رامین نقدی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
رامین نقدی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

نام: رامین

نام خانوادگی: نقدی

تاریخ تولد: 1345

وضيعت تاهل: متاهل داراي دو فرزند- ليسانس: مهندسي منابع طبيعي (جنگلداري)، دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان، گرگان، از سال 1366 تا 1370.

- فوق ليسانس: جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تهران، کرج، از سال 1372 تا 1375 .

- دكتري:جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، از سال 1377 تا 1383.

 - حق شنو، ر، نقدی، ر و نیکوی، م. (1395). ارزیابی زیبایی اجزای جاده جنگلی ( مطالعه موردی: جنگلهای شفارود- استان گیلان ). نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. جلد 23، شماره 3، 165- 180.

- باباپور، ر، نقدی، ر، قجر، ا و مظفری، س. (1395). مدل ابتکاری برآورد مساحت عملیات خاکی جهت طراحی پروفیل طولی جاده های کوهستانی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 24، شماره 2، 189-199.

- قجر، ا، نقدی، ر و نیکوی،م. (1395). مدل عصبی – فازی خطای افت در عملیات قطع هدایت شده با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 24، شماره 1، 65-76 .

- پوربابایی، ح، نقدی، ر، حیدری، م و نوری، م.(1395). بررسی زادآوری و ترکیب پوشش گیاهی در حاشیه جاده های جنگلی. نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 69، شماره 1، صفحه 87-96.

- صبح زاهدی، ش و نقدی، ر(1395). اثرات جاده سازی برایجاد فرسایش خندقی در دامنه های جنوبی جنگلهای شمال کشور. سومین کنفرانس جامع مدیریت بحران. دانشگاه تهران. تهران.

- صبح زاهدی، ش، نقدی، ر و علی دوست،م (1395). مقایسه روشهای فازی و تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی فرسایش جنگلهای جنوب گیلان. نهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه صنعتی شیراز. شیراز.

- هاشمی، م، نقدی، ر و قجر، ا (1394 ). مقایسه سیستم های خروج چوب آلات جنگلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) (. کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه مازندران. بابلسر.

- شهنام، م، نقدی، ر، نیکوی، م و عبدی، ا (1394 ). بررسی خصوصیات زیست فنی گونه درختچه ای سیاه ولیک و کاربرد آن در زیست مهندسی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی . اردبیل.

- زمانی،م ، نقدی ، ر و نیکوی، م ( 1394). بررسی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در تعیین مناسبترین آبرو شبکه زهکشی جاده جنگلی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی . اردبیل.

- نقدی، ر، محمدی، ز ، عاکف، م و باقری، ا ( 1394 ). احیا طبیعی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک مسیرهای چوبکشی در یک دوره 20 ساله ( مطالعه موردی: جنگلهای اسالم -استان گیلان ). نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. جلد بیست و دوم، شماره 1 ، صفحه 111- 132 .

نیکوی، م، نوروزی، ز و نقدی، ر. 1394. بررسی ایمنی عملیات قطع و تبدیل در جنگلهای حوزه آبخیز شفارود. مجله پژوهش و توسعه جنگل. جلد 1، شماره 3 . 209-219 .

- دلیر،پ، نقدی، ر و غلامی،و( 1393). بررسی عوامل مؤثربر تولید رسوب جاده هاي جنگلی در جنگل های شمال ایران. فصلنامه پژوهشهاي فرسایش محیطی. جلد 4، شماره 4، صفحه 27- 36.

- ملکی، ص، نقدی، ر ، عبدی، ا و نیکوی، م ( 1393 ). بررسی ميزان مسلح سازی ریشة توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال ششم، شماره 1 ، صفحه 49-58.

- نیکوی، م، نقدی، ر و اسماعیل نژاد ( 1393 ). مطالعة تولید و هزینة خروج چوب با تراکتور کشاورزی (مطالعة موردی: جنگل‏کاری‏ های منطقة شیخ ‏‏نشین شفارود). نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران . دوره 67، شماره 1، صفحه 47-59.

