانی*، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ب. کامکار. نشریه زراعت دیم ایران دوره 4، شماره 1، شهریور 1394

 

ارزیابی توان دگرآسیبی علف¬هرز خردل وحشی بر مؤلفه¬های جوانه¬زنی چهار رقم گندم با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی (GC- MS). ح. رضوانی، ج. اصغری و م.ر. احتشامی. 1393. مجله علوم و تحقیقات بذر ایران. ج1، ش2. ص.45-61.

 

نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف¬های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.). پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. 1393. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. ج 24، ش 4: ص: 17-30.

 

کاربرد 3- ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی. تحقیقات غلات. م. صالحی فر، ب. ربیعی، م. افشارمحمدیان و ج. اصغری. 1393. تحقیقات غلات. جلد: 5، ش : 1 ص: 101-89.

 

اثر محلول پاشی ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات گیاهی و شاخص های فلورسانس کلروفیل گیاهچه های برنج در شرایط تنش خشکی. م. صالحی فر، ب. ربیعی، م. افشارمحمدیان و ج. اصغری. 1393. مجله علوم زراعی ایران. شماره: 4 جلد: 16 ص: 293-307.

 

بررسی کارایی مصرف و ضریب استهلاک نور ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) در گرگان. ح. رضوانی، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ب. کامکار. 1393. فرآیند و کارکرد گیاهی. شماره : 8 جلد : 3 صفحه : 97-109.

 

بررسی محلول¬پاشی و تلقیح ریشه با باکتری¬های محرک رشد و متابوليت¬های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی. ج. اصغری، م.ر. احتشامی، ز. رجبی و ک. خاوازی. 1393. زیست شناسی خاک. شماره : 1 جلد : 2، صفحه : 21-31.

بررسی تیمارهای پیش¬سرمادهی و خراش¬دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی Sinapis arvensis . ح. رضوانی، ج. اصغری و م.ر. احتشامی. 1392. علوم و فناوری بذر ایران. شماره : 2جلد : 2 صفحه : 147-159.

 

تاثير عناصرگوگرد و روي بر رشد و عملكرد بادام زميني (Arachis hTypogaea L.). ص. اسماعیل پور، ج.اصغري، م.ن. صفرزاده ويشگايي، ح. سميع زاده لاهيجي. 1392. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. ج11.ش 2: 290-283.

 

مقایسه محلول¬پاشی با تلقیح ریشه¬ای باکتری¬های محرک رشد و متابوليت¬های آنها بر ويژگی¬های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی. ج. اصغری، م.ر. احتشامی، ز. رجبی و ک. خاوازی. 1392. فرآیند و کارکرد گیاهی. شماره 2 جلد: 2 صفحه: 25-40.

 

مطالعه واکنش عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشي در گرگان. حسين رضواني، جعفر اصغری، سيدمحمدرضا احتشامي و بهنام کامکار. 1392. نشريه توليد گياهان زراعي.ج.6، ش4، صفحه781-972.

 

مطالعه واکنش برنج و سوروف (Echinochloa crus-galli) به دز و زمان مصرف برخی علف‌کش‌های شالیزار. ص. فرزان، ب. یعقوبی، ج. اصغری ا. محمدوند و آ. فرحپور. 1392. علوم گیاهان زراعی ایران. شماره: 3 جلد: 44 صفحه: 467-478.

 

ترانسفورماسیون پایدار وآسان جنین بالغ برنج (L Oryza sativa) با استفاده از روش In planta. نصر رمزی، ص.، م. سوهانی، ح. حسنی و ج. اصغری. 1390. مجله علمی-پژوهشی زیست¬فناوری گیاهان زراعی. 49-62.

 

دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در غرب استان گیلان. ج. اصغری، ع. واحدی و ح.ر. خوشقول. 1390. نشریه حفاظت گیاهان. ج 25. ش 2. 126-116.

 

اثرات فاصله کشت، کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (بهار 1). م- صالحی فر، ج. اصغری، س.ح. پیمان، ح. سمیع زاده و ح. دوستی. 1390. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. ج4 ش2. 169-155.

 

تاثیر زمان برداشت بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا. س.م. ر. هاشمی، ج. اصغری، م. اصفهانی و م. ربیعی. 1388. مجله به زراعی کشاورزی. ج11 شماره2. 82-75.

 

تاثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز کلزا در منطقه رشت. م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر.احتشامی و م. 1388. دانش علفهای هرز. ج 5، ش 1. 30-13.

 

مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در دو فاصله کاشت و تاثیر آن بر تولید کلزا. 1388. ج. اصغری، م. خوشنام و م ربیعی. دانش علفهای هرز. ج5، ش1. 55-41.

 

بررسي تغييرات جمعيت علفهاي هرز و عملكرد بادام زميني(Arachis hypogaea L.) تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته در استان گيلان. ح. راسخ، ج. اصغري، س. ل. معصومی، م. ن. صفرزاده و ع. دباغ محمدی. 1388. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 40 ش3.

 

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر صفات فیزیولوژیک بادام زمینی(Arachis hypogaea L.) در گیلان. ح. راسخ، ج. اصغري، س. ل. معصومی، م. ن. صفرزاده. 1388. دوره 40 ش3. 171-180.

 

اثر زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم برتر کلزا (Brassica napus L.). م.ر. هاشمی، م. اصفهانی، ج. اصغری و م. ربیعی.1388. س19 ش1. 82-75.

 

مطالعه اثر تراکم و الگوی کاشت روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L.) در خوزستان. ب. زارعی، ج. اصغری و م. برزگری. 1386. مجله علوم و فنون کشاورزی. س 13. ش 1. 164-153.

 

تأثیر رژیم‌های آبیاری و ترکیب های کودی بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در فریدن. ز. میری، ج. اصغری، خ. پناهی کرد لاغری. 1387.مجله علوم و فنون کشاورزی. س 12، ش 46. 186-177.

 

بررسی تاثير دگرآسيبی بعضی از ارقام محلی و اصلاح شده برنج استان گيلان و مقايسه آن با ارقام شناخته شده موسسه بين المللی تحقيقات برنج. م. مداری مشهود، ج. اصغری، ع. حاتم زاده،م. محمد شریفی. 1387. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. س 12، ش 46. 29-19.

 

تاثير کاربرد خشکاننده های شيميايی قبل از برداشت بر زمان برداشت عملکرد و روغن دانه کلزا. ف. رمضان پور، م. اصفهاني، ج. اصغري، ج.، ربيعي ب.1387. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. س 18،ش 4. 128-115.

 

واکنش عملکرد و صفات کیفی بادام زمینی (Arachis hypogaea) به تراکم بوته و آرایش کاشت در گیلان. ح. راسخ، م.ن. صفرزاده و ج. اصغری. 1385. علوم کشاورزی. ش 2 س 12. 396-387.

 

دوره بحرانی کنترل علف های هرز توتون Nicotina tabaccum در شرایط استان گیلان. م. معمار، ج. اصغری، ا. امینی، ن. باباییان، م.ح. برزگرخو. 1386. علوم کشاورزی. ش 2 س 12. 396-387.

 

بررسی اثر تراکم و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط دو رقم گندم. ر. سید شریفی، ع. جوانشیر، ج. اصغری، ر. سید شریفی،د. ح. پناه. 1385. ش1 س12. 109-97.

 

 همایش ها :

 

 1- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی.1389 اثر متانول بر روند تغییرات پتانسیل اسمزی آب برگ در گیاه توتون در شرایط کشت دیم. همایش ملی مدیریت کمبود اب و تنش خشکی.4-6 اسفند.


2 -فرضی، م.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. زواره، ع. کافی قاسمی و ا. فرج پور.1389. اثر محلول پاشی برگی متانول بر محتوای نسبی آب، عملکرد و خصوصیات جوانه زنی ماش. اولین همایش کشاورزی حفاظتی.2-4. آذر.

 

3 - فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی برگی متانول بر میزان جذب. عناصر غذایی و کیفیت برگ گیاه توتون. اولین همایش کشاورزی حفاظتی. 2-4. آذر.

 

4 -فرضی، م.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. زواره، ع. کافی قاسمی و ا. فرج پور. 1389. اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه همبستگی بین محتوای کلروفیل و SPAD در گیاه چشم بلبلی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات 4-6. مرداد.

