سعید نادری
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سعید نادری
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


-

 -ليسانس: محيط زيست، ۱۳۷۳،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان، دانشکده منابع طبيعی، گروه محيط زيست


 

فوق ليسانس: محيط زيست، ۱۳۷۶، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع طبيعی، گروه محيط زيست

 


 

دکترا:  محيط زيست، دانشگاه ژوزف فوريه (گرونبل ۱) فرانسه، ۱۳۸۷، لابراتوار اکولوژی آلپين (گرونبل)

تز دکترا: تاريخچه تکاملی بز وحشی) پازن)(Capra aegagrus) و بز اهلی (apra hircusC) بر اساس آناليز

پلی مرفيسمDNA  ميتوکندری و DNA هسته : کاربردی در حفاظت و مبدأ اهلی سازی .

 مقالات

 - سعيد نادری، عليرضا ميرزاجانی، ناجورپايان سواحل جنوبی دريای خزر، آبزيان، شماره ۱، ۱۳۷۵.

 

- سید مجید حسینی، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، سعید نادری، فاطمه نیکوی، بررسی فیلوژئوگرافی جمعیت قوچ و میش های استان یزد بر اساس داده های ژنوم میتوکندری، محیط زیست جانوری، شماره 3، 1393.

 

- سید مجید حسینی، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، سعید نادری، فاطمه نیکوی، تجزیه و تحلیل تنوع و جایگاه ژنتیکی قوچ و میش های پناهگاه حیات وحش بوروئیه با کمک ژن سیتوکروم ب (Cytochrome b)، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، شماره 3، 1394.

 

- جلیل ایمانی‌هرسینی، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، حسین وارسته‌مرادی، بررسی ساختار ژنتيکي روباه معمولی (Vulpes vulpes) در مرکز ایران با استفاده از توالي ژن ناحيه کنترل ميتوکندری، نشریه محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران، پذیرفته شده برای چاپ.

 

- جلیل ایمانی‌هرسینی، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، حسین وارسته‌مرادی، بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی (Vulpes vulpes) در شمال شرق ایران بر اساس ژن سیتوکروم b، فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری، پذیرفته شده برای چاپ.

 

- حمیدرضا کبیری بالاجاده، حمیدرضا رضایی، سعید نادری، تنوع ژنتیکی شوکا (Capreolus capreolus) در استان های گلستان و مازندران بر اساس توالي ژن دي¬لوپ (D_loop) ميتوكندري، فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری، پذیرفته شده برای چاپ.

 

- Stock J.H, Mirzajani A.R, Vonk R, Naderi S, Kiabi B (1998) Limnic and brackish water Amphipoda (Crustacea) from Iran, BEAUFORTIA, Vol. 48, No. 9, pp. 173-234

.

- Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Pierre Taberlet, Stephanie Zundel, Seyed-Abbas Rafat, Hamid-Reza Naghash, Mohamed A. A. El-Barody, Okan Ertugrul, Francois Pompanon, for the Econogene Consortium (2007) Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat reveals six maternal lineages with high haplotype diversity, PLoS ONE 10: e1012

.

- P. TABERLET, A. VALENTINI, H. R. REZAEI, S. NADERI, F. POMPANON, R. NEGRINI and P. AJMONE-MARSAN (2008) Are cattle, sheep, and goats endangered species? Molecular Ecology, 17, 275–284

.

- Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, François Pompanon, Michael G. B. Blum, Riccardo Negrini, Hamid-Reza Naghash , Özge Balkız , Marjan Mashkour, Oscar Gaggiotti, Paolo Ajmone-Marsan, Aykut Kence, Jean-Denis Vigne & Pierre Taberlet (2008) The goat domestication process inferred from large-scale mitochondrial DNA analysis of wild and domestic individuals, PNAS,Vol (105), No. 46, 2008

.

- Berihun Gebremedhin, Gentile Francesco Ficetola, Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Célia Maudet, Delphine Rioux, Gordon Luikart, Øystein Flagstad, Wilfried Thuiller, Pierre Taberlet, Combining genetic and ecological data to assess the conservation status of the endangered Ethiopian Walia ibex, Animal Conservation, Vol. 12, 2009

.

- Berihun Gebremedhin, Gentile Francesco Ficetola, Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Célia Maudet, Delphine Rioux, Gordon Luikart, Øystein Flagstad, Wilfried Thuiller, Pierre Taberlet, Frontiers in identifying conservation units: from neutral markers to adaptive genetic variation, Animal Conservation,Vol. 12, 2009

.