- حسین پور، ک، نقدی،ر و نیکوی،م ( 1394 ). برآورد هزينه و ميزان توليد در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکيب ماشين های بيل مکانيکی و بلدوزر (مطالعه موردي: سری لياشيسرا استان گيلان). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 23، شماره 2، 331-320 .

- موسوی، ر، نیکوی، م ، نقدی، ر، غزنوی، ن و کرم زاده، س( 1393 ). مطالعه توليد و هزينه خروج چوب با قاطر در جنگل¬های حوزه آستارا . نشریه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. 4 ( 21) . 161-174.

- قجر، ا، نقدی، ر و دلیر، پ ( 1393 ). پهنه بندی حساسیت به وقوع زمین لغزش با روش نسبت فراوانی به منظور طراحی جاده جنگلی. دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار. دانشگاه بیرجند.

- دلیر،پ، نقدی، ر و قجر،ا ( 1394). بررسی تاثیر لاشبرگ و مازاد مقطوعات در کاهش تولید رسوب از دیواره های جاده های جنگلی. دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز. بابلسر. مازندران. ایران.

- بنیاد، ا، نقدی، ر، کریمی، ع و دلیر، پ (1393). بررسی حرکات توده ای و ریزش دامنه ها در ارتباط با فعالیتهای جاده سازی جنگل ( مطالعه موردی : شفارود گیلان). مدیریت بحران و HSE در شریانهای حیاتی،صنایع و مدیریت شهری. دانشگاه تهران.

-نامداری، س ، محمدی لیمایی، س، نقدی، ر و بنیاد، ا ( 1392 ). سیاست برداشت بهینه از جنگل با استفاده از روش برنامه ریزی پویا ( مطالعه موردی : جنگل شفارود ). مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال پنجم، شماره 1 ، صفحه 21-30 .

- نقدی، ر ، فیروزان، ا، م، ترکمن، ج ، حسینی، ج، قجر، ا و مرادمند جلالی، ع ( 1392 ). ارزیابی اثرات تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده بینه گونه های راش ، توسکا و ممرز . نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران . دوره 66، شماره 1، صفحه 55-68

- محمدی، ز ، نقدی، ر، عاکف، م، باقری، ا و صیادی، ع. ( 1391 ). ارزيابي احيا طبيعي برخي از خصوصيات فيزيكي خاك تخريب شده جنگل در اثر چوبكشي زميني. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 20، شماره 3، 481-472 .

- ملکی، ص ، نقدی، ر ، عبدی، ا و نیکوی، م. ( 1391 ). بررسی ویژگی های زیست فنی گونه توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.

- نیکوی، م ، نقدی، ر و نوروزی، ز. ( 1390 ). بررسی حوادث ناشی از عملیات بهره برداری جنگل ( مطالعه موردی : جنگلهای غرب استان گیلان ). نشریه جنگل و فرآورده های چوب مجله منابع طبیعی ایران. دوره 64 شماره 4 . صفحات 486-475 .

- ارشادی فر، م، نیکوی، م و نقدی، ر. ( 1390 ). ارزیابی توانایی گروه های قطع در انجام قطع هدایت شده در جنگلهای غرب استان گیلان. مجله جنگل ایران، 3 (2)، صفحه 169-176.

- محمدی، ز، عاکف، م، نقدی، ر ، باقری، ا و صیادی، ع. ( 1390 ). مقایسه درصد حفرات در خاكهاي تراکم یافته و فاقد تراکم جنگل با استفاده از آنالیز تصویر. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. انجمن علوم خاک ایران. تبریز.

- یوسفی فرد، س، نقدی، ر و قجر، ا. ( 1390 ). مدلسازی پیش بینی زمان بارگیری لودر HSM با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی ( ANFIS ). مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه گیلان. رشت.

- نقدی، ر و نیکوی، م. ( 1390 ). تعيين مدل پيش بينی زمان خروج چوب با اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450C در دو جهت رو به بالا و پایین در جنگل های حوزه مرکزی شفارود. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه گیلان. رشت.

- اکبری مهر، م و نقدی، ر. ( 1390 ). بررسی مهمترین عامل تاثیرگذار بر حجم رواناب مسیرهای چوبکشی. مجموعه مقالات هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري . انجمن ابخيزداری ايران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان.

