سلیمان محمدی لیمایی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سلیمان محمدی لیمایی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


  محل متولد:  رودسر، استان گیلان

 

 

عضو هیآت علمی دانشگاه گیلان از بهمن ماه 1385

 

  - دکترى اقتصاد منابع طبیعی (اقتصاد جنگل) از دانشگاه SLU سوئد ( Swedish University of Agricultural Sciences) در سال 1385.

 

- کارشناسى ارشد مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه تهران در سال 1380.

 

 

- کارشناسى مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري از دانشگاه گيلان در سال 1378.

 

 

  

عنوان پایان نامه دکتری:

Mohammadi Limaei. S. 2006. Economically optimal values and decisions in Iranian forest management. Doctoral Thesis. Dept. of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Acta Universitatis agriculturae Sueciae Vol. 2006:91

 

استاد راهنما دوره دکتری:Professor Dr. Peter Lohmander 

 

زمینه های مورد علاقه

 

- بهینه سازی اقتصادی (Economics Optimization)

-كاربرد تحقيق در عمليات در مدیریت  منابع  طبیعی

- ارزيابي اقتصادي  محصولات غیر بازاری جنگل

 


سوابق اجرائی:

- مدیر گروه جنگلداری - دانشگاه گیلان 1392- 1390

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه گیلان 1395-1392

  کتاب:

 

Economics optimization of forest management  ، انتشارات دانشگاهی LAP Lambert کشور آلمان، سال 2011.

http://www.amazon.com/Economics-Optimization-Forest-Management-Economically/dp/3843377405/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1297943496&sr=8-1

 

مقالات:

- محمدی لیمائی، سلیمان. 1388. بهينه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل. مجله جنگل ايران ، شماره 3، صفحه 276-265.


- محمدي ليمايي س.، تركمن ج.,حشمت الواعظين، س. م. 1389. بررسي حاشيه بازاريابي چوب هاي راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردي: جنگل شفارود در استان گيلان)،مجله جنگل ايران زمستان 1389; 2(4):299-307.- نقدی، ر . نیکوی، م. محمدی لیمائی، س. شورمیج، ی. 1389. ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگل های تحت سرپرستی شرکت شفارود در استان گیلان. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران . شمار ه 3. جلد 18. -425-417.

 

محمدي ليمايي س. رستمی شاهراجی، ت. و دلداری، ا. 1390. مقایسه سود آوری صنوبر کاری با کلن 55/ 69 دلتوئیدس و شالیکاری (مطالعه موردی: بخش ضیابر استان گیلان)، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19 شماره 4، 596-586.


 

- نامداری، س.، محمدي ليمايي س. نقدی، ر. بنیاد، ا.ا. 1392. سياست برداشت بهينه از جنگل با استفاده از روش برنامه ريزي پويا (مطالعة موردي: جنگل شفارود)، مجله جنگل ايران. جلد 5 شماره 1. 21-30.

 

- محمدی لیمائی، س. بهرام آبادی، ز. رستمی شاهراجی، ت.ادیب نژاد، م. موسوی کوپر، س. ع. 1392. تعيين سن بهره-برداري اقتصادي صنوبر دلتوئيدس در استان گيلان، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 21، شماره 1. 75-63

 

- ملائی بوساری، ژ.، زاد میرزائی، م و محمدی لیمائی، س. 1393. تعيين كارايي تخصيصي- اقتصادي شركت سهامی جنگل شفارود گيلان با رويكرد تحليل پوششي داده ها (DEA). مجله جگل ایران جلد 6 شماره 2، 156-155.

 

-زاد میرزائی، م. محمدی لیمائی س . 1395. کاربرد مدلهای اساسی تحلیل پوششی دادهها جهت تعیین کارایی نسبی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، مجله پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 23(2): 20-1.

- Mohammadi Limaei S., Lohmander, P. 2006. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material  market,  Scandinavian Forest Economics, No 41, 225-245.

 

-Mohammadi Limaei, S. 2006. Optimal Adaptive forest management,2006.  Report, YSSP 2006, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

 

- Mohammadi Limaei, S. 2007. A game theory approach to the sawnwood and pulpwood markets in the north of Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences 5(1):1-10.

 

- Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. 2007. Stumpage prices in the Iranian Caspian forests Asian Journal of Plant Sciences 6 (7): 1027-1036.

 

- Lohmander, P., Mohammadi Limaei. S. 2008. Optimal Continuous Cover Forest Management in an Uneven-Aged Forest in the North of Iran, Journal of Applied Sciences 8 (11): 1995-2007.

 

- Mohammadi Limaei. S., Lohmander, P. 2008. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market, Caspian Journal of Environmental Sciences, 6(1), 59-71.

