بهروز فتحی واجارگاه
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
بهروز فتحی واجارگاه
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

سال تولد: 1344

 محل تولد: واجارگاه (رودسر)

سال اخذ دیپلم: 1362(ریاضی فیزیک-تنکابن)

سال اخذ کارشناسی: 1367

سال اخذ کارشناسی ارشد: 1371--رتبه آزمون کارشناسی ارشد  11

سال اخذ دکتری: 1381

سال شروع به کار در دانشگاه گیلان:  1371 (گروه ریاضی)

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1386

 

پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در  سال  1387

 

پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1389

 ليسانس رياضي از دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه شهید باهنركرمان 1367

فوق ليسانس آمار از دانشكده رياضي و علوم كامپيوتر دانشگاه تربيت معلم تهران 1371

دكترا ي آمار از دانشگاه ردينگ لندن- انگلستان 1381

فوق دکترا -بورس دوره تحقيقاتي  فوق دکترا ( Post Doctoral Research Fellowship) در سال 1381 تا 1382از دانشگاه ردينگ لندن

 

  

 

 

 مقالات منتشر شده در مجلات خارجی:

 

Fathi vajargah, B., Fathi vajargah, K., Parallel Monte Carlo Methods With Compressed Data for Solving Linear Systemes, International Journal of Applied Mathematics , Vol 17, No. 2, 127-135 , 2005
 

Fathi vajargah, B., Sharifdoost, M., Monte Carlo simulation in Statistical Inferences and Finding the Parameters, Int. J. Appl. Math., Vol. 19, No. 3, ٢٣٩ - ٢٤٦, 2006
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., SOLVING NON LINEAR FREDHOLM DIFFERENTIAL INTEGRAL EQUATIONS BY MONTE CARLO METHOD INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, VOL 19; NUMB 4, pages 411-422, 2006
 

 

Fathi vajargah, B., Fathi vajargah, K., Parallel Monte Carlo Computations for Solving SLAE with Minimum Communications,Applied Mathematics and Computation, Vol 183, 1–9, 2006
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., Monte Carlo Algorithms for Solving Fredholm Integral Equations and Fredholm Differential Integral Equations, Applied Mathematical Sciences, Vol. 1, no. 10, 463 – 470, 2007
 

Fathi vajargah, B., A way to obtain Monte Carlo matrix inversion with minimal error , Applied Mathematics and Computation, vol. 191, 225–233, 2007
 

Fathi vajargah, B., A new algorithm with maximal rate convergence to obtain inverse matrix, Applied Mathematics and Computation, vol. 191, 280–286, 200
 

Fathi vajargah, B., Different stochastic algorithms to obtain matrix inversion, Applied Mathematics and Computation, vol. 189, 1841-1846, 2007
 

Fathi vajargah, B., New advantages to obtain accurate matrix inversion, Applied Mathematics and Computation, vol. 189, 1798–1804, 2007
 

Fathi vajargah, B., Comparing two stochastic methods for solving linear systems, International Journal of Applied Mathematics , Vol ( 20), No. 4, 439-448, 2007
 

Fathi vajargah, B., Computational performances of a New Monte Carlo Algorithm in comparison to Spai preconditioner for solving linear systems, International Journal of Applied Mathematics , Vol ( 20), No. 4, 427-437, 2007
 

Fathi vajargah, B., Fathi vajargah, K., Monte Carlo method for finding the solution of Dirichlet partial differential equations, Applied Mathematical Sciences, Vol. 1, no. 10, 453 – 462, 2007
 

Fathi vajargah, B., Monte Carlo Matrix Computations Based on Compression, Applied Mathematical Sciences, Vol. 2, no. 4, 149 – 159,2008


Fathi vajargah, B., PRECONDITIONED MONTE CARLO METHOD FOR COMPUTING MATRIX INVERSION, International journal of applied mathematics , Vol( 21), No. 4, 533-540,2008
 

Fathi vajargah, B., Stochastic inverse matrix computation with minimum variance of errors, Applied Mathematics and Computation, vol. 199, 181–185, 2008
 

Fathi vajargah, B., Increasing the efficiency of the Monte Carlo method and reducing the length of Markov chains for solving linear systems, Far east journal of applied mathematics , Vol. 3, 285-290, 2008
 

Fathi vajargah, B., Monte Carlo Algorithm for obtaining eigenvlaue based on integral equations, Far east journal of applied mathematics , , Vol. 3, 291-296, 2008
 

Fathi vajargah, B., Eskandari,A., DIFFERENT RANDOM NUMBERS GENERATORS FOR COMPUTING VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS OF THE SECOND KIND, Far East J. Appl. Math. 37, No. 3, 299-306, 2009
 