- Hamid Reza Rezaei, Saeid Naderi, Ioana Cristina Chintauan-Marquier, Pierre Taberlet, Amjad Tahir Virk, Hamid Reza Naghash, Delphine Rioux, Mohammad Kaboli, François Pompanon, Evolution and taxonomy of the wild species of the genus Ovis (Mammalia, Artiodactyla, Bovidae), Molecular Phylogenetics and Evolution, 54 (2010) 315–326

.

- Ashoori Abbas, Naderi Saeid, Barati Ahmad, Nestling diet of the Grey Heron Ardea cinerea in Siahkeshim, Northern Iran, Zoology in the Middle East, 57, 2012

.

- Davoud Fadakar, Hamid Reza Rezaei, Maryam Naseri, Masoumeh Mirzakhah, Saeid Naderi, Wahid Zamani, Phylogenetic analysis of Persian Gazelle, Gazella subgutturosa (Artiodactyla: Bovidae) based on cytochrome b in central Iran, Molecular Biology Research Communications, 2013; 2(4): 151-159

.

- M. Mirzakhah, S. Naderi, H. R. Rezaei, D. Fadakar, M. Naseri, Phylogeny of gazelles in some Islands of Iran based on mtDNA sequences: Species identification and implications for conservation, Caspian J. Env. Sci. 2015; 13 (1): 21-30

.

- Licia Colli, Hovirag Lancioni, Irene Cardinali, Anna Olivieri, Marco Rosario Capodiferro, Marco Pellecchia, Marcin Rzepus, Wahid Zamani, Saeid Naderi, Francesca Gandini, Seyed Mohammad Farhad Vahidi, Saif Agha, Ettore Randi, Vincenza Battaglia, Maria Teresa Sardina, Baldassare Portolano, Hamid Reza Rezaei, Petros Lymberakis, Frédéric Boyer, Eric Coissac, François Pompanon, Pierre Taberlet, Paolo Ajmone Marsan, Alessandro Achilli, Whole mitochondrial genomes unveil the impact of domestication on goat matrilineal variability, BMC Genomics, 2015, 16:1115

.

- Mohmmad Dehdar Dargahi, Saeid Naderi, Seyed Armin Hashemi, Mehdi Aghaiepour, Zahra Nouri & Saeid Khaki Sahneh, Use FMEA method for environmental risk assessment in ore complex on wildlife habitats, Human and Ecological Risk Assessment, 2016, VOL. 22, NO. 5, 1123–1132

.

- J.A. Lenstra, J. Tigchelaar, I. Biebach, Econogene Consortium, J.H. Hallsson, J. Kantanen,
V.H. Nielsen, F. Pompanon, S. Naderi, H.-R. Rezaei, N. Sæther, O. Ertugrul, C. Grossen,
G. Camenisch, M. Vos-Loohuis, M. van Straten, E.A. de Poel, J. Windig, K. Oldenbroek, Microsatellite diversity of the Nordic type of goats in relation to breed conservation: how relevant is pure ancestry?, Journal of Animal Breeding and Genetics, 2016, 1–7

.

- Jalil Imani, Hamidreza Rezaei, Saeid Naderi, Hossein Varasteh Moradi, Phylogenetic status and genetic diversity of Corsac Fox (Vulpes corsac) in Golestan Province, Iran, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Accepted to publish.

 کنفرانس ها

- جی، اچ، استاک، عليرضا ميرزاجانی، بهرام کيابی، سعيد نادری، و، ر، ونک، اولين گزارش از گونه های جديد ناجورپايان در آبهای داخلی ايران، هشتمين کنفرانس سراسری زيست شناسی ايران، دانشگاه رازی، گروه زيست شناسی، ۱۱- ۹ شهريور ۱۳۷۸ .

 

- نادری سعيد، رضايی حميدرضا، تابرلت پير، پومپانون فرانسوا ، تنوع ژنتيکی mtDNA بز اهلی، نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، 3 تا 5 اسفند 1387 .

 

- نادری سعيد، رضايی حميدرضا، پومپانون فرانسوا، وین ژان دونی، تابرلت پير، تحليل پروسه اهلی سازی بز بر اساس مطالعات ژنتيکی mtDNA، نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، 3 تا 5 اسفند 1387 .

