فرهاد رحمانی نیا
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
فرهاد رحمانی نیا
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه:

گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

كارشناس رشته تربيت بدني از دانشگاه گيلان ( 1367 با معدل الف )

كارشناس ارشد رشته تربيت بدني از دانشگاه تهران (1371 با معدل الف )

دكتراي فيزيولوژي ورزش از دانشگاه تربيت معلم تهران ( 1378 با معدل الف ) 

 

جدیدترین تالیفات (2 سال اخیر)

 

1- رحمانی نیا، فرهاد. ترجمه كتاب «فيزيولوژي ورزش» - تاليف برايان شاركي (1987)- انتشارات آموزش و پرورش – چاپ دوم- 1384.
2- رحمانی نیا، فرهاد و صدیقی، عقیل. ترجمه كتاب« تمرين با وزنه »- تاليف ريچارد برگر (1992)- انتشارات دانشگاه گيلان- چاپ سوم-1388.
3- همتی نژاد، مهرعلی و رحمانی نیا، فرهاد.تاليف كتب « سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني » - انتشارات دانشگاه پيام نور – چاپ سوم- 1383.
4- رحمانی نیا، فرهاد. ترجمه كتاب «تمرين قدرتي » - تاليف موران و مك گلن (1990) - انتشارات دانشگاه گيلان – چاپ دوم – 1389.
5- رحمانی نیا، فرهاد . تاليف كتاب «فيزيولوژي انسان»- انتشارات بامداد- چاپ سوم- 1391.
6- معینی، ضیاء و رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید و آقاعلی نژاد، حمید و سلامی، فاطمه.ترجمه كتاب «فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني » - تاليف ويلمور و كاستيل - انتشارات مبتكران- جلد اول چاپ هیحدهم-1391.
7- رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید. ترجمه كتاب «حقايقي درباره آمادگي» - تاليف فرانكس و هاولي- انتشارات گيلان –چاپ سوم 1389
8- معینی، ضیاء و رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید و آقاعلی نژاد، حمید و سلامی، فاطمه. ترجمه كتاب «فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني » - تاليف ويلمورو كاستيل انتشارات مبتكران- جلد دوم – چاپ سیزدهم- 1391.
9- رحمانی نیا، فرهاد. تاليف كتاب «مباني رواني - اجتماعي در تربيت بدني»- انتشارات وارسته –چاپ دوم-1386.
10- رحمانی نیا، فرهاد. تاليف كتاب «اصول و مباني يادگيري حركتي»- انتشارات بامداد - چاپ چهارم 1389
11- رحمانی نیا، فرهاد و حجتی، زهرا. تاليف كتاب «زن ، ورزش و تندرستي»- انتشارات بامداد – چاپ پنجم. 1391.
12- رحمانی نیا، فرهاد و قدیمی، حسن. ترجمه كتاب «تغذيه ورزشي »- تاليف جودي دريسكل- 1999 - انتشارات حق شناس-1384
13- رحمانی نیا، فرهاد و مبارک آبادی، لیلا. ترجمه كتاب «آناتومي حركت»- تأليف رابرت بنكه (2002) - انتشارات مبتكران-1385
14- رحمانی نیا، فرهاد و بخشی، مریم و ملایی، مریم. ترجمه کتاب فیزیولوژی ورزش برای مربیان-تالیف شارکی و گاسکیل(2006)- انتشارات بامداد-1387.
15- رحمانی نیا، فرهاد و بابایی، پروین و نخستین روحی، بابک. تأليف كتاب پيشگيري و درمان كوفتگي عضلاني – انتشارات دانشگاه شمال- 1386.
16- رحمانی نیا، فرهاد و عزیزی، محمد و ابراهیمی، محسن. ترجمه کتاب فیزىولوژى ورزش – تألیف تئودورهال (2004)– انتشارات دانشگاه گیلان- 1387.
17- رحمانی نیا، فرهاد و آقایی، ندا و شادمهری، سعیده و حبیب زاده، سیده نسیم . ترجمه کتاب تغذیه ورزشى براى کودکان، نوجوانان و جوانان- تألیف آن لیت- انتشارات بامداد- چاپ دوم. 1391.
18- مهربانی، جواد و رحمانی نیا، فرهاد. تالیف کتاب فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و تندرستی- انتشارات مبتکران- 1387.
19-همتی نژاد، مهرعلی و رحمانی نیا، فرهاد و همتی نژاد، محمد و طیبی، سیدمرتضی. اندازه گیری و ارزشیابی. انتشارات عصر انتظار- 1388.
20-حجتی، زهرا و اراضی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد. ترجمه کتاب فیزیولوژی ورزش بالینی. تالیف اهرمان و همکاران (2009). پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی-1391.
21-رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید و گایینی، عباسعلی و مجتهدی، حسین.ترجمه کتاب«راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی. تألیف آدامز. انتشارات عصر انتظار. چاپ دوم. 1391.
22- رحمانی نیا، فرهاد و حجتی، زهرا. تأليف كتاب پیشگیری و درمان چاقی – انتشارات حتمی- 1391.
 

مقالات انگليسي (2 سال اخیر)

 مقالات در نشريات علمي

1-Eslami, L., Isazadefar, K., Karami, M., Eslami, L., Rahmani-Nia, F., Nakhostinroohi, B. (2015). The effect of 12-weeks regular physical activity and Vitamin E in the treatment of Non-alcholic Steatohepatitis. َA pilot study. Govaresh, 20(1). 2015.pp: 25-37.
2.Arazi, H., Rahmani-Nia, F., Hosseini, K., Asadi, A. (2015). Effects of short term creatine supplementation and resistance exercises on resting hormonal and cardiovascular responses. Science & Sports. 30. PP: 105-109.
3.Rahmani-Nia, F., Mirzaei, B., Rahimi, R. (2015). Effects of resistance exercise volume on appetite regulation exercise volume on appetite regulation and lipid profile in overweight youngmen. Science & sports. 31.PP:

4-Shahini, B., Rahmani-Nia, F., shaabani, R. (2015). The relationship between method of commuting home to school distance with overweight and physical fitness of non-athletic female student. Mitteilungen seachsischer Entomologen. Vol: 116. pp: 270-279.