- مرادمند جلالی، ع، لطفعلیان، م، حسینی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). بررسی اثر حمل و نقل دو روش سنتی (با قاطر) و صنعتی (اسکیدر) بر فشردگی خاک. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (4) 12 . 93-81.

- محمدی، ا، صالحی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی پوشش درختی و و یژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق کمتر دست خورده و دست خورده جنگلهای زاگرس. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.

- نقدی،ر ، فیروزان، ا، نیکویی، م و براری، ک. ( 1389 ). ارزیابی تولید و هزینه اسکیدرHSM-904 و Timber jack C - 450 در جنگلهای چوب و کاغذ مازندران ( مطالعه موردی سری سرخکلا ). نشریه جنگل و فرآورده های چوب( مجله منابع طبیعی ایران). شماره 1 . صفحه 102-91 .

- نقدی، ر، نیکوی، م ، محمدی لیمایی، س و شورمیج، ی. ( 1389 ). ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگلهای تحت سرپرستی شرکت جنگل شفارود در استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 18 شماره 3 ، صفحه 425-417.

- نیکویی، م ، نقدی،ر و نوروزی، ز. ( 1388 ). بررسی عوامل تاثیر گذار در بروز حوادث ناشی از کار با اره موتوری در جنگلهای غرب استان گیلان. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE .

- آريامنش، م، نقدي، ر و مسكني جيفرودي، ح. ( 1388 ). طراحي شبكه جاده جنگلي و كاربرد GIS در رعايت استانداردهاي مهم فني و زيست محيطي جاده سازي جنگل. مجموعه مقالات همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني. تهران. ص 417-426.

- بابا پور، ر و نقدي، ر. ( 1388 ). اهميت كاربرد GIS در برنامه ريزي شبكه ي جاده هاي جنگلي(مطالعه ي موردي سري دو شفارود). مجموعه مقالات همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني. تهران. ص 663-668.

- نقدی، ر، نیکوی، م و جوادپور، ج. (1388). ارزیابی عملکرد ( تولید و هزینه ) لودر چرخ لاستیکی ولوو بی ام 4500 در دو حالت بارگیری در انباشتگاه طراحی شده وکنار جاده (بررسی موردی : جنگل ناو اسالم در شمال ایران). نشریه جنگل و فرآورده های چوب( مجله منابع طبیعی ایران). شماره 2 . صفحه 232-221.

- نقدی، ر، نیکوی، م، باقری،ا و جوادپور، ج. (1387). مقایسه تولید اسکیدر چرخ لاستیکی Timber jack 450 C در دو حالت بهر ه برداری طراحی شده و طراحی نشده( مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم در شمال ایران) . فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبرایران. جلد 16 شماره 4 . صفحه659-649.

- نقدی، ر، رافت نیا، ن، باقری، ا، همتی، و(1387) . ارزیابی خسارت وارده به درختان باقیمانده در حفره های قطع و مسیرهای خروج چوب در شیوه تک گزینی ( مطالعه موردی : جنگل لونک سیاهکل ). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 16 شماره 1 ، صفحه 98-87 .

Solgi, A, Naghdi, R, Tsioras, P, Ilstedt, U, Salehi, A and Nikooy, M. 2017. Combined effects of skidding direction, skid trail slope and traffic frequency on soil disturbance in north mountainous forest of Iran. Croatian Journal of Forest Engineering. Volume 38, Issue 1, pp 97- 106.

Naghdi, R, Nikooy, M, Ghajar, I and Ershadifar, M. 2016. A Practical Linear Model for Estimation of Tree Falling Direction Error in Mountainous Forests of Northern Iran. ECOPERSIA. Vol. 4(3). 1505-1516.

Naghdi, R, Solgi, A, Zenner, E, Tsioras, P and Nikooy, M. 2016. Soil disturbance caused by ground-based skidding at different soil moisture conditions in Northern Iran. International Journal of Forest Engineering . DOI:10.1080/14942119.2016.1234196.

Solgi, A, Naghdi, R, Labelle, E, Tsioras, P and Nikooy, M. 2016. Effect of varying machine ground pressure and traffic frequency on the physical properties of clay loam soils located in mountainous forests. International Journal of Forest Engineering. DOI: 10.1080/14942119.2016.1226673.

