دکتر مهرداد نیکوی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر مهرداد نیکوی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط  

مهرداد نیکوی

متولد 1354

وضعیت تاهل : متاهل 

تعداد فرزند: یک پسر (محمد)

 

دارای دکترای مهندسی علوم جنگل از دانشگاه تهران

 

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان از آذر 1386

 

دبیر کمیته ترفیع و ارتقای دانشکده منابع طبیعی از مهرماه 1390 تا دی ماه 1391

 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده منابع طبیعی از اردیبهشت 1391 تا بهمن 1395

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی از بهمن 1395

 

عضو ستاد زیبا سازی دانشگاه از سال 1393 

 

دبیر اجرایی کارگاه  آموزشی طبقه بندی رستنی ها و رویشگاهها . اردیبهشت 1391

 

دبیر اجرایی نشست ملی مدیریت پایدار جنگل . دانشگاه گیلان . دی ماه 1394

 

دبیر اجرایی همایش ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال، آینده . اردیبهشت 1396 . تالار حکمت . دانشگاه گیلان 

 

عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه گیلان از اردیبهشت 1396 

 

داور هشتیمن دوره جشنواره ملی حرکت . دانشگاه فردوسی مشهد 1394

 

داور نهمین دوره جشنواره ملی حرکت . دانشگاه شهید باهنر کرمان 1395

  

کارشناسى جنگل دارى- دانشگاه گيلان، سال 1377

 

کارشناسى ارشد جنگل دارى- دانشگاه تهران، سال 1379

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحى زهکشى جاده هاى جنگلى 

 

دکترى جنگل دارى، گرايش مهندسى جنگل- دانشگاه تهران، سال 1386

 

عنوان رساله دکتری : بهينه سازى هزينه هاى بهره بردارى و کاهش صدمات بهره بردارى و حمل و نقل به چوب، درخت و جنگل با طراحى بهره بردارى 


فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دپارتمان مدیریت منابع طبیعی دانشگاه هلسینکی کشور فنلاندکتاب

نیکوی، مهرداد، رضوی، سید مازیار ، 1395. بهره برداری جنگل و کیفیت منابع آب، نشر بلور ، رشت، ایران. 144 ص . 

 

 

مقالات علمی - پژوهش

توانکار، ف.، نیکوی، م. 1396. بررسی روند پوسیدگی تنه درختان ناشی از صدمات بهرهبرداري در یک دوره 10 ساله در جنگل راش آمیخته (بررسی موردي: جنگل ناو اسالم گیلان) فصلنامۀ علمی - پژوهشی پژوهش و توسعه جنگل (1)3، 27-15.

 

Tavankar, F., Nikooy, M.,Picchio, R., Venanzi R., Lo Monaco, A. 2017.Long-term effects of single-tree selection cutting management oncoarse woody debris in natural mixed beech stands in the Caspian forest(Iran). iForest, 10: 652-658
 

 

تاروردی زاده، ه.، نیکوی، مهرداد.، پوربابایی، ح.، نقدی، ر.1396. مطالعه اثر جاده‌های جنگلی بر ترکیب گونه‌ای گیاهان علفی در جنگل‌ها (مطالعه موردی: جنگل اسالم). بوشناسی کاربردی، (1)6. 39-29. 

Tavankar, F.,picchio, r., Nikooy,M., lo monaco,A., venanzi,R.,.iranparast bodaghi, A. 2017. Healing rate of logging wounds on broadleaf trees in hyrcanian forest with some technological implications, Drewno,  60(199),1-16

 

Tavankar, F,, Bonyad, A, E., Nikooy, M., Picchio, R.,Venanzi, R., Calienno, K.2017. Damages to soil and tree species by cable-skidding in Caspian forests of Iran, Forest system, 26(1), 1-9

 

Solgi, A., Naghdi, R., Tsioras, P., Ilstedt, U., Salehi,A., Nikooy, M. 2017.Combined Effects of Skidding Direction, Skid Trail Slope and Traffic Frequency on Soil Disturbance in North Mountainous Forest of Iran. Croatian journal of forest engineering, 38(1). 97-106.

 


Naghdi, R, Solgi, A, Labelle, E and Nikooy, M. 2017. The combined effects of soil texture and machine operating trail gradient on changes in soil physical properties during ground-based skidding. Pedosphere. Accepted in press

 

توانکار، ف.، نیکوی، م. 1395. تأثیر اجرای شیوه تک‌گزینی بر فراوانی و مشخصات درختان قطور (سالم، پوسیده و خشکه‌دار) در جنگل‌ ناو اسالم در شمال ایران. اکولوژی کاربردی . (4)5. 85-100.

 

Tavankar,F., Nikooy,M., Picchio, R., Bonyad,A .,Venanzi,R .2017.Effects of Logging Wounds on Caucasian Alder Trees (Alnus subcordata C.A. Mey) in Iranian Caspian Forests.Crotian journal of forest engineering, 38(1):73-82.

 

توانکار, ف, نیکوی, م, بنیاد, ا، ا. 1396. "ارزیابی نمونه‌برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده جنگل (مطالعۀ موردی جنگل ناو اسالم)", مجله جنگل ایران، 9(2)، 214-201.

 

Naghdi ,R., Nikooy, M., Ghajar, E.,Ershadifar, M. 2016.A Practical Linear Model for Estimation of Tree Falling Direction Error in Mountainous Forests of Northern Iran, ECOPERSIA, 4(3). 1505-1516

 

Solgi A, Naghdi R, Labelle E. R, Tsioras P.A, Nikooy, M, 2016. Effect of varying machine ground pressure and traffic frequency on the physical properties of clay loam soils located in mountainous forests, International Journal of Forest Engineering, 27(3), 161-168

 

Naghdi R, Solgi A, Labelle E. R, Tsioras P.A, Nikooy, M, 2016. Soil disturbance caused by ground-based skidding at different soil moisture conditions in Northern Iran, International Journal of Forest Engineering, 27(3), 169-178

 

 توانکار، ف، نیکوی، م، رضایی، م، 1395، تجزیه و تحلیل انفرادی صدمات بهره برداری تک گزینی بر درختان باقیمانده در جنگل های اسالم، مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، (2)53. 104-81.

 

هاشمی، م. نیکوی، م. نقدی، ر. 1395. بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی. مجله جنگل ایران،(3)8. 351-364. 


قاسم پور ، م. نیکوی ، م. نقدی، ر. 1396، اثر نوع قرارداد کار بر اجرای عملیات قطع درختان و میزان افت چوب. مجله جنگل و صنوبر ایران. پذیرفته شده برای چاپ.


 
توانکار، ف. نیکوی، م. 1396. بررسی تأثر شیب زمین بر وسعت و شدت برهم خوردگی خاک جنگل در اثر عملیات چوبکشی زمینی (مطالعه موردی جنگل ناو اسالم گیلان). مجله جنگل و صنوبر. (1)25.

 

حق شنو، ر.، نقدی، ر.، نیکوی، م،1395 ارزیابی زیبایی شناختی جاده های جنگلی (مطالعه موردی جنگل های شفارود. استان گیلان). مجله پژوهش های علوم و فنآوری چوب و جنگل گرگان. 23(3)165-180.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نیکوی، م. شکارسری، ا. صیادی، ع. 1395. ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (مطالعه موردی شرکت سهامی جنگل شفارود). مجله جنگل و فراورده های چوبی. (2)70. 272-261.


 

نیکوی، م. توانکار، ف. 1396. تأثیر موقعیت مکانی و قطر گونه‌های مختلف درختی بر پوسیدگی تنه ناشی از زخم‌های بهره‌برداری در جنگل‌های ناو اسالم. مجله جنگل و صنوبر ایران. 25(3), 365-375.


نیکوی، م. نوروزی، ز، نقدی، ر. 1394. بررسی ایمنی عملیات قطع و تبدیل در جنگل های حوزه آبخیز شفارود. مجله پژوهش و توسعه جنگل .1.3. 209-219.


-نیکوی ، م. سودایی، س. کرم زاده، س . 1394. بررسی کارکرد اقتصادی تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ در عملیات خروج چوب درختان باد افتاده. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی . پذیرفته شده برای چاپ.


-نیکوی، م. زارعی، م، ترکمن، ج. کلابی، ب. 1394. بررسی تاثیر جاده و مسیر های چوبکشی بر روی تغییرات پهنای دوایر سالیانه درختان راش حاشیه مسیر . مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی . پذیرفته شده برای چاپ.


-زارعی، م. نیکوی، م. ترکمن، ج. کرمیان، ل. 1394. ارزیابی تاثیر مسیر چوب کشی بر تغییرات پهنای دوایر سالیانه راش و توسکا ییلاقی حاشیه مسیر. جنگل های اسلام. سری 1 ناو. جنگل و صنوبر ایران. (1)24. 76-65.


-قجر، ا. نقدی، ر. نیکوی، م. 1394. مدل عصبی فازی خطای افت در عملیات قطع هدایت شده با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده. جنگل و صنوبر ایران. (1)24. 8-1.

 

Solgi , Naghdi R, Nikooy, M. 2015.Effects of Skidder on Soil-Compaction, Forest Floor Removal and Rut Formation. Madera y Bosques vol. 21( 2) : 145-143.

 

Nikooy,M., Ahrari, S., Salehi,A., Naghdi, R. 2015. Effects of rubber-tired skidder and farm tractor on physical properties of soil in plantation areas in the north of Iran. J. For. Sci., 61:393-398

 

Solgi, A., Naghdi, R., Tsioras, P. A., Nikooy, M. 2015. Soil Compaction and Porosity Changes Caused During the Operation of .Timberjack 450C Skidder in Northern Iran.Croat. j. for. eng. 36(2) 217-225.Hamrang, N, Pourbabaei H, Nikooy M, Pothier, D. 2015. Effect of canopy gaps on the onditionsfor natural regeneration in mountainous beech forests of northern Iran. Forestry ideas, 21(2) (50): 189–198

 

-مجنونیان.ب .نیکوی.م.مهدوی. م .1384.طراحی زهکش های عرضی جاده های جنگلی ، مطالعه موردی سری کلیه سرا . اسالم. استان گیلان . مجله منابع طبیعی ایران . جلد58. شماره2. صفحات 339 تا 350 .

 

-نیکوی،م. ه ، سبحانی .،ب ،مجنونیان.،م ،مروی مهاجر.، ج ، فقهی.1386.مطالعه هزينه توليد گروه قطع (اره موتوري )‌در جنگل هاي اسالم استان گيلان. مجله منابع طبیعی ایران.دوره 60 شماره 4 .ص ص 1371-.135.


-نقدی، ر. نیکوی، م. باقری، ا. جوادپور، ج . 1387. مقایسه تولید اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450C در دو حالت بهره برداری طراحی شده و طراحی نشده (مطالعه موردی : سری 2 ناو اسالم). فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 16، شماره 4، زمستان 1387.


-نقدی،ر. نیکوی ،م. جوادپور،ج. مقایسه عملکرد (تولید و هزینه)لودر چرخ لاستیکی ولوو بی ام 4500 در دو حالت بارگیری در دپوی طراحی شده و کنار جاده . مجله منابع طبیعی ایران. (2)62. 232-221


-نقدی، ر . نیکوی، م. محمدی ، س. شورمیج، ی. 1389. ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگل های تحت سرپرستی شرکت شفارود در استان گیلان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران . (3)18. 425-417


-نقدی، ر. نیکوی ،م . براری،ک . 1389. ارزیابی تولید و هزینه اسکیدرHSM-904 و Timber jack C - 450 در جنگلهای چوب و کاغذ مازندران. مجله جنگل و فرآورده های چوبی. (1)63. 102-91.


-خدایی، ق. فیروزان، ا.نیکوی، م. پیام، ح. 1398. بررسی زهکشهاي عرضی (آبروها و آبگذرها) درجاده هاي جنگلی سري یک مکارود. علوم و فنون منابع طبيعي. 5(1):13-27.


-ارشادی فر، م. نیکوی، م. نقدی، ر. 1390. ارزیابی توانایی گروه های قطع در انجام قطع هدایت شده در جنگل های غرب استان گیلان. مجلة جنگل ايران، 3(2).169 -176


-نیکوی، م. نقدی، ر، نوروزی، ز. 1390. بررسي حوادث ناشي از عمليات بهره‌برداري جنگل (مطالعه موردي: جنگل¬هاي غرب استان گيلان). نشريه جنگل و فرآورده‌هاي چوب، مجله منابع طبيعي ايران،(4)64،12-1.


-نیکوی، م. نقدی، ر. بخشنده ناو، ب. عموزاده، ح. 1392. صدمات فیزیکی و ریالی به درختان مقطوعه در عملیات قطع (مطالعه موردی: جنگلهای حوزه آبخیز اسالم). بوم شناسی جنگل ایران. (2)1.85-70.

-نیکوی، م ، نقدی ، ر،  اسماعیل نژاد، آ .1932. مطالعه توليد و هزينه خروج چوب با تراکتور کشاورزی.(مطالعه موردی: جنگلکاری های منطقه شیخ نشین شفارود ). مجله جنگل و فرآورده های چوبی ،(1)67- 47-59.

-نیکوی، م. عموزاده، ح. 1393. بررسی عوامل موثر بر ارتفاع بلند كنده درختان و افت حجمي و ريالي ناشي از آن (مطالعه موردی:جنگل¬هاي حوضۀ آبخيز اسالم). مجله جنگل و صنوبر ایران.(1)42.22-33.