 

- رضایی حمید رضا، نادری سعید، نقاش حمید رضا، تنوع ژنتیکی گوسفندان اهلی غرب ایران بر اساس توالی ژن سیتوکروم ب، یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1-3 خرداد 1389.

 

- نادری سعید، کاربردهای DNA Barcoding در مطالعات اکولوژیک، یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، 19 تا 21 اردیبهشت 1390.

 

- نادری سعید، کاربرد نمونه گیری غیرتهاجمی در مطالعات اکولوژی مولکولی، دوازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، 1 تا 3 خرداد1391.

 

- میرزاخواه معصومه، رضایی حمیدرضا، نادری سعید، تبارشناسی آهوهای جزایر خارک و هنگام بر اساس توالی DNA میتوکندریایی و کاربردهای آن در حفاظت، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنرکرمان، 14-16 شهریور 1391.

 

- میرزاخواه معصومه، رضایی حمیدرضا، نادری سعید، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکروم b از DNA میتوکندری آهوان جزایر کیش و هنگام، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، مشهد، 12-15 شهریور 1391.

 

- سید مجید حسینی، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، سعید نادری، اهمیت مطالعات مولکولی در رده بندی و فیلوژنی قوچ و میش های جهان و ایران، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، اسفند 1391.

 

- سید مجید حسینی، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، سعید نادری، جایگاه فیلوژنی قوچ و میش های پناهگاه حیات وحش بوروئیه در بین قوچ و میش های ایران، همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، خرداد 1392.

 

- محسن معیری، مهرداد خانمحمدی، سعید نادری، مهدی عالی پور اردی، تعیین محدوده زون اندوختگاه بازداشته (امن) منطقه حفاظت شده ملوسان با GIS، دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، اسفند 1393.

 

- زهره علیزاده احمدآباد، سعید نادری، ندا سعادت علی قیالو، حمیدرضا اسماعیلی، حمزه ولوی، مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه قوچ و میش در پارک ملی بمو بر اساس روش حداکثر آنتروپی، دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، شهریور 1394.

 

- زهره علیزاده احمدآباد، سعید نادری، ندا سعادت علی قیالو، حمیدرضا اسماعیلی، حمزه ولوی، کاربرد سامانه¬ی اطلاعات جغرافیایی در مطالعه¬ی عوامل توپوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش قوچ و میش در پارک ملی بمو، دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، شهریور 1394.

 


- Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Pierre Taberlet, Stephanie Zundel, Francois Pompanon,
ECONOGENE CONSORTIUM, Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat reveals six maternal lineages with high haplotype diversity, V European Congress of
Mammalogy, Siena (Italy), 21-26 September 2007

.

- Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Pierre Taberlet, Francois Pompanon, Mitochondrial
DNA phylogeography of bezoar Capra aegagrus, V European Congress of Mammalogy,
Siena (Italy), 21-26 September 2007

.

- Hamid-Reza Rezaei, Saeid Naderi, Pierre Taberlet, Francois Pompanon, Evolution and taxonomy of the wild Ovis species (Artiodactyla, Bovidae) based on cytochrome b phylogeny, V European Congress of Mammalogy, Siena (Italy), 21-26 September 2007

.

- Berihun Gebremedhin, Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Celia Maudet, Francesco Ficetola, Delphine Rioux, Wilfried Thuiller, Oystein Flagstad, Pierre Taberlet, Conservation status of walia ibex using genetic markers and environmental data, V European Congress of Mammalogy, Siena (Italy), 21-26 September 2007

 

- Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Pierre Taberlet, Stephanie Zundel, Francois Pompanon,
Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat, Journee Recherche en
Biologie, Domaine Universitaire de saint-Martin d’Heres, 8 November 2007

.

- Abbas Ashoori, Saeid Naderi, Kamran Zolfinezhad, A three-year survey of the status of wintering migratory waterbirds in Southern shores of Caspian Sea, 4th National seminar on chemistry and environment, Persian Gulf and Oman Sea ecological research institute, Bandar Abbass, 27-29 April 2010

.

- Ghavami Zarvan Sh, Rezaei H.R, Naderi S, The genetic diversity of wild goat in Markazi, Hamedan and Tehran Provinces, 2nd National conference of Iranian environment researches, Hamedan, 2014.1- بوم شناسی مهره داران

2- فنون مدیریت حیات وحش

3- زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری

4- پرنده شناسی

5- بوم شناسی مهره داران تکمیلیCV [ دانلود ]


تماس با ما سعید نادری
naderi@guilan.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
گروه محیط زیست
Email: naderi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم