غلام خیاطی
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی شیمی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
غلام خیاطی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی شیمیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 

 

دکتری : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

  فعالیت های علمی و پژوهشی :
3 – 1 ) مقالات منتشر شده :
1 ) خیاطی غ . ، انوری م . ( 1380 ) " بررسي ميكروارگانيسمهاي تثبيت كننده ازت در برخي از مزارع برنج استان گيلان و ارزیابی راندمان تثبیت " مجله علمی پژوهشی علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ، سال هفتم ، شماره 2 ، ص. 90- 79 .
2 ) خیاطی غ . ، انوری م . ، فاطمی م . ( 1381 ) " توليد آنزيم سلولاز از ضايعات ليگنوسلولزي به كمك تكنيك تخمير با بستر جامد " مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا ، جلد 15 ، شماره 2 ، ص . 35 -29 .
3 ) خیاطی غ . ، هامونی حقیقت م . ، فاطمی م . ، متقی طلب م . ( 1382 ) " تخليص ليزين با استفاده از رزينهاي تبادل يوني " مجله علمي و پژوهشي شيمي و مهندسي شيمي ، سال بيست ودوم ، شماره يك ، ص 30-25 .

4 ) انوری م . ، خیاطی غ . ( 1382 ) " بررسی توليد لواستاتين از آسپرژيلوس ترئوس جداسازي شده از خاك " مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا ، جلد 16 ، شماره 1 ، ص . 35 - 28 .
5 ) انوری م . ، خیاطی غ . ( 1384 ) " جداسازی و شناسائی میکروارگانیسم مولد لواستاتین ، تعیین شرایط بهینه تولید و ارزیابی بازده محصول با دو روش کشت غوطه ور و تخمیر در بستر جامد " مجله علمی – پژوهشی علوم دانشگاه تربيت معلم ، جلد 5 ، شماره 2-1 ، ص . 504 – 497 .