ملکی، ص . نقدی، ر. عبدی، ا. نیکوی، م . 1393. بررسی میزان مسلح سازی ریشه توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. مجله جنگل ایران. (1)6. 49-58


حسین پور اصلی، ک.، نقدی، ر.، نیکوی، م. 1394. برآورد هزینه و میزان تولید در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکیب ماشین‌های بیل مکانیکی و بلدوزر (مطالعه‌موردی: سری لیاشی¬سرا استان گیلان). جنگل و صنوبر ایران. (2)23. 331-332. 

Nikooy,M. 2010 . Residual trees injury assessment after selective cutting in broadleaf forest in Shafaroud. Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(2). 173-179


Mousavi,R., Nikooy, M., Uusitalo,U .2011.Time consumption, productivity, and cost analysis of the motor manual tree felling and processing in the Hyrcanian Forest in Iran.Journal of
ForestryResearch, 22(4)-373-379

 

Mousavi, R. Nikooy, M. E. Nezhad,A. Ershadfar, M. 2012.Evaluation of full tree skidding by HSM-904 skidder in patch cutting of aspen plantation in Northern Iran. Journal of forest science, 58(2): 79–87


Ghafarian, R., Naghdi, R., Ghajar, E., Nikooy, M. 2012. Time Prediction Models and Cost Evaluation of Cut-To-Length (CTL) harvesting method in a Mountainous Forest, small scale forestry. Small-Scale Forestry, 181-192

 

Nikooy, M.Naghdi, R.Ershadifar, M..2013. Survey of directional felling and analysis of effective factors on felling error: case study of Hyrcanian forest in Iran. Caspian journal of environmental scienceVol. 11(2). 177-184

 

Nikooy, M. Esmailnezhad, A. Naghdi, R.2013.Productivity and cost analysis of skidding with Timberjack 450C in forest plantations in Shafaroud watershed, Iran. Journal of Forest Science, 59 261-266


Mousavi, R., Nikooy, M., Naghdi R. 2013.Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding.Int. J. Forest, Soil and Erosion, 3(3): 79-86


.Naghdi R,  Maleki S, Abdi E,  Mousavi R, Nikooy M. 2013. Assessing the effect of Alnus roots on hillslope stability in order to use in soil bioengineering. journal of forest science, 59(11) 417–423

 

Mousavi, R., Nikooy, M.2014. Evaluation of Tree Forwarding by Farm Tractor in Patch Cutting of Poplar Plantations in Northern Iran. Small scale forestry 13,1-14


Tarvirdizadeh, H., Nikooy,M., Pourbabaei,H and Naghdi, R .2014. Effects of road construction on biodiversity and composition ofherbaceous species cover, Asalem forest, northern Iran, Forestry Ideas, 2014, 20(2),157-169

 

مقالات در همایش های بین المللی ، ملی و منطقه ای


1. نيکوى، م، سبحانىه، مجنونيان ب،1386 ارزيابى اقتصادى طراحى بهره بردارى جنگل.مطالعه موردى : جنگل هاى سرى سه ناو اسالم، گيلان. هشتمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.


2. نيکوى، م، سبحانى، ه، مجنونيان ب،1386. مطالعه هزينه و توليد گروه قطع (اره موتوري) ‌در جنگل هاي شمال ايران. هشتمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.


3. نیکوی،م. 1387. کاربرد روش مسیر بحرانی(CPM) برای برنامه ریزی و کنترل پروژه های جنگلی. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان . 5-3 اسفند 87.


4. نیکوی، م. 1387. ویژگیهای آسیب به درختان باقیمانده ناشی از اجرای قطع هدایت شده در جنگل های پهن برگ. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان . 5-3 اسفند 87


5. نیکوی، م، سبحانی، ه، مجنونیان، ب، مروی مهاجر، م، فقهی، ج، 1388. مطالعه تولید و هزینه گروه قطع و خروج در بهره برداری طراحی شده در جنگل های سری سه ناو. اسالم. سومین همایش ملی جنگل ایران، کرج. ایران.


6. نیکوی، م. نقدی، ر. نوروزی، ز. 1388. بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز حوادث ناشی از کار با اره موتوری در جنگلهای غرب استان گیلان. سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت. دانشگاه صنعتی شریف . تهران. ایران.


7. نیکوی، م. ارشادی فر، م. نقدی ، ر. 1389. ارزیابی کارایی گروه های قطع در انجام هدایت شده در جنگل های غرب استان گیلان. دهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان.