Naghdi, R , Solgi, A, Labelle, E and Zenner, E. 2016. Influence of ground-based skidding on physical and chemical properties of forest soils and their effects on maple seedling growth. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-016-0986-3.

Naghdi, R., Solgi, A., Ulrik Ilstedt. 2016 . Soil chemical and physical properties after skidding by rubber-tired skidder in Hyrcanian forest, Iran. Geoderma. 265 (2016) 12–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.11.009.

Naghdi, R., Ghajar, I. and Tsioras, P. 2015. Time prediction models of grapple skidder HSM 904 using multiple linear regressions (MLR) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Operational Research. Volume 16, Issue 3, pp 501–512. DOI 10.1007/s12351-015-0210-0.

Nikooy, M, Ahrari, A, Salehi, A and Naghdi, R. 2015. Effects of rubber-tired skidder and farm tractor on physical properties of soil in plantation areas in the north of Iran. Journal of Forest Science, 61(9): 393–398.

Naghdi, R., Solgi, A., Zenner, E.K. 2015. Soil Disturbance Caused by Different Skidding Methods in North Mountainous Forests of Iran. International Journal of Forest Engineering. Vol. 26, No. 3, 212–224, http://dx.doi.org/10.1080/14942119.2015.1099814

Alidokht, M, Rafatnia, N, Naghdi, R and Shataie, S. 2015. Designing of Forest Roads Network with an Emphasis on Drainage structures and Construction Standards (case study: Shafarood Forest northern Iran). Bars Journal (Bulletin of Applied and Research Science). Vol: 5(1): 104-112.

Babapour, R, Naghdi, R, Ghajar, I and Ghodsi, R. 2015. Modeling the proportion of cut slopes rock on forest roads using artificial neural network and ordinal linear regression. Environ Monit Assess. 187(7):446. DOI: 10.1007/s10661-015-4688-y.

Solgi, A., Naghdi, R., Nikooy, M. 2015. Effects of Skidder on Soil Compaction, Forest Floor Removal and Rut Formation. Madera y Bosques. 21(2): 145-153.

Solgi, A., Naghdi, R., Tsioras, P.A., Nikooy, M. 2015. Soil Compaction and Porosity Changes Caused During the Operation ofTimberjack450C Skidder in Northern Iran. Croatian Journal of Forest Engineering. 36(2): 77-85.

Ghajar, I and Naghdi, R. 2015. Forecasting the degree of error in trees falling direction using cascade-forward artificial neural network. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 441-445.

Naghdi, R , Ghajar, I and S.Zahedi, S. 2015. Monitoring the changes of flood discharge caused by harvesting operations in a mountainous Hyrcanian forest. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 435-439.

Naghdi, R and Solgi, A. 2015. Contributions of traffic frequency and ground pressure to soil disturbance. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 431-434.

Naghdi, R and Solgi, A. 2015. FOREST DAMAGE CAUSED BY SELECTION LOGGING OF ORIENTAL BEECH (Fagus orientals Lipsky) IN NORTHERN IRAN. The 10th International Beech Symposium. Kastamonu, Safranbolu / TURKEY.

Dalir, P, Naghdi, R and Ghajar, I. 2015. Assessment Effect of slash and litter coverage to reduce erosion in forest road embankments. 2 th International E-Conference on Green Economics. Babolsar. Iran.

Naghdi, R., Solgi, A. 2014. Effects of Skidder Passes and Slope on Soil Disturbance in Two Soil Water Contents. Croatian Journal of Forest Engineering. 35 (1), 73-80.

Dalir, P, Naghdi, R and Golami, V. 2014. Modelling of forest road sediment in the northern forest of Iran (Lomir Watershed). Journal of Forest Science, 60(3): 109–114.

Tarverdizadeh, H, Nikooy, M, Pourbabaei, H and Naghdi, R. 2014. Effects of Road Construction on Biodiversity and Composition of Herbaceous Species Cover, ASALEM FOREST, NORTHERN IRAN. Forestry Ideas. 20:(48): 157–169.