 

5 -فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات شاخص محتوای کلروفیل (CCI) برگ لوبیادر شرایط کشت دیم. دومین همایش ملی کشاورزی پایدار و چالش های پیش رو. 11-13 اسفند.

 

6 -فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر متانول بر محتوای نسبی آب (RWC) و عملکرد برگ توتون و اهمیت ان در مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی در شرایط کشت دیم. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.19-21 آبان.

 

7- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی. 1389. اثر محلول پاشی متانول بر روند تغییرات پتانسیل اسمزی و محتوای نسبی آب برگ لوبیا در شرایط کشت دیم. دومین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. 11-13 اسفند.

 

8- فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م. فرضی.1389.اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه همبستگی بین غلظت کلروفیل (CCI) برگ توتون. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات 4-6 مرداد.

 

9- اسماعیل پور، ص.، ج. اصغری، محمد تقی صفر زاده ویشکایی، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی. 1389. اثر گوگرد و روی بر خصوصیات عملکردی بادام زمینی در منطقه گیلان. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات.4-6 مرداد.

 

10-فرج پور، ا.، ج. اصغری، م.ن. صفرزاده، م.زواره، م. رنجبر، م. فرضی. 1389. اثر متانول بر محتوای کلروفیل و مطالعه ارتباط بین غلظت کلروفیل و شاخص محتوی کلروفیل (CCI) برگ در گیاه توتون. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات .4-6 مرداد.

 

11- صالحی فر، م.، ج. اصغری، س.ح. پیمان، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، ح. دوستی. 1389.اثرات فاصله کشت و کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی برنج دورگ بهار 1. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات.4-6 مرداد.

 

12- صالحی فر، م.، ج. اصغری، س.ح. پیمان، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، ح. دوستی. 1389. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد بهاره 1 به مقادیر مختلف کود نیتروژن و فسفر.یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات . 4-6 مرداد

 

13- رجبیان، م.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی، م. ربیعی. 1389. تأثیر تراکم بوته و طول دوره تداخل علف هی هرز بر صفات مرفولوژیک و عملکرد کلزا. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات. 4-6 مرداد.

 

14 - صادقلو، ع. ج. اصغری، ف. قادری فر. 1389. اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز گاو پنبه.. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نبات. 4-6 مرداد.

 

15 - خوش قول، ح.ر. ج. اصغری و ع. واحدی. 1386. دوره ی بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان (Helianthus annus) در غرب گیلان. دومین همایش علوم علف های هرز ایران. 9-11 بهمن.

 

16 - اصغری، ج.، م.ح. رزگرخو. 1386. بررسی اثر زمان های مختلف وجین بر خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای. دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.

 

17 - اصغری، ج.، م.ح. رزگرخو. 1386. اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج هاشمی.دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.

 

18- فرزان، ص. ج. اصغری و ب. یعقوبی. 1386. اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج هاشمی. دومین همایش علوم علف های هرز ایران . 9-11 بهمن.

 

19- اصغری، ج. و م. جهری. 1386. گیاهچه های سوروف شاخصی مناسب برای ارزیابی دگرآسیبی پوسته ارقام برنج.دومین همایش علوم علف های هرز ایران. 9-11 بهمن.

 

20- علیخانی فرد، خ.، ج. اصغری، پ. شاهین رخسار و م. شرفی. 1387. اثرات سطوح آبیاری و کود ازته بر جمعیت علفهای هرز در راتون برنج رقم هاشمی.سیزدهمین style="font-family: Tahoma;">41 -ج. اصغری، م.ر. احتشامی، م. رجبیان، م. ربیعی. تاثیر فاصله ردیف و طول دوره تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم پس از برنج سومین همایش علفهای هرز. 1388.

 

42- م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و م. ربیعی. واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا به تراکم بوته و دوره های وجین علفهای هرز سومین همایش علفهای هرز . 1388.

 

43- م. ح. برزگرخو، ج. اصغری، م. رنجبر، م. ب. دهپور. بررسی اثر زمان وجین بر کیفتیت توتون گرمخانه ای. سومین همایش علفهای هرز .1388.