8. نیکوی ، م. نوروزی، ز. نقدی ، ر. 1389. ارزیابی آماری حوادث ناشی از چوبکشی زمینی در جنگل های غرب استان گیلان. دهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان.


9. نقدی،ر. نیکوی، م . محمدی، س . شورمیج، ی . 1389. اثرات طراحی مسیرهای چوبکشی بر بازدهی عملیات قطع و میزان خسارات درختان سرپا (مطالعه موردی : سری 3 ناو اسالم . استان گیلن. همایش ملی منابع طبیعی، ایلام، ایران.


10. نیکوی، م . خدایی، ر. 1389. بررسی قابلیت هدایت حداکثر رواناب در آبروها و آبگذرهای احداث شده در دوره بازگشتهای متفاوت در جاده هاي جنگلي درجه دو.. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، کردستان، ایران.


11. نیکوی، م. نوروزی، ز. نقدی، ر. 1389. ارزیابی حوادث کار با ماشین آلات چوبکشی(اسکیدرها) در جنگل. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، کردستان، ایران.


12. نیکوی، م، ارشادی فر، م، نقدی، ر. 1389. تعيين مهم ترين عوامل تاثيرگذار در بروز خطاي قطع در جنگل هاي حوزه آبخيز اسالم . اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، کردستان، ایران.


13. مالمیر، ا، رستمی، ت، نیکوی، م، حجازی، ر، 1389. نقش جنگلداری شهری در تعدیل دمای محیط (مطالعه موردی: شهر همدان). نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري، رشت ، ایران.


14. مالمیر،ا. رستمی،ت. نیکوی، م، حجازی،ر. 1389. نقش جنگلداری شهری در وضعیت اجتماعی شهروندان. نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري، رشت ، ایران.


15. مالمیر،ا. رستمی،ت. نیکوی، م، حجازی،ر. 1389. نقش جنگلداری شهری در اقتصاد انرژی و کاهش هزینه های شهری. نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري، رشت ، ایران.


16. يگانه فر،ا. رستمي،ت. نيكوي،م. مسكني جفرودي،ح. 1389 .مطالعه ظرفيت جنگلداري شهري در شهر رشت گامي در افزايش فضاي سبز شهري. نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري، رشت ، ایران.


17. نیکوی، م. نقدی، ر، کلته ،ا، ایروانی نژاد، ب.1390. تعيين قطر و فاصله بين لوله هاي زهكش عرضي جاده جهت هدايت آب و كنترل فرسايش در حوزه آبخير خجه دره . هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري. اصفهان، ایران.


18. اکبری مهر، م، نقدی، ر، نیکوی، م.1390. بررسی مهمترین عامل تاثیرگذار بر حجم رواناب جاري در مسيرهاي خروج چوب در حوزه آبخير اسالم .هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري. اصفهان، ایران.


19. نيكوي، م، نوروزي، ز . 1390.بررسي استفاده از وسايل ايمني در هنگام بروز حادثه در فعاليتهاي مربوط به برداشت چوب در جنگلهاي حوزه آبخيز شفارود. هفتمين همايش سراسري بهداشت حرفه اي. قزوین. ایران.


20. نقدی،ر.نیکوی،م.1390.تعيين مدل پيش بيني زمان خروج چوب با اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450C در دو جهت رو به بالا و پایین در جنگل های حوزه مرکزی شفارود. چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. رشت. اردیبهشت‌ماه 1390.


21. نیکوی، م، نقدی، ر، اسماعیل نژاد، آ.1390.برنامه ريزي زماني خروج چوب با اسكيدر HSM 904 در برش قطع يكسره در جنگل كاري هاي صنوبر در حوزه شفارود. چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. رشت.ایران.


22. ارشادی فر، م. نیکوی، م.1390. مدلسازی زمان قطع جهت برنامه ریزی برداشت چوب از سری های جنگلی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. رشت. ایران.


23. مرزبان، ش، نقدی، ر، نیکوی، م .1390.ارزيابي عملكرد فني و زيست محيطي بيل مكانيكي Komatsu P.C 200 در ساخت پروفيل عرضي استانداردمطالعه موردي : (حوزه شنرود - سياهكل).پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست. تهران، ایران


24. اسماعیل نژاد، آ، نیکوی، م، نقدی، ر، 1390 .ارزیابی زیست محیطی تردد ماشین آلات چوب کشی بر روی خاک مناطق جنگلکاری شده. پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران، ایران.