 

-Mohammadi Limaei, S. 2009. Mixed Strategy Game Theory, Application in Forest Industry, Proceeding of the International Conference on Innovative Pedagogy in Business and Management Education, Bangalore, 10th October, India, pp: 260-273.

 

- Naghdi, R., Mohammadi Limaei, S. 2009. Optimal forest road density based on skidding androad construction costs in Iranian Caspian Forests, Caspian Journal of Environmental Sciences, 7(2), 79-86.

 

 

-Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. and Obersteiner, M. 2010. Decision making in forestmanagement with consideration of stochastic prices, Iranian Journal of Operation Research, 2(1), 32-40.

 

- Mohammadi Limaei, S. 2010. Mixed Strategy Game Theory, Application in Forest Industry, Forest Policy and Economics, 12(2010), 527-531.


 

- - Mohammadi Limaei, S., Torkaman J., and Heshmatolvaezin S.M. 2010. Market Margin Model of Beech, Hornbeam, Alder and Maple Timbers: Case Study, Shafarod forests, Guilan Province, Iranian Journal of Forest, 2(4), 299-307.

 

-Mohammadi Limaei, S., Heybatian, R., Heshmatolvaezin S.M. and Torkaman J. 2011. Wood import and export and its relation to macroeconomics variables in Iran, Forest Policy and Economics, 13(4), 303-307.

 

-Mohammadi Limaei, S., Namdari, S., Bonyad, A.E. and Naghdi. R. 2011. Economically optimal cutting cycle in a beech forest, Iranian Caspian Forests, ( 9)2, 181-188

 

Mohammadi Limaei, S. 2011. Optimal Solution of Forest Management under Risk, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, (1) 5, 378-383

 

 Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., Fallah, A. 2012. A Study of the Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade, Journal of Sustainable Development, (5) 1,144-154

 

Naghdi, R. Mohammadi limaei, S., Babapour, R., Ariamanesh, M. 2012. Designing of forest road network based on technical and economical considerations using GIS & AHP, International Journal of Applied and Natural Sciences

(IJANS), 1(2): 39-44

Mohammadi Limaei, S. 2013. Measuring the Efficiency of Iranian Forest Industry, Journal of Forestry Research, 24(4): 759-765.

 Zadmirzaei, M., Mohammadi limaei, S., 2013. Investigation of costs and net revenues in Mazandaran Wood and Paper Company, Iran, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 1136-1149

.

 Mohammadi Limaei, S., Sedigh, M. and Rostami Shahraji, T. 2014. Goal Programming Approach for Sustainable Forest Management (Case Study; Iranian Caspian Forests), Journal of Forestry Research, 25(2): 429-435

 

26- Mohammadi Limaei, s. Ghesmati, H., Rashidi, R., Yamini, N., 2014. Economics Evaluation of Natural Forest Park using the Travel Cost Method (Case study; Masouleh Forest Park, North of Iran, Journal of Forest Science, 60 (6):254-261
 

 

Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Mohammadi Limaei, S., Roehle, H. 2014. . Goal programming and analytical hierarchy process approaches for sustainable plantation, Caspian Journal of Environmental Siences, 12(2)233-244

 

Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Roehle, H., Mohammadi Limaei, S. 2014. Estimation of biomass and carbon storage of tree plantations in northern Iran, Journal of Forest Science, 60(9): 363–371
 

 

Mohammadi, Z. and Mohammadi Limaei, S. 2014. Selection of appropriate criteria in urban forestry (Case study: Isfahan city, Iran), Journal of Forest Science, 60 (12): 487–794 

 

Moradi, S., Mohammadi Limaei, S. and Khanmohammadi, H. 2015. Calculation of sediment yield in the Zemkan river basin of Iran using analytical method and GIS concept, Agriculture & Forestry, Vol. 61(2): 157-171
 

 

--Hassanzad Navroodi, I., Zarkami, R., Basati, M. and S. Mohammadi Limaei 2015.Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak along altitudinal gradation and gradient (Case study: Ilam province, Iran), Journal of Forest Science, 61(7):296-305

 

- M. Zadmirzaei, S. Mohammadi Limaei1, and A. Amirteimoori. 2015. fficiency Analysis of Paper Mill Using Data Envelopment Analysis Models (Case Study: Mazandaran Wood and Paper Company in Iran), Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 1381-1391.