 

44- ع. صادقلو، ج. اصغری، ف. قادری فر بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بذر در خردل وحشی و فالاریس چهارمین همایش علفهای هرز. 1390.

 

45- م. رجبیان، ج. اصغری، م.ر. احتشامی، م. ربیعی تاثیر فاصله ردیف کاشت و طول دوره کنترل علفهای هرز بر صفات زراعی کلزا چهارمین همایش علفهای هرز. 1390.

 

46- نقش سطوح مختلف كود نيتروژن بر افزايش توان رقابتي برنج در تراكم های مختلف علف هرز سوروف. اسکندری، ت.، ج. اصغری، ع. صبوری، ف. شيرزاد و پ. مرادی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.

 

47- بررسی كارايی سطوح مختلف علفكشهاي پرتيلاكلر و سان رايس پلاس بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم طارم هاشمی ( sativa L. Oryza). ابراهيم پورليش، ا.، ج. اصغري، ح. سميع زاده، پ. مرادي، و ف. شيرزاد. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.

 

48- ترانسفورماسیون برنج با استفاده از روش in planta. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، شهریور 90. نصر رمزی، ص.، م.م. سوهانی، ح. حسنی و ج. اصغری.

 

49- اثر فراهمی آب و زمان نشاکاري بر کارایی علف کش تیوبنکارب در برنج. ص. فرزان، ج. اصغري، ب. یعقوبی، ا محمدوند. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.

 

50- بررسی اثر مدیریت شیمیایی بر زیست توده علف هاي هرز رایج برنج. ص. فرزان، ج. اصغري، ب. یعقوبی، ا. محمدوند. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.

 

51- بررسی کارایی سطوح علفکشهاي اگزادیارژیل و تیوبنکارب در کنترل علفهاي هرز برنج. س. نصیری، ج. اصغري، ح. سمیع زاده، و پ. مرادي. پانزدهمین همایش برنج کشور. اسفند 91. ساری.

 

52- بررسي اثر انجماد و طول ريزوم بر تكثير رويشي مرغ. ابراهيم پورليش، ا.، ج. اصغری، پ. مرادی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.

 

53- بررسي كارايي چهار نوع علفكش و وجين دستي بر كنترل علفهای هرز مزارع برنج. ج. اصغری، پ. مرادی، ف. شيرزاد و ح. اسعدی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.

 

54 - بررسي اثر خشك شدن و طول ريزوم بر تكثير رويشي علفهرز مرغ. ج. اصغری، پ. مرادی، س. شعباني و ط. رييسی. شهریور 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران.

 

55- بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کلزا (Brassica napus L.) بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام برنج. م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

56- سنبل آبی: گیاهی زینتی یا گونه ای مهاجم؟ م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

57- بررسی واکنش علفهای هرز به کاربرد متوالی برخی از علف کش ها در سیستم کشت مستقیم برنج. پ. اعلایی، ج. اصغری و پ. مرادی. سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. خرداد 1394.

 

58- بررسی کنترل شیمیایی علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در استان گیلان. م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

59- تأثیر کدوی تخمه کاغذی در کنترل علف¬های هرز در مخلوط سه¬گانه ذرت (Zea mays L.)، لوبيای چيتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدوی تخمه کاغذي(Cucurbita pepo L.). اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. شهریور 1393.

 

60- بررسی عملکرد تک بوته ذرت در مخلوط سه¬گانه ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. پ. مرادی، ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی و ح. سمیع زاده. شهریور 1393.

 

61- بررسی اثرات تنش شوری و خشکی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج (Oryza sativa L.) و علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli). ب. دولو، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ح. سمیع زاده. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. شهریور 1393.

 

62- اثر عصاره اندام های رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف. ب. دولو، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ح. سمیع زاده. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. شهریور 1393.

 

63- تاثیر پرایمینگ و تیمار زیستی بذر بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت رقم سینکل کراس 704. ف. ویسی، م. ر. احتشامی، ج. اصغری و م. مجیدیان. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. شهریور 1393.

 

64- واکنش علف هرز سوروف به سطوح مختلف کود نيتروژن در رقابت با برنج. ت. اسکندری، ج. اصغری، ع. صبوری و پ. مرادی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی غلوم زراعت و اصلاح نباتات. شهریور 1393.