25. نیکوی، م . اسماعیل نژاد، آ. 1390. ارزيابي تردد اسكيدر چرخ لاستيكي و تراكتور كشاورزي بر روي كوبيدگي خاك در مناطق جنگلكاري شده . اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ایران


26. ملکی، ص ، نقدی، ر. عبدی، ا، نیکوی، م، 1390. کاهش هزینه های حفاظت و نگهداری راه با تثبیت دامنه های لغزشی به روش زیست مهندسی. همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت. ایران.رشت


27. نیکوی ، م. غزنوی، ن. 1391. عوامل تاثيرگذار بر خروج چوب به روش سنتي در جنگل هاي حوزه آبخيز آستارا. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی، ساری . ایران


28. نیکوی، م. اسماعیل نژاد ، آ. ارشادی فر، م. 1391. بررسي مكانيزاسيون بهره برداري در عرصه هاي جنگلكاري شده در استان گيلان.سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درخت، ساری. ایران.


29. نيكوي، م . غلامي ، و . 1390. اثر فعاليت های انسانی در افزايش بروز رواناب و خطر سيل در حوزه آبخير کسيليان.پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. اسفند ماه 1390 . كرمان . ايران


ملکی، ص. نقدی، ر.عبدی، ا. نیکوی، م. 1391. تاثیر برخی خصوصیات شیمیایی و مکانیکی خاک بر وضعیت ریشه ها . هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان .


30. ملکی، ص. نقدی، ر.عبدی، ا. نیکوی، م. 1391. بررسی ویژگیهای زیست فنی گونه توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان .


31. نیکوی، م، احراری، ا، صالحی، ع، نقدی، ر، 1391. مطالعه زیست محیطی تردد ماشین آلات چوبکشی در مناطق جنگلکاری شده . اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران . ایران.


32. غلامی، و، نیکوی، م. 1391.اثرات رسوبگذاري رسوبات بالادست، در پائين دست حوضه آبخيز هراز. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران . ایران


33. حسین پور اصلی ، ک، نیکوی، م، نقدی، ر، 1391. مطالعه کار قطع درختان درمسیر راه و عوامل موثر برآن در جنگل سری لیاشی سرا از حوزه 27 املش. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران . ایران .


34. نیکوی، م، ارشادی فر، م ، نقدی، ر. 1391. ارزیابی زیست محیطی خسارات بهره برداری در دو حالت متعارف و طراحی شده در جنگلهای استان گیلان. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران . ایران .


35. نیکوی، م، روشن ضمیر، ا، .1391. مقایسه پوشش گیاهی دامنه های خاکبرداری و خاکریزی با استفاده از نرم افزار GISمطالعه موردی: جاده های جنگلی شفارود، استان گیلان). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، ایران.


36. نیکوی، م، سودائی ، س،1391. مطالعه ی عملیات قطع- تبدیل درختان باد افتاده در جنگلهای سری 4 منطقه سیه ژیه شهرستان آستارا. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. تهران . ایران


37. نیکوی، م، ارشادی فر، م. 1393. مطالعه فراوانی درختان خطرناک در توده‌های بهره‌برداری شده. چهارمين کنفرانس بين المللی چالشهای زيست محيطی و گاهشناسي درختي، ساری. ایران.


38. زارعی، م، نیکوی، م، ترکمن، ج،کرمیان، ل.1393. ارزیابی تغییرات پهنای دوایر سالیانه درختان راش قبل و بعد از جاده سازی . چهارمين کنفرانس بين المللی چالشهای زيست محيطی و گاهشناسي درختي. ساری. ایران


39. نیکوی، م، موسوی،س ، ا، موسوی، ر، نقدی، ر.1393.بررسی کارایی گروه قطع و چوبکشی در عملیات تنک کردن در جنگل های پهن برگ. چهارمين کنفرانس بين المللی چالشهای زيست محيطی و گاهشناسي درختي، ساری. ایران


40. تاروردی زاده، ه ، نیکوی، م. پوبابایی، ح. نقدی، ر. موسوی، ا. 1393. بررسی درصد پوشش علفی در سطح مسیرهای چوبکشی و حاشیه مسیرهای چوبکشی . دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت جنگل، سنندج، ایران .

 

Naghdi, R. Bagheri, I.Nikooy, M. (2007). Efficiency evaluation of transporting and loading logs in Shafarood forest (northern4Iran). Proceeding of 22nd European Conference on Operational Research, 8 th -11 th July, Prague, Czech, 238.