 

Moradpanah, H., Dehdar Dargahi, M., Mohammadi Limae, S. and Moradpanah, M. 2016. A socio-economic evaluation of a protected area - A case study: Hamadan province, Iran, Environmental & Socio-economic Studies, 4(2): 9-16

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Olsson, L. and Amirteimoori, A. 2016. Measuring the performance and returns to scale of forest management plans using data envelopment analysis approach (Case study; Iranian Caspian forests), Caspian Journal of Environmental Sciences, 14(2):155-164.

 

Moradi, S., Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. and Khanmohammadi, H. 2016. Quantitative and financial evaluation of Non-timber forest products (case study; Zemkan basin forests, West of Iran), Journal of Forestry Research, doi: 10.1007/s11676-016-0313-3

 

Mohammadi, Z., Mohammadi limaei, S. and Rostami Shahraji, T. 2016. Linear programming approach for optimal forest

plantation, Journal of Forestry Research, doi:10.1007/s11676-016-0318-y

 

Mohammadi Limaei, S. Safari G. and Mohammadi Merceh, G.2016. Recreational values of forest park using contingent valuation method (Case study; Saravan forest park, north of Iran), Journal of Forest Science, 62(10): 452–462.

کنفرانسها:

 

- محمدی لیمائی، س. 1386. بهينه سازی بهره برداری در جنگلداری. اولين کنفرانس بين المللی انجمن ايرانی تحقيق در عمليات. جزیره کیش. بهمن ماه 1386.
 
- محمدی لیمائی، س. 1386. برنامه ريزی تصادفی ديناميک در بهره برداری بهينه از جنگلهای سوئد. هشتمین همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1386.
 
- محمدی لیمائی، س. 1387. پيش بينی قيمت چوب سرپا در جنگلهای شمال کشور با استفاده از مدل خود کاهشی. نهمین  همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1387.
 
- محمدی لیمائی، س. 1387. برآورد تابع رویش در جنگل. نهمین همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان. اسفند ماه 1387.
 
- نصرالله زاده، ا. و محمدی لیمائی، س. 1388. آلودگی شورترین دریاچه آب شیرین جهان و چالشهای وابسته به آن. همایش حوزه دریای خزر و تحولات منطقه ای و بین المللی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان. 30 اردیبهشت 1388.
 
محمدی لیمائی، س 1389. پیش بینی قیمت چوب صنوبر در استان گیلان، دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (18 تا 20 اردیبهشت 1389).
 
محمدی لیمائی، س و نقدی، ر. 1389. بررسی هزینه های بهره برداری و پیش بینی آن در جنگل شفارود، ، دهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (18 تا 20 اردیبهشت 1389).
 
 

 -محمدی لیمائی، سلیمان، فدائی خشکبیجاری، فرهاد. 1390. کاربرد تکنیک برنامه ریزی پویا در برداشت بهینه جنگل¬های دست کاشت کاج تدا. چهارمین کنفرانس بین اللمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. 28-29 اردیبهشت 1390. دانشگاه گیلان، رشت. ایران

 


رستمی شاهراجی ، تیمور، شفیعی، سمانه و محمدی لیمائی، سلیمان. 1390. استفاده از روش AHP در تعیین گونه های مناسب برای جنگلداری شهری، چهارمین کنفرانس بین اللمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. 28-29 اردیبهشت 1390. دانشگاه گیلان، رشت. ایران

 


- محمدی لیمائی، س. 1390. مدل پیش بینی قیمت چوب توسکای جنگلهای خزری. 1390. یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (19 تا 21 اردیبهشت 1390).

- محمدی لیمائی، س. اسماعیل زاده رودسری، م. 1390. ارزیابی اقتصادی طرح جنگلداری لچور شاندرمن1390. یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (19 تا 21 اردیبهشت 1390).

 

- محمدی ¬لیمائی، س.، رستمی شاهراجی، ت . 1390. استفاده از ظرفیت های منابع طبیعی اشکور در توسعه پایدار. همایش ملی اشکورشناسی در اشکورات گیلان، 25-24 تیر 1390، دانشگاه گیلان.

- محمدی ¬لیمائی، س. 1390. بررسی مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلهای حوزه آبخیز پلرود، همایش ملی اشکورشناسی در اشکورات گیلان، 25-24 تیر 1390، دانشگاه گیلان.

 

- رستمی شاهراجی، ت.، محمدی ¬لیمائی، س.1390. احداث قرق نوعی از مشارکت مردمی در احیای جنگلهای تخریب شده اشکور. همایش ملی اشکورشناسی در اشکورات گیلان، 25-24 تیر 1390، دانشگاه گیلان.

 

- عابدی، ط. محمدی لیمائی، س. و عابدی، ر. 1390. نقش تصميم گيري چند معياره در مديريت منابع طبيعي. مجموعه مقالات پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران.