 

65- بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کلزا (Brassica napus L.) بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام برنج. م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

66- تأثیر برخی علفکش ها بر گیاهچه برنج در شرایط کشت مستقیم. و. علیپور، ج. اصغری، م.ر. احتشامی و ا. محمدوند. ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور 94، بیرجند.

 

67- بررسی کنترل شیمیایی علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در استان گیلان. م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

68- سنبل آبی: گیاهی زینتی یا گونه ای مهاجم؟ م.ر. جلالی و ج. اصغری. دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. تیرماه 1394.

 

69- بررسی واکنش علفهای هرز به کاربرد متوالی برخی از علف کش ها در سیستم کشت مستقیم برنج. پ. اعلایی، ج. اصغری و پ. مرادی. سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. خرداد 1394.

 

70- اثر اللوپاتی دم روباهی و بندواش بر روی جوانه زنی لوبیا. پ. اعلایی، ج. اصغری، پ. مرادی و م. اصغری. ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور 94، بیرجند. - بررسی کاربرد متوالی علفکشها در کنترل وزن خشک علفهای هرز در کشت مستقیم برنج. پ. اعلایی، ج. اصغری، پ. مرادی. ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور 94، بیرجند.

 

71- تاثیر پوشش دار بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات جوانه زنی ذرت. ف. سعادت، س.م.ر. احتشامی، ج. اصغری و م. ربیعی. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 12-11 شهریور 94. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی.

 

 

 فهرست تعدادی از پایان نامه های دوره دکتری و کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اصغری از سال 85 ببعد.

 

الف- دکتری:

 

1- کنترل علف های هرز مزارع گندم استان گرگان. تاریخ دفاع: زمستان 92. دانش آموخته: حسین رضوانی. استاد راهنما ج. اصغری

 

 2- جنبه¬های مختلف زراعی و مدیریت علف¬های هرز در کشت مخلوط سه¬گانه ذرت (Zea mays L.)، لوبیاچیتی(Phaseolus vulgaris L.) و کدوی تخمه¬کاغذی (Cucurbita pepo L.). دفاع 21/12/93 دانش آموخته دکتر پرستو مرادی، استاد راهنما: دکتر جعفر اصغری مشاورین: دکتر محسن آبادی و دکتر سمیع زاده

 

3- اثر هورمونهای اکسین و کاینیتین بر بهبود تحمل به تنش خشکی در سه رقم برنج : تاریخ دفاع: 13/12/93. دانش آموخته: دکتر مصطفی صالحی فر. استادان راهنما:ربیعی و افشار محمدیان. مشاور: دکتر جعفر اصغری

 

ب- کارشناسی ارشد:

1- تاثیر کنترل شیمیایی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم. تاریخ دفاع: 19/12/94 ، دانش آموخته: وحیده علی پور استخری. استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

2- اثر عصاره اندامهای رویشی برخی از علفهای هرز مزرعه بر جوانه زنی و رشد رویشی برنج رقم خزر. تاریخ دفاع:12/12/93، دانش آموخته: بهارگل دولو، استاد راهنما: دکتر اصغری

 

3- بررسی اثر کاربرد متوالی چندین علفکش در کنترل علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد برنج در سیستم کشت مستقیم. تاریخ دفاع:23/6/94 دانش آموخته: پویا اعلایی. استاد راهنما: دکتر اصغری

 

4– بررسی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام زودرس سویا به عنوان کشت دوم بعد از برنج. تاریخ دفاع:31/6/94 دانش آموخته: صابر صفایی استاد راهنما: دکتر اصغری

 

5- تاثیر پرایمینگ و تیمار زیستی بذر بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت رقم سینکل کراس 704. تاریخ دفاع: 16/6/94 دانش آموخته: فردین ویسی. استاد راهنما: احتشامی، استاد مشاور:دکتر اصغری

 

6- تاثیر پوشش دار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریز مغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای تاریخ دفاع: 30/6/94. دانش آموخته: فاطمه سعادت. استاد راهنما: احتشامی، مشاور: اصغری

 

7- تاثیر مالچ ضایعات چای و وجین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای محلی (Phaseolus vulgaris L.) استان گیلان. تاریخ دفاع 3/12/92 دانش آموخته: هدایت پور رحمت بلالمی. استاد راهنما: دکتر اصغری

 

8- ترانسفورماسیون برنج به روش کشت جنین بالغ با استفاده از اگروباکتریوم. تاریخ دفاع: شهریور 90، دانش آموخته:آرمان پازوکی، استادان راهنما: ج. اصغری و م.م. سوهانی.