Fathi vajargah, B., Gharehdaghi , M., A NEW GRADIENT MONTE CARLO ALGORITHM FOR INVERTING MATRIX, international journal of applied mathematics, Vol(22), No. 4 , 573-579, 2009
 

Fathi vajargah, B., Mehrdoust, F., NEW MONTE CARLO ALGORITHM FOR OBTAINING THREE DOMINANT EIGENVALUES, International journal of applied mathematics, Vol(22), No. 4, 553-559, 2009
 

Fathi vajargah, B., Gharehdaghi , M., NEW EFFICIENT GRADIENT MONTE CARLO ALGORITHM FOR SOLVING LINEAR SYSTEMS AND ITS IMPROVEMENT, international journal of applied mathematics , Vol( 22), No. 4, 561-571, 2009
 

Samimi, H., Fathi vajargah, B., Some results on the independence of events and random variables, ّInternational journal of mathematics and computation, Vol(5), No. 9, 74-76, 2009
 

Fathi vajargah, B., Samimi, H., Eskandari,A , A NEW EFFICIENT ALGORITHM FOR LINEAR SCRAMBLING HALTON SEQUENCE, International journal of applied mathematics, Vol( 22), No. 7, 1059-1065, 2009
 

Fathi vajargah, B., Investigating to Find the Stopping Rule for Monte Carlo Computations, Applied Mathematical Sciences, Vol. 3, no. 3, 141 – 147, 2009
 

Fathi vajargah, B., A new successful method for simulating matrices and their inversions, International journal of applied mathematics, Vol ( 22), No. 1, 49-54, 2009
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., BRANCHING PROCESS WITH DELAY AT REPRODUCTION PERIODS, journal of theoretical statistics , Vol(30), No. 2, 145-151, 2010
 

Fathi vajargah, B., KANAFCHIAN,K., A NEW EFFICIENT STOCHASTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION PROBLEMS AND ITS IMPROVEMENT, Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics , VOL(6), No. 2. 2010
 

Fathi vajargah, B., Mehrdoust, F., Fathi vajargah, K., ON COMPUTING DOMINANT EIGENPAIR BY MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHOD , Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics , VOL(6) , No. 2, 2010
 

Fathi vajargah, B., Mehrdoust, F., Matrix balancing and robust Monte Carlo algorithm for evaluating dominant eigenpair, Computer Science Journal of Moldova, vol.18, no.3(54), 2010
 

Fathi vajargah, B., Pourdarvish, A., Mehrdoust, F., Norouzi Saziroud, f., Some Advantages on Monte Carlo Integration using Variance Reduction Procedures, Vol(1), No. 4, 2010
 

Fathi vajargah, B., Mehrdoust, F., Partitioning Inverse Monte Carlo Iterative Algorithm for Finding the Three Smallest Eigenpairs of Generalized Eigenvalue Problem, Advances in Numerical Analysis, 2011
 

Fathi vajargah, B., Mehrdoust, F., Quasi Monte Carlo algorithm for computing smallest and largest generalized eigenvalues, ANZIAM Journal, VOL 52,41-58, 2011
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M.,Three Classifications on Branching Processes and Their Behavior for Finding the Solution of Nonlinear Integral Equations, Mathematical Modelling and Analysis, Volume 15 Number 3, pages 371–381, 2010
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., Period dependent branching process and its applications in epidemiology, Infection, Genetics and Evolution, In press, 2011
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., A new approach on discrete time and period dependent branching process. International Journal of Applied Mathematics and Computation, Volume 4(1) 2012 49-56
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., Some Advantage on Diagonal Scaling of Matrices by Genetic Algorithm, Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Vol. 8, No.1,49-54, 2012
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., On simulating branching processes using mixed distributions, Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Vol. 8, No.1, 75-78, 2012
 

Fathi vajargah, B., Moradi, M., Kanafchian, M., Monte Carlo optimization for reducing the condition number of ill conditioned matrices, Advances in Computational Mathematics and its Applications, Vol. 1, No. 3, 169-173, 2012


 

Moradi, M.,Fathi vajargah, B., Monte Carlo Simulation for Branching Process with Delay at Reproduction Periods, Advances in Computer Science and its Applications, Vol. 1, No. 4, 256-260, 2012


 

Moradi, M.,Fathi vajargah, B., Daneshian, B., Vahedipour, Z., Poisson mixed distributions in the branching processes simulation, Advances in Computer Science and its Applications, Vol. 1, No. 4, 267-269, 2012

 

 Optimal Halton Sequence via Inversive Scrambling, Fathi-Vajargah, B., Eskandari-Chechaglou, A., Communications in Statistics-Simulation and Computation (ISI), 42 (2), 476-484

 

Poisson mixed distributions in the branching processes, M Moradi, BF Vajargah, B Daneshian, Z Vahedipour
Advances in Computer Science and its Applications 1 (4), 267-269