 

-عابدی، ط. محمدی لیمائی، س. 1390 . تفسير و اجراي مديريت اكوسيستم در سياست جنگل عابدی، مجموعه مقالات پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران.

 

-نامداری، س.، محمدی لیمائی، س.، بنیاد، ا.ا. و نقدی، ر. 1390. بهره برداری اقتصادی از جنگل راش (مطالعه موردی جنگل راش شفارود)، نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرضه کشاورزی و منابع طبیعی، 24 و 25 آذر 1390، قم.

 

-ادیب نژاد،م.، محمدی لیمائی، س. و میرزائی، م. 1390. نقش جنگلها در توسعه اقتصادی، همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت، 30 بهمن 1390، رشت، دانشگاه گیلان.

 

-صدیق کوهی، م.، محمدی لیمائی، س. و کبیری کوپایی، ک. 1391. تعیین مدل کربن ذخیره شده در بیوماس تاج و تنه جنگل آمیخته راش- ممرز (مطالعه موردی: سری حوزه 11 شفارود). سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، 27 الی 29 اردیبهشت 1391، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

 

-حسن زاد ناورودی، ا. سفرکار، ت. بنیاد، ه.ه. و محمدی لیمائی، س. 1391. بررسی تغییرات کمی تجدید حیات گونه های درختی با افزایش ارتفاع از سطح دریا در توده های طبیعی جنگلی طبیعی کوهستانی حوزه 1 آستارا، دوازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان (1 تا 3 خرداد 1391).
 

 

 -آزرمی، س. محمدی لیمائی، س. ترکمن، ج و رستمی شاهراجی، ت. 1392. تاثیر فضای سبز شهری بر قیمت املاک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر رشت). دومین همایش ملی بهار نارنج و فضای سبز شهری. 19-20 اردیبهشت 1392. دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

 


-ملائی، ژ. محمدی لیمائی، س. امیر تیموری؛ ع. 1392. اندازه گیری کارائی طرح های جنگل داری شرکت سهامی جنگل شفارود با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.. 18-19 اردیبهشت1392. تهران

 

- استاد هاشمی، ر.، رستمی شاهراجی، ت. محمدی لیمایی، س. - استاد هاشمی، ز. 1392. ارزیابی توان اکولوژیکی آستارا به منظور تعیین مکانهای مناسب برای جنگلکاری، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست،1 خرداد 92، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 

- محمدی، ز. و محمدی لیمائی، س. 1393 . استفاده از تکنیک های بهینه سازی در مدیریت جنگل، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ،24 و 25 اردیبهشت 93، ساری

 


- محمدی، ز. و محمدی لیمائی، س. 1393 برآورد قیمت و هزینه چوب در جنگلهای شمال ایران، دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، 27 و 28 فروردین 93،دانشگاه کردستان، کردستان

 


- محبی بیجارپس، م.، رستمی شاهراجی، ت. محمدی لیمائی س.، میرزایی، م. 1393 مقایسه اقتصادی سیستم های آگروفارستری در شرق گیلان، چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی،24 و 25 اردیبهشت 93، ساری

 


- دیلم، م.، سعدالدین، ا. محمدی لیمائی، س. انوق، ا. 1392کاربرد نظریه بازی‌ها در مدیریت منابع طبیعی، هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست،1 خرداد 92، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران


 

- محبی بیجارپس، م.، رستمی شاهراجی، ت. محمدی لیمائی س.1392 آگروفارستري، روشی نوین برای تلفیق جنگلداری و کشاورزی، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 24 مرداد 92، دانشکده فنی شهید مفتح همدان، همدان


- مرادی، س. محمدی لیمائی س.1392 ارزشگذاری تفرجی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای، همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران، 9 آبان 92، دانشکده فنی شهید مفتح همدان، همدان


- محمدی، ز. و محمدی لیمائی، س. 1392. مدیریت پایدار جنگل ها، معیارها و شاخص ها، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، 3 بهمن ماه 92، همدان


- دیلم، م.، سعدالدین، ا. انوق، ا. محمدی لیمائی، س. 1392. مروری بر اثرات کاربری اراضی بر خصوصیات کمی و کیفی منابع آب، نهمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري – آبخيزداري در مناطق خشک(سيل و خشکسالي)،8و 9 آبان 92، دانشگاه یزد، یزد

 

-Mohammadi, L. S. 2004. Socioeconomic problems in Iranian Caspian Forests. International Conference for Young Scientists and Ph.D Students “The relevancy of ecology, social and economy research in forestry and environmental science” Lithuania
 
 
-Mohammadi, L. S., Lohmander, P. 2006. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market. Scandinavian Society of Forest Economics, Uppsala, Sweden, May 2006
 
.
-Lohmander, P., Mohammadi, L. S.2006. Optimal continuous cover forest management in an uneven-aged forest in the north of Iran.EuroXXI, 21st European Conference on Operational Research, July 2006, Reykjavik ,Iceland
 
 .
-Mohammadi, L. S.2008. Duopsony game theory application in pulpwood market in Iran. OR50, York. UK. September 2008
 
 
- Mohammadi Limaei, S. 2009. Mixed Strategy Game Theory, Application in Forest Industry,  International Conference on Innovative Pedagogy in Business and Management Education, Bangalore, 10th October, India
 

 

 Fu, Q., Saatchi, S., Nouri, A. and Mohamamdi Limaei S. 2010. Land use and land cover classification and change detection of the Caspian Sea forest belt, 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2010), 25-30 July. Hawaii, USA

 

Mohammadi Limaei, S., Torkaman J., and Heshmatolvaezin S.M. 2010. Market Margin Model of Beech, Hornbeam, Alder and Maple Timbers: Case Study in Iranian Caspian forests, Proceeding of International Conference on Business, Management and Economics, ICBME 2010, 7-9 October, Izmir-Cesme-Turkey. pp 10

 

 

Hosseinpour, O. Mohammadi Limaei, S., and Mohammadei Merceh, G. 2011. Linear Programming application in Seedling Production at a Forest Nursery, Proceeding of 4th International Conference of Iranian Operation Research Society, 18-19May,2011.University of Guilan, Rasht, Iran

 

طرحهای تحقیقاتی :

1- ارزيابي اقتصادي جنگلكاري صنوبر در مقايسه با کشت برنج و چای در استان گیلان 
2- ارزيابي كارآئي تراكم و توزیع شبكه جاده هاي جنگلي به منظور خروج چوب در جنگلهاي حوزه شفارود گيلان

3-ارزش گذاری محصولات بازاری و غیر بازای پارک جنگلی سراوان در استان گیلان

  - کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت جنگل- دوره کارشناسی ارشد

 

- جنگل، مسائل اجتماعی و توسعه - دوره کارشناسی ارشد

 اقتصاد عمومی- دوره کارشناسی

 

تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل- دکتری

سایر موارد:

- کسب رتبه اول دوره کارشناسی جنگلداری در دانشگاه گیلان ورودی 1375


- کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد جنگلداری در دانشگاه تهران ورودی 1378


- کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1378


- کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی اعزام به خارج سال 1380


-پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال های 1386 و 1390


- کسب جایزه مقاله برتر در کنفرانس بین المللی Advanced Management Sciences در سال 2011 در کشور مالزی


- دریافت بورس تحقیقاتی از موسسه تحقیقات محیط زیست و کشاورزی کشور سوئد(FORMAS) جهت شرکت در دوره سه ماهه تحقیقاتی دانشمندان جوان(YSSP) در موسسه بين المللى آناليز سيستمهاى کاربردى (IIASA) در کشور اتريش در سال 2006.


- دریافت بورس تحصیلی از دانشگاهای عضو نوردیک(NOVA University Network) جهت شرکت در کلاسهای تابستانی در کشورهای دانمار ک، سوئد و نروژ در تابستان سالهای 2003، 2004 و 2005.


- مدير اجرائى مجله Caspian Journal of Environmental Sciences در دانشگاه گيلان.


- عضو گروه تحقيق در عمليات کشاورزى و جنگلدارى اروپا(EURO working group on operation research in Agriculture and forest management ) .
 

- عضو انجمن موسسه بين المللي آناليز سيستم هاي كاربردي(International Institute for Applied System Analysis).


- عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات.


- عضو انجمن مرکز تحقیقاتی بین المللی توسعه اقتصادی (International Economics Development Research Center)

 

 اول- سال تحصیلی96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری -
یکشنبه تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت جنگل - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری -
دوشنبه جلسه گروه جنگل-مسائل اجتماعی و توسعه - اقتصاد عمومی مطالعه و تحقیق -
سه شنبه امور آموزشی راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری امور آموزشی -
چهارشنبه راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل (پردیس دانشگاه) - مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -


دانشگاه گيلان
Swedish University of Agricultural Sciences
Iranian Operational Research Society
تماس با ما سلیمان محمدی لیمایی
limaei@guilan.ac.ir,limaei.sm@gmail.com
013-44333024
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - صومعه سرا-ص- پ1144
فكس: 44323600-013
Email: limaei@guilan.ac.ir,limaei.sm@gmail.com   ورود به سیستم