Mousavi, I and Naghdi, R. 2014. Comparison of productivity and cost of timber extraction by farm tractor, skidding vs. forwarding in northern Iran. Hortflora. 3:(3): 201–210.

Bagheri, I, Naghdi, R and Moradmand Jalali, A, 2014. Evaluation of Factors Affecting Soil Erosion along Skid Trails (Case study; Shafarood Forest, Northern Iran). Caspian J. Env. Sci. 11(2):151-160.

Nikooy, M, Naghdi, R and Ershadifar, M. 2013. Survey of Directional Felling and Analysis of Effective Factors on Felling Error (Case study; Iranian Caspian forests). Caspian J. Env. Sci. 11(2):177-184.

Naghdi, R, Maleki, S, Abdi, E, Mousavi, R and Nikooy, M. 2013. Assessing the effect of Alnus roots on hill slope stability in order to use in soil bioengineering. Journal of Forest Science, 59(11): 417–423.

Babapour, R. Naghdi, R., Salehi, A and Ghajar, I. 2013. A Decision Support System for Allocation of Mountain Forest Roads Based on Ground Stability. Arabian Journal of Science and Engineering. DOI 10.1007/s13369-013-0833-5.

Mousavi, R , Nikooy, M and Naghdi, R. 2013. Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding. Int. Journal of Forest, Soil and Erosion. 3(3):79-86.

Ghomi Motazeh, A, Naghdi, R, Mohammadi Sammani, K, Taghvaye Salimi, E and Baniasadi, R. 2013. Evaluation of AHP application for Hyrcanian forests through road construction potential map. Forestry Ideas. 19:(45): 69–78.

Nikooy, M, Esmailnezhad, A and Naghdi, R. 2013. Productivity and cost analysis of skidding with Timberjack 450C in forest plantations in Shafaroud watershed, Iran. Journal of Forest Science, 59(7): 261–266.

Mousavi, R and Naghdi, R. 2013. Time consumption and productivity analysis of timber trucking using two kinds of trucks in northern Iran. Journal of Forest Science, 59(5): 211–221.

Naghdi, R, Mohammadi Limaei, S, Babapour, R and Ariamanesh, M. 2012. Designing of forest road network based on technical and economical considerations using GIS & AHP. International Journal of Applied and Natural Sciences (IJANS). 1(2):39-44.

Akbarimehr, M and Naghdi, R. 2012. Assessing the relationship of slope and runoff volume on skid trails (Case study: Nav 3 district). Journal of Forest Science, 58, 2012 (8): 357–362.

Ghaffariyan, M , Naghdi, R, Ghajar, I and Nikooy, M. 2012. Time Prediction Models and Cost Evaluation of Cut-To-Length (CTL) Harvesting Method in a Mountainous Forest. Small-scale Forestry. DOI 10.1007/s11842-012-9204-4.

Naghdi, R and Ghajar, I. 2012. Application of Artificial Neural Network in the Modeling of Skidding Time Prediction. Advanced materials research ( AMR )- 403-408 (2012) pp 3538-3543.

Naghdi, R. Maleki, S, Abdi, E and Nikooy , M. 2012. Forest road stabilization using bioengineering methods in Caspian Forest, Iran. Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia.

Nikooy ,M and Naghdi, R. 2012. Directional felling cost and productivity study in Caspian forest of Iran. Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia.

Naghdi, R., Nikooy ,M, Bagheri, I and Marzban, S. 2012. Evaluation of production and cost of Komatsu PC200 excavator during forest road construction in Caspian forest of Iran Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia.

Naghdi, R., Akef, M, Bagheri, I and Mohammadi, Z. 2012. Natural Recovery Assessment of Physical and Chemical Properties of Forest Soil Disturbed by Ground-Base Skidding in Iranian Caspian Forest. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". İzmir, TURKEY.

Naghdi, R., Nikooy ,M and Akbarimehr , M. 2012. The Influence of Slope Length on Soil Loss in Skid Trails in the North Forest of Iran. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". İzmir, TURKEY.

Mohammadi Limaei, S, Namdari, S, Bonyad, A and Naghdi, R. 2011. Economically optimal cutting cycle in a beech forest, Iranian Caspian Forests. Caspian J. Env. Sci. (9)181-188.