 

Monte Carlo Simulation for Branching Process with Delay at Reproduction Periods
, Moradi, BF Vajargah, Advances in Computer Science and its Applications 1 (4), 256-260

 

Monte Carlo optimization for reducing the condition number of ill conditioned matrices
BF Vajargah, M Moradi, M Kanafchian
Advances in Computational Mathematics and its Applications 1 (3), 169-173

 

Simulation Branching Processes by Mixing Distributions
BF Vajargah, M Moradi
Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 8 (1), 75-78

 

Diagonal Scaling of Ill-Conditioned Matrixes by Genetic Algorithm
BF Vajargah, M Moradi
Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 8 (1), 49-53

 

STATIONARY DISTRIBUTION OF FUZZY MARKOV CHAINS USING DIFFERENT QUASI-RANDOM SEQUENCES
BF Vajargah, M Gharehdaghi, H Masoumi, I Rasht, I North Tehran Branch
International Journal of Applied Mathematics 25 (5), 739-747

 

Period dependent branching process and its applications in epidemiology
B Fathi Vajargah, M Moradi
Infection, Genetics and Evolution 11 (6), 1225-1228


Conference Papers 

 Fathi Vajargah, B. and Mehrdoust F., On computing generalized eigenpair by Markov chain Method, Proceeding of First international conference on mathematics and statistics, pp. 1-3, Sharjah, UAE, 2010

 

Fathi Vajargah, B., Stochastic integral and its improvement based on random number generators, Proceeding of 5th International Conference of Mathematics and Computations, pp. 470-475,  Plovdiv, Bulgaria, 2008.

Fathi Vajargah, B., Parallel Monte Carlo computations for solving linear systems,Research weak , University of Guilan, Rasht, Iran, 2008 

Fathi Vajargah, B., A high accurate estimatation of the Auto-regressive time series by Monte Carlo method, Research weak , University of Guilan, Rasht, Iran, 2008

Fathi Vajargah, B., Monte Carlo Method and Matrix Computations, Proceeding of 2th International Conference of Mathematics and Computations, pp. 40-45, Plovdiv, Bulgaria, 2005

 

 

تالیف و ترجمه کتاب:

 

الف- تالیف کتاب:

1-مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن (مشترک با دکتر صمیمی)- انتشارات دانش پذیر- رشت- ایران 1384

2- نگرشی بر آنالیزعددی تصادفی و غیرتصادفی ( مشترک با دکتر مهردوست)- انتشارات اتا- تهران- 1387

 

ب- ترجمه کتاب:

شبیه سازی و روش مونت کارلو- مولف ریوون ی. روبینشتاین- مترجم: بهروز فتحی واجارگاه- انتشارات دانشگاه گیلان- 1392

 

 

 

 

 

 

- دانشجوياني كه تاكنون موفق شده اند تحت راهنمايي اينجانب با موفقيت ازرساله كارشناسي ارشد خود دفاع كنند:

1- آقاي عين اله آمون (روش مونت کارلو در تعیین  ماتریس معکوس و کاربردهای آن)

2- آقاي مهدي سراجي (روش مونت کارلو برای حل دستگاه معادلات خطی)

3- آقاي مجتبي مرادي (حل معادلات انتگرال به روش مونت کارلو)

4- آقاي نيما علي بلندي (حل معادلات دیفرانسیل جزیی به روش مونت کارلو و کاربردهای آن)

5- خانم سارا قاسمعلي پور (روشهای موازی مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی)

6- خانم رزا جواد زاده مقتدر (محاسبات موازی مونت کارلو برای ماتریس های اسپارس و داده های شبیه سازی شده)

7- آقاي مجتبی مطلب (مسائل مقدار ویژه به روش مونت کارلو)

8- خانم منیژه طهماسبي (روش مونت کارلو و تکنیک های تقلیل واریانس)

9- آقاي اصغر اسكندري (گسترش هایی در روش حل معادلات انتگرال مونت کارلو)

10- خانم زهرا فلاح قاسمی شیخ طبی (تعیین مقادیر ویژه به روش مونت کارلو)

11- خانم مریم قره داغی (حل دستگاه معادلات خطی به روش مونت کارلو با برآوردیاب های جدید)

12 -خانم آیدا آریافر (الگوریتم های حلال مونت کارلو در محاسبات)

13-خانم محدثه کنف چیان لسکو کلایه (مولد های شبه تصادفی در بهینه سازی مونت کارلو)

14- خانم آتیه جهان بین (شبیه سازی ماتریس ها و کاربرد آن در محاسبات)

15 -خانم طاهره افتخاری (دنباله سوبول در محاسبات مونت کارلو)

 16-خانم الهام رادمقدم (شبیه سازی مونت کارلو بر اساس دنباله فائور)