 

9 - اثرات برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف های گاو پنبه، سوروف، خردل وحشی، علف خونی. تاریخ دفاع: خرداد 90، دانش آموخته: عبداله صادقلو، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

10 - اثر محلول پاشی برگی متانول بر صفات کمی و کیفی توتون. تاریخ دفاع اسفند 89، دانش آموخته: امین فرج پور، استاد راهنما: دکتر اصغری

 

11- اثر محلول پاشی برگی متانول بر رشد و عملکرد ماش. تاریخ دفاع: اسفند 89، دانش آموخته: محمد فرضی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

12- تولید ساختار دستکاری شده آنزیم EPSPS در باکتری E. coli. تاریخ دفاع: شهریور 89، دانش آموخته: امین عابدی، استادان راهنما: ج. اصغری + م.م. سوهانی.

 

12 - تاثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در کلزا (Brassica napus L.)- تاریخ دفاع:خرداد 89، دانش آموخته: مریم رجبیان، استاد راهنما: دکتر اصغری

 

13 - اثر مصرف گوگرد و روی بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)، تاریخ دفاع: اسفند 88، دانش آموخته: صادق اسماعیل پور، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

14- تولید ژن موتانت EPSP سینتاز به منظور مطالعه مقاومت به علفکش گلایفوسیت در برنج. تاریخ دفاع: بهمن 87، دانش آموخته: سمیه حسن نژاد، استاد مشاور: دکتر اصغری.

 

15- اثرات سطوح آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد و شاخصهای رشد راتون برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع: بهمن 87، دانش آموخته: حدیثه علیخانی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

16- اثرات مصرف پاراکوآت قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزا. تاریخ دفاع: شهریور 87، دانش آموخته: فرزاد فردی، استادان راهنما: ج. اصغری و م. اصفهانی.

 

17 - تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز و رابطه آب با عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای. تاریخ دفاع: اسفند 86، دانش آموخته: محمد حسین برزگرخو، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

18- مطالعه اثر غلظت و زمان مصرف بر کارایی علفکش بوتاکلر و شاخص های رشد برنج. تاریخ دفاع: زمستان 86، دانش آموخته: علی عباسعلی نیا. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

19- تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در غرب گیلان. تاریخ دفاع: زمستان 86، دانش آموخته: حمید رضا خوشقول، دانشگاه آزاد واحد خوی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

20 - اثرات فاصله کشت و کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید (بهار 1) تاریخ دفاع:تیرماه 87، دانش آموخته: مصطفی صالحی فر، استاد راهنما: دکتر اصغری

 

21- بررسی اثرات مصرف گچ و سوپر فسفات ساده بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد و شاخصهای رشد بادام زمینی. تاریخ دفاع آذر 85، دانش آموخته: علیرضا حسین زاده گشتی، استادان راهنما: ج.اصغری و م. اصفهانی.

 

22 - بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و میزان روغن ارقام کلزا در استان گیلان. تاریخ دفاع:آبان 85، دانش آموخته: سید محمد رضا هاشمی، استادان راهنما: ج.اصغری و م. اصفهانی.

 

23- مطالعه واکنش برنج رقم هاشمی و علفهای هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علفکش. تاریخ دفاع: بهمن 86، دانش آموخته: صبرینه فرزان، استاد راهنما:دکتر اصغری.

 

24- اثرات مصرف خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه و قدرت بذر کلزای پاییزه در شرایط آب و هوای شمال ایران. تاریخ دفاع: تیرماه 86، دانش آموخته: فاطمه رمضانپور، استادان راهنما: ج. اصغری و م. اصفهانی.