6) Ghanadzadh Gilani H., Khayati G., Haghi A.K. (2006) Liquid-liquid equilibria of (water+2,3-butanediol+2-ethyl-1-hexanol) at several temperature. Fluid Phase Equilibria, 247, 199-204.
7) Khayati G., Pahlavanzadeh H., Vasheghani E., Ghaemi N (2008) Liquid – Liquid Equilibrium of (Water + 2,3-Butanediol + Oleyl Alcohol) at Different Temperatures. Journal of Chemical Engineering of Japan, 41 (9), 878-883.
8) Anvari M., Khayati G. (2009) Optimization of 2,3-Butanediol Production by Klebsiella pneumoniae PTCC 1290 Using Taguchi Methodology. Asian Journal of Chemistry, 21 (3), 2131-2140.
9) Khayati G., Pahlavanzadeh H., Vasheghani E., Ghaemi N. (2009) (Liquid + liquid) phase equilibria for (water + 2,3-butanediol + oleyl alcohol) at T = (300.2, 307.2, and 314.2) K. Journal of Chemical Thermodynamics, 41, 150 – 154.
10) Ghanadzadeh H., Khayati G., Khodaparast Haghi A. (2009) Liquid-liquid Equilibrium of (methylcyclohexane+methanol+ethyl benzene): experimental data and Uniquac model. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 28 (1), 1-5
11) Anvari M., Khayati G. (2009) In situ recovery of 2,3-butanediol from fermentation by liquid–liquid extraction. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 36, 313- 317.
12) Pahlavanzadeh H., Khayati G., Vasheghani-Farahani E., Ghaemi N. (2009) Extractive Capacity of Oleyl Alcohol on 2, 3-Butanediol Production in Fermentation Process with Use of Klebsiella pneumoniae PTCC 1290. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 28 (3), 103-109.
13) Shams Nateri A., Oroumei A., Dadvar S., Fallah-Shojaie A., Khayati G., Emamgholipur O. (2010) Using fuzzy expert system to simulating the antibacterial activity of Nanosilver Coated Cotton Fabrics. Journal of Computational and Theoretical Naniscience, 7, 1554-1558.
14) Khayati G., Daghbandan A., Gilvari H., Pheyz-Sani N. (2011) Liquid-Liquid Equilibria of Aqueous Two-phase Systems Containing Polyethylene Glycol 4000 and Two Different Salts of Ammonium. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 3 (2), 96-98.
15) Anvari M., Khayati G. (2011) Production and Characterization of alkaline protease from Bacillus licheniformis sp. isolated from Iranian northern soils with ram horn hydrolysate. Trends in Applied Sciences Research, 6 (10), 1127-1140.
16) Shams Nateri A., Oroumei A., Dadvar S., Fallah-Shojaie A., Khayati G., Emamgholipur O. (2011) Antibacterial Nanofinishing of Cotton Fabrics Using Silver Nanoparticles via Simultaneous Synthesizing and Coating Process. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 41, 1263–1267.
17) Anvari M., Khayati G. (2011) Submerged Yeast Fermentation of Cheese Whey for Protein Production and Nutritional Profile Analysis. Advance Journal of Food Science and Technology, 3 (2), 122-126.
18) Khayati G., Kiyani F. (2012) A statistical approach for optimization of lipase production by using rice straw: analysis of different inducers and nitrogen sources effect. Minerva Biotecnologica, 24(3), 83-89.
19) Khayati G., Anvari M. (2012) Aqueous two-phase systems composed of different molecular weight of polyethylene glycol and diammonium phosphate for extraction of Bovine Serum Albumin. Italian Journal of Food Science, 24(3), 279-283.
20) Khayati G., Ghanadzadeh H. (2012) Liquid - liquid equilibria of aqueous two-phase systems containing polyethylene glycol and Dipotassium oxalate. Polymers Research Journal, 6(1), 1-6.
21) Ghanadzadeh Gilani H., Khayati G., Dastmoozeh N. (2012) Measurement and correlation of tie-line data in ternary aqueous mixtures of 1,3-butanediol with 1-decanol at different temperatures. Thermochimica Acta, 527, 199– 203.
22) Khayati G., Alizadeh S. (2013) Extraction of lipase from Rhodotorula glutinis fermentation culture by aqueous two-phase partitioning. Fluid Phase Equilibria, 353, 132– 134.
23) Khayati G. (2013) Optimization of propionic acid extraction by aqueous two-phase system using response surface methodology. Chemical Engineering Communication, 200(5), 667-677.
24) Khayati G., Ghanadzadeh H., Kazemi M. (2013) The effect of olive cake types on lipase production by isolated Rhizopus sp. and process statistical optimization. Journal of BioScicence and Biotechnology, 2(1), 45-55.

 

 

 

 

 نیمسال اول :

1 ) شیمی و بیوشیمی مواد غذائی

2 ) کنترل کیفیت مواد غذائی

3 ) آز. میکروبیولوژی مواد غذائی

نیمسال دوم :

1 ) میکروبیولوژی مواد غذائی

2 ) میکروبیولوژی عمومی

3 ) آز. کنترل کیفیت مواد غذائینیمسال اول 90 - 89
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه آز. میکروب غذائی آز. میکروب غذائی آز. میکروب غذائی - بیوشیمی غذائی ک16 -
یکشنبه آز. میکروب غذائی جلسه گروه آز. میکروب غذائی - - -
دوشنبه - پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی - -
سه شنبه کنترل کیفیت غذائی ک5 کنترل کیفیت غذائی ک5 بیوشیمی غذائی ک5 بیوشیمی غذائی ک16 بیوشیمی غذائی ک16 -
چهارشنبه - پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی - -


CV [ دانلود ]


تماس با ما غلام خیاطی
khayati@guilan.ac.ir
دانشكده فني گروه مهندسي شيمي ( مهندسي صنايع غذايي)
Email: khayati@guilan.ac.ir   ورود به سیستم