 17- خانم ستاره پيك   ( توزيع نرمال چوله و تعميم های آن)

18- آقای علی اصغر لطیفی زاده (قضیه حد مرکزی و بهبود حدود خطا برای دنباله آمیخته و کاربرد آن در محاسبات مالی)

19- خانم فرزانه فارسي شيجاني (فرايندهای شاخه ای و کاربردآن در بيماری واگيردار)

20- آقای سید مصطفی شمسی آبکنار ( حل دستگاه معادلات خطی منفرد به روش مونت کارلو)

21- آقای حسن خوشکار فشمی (فرایندهای نقطه ای و شبیه سازی مونت کارلو) 

22- خانم مریم حسین نژاد ( فرایندهای تصادفی زمان پیوسته و شبیه سازی آنها)

23- خانم طاهره امیری چایجان (مولدهای اعداد شبه تصادفی و اعداد تصادفی در شبیه سازی مونت کارلو)

24- خانم  معصومه خانعلی نیا  (روشهای شبیه سازی توزیع نرمال چوله دو و چند متغیره)

25- خانم  فاطمه قلی زاده دوگاهی  (روش های بیزی مونت کارلویی و شبیه سازی)

26- آقای بهنام فلیحی مامودان (بهینه سازی به روش مونت کارلو)

27- آقای صابر صالح پور (زنجیرهای مارکف فازی و خواص آنها)

28- خانم  اکرم حیدری هرزویلی (انتگرال های ریمانی - فازی به روش تصادفی)

29-  آقای علی خانعلی  (واریانس شرطی متغیرهای تصادفی فازی و خواص آن)

 30- آقای سینا درجزی ()

 31- خانم بنفشه احمدی مرجقل (مولدهای شبه تصادفی و کاربرد آنها در پردازش تصویر)

 

 32- خانم پسندر

33- خانم کشتکار

 

2- دانشجويان فعلي تحصيلات تكميلي كه تحت راهنمايي اينجانب كار مي كنند:

 

  ب- دانشجویان کارشناسی ارشد آمار ورودی 1392

1- خانم لیلا ساکت دافچاهي-پژوهش محور

2-خانم زهره دارابی پور-پژوهش محور

3- خانم قاضی زاده خلیفه محله-پژوهش محور

4- خانم ريحانه براری-پژوهش محور

5- خانم بهجت عاشوری كنارسري-پژوهش محور

6- آقای جعفر پژویان-پژوهش محور

 7-  آقای کنفی - آموزش محور

 

 

دانشجویان دکتری  فعلی:

 1- خانم زینب حسن زاده

2- آقای محمود نویدی

3- آقای میثم اصغری

4- آقای سید ایوب سلیمی پور

5- خانم محدثه کنف چیان

-فارغ التحصیلان مقطع دكتري تحت راهنمایی اینجانب در سال 1390:

1- آقای دکتر مجتبي مرادي

2- آقای دکتر فرشيد مهردوست

3- خانم دکتر مریم قره داغی شیخ طبقی

 4- خانم دکتر سارا قاسمعلی پور سلاکجانی

 

 3- طرح هاي انجام شده:

 الف- طرح بررسي و حل مشكلات ادامه تحصيل معلمان ضمن خدمت استان گيلان 1374

 ب- طرح ارزيابي دروني گروه رياضي دانشگاه گيلان  1387

 ج- انتگرالگیری به روش تصادفی مونت کارلو و تعمیمی از آن (با همکاری دکتر صمیمی) 1388

 د- استقلال پذیری توابعی از یک متغیر تصادفی (با همکاری دکتر صمیمی) 1388

 

4- طرح هاي در دست اجرا:

 

 

 

 

 

 

 

 1- فرایندهای تصادفی 1

2- پروژه آمار

3- تصمیم آماری

4-ا مباحث مخصوص

 

 اول 94-95
روز/ساعت 0 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 15 - 17 17 - 19
شنبه دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق -
یکشنبه تصمیم آماری مباحث مخصوص فرایند تصادفی1 راهنمایی دانشجویان دکترا راهنمایی دانشجویان ارشد -
دوشنبه دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق -
سه شنبه رفع اشکال دانشجو مباحث مخصوص تصمیم آماری/فرایند تصادفی1 راهنمایی دانشجویان دکترا راهنمایی دانشجویان ارشد -
چهارشنبه دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق دانشکده فنی شرق - -
تماس با ما بهروز فتحی واجارگاه
fathi@guilan.ac.ir,behrouz.fathi@gmail.com
0131 323 3509 ( گروه)
گروه آمار- دانشگاه گيلان
رشت-خيابان نامجو-دانشكده علوم رياضي -صندوق پستي 1914
Email: fathi@guilan.ac.ir,behrouz.fathi@gmail.com   ورود به سیستم