 


-Nikooy,M.,Sobhani,H.,Majnoonian,B.,2009.Effects of forest harvest planning on residual stand and soil damage in Caspian forestof Iran. world biodiversity congress –14-10, 2009. Chiang Mai. Thailand

 


Nikooy, Mehrdad. Naghdi, Ramin.2012. Directional felling cost and productivity study in Caspian forest of Iran. FORMEC 2012: Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, October 8 – 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat) – Croatia.

 


Nikooy, Mehrdad, Ershadifar, Moona.2012. Effects of skid trail planning, landing construction and directional felling on normal selective logging in Caspian forest. FORMEC 2012: Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, October 8 – 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat) – Croatia.

 


Naghdi, Ramin. Nikooy, Mehrdad. Bagheri, Iraj. Marzban, Shoeib. 2012. Evaluation of production and cost of Komatsu PC200 excavator during forest road construction in Caspian forest of Iran. FORMEC 2012: Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, October 8 – 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat) – Croatia.

 


Naghdi, Ramin. Maleki, Soghra. Abdi, Ehsan. Nikooy, Mehrdad. 2012. Forest road stabilization using bioengineering methods in Caspian Forest, Iran. FORMEC 2012: Forest Engineering - Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, October 8 – 12, 2012, Dubrovnik (Cavtat) – Croatia.

 


Naghdi, R . Nikooy, M. Akbarimehr, M. 2012. The influence of slope length on soil loss in skid trails in the north forest of IranThe 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management "15-17 May 2012, Çeşme-İzmir-TURKEY.

 

 

 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد 

1-ارزیابی تکنیکی مولفه قطع در جنگل های غرب استان گیلان .تاریخ دفاع ، دی ماه 1389

 

2-ارزیابی نرخ وقوع حادثه در روند تولید چوب در جنگل های غرب استان گیلان .تاریخ دفاع شهریور 1389

 

3-ارزیابی تولید، هزینه و کوبیدگی خاک اسکیدر چرخ لاستیکی و تراکتورکشاورزی در خروج چوب از توده های جنگلکاری شده . مطالعه موردی جنگل شفارود. تاریخ دفاع شهریور 1390.

 

4-بررسی توليد الوار از گرده بينه و محاسبه هزينه هاي خروج آن با حیوانات در جنگل هاي حوزه آستارا. تاریخ دفاع شهریور 1390

 

5- بررسی صدمات وارده به درختان مقطوعه وکاهش ارزش آنها درارتباط با مولفه قطع در جنگلهای حوزه آبخیز شفارود تاریخ دفاع تیرماه 1391

 

6- مطالعه تولید و هزینه خروج چوب درختان باد افتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آستارا) تاریخ دفاع شهریور 1392

 

7- مطالعه تولید و هزینه عملیات تنک کردن در توده های جنگلی پهن برگ (مطالعه موردی سری 11 سیاهکش شاندرمن) تاریخ دفاع شهریور 1392

 

8- ارزیابی تثبیت دامنه های خاکبرداری و خاکریزی با گیاهان پس از جاده سازی. تاریخ دفاع شهریور 1392

 

9- ارزیابی زیبایی شناختی جاده های جنگلی. تاریخ دفاع شهریور 1392

 

10-اثر حاشیه جاده های جنگلی، مسیرهای چوبکشی بر روی ترکیب جوامع گیاهی ، مطالعه موردی: حوزه جنگلهای شفارود تاریخ دفاع شهریور 93

 

11- بررسی تغییرات رویش دوایر سالیانه درختان حاشیه جاده جنگلی، مسیرهای چوبکشی و حفرات قطع، مطالعه موردی : حوزه آبخیز شفارود تاریخ دفاع شهریور 93


12- ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل. شهریور 94


13- بررسی خسارارت وارده به توده باقیمانده و خاک ناشی از عملیات تنک کردن در جنگل های منطقه شاندرمن. شهریور 94

 

14. مطالعه برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف جهت استفاده در روسازی راه های جنگلی تاریخ دفاع شهریور 1395

 

15- ارزیابی بصری تخریب خاک ناشی از سیستم های مختلف بهره برداری در جنگلکاری های غرب استان گیلان. تاریخ دفاع شهریور 1395

 

16 اثر روش پرداخت دستمزد (حجم کار- زمان کار) بر اجزای قطع و افت چوب ناشی از آن . تاریخ دفاع شهریور 1395.مشاور پایانامه کارشناسی ارشد .
1- بررسي عملكرد سيستم خروج چوب در دو وضعيت دپوي طراحي شده و دپوي طراحي نشده.دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان. تاریخ دفاع . شهریور 1385، استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