Akbarimehr, M and Naghdi, R. 2012. Determination of most appropriate distance between water diversions on skid trails in the mountainous forest, north of Iran. Catena 88: 68-72.

Naghdi, R., Moradmand Jalali, A., Mohammadi, K and Akbarimehr, M. 2011. Effects of selective and shelter wood method on quality and quantity of trees around skid trails in Beech forests. Journal of Forest Science, 57(10). 459-465.

Bagheri, I and Naghdi, R. 2011. Effect of HSM 904 wheel skidder and Zetor crawler skidder on rutting and soil displacement. Silva Balcanica, 12(1):113-120.

Naghdi, R and Ghajar, I. 2011. Application of Artificial Neural Network in the Modeling of Skidding Time Prediction. 2011 International Conference on Control, Robotics and Cybernetics(ICCRC). New Delhi, India.

Naghdi, R., Bagheri, I and Basiri, R. 2010. Soil disturbances due to machinery traffic on steep skid trail in the north mountainous forest of Iran. Journal of Forestry Research. 21(4):497-502.

Naghdi, R., Moradmand Jalali, A and Mohammadi, K. 2010. Effect of skid trails in selection and shelter wood methods on canopy , quality and quantity aspects of trees in beech forest . X International Conference of Young Scientists “FORESTS OF EURASIA – PODMOSKOVNY VECHERA”. Moscow, Russia. pp 104-105.

Naghdi, R and Mohammadi Limaei, S. 2009. Optimal forest road density based on skidding and road construction costs in Iranian Caspian forests. Caspian J. Env. Sci. 7(2):79-86.

Naghdi, R, Lotfalian, M, Moradmand Jalali, A and Bagheri, I. 2009. Damages of skidder and animal logging to forest soils and natural regeneration. Croatian journal of forest engineering. 30 (2):141-149.

Naghdi, R, Sabetraftar, K, Abedi, T and Hosseini, A. 2009. Study of Soil Mass Movement in Harvested Areas of Caspian Forest (northern Iran). Indian Journal of forestry. 32(4):537-543.

Naghdi, R and Babapour, R. 2009. Planning and evaluating of forest roads network with respect to environmental aspects via GIS application ( Case study: Shafaroud forest, northern Iran ). Proceeding of Second International Conference on Environmental and Computer Science. 28-30 December 2009 / Dubai, UAE. pp. 424-427.

Firouzan, A, Naghdi, R, Barari, K. 2009. Surveying on the efficiency of HSM-904 wheeled skidder in Sorkhkola forest of Mazandran province (northern Iran). Proceeding of XXXIII CIOSTA & CIGR Conference ( Mediterranea University of Reggio Calabria, 17-19 June 2009. Italy).

Naghdi, R. 2008. Efficiency evaluation of loading in two different logging methods( short-wood and long log method) in Neka forest. Proceeding of the First International Conference of Iranian Operations Research Society. Kish. Iran.

Naghdi, R. Bagheri, I. Ghajar, E. Taheri, K and Hasanzad, I. 2008. Planning the Most Appropriate Forest Road Network Considering Soil Drainage and Stability Using GIS in Shafaroud Watershed- Guilan. Proceeding of 7th Annual Asian Conference & Exhibition on Geospatial Information, Technology and Applications. 9pp. Kuala Lumpur, Malaysia.

Naghdi. R, Bagheri. I 2007. Efficiency evaluation of transporting and loading logs in Shafarood forest (northern Iran). 22nd European Conference on Operational Research. Prague.

Naghdi. R, Bagheri. I, Akef. M. 2006. Effects of timberjack 450C wheeled skidder on soil compaction (Kilesera forest north of Iran). Proceeding of 17th International conference on Soil and Tillage, 28th August- 3rd September, Kiel, Germany, 379-384.جاده سازی (1)

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

مساحی و نقشه برداری

 طراحی سیستم های مهندسی جنگل

تماس با ما رامین نقدی
rnaghdi@guilan.ac.ir , naghdir@yahoo.com
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان -گيلان- صومعه سراص- پ 1144

Email: rnaghdi@guilan.ac.ir , naghdir@yahoo.com   ورود به سیستم