 

25- تاثیر فاصله های کشت بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کلزا. تاریخ دفاع: خرداد 86، دانش آموخته: مرجان خوشنام، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

26- اثر تراکم و فاصله ردیف کاشت بر کشت دوم سه رقم لوبیای کرم کشاورز (پاچ باقلا) در گیلان، تاریخ دفاع: 87، دانش آموخته: امید صدیقی کسمایی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان. استادان راهنما:ج.اصغری و ع.ر. ولدآبادی.

 

27- بررسی محلول پاشی باکتریهای محرک رشد گیاه و متابولیتهای آنها بر عملکرد کمی و کیفی برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع:اسفند 90، دانش آموخته: مریم رجبی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

28- تاثیر کودهای آلی مکمل بر رشد عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در برنج. تاریخ دفاع: اسفند 90، دانش آموخته: میثم اسدی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

29- مدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرز لوبیای محلی در منطقه شهرستان رشت. تاریخ دفاع:90، دانش آموخته: امیر تیزرو، استادان راهنما: ج. اصغری، غ.ر. محسن آبادی.

 

30- بررسی تولید و آنالیز گیاه ترانس ژنیک برنج حامل ژن تغییر یافته EPSPS-، تاریخ دفاع: بهمن 90، دانش آموخته: صدیقه نصر رمزی، استاد مشاور: دکتر اصغری.

 

31- تاثیر کاربرد ترکیبی علف کش ها بر عملکرد و اجزای علمکرد گلزا به عنوان کشت دوم در رشت. تاریخ دفاع: خرداد 91، دانش آموخته: محمدرضا جلالی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

32- بررسی کارایی سطوح علف¬کش¬های تیوبنکارب و اگزادیارژیل در کنترل علف¬های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.)، رقم هاشمی. تاریخ دفاع بهمن 91، دانش آموخته: سمیه نصیری، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

33- ارزیابی اثر مصرف انواع کودهای زيستی در تلفيق با کودهای شيميايی بر عملکرد علوفه سورگوم. تاریخ دفاع اسفند 91، دانش آموخته: نازلی گلستانی، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

34- بررسی کارایی سطوح مختلف علفکشهای پرتیلاکلر و سان رایس پلاس در دو سطح مختلف نیتروژن، بر کنترل علفهای هرز و عملکرد برنج رقم هاشمی. تاریخ دفاع مهر 92. دانش آموخته: آمنه ابراهیم پور لیش، استاد راهنما: دکتر اصغری

 

35- مطالعه اثر سیستم های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تاریخ دفاع اسفند 91. دانش آموخته مجید قنبری. استاد مشاور: دکتر اصغری

 

36- تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا چشم بلبلی. تاریخ دفاع: شهریور 92، دانش آموخته: شراره آریا نژاد، استاد راهنما: دکتر اصغری.

 

37 - مقایسه توان رقابتی برنج رقم هاشمی با تراکم های مختلف علف هرز سوروف درشرایط کود نیتروژن متفاوت. تاریخ دفاع دیماه 92، دانش آموخته: تیانا اسکندری، استاد راهنما: دکتر اصغری.
 [ ویرایش نشده است ]


بهار-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - جلسه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران - جلسه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور - تهران - -
یکشنبه - - عملیات علفهای هرز عملیات علفهای هرز عملیات علفهای هرز -
دوشنبه - عملیات علفهای هرز عملیات علفهای هرز عملیات علفهای هرز - -
سه شنبه - علفکشها و کاربرد آنها ارشد علفهای هرز و کاربرد آنها - علفهای هرز- نظری زراعت و اصلاح نباتات - -
چهارشنبه - جلسه گروه - علفهای هرز- نظری باغبانی علفهای هرز- نظری گیاه پزشکی -


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر جعفر اصغری
jafarasghari7@gmail.com, jafasghr@guilan.ac.ir
محل کار: رشت، کيلومتر5 بزرگراه رشت به قزوين، مجتمع دانشگاه گيلان، دانشکده علوم کشاورزى، گروه زراعت و اصلاح نباتات. مدیر قطب علمی برنج کشور و استاد مدیریت علفهای هرز-کارشناسی، فیزیولوژی علفهای هرز و علفکشها-ارشد، اگوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای-دکتری
Email: jafarasghari7@gmail.com, jafasghr@guilan.ac.ir   ورود به سیستم