2-ارزیابی اقتصادی- زیست محیطی مولفه قطع در دو روش بهره برداری متعارف و طراحی شده (مطالعه موردی سری 3 ناو - اسالم ) تاریخ دفاع شهریور 1388.استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


3- ارزیابی وضعیت زهکشی و هدایت جریانهای آب و تعیین میزان تاثیرات آن در کاهش فرسایش جاده های جنگلی . تاریخ دفاع تیرماه 1389.استاد راهنما دکتر رامین نقدی .4-تعیین مناسب ترین فاصله بین انحراف دهنده های آب در مسیر های چوبکشی (مطالعه موردی . حوزه آبخیز شفارود استان گیلان). تاریخ خرداد ماه 1389.استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


5- ارزیابی عملکرد بارگیری در دو سیستم HSM904 و Komatsu PC200LC . تاریخ دفاع شهریور 1390.استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


6- ارزیابی عملکرد بیل مکانیکی در ساخت جاده های جنگلی درجه دو . مطالعه موردی جنگل شنرود سیاهکل. تاریخ دفاع شهریور 1390.استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


7- بررسی درصد افت حجمی چوب پس از قطع، تبدیل و استحصال درختان در جنگلهای حوزه آبخیز شفارود (در حال اجرا). استاد راهنما دکتر ایرج حسن زاد 

 


8- ارزیابی فنی – اقتصادی ساخت جاده های جنگلی درجه 2 با دو ماشین بلدوزر و بیل مکانیکی (مطالعه موردی: سری لیاشی سرا از حوزه 27 املش). استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


9- استفاده از برنامه ریزی خطی برای تخصیص بهینه ماشین آلات چوبکشی (مطالعه موردی جنگل شفارود). استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


10-بررسی اثرات روشنه های حاصله از برش تک گزینی بر روی ترکیب پوشش گیاهی در جوامع راش، مطالعه موردی: منطقه شفارود. استاد راهنما دکتر حسن پوربابایی 


11-ارزیابی اثرات چوبکشی زمینی (چوبکشی با اسکیدر) بر توده و خاک جنگل. استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


12-ارزیابی اثرات چوبکشی زمینی (چوبکشی با حیوان) بر توده و خاک جنگل. استاد راهنما دکتر رامین نقدی .

 

13. طراحی تعداد و ابعاد مناسب زهکش های عرضی شبکه جاده جنگلی برای استفاده از مدل های هیدرولوژیک در حوزه شفارود. استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


14. تاثیر ریشه برخی گونه های درختچه ای در تثبیت دامنه ا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. استاد راهنما دکتر رامین نقدی .


15. ارزیابی اقتصادی محصولات فرعی جنگل (میوه درخت خرمندی). استاد راهنما دکتر تیمور رستمی شاهراجی 


16. برآورد تولید و هزینه قطع، تبیدل و خروج درختان ریشه کن شده. استاد راهنما دکتر رامین نقدی .

 

17. بررسی تاثیرات تنش تراکم و فشردگی خاک بر خصوصیات فیزیکی خاک و ریشه دوانی بلند مازو. 

استاد راهنما : دکتر علی صالحی ،تاریخ دفاع : 


 دروس ترم های فرد 

ساخت، حفاظت و نگهداری از جاده های جنگلی (جاده سازی 2

برنامه ریز بهره برداری جنگل 

ارگونومی کار در جنگل 

دروس ترم های زوج

بهره برداری جنگل 

ایمنی کار در جنگل 

مدیریت پروژه

طرح و آزمایشات منابع طبیعی 


 

                                                     
 95.1
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 1 - 3 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - -ارگونومی - - - -
یکشنبه - - -برنامه ریزی بهره برداری جنگل - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - -جاده سازی - - - -
چهارشنبه - - - - - -


International journal of biology
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
انجمن جنگلبانی ایران
مجله جنگل و فرآورده های چوبی
ژورنال Forest Science
ژورنال Baltic forestry
مجله مهندسی جنگل کرواسی
مجله Applied Geography
New Zealand Journal of Forestry Science
ژورنال Ergonomics
ژورنال ANNALS OF FOREST RESEARCH
The journal Forestry Ideas
Forestry Studies in China
International Journal of Agronomy and Plant Production
تماس با ما دکتر مهرداد نیکوی
Nikooy@guilan.ac.ir, mehrdad.nikooy@gmail.com
+98 13-4432-0895
گروه جنگلدارى، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه گيلان.صومعه سرا.صندوق پستى 1144. کد پستی 4361996196
نمابر : 981344323600+
Email: Nikooy@guilan.ac.ir, mehrdad.nikooy@gmail.com   ورود به سیستم