5-Rahimi, R., Mirzaei, B., Rahmani-Nia, F., Salehi, Z. (2015). Effects of creatine monohydrate supplementation on exercise-induced apoptosis in athletics: A randomized, double-blind and placebo-controlled study. Journal of Research in Medical Science. 20. pp: 733-738.

6-Monemi-Amiri, A., Hosseini, S.R., Rahmani-Nia, F., Nooreddini, H., Bijani, A. (2015). Relationship between bone mineral density and physical activity level in the elderly. Annals of Applied Sport Science. 3(2). pp: 23-32.

7-Alizadeh, A.A., Rahmani-Nia, F., Mohebbi, H., Zakerkish, M. (2015). Effects of eight weeks aerobic exercise on plasma levels of orexin A, Leptin, glucose, insulin and insulin resistance in males with type 2 diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Obesity.

8-Alizadeh, A.A., Rahmani-Nia, F., Mohebbi, H., Zakerkish, M. (2015). Effects of acute aerobic exercise on plasma levels of orexin A, insulin, glucose, and insulin resistance in men with type 2 diabetes. Journal of Ahvaz Jundishapur.

9-Jafari, S., Rahmani-Nia, F., Arazi, H. (2015). The effects of an circuit Strength training program an the muscle Strength Body image and anxiety of anxious underweight male college Students. Creation sports medicine Journal. (30) PP: 42-49.


 


 

 مقالات فارسي (2 سال اخیر)

 چاپ مقالات در نشريات علمي

 1- پهلوان زاده، مریم و رحمانی نیا، فرهاد و شعبانی، رامین. رابطه بین میزان فعالیت بدنی و میزان کلسیم مصرفی روزانه با شاخص های منتخب تن سنجی و میزان تراکم استخوان در زنان یائسه. نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی- زنجان. دوره 22. شماره 95. بهمن و اسفند 1393. صفحات 90-80.
2- محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد و عرب مومنی، الله یار. آثار 8 هفته تمرین تناوبی به سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات و هیدروژناز خون در موش های صحرایی نر نژاد ویستار. پذیرش چاپ. فصلنامه علمی-پژوهشی حرکت.
3- عرب مومنی، اله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد، ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرین تناوبی و نقش سن بر بیان ژن های انتقال دهنده Mct1 و Mct4 و سطح لاکتات در عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار. پذیرش چاپ در مجله علوم پزشکی قم.
4- چگینی، جبار و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن. اثر گرم کردن بر شاخص های کوفتگی عضلانی تاخیری دانشجویان شر غیرورزشکار پس از انقباض برونگرا. نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی. شماره 1. زمستان 1392. صفحه 12-5.
5- سعیدی ضیابری، تهمینه و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و هدایتی امام، محمدحسن. تغییرات سطح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامه تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه وزن. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. جلد سوم. شماره 1. بهار و تابستان 1392. صفحه 20-11.

6-نسترن، مرتضی و میرزایی، بهمن و رحمانی نیا، فرهاد. مقایسه اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص های آسیب عضلانی و حفظ تکراری متوالی حرکات در مردان جوان تمرین کرده. نشریه سوخت وساز و فعالیت ورزشی. جلد سوم. شماره 1. بهار وتابستان 1392. صفحه 80-71.

7- فدایی، محمدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و محبی، حمید و مداح، محسن. تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ. پذیرش چاپ در پژوهشنامه علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی.
8- فدایی، محمدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و محبی، حمید و مداح، محسن. اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ. (1393) در نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. بهار و تابستان 1393. مجله 4. شماره (1). صفحات 14-1.
9- عرب مومنی، الله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرینات تناوبی به ظرفیت اکسیداتیو و گلیکولیتیک عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر پیر و جوان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 22. شماره 5. آذر و دی ماه 1393. صفحه 1566-1554.
10-میرزایی، بهمن و رحمانی نیا، فرهاد و رشیدلمیر، امیر و قهرمانی مقدم، مهدی. مقایسه اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسیداوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار.مجله علمی پژوهشی سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان. سال سوم. جلدسوم. شماره2. پاییز و زمستان1392.
11-زعیمی فرد، الهام و رحمانی نیا، فرهاد و شهسواری، اعظم و فدای، محمدرضا. بررسی میزان آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و شاخص مقاومت به انسولین در دختران نوجوان ورزشکار و غیرورزشکار در اوایل و اواخر بلوغ. فصلنامه علمی-پژوهشی جهش. شماره 26. تابستان 1394. صفحات 25-15.
12-منعمی امیری، علی و حسینی، سیدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و نورالدینی، حاجی قربان و بیژنی، علی. ارتباط بین تراکم مواد معدنی استخوان و سطح فعالیت بدنی سالمندان. تازه های علوم کاربردی ورزش. دوره سوم. شماره دوم. تابستان 1394. صفحات 32-23.
13-شهسواری، اعظم و رحمانی نیا، فرهاد، فدایی، محمدرضا. مقایسه سطوح پیشین، ترکیب بدن و توان هوازی دختران ورزشکار و غیرورزشکار در ابتدا و انتهای بلوغ. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
14-عرب مومنی، الله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز. مجله علوم پزشکی پارس. شماره 12(2). زمستان 1393. صفحات 45-37.
15-ضحاکی جمیل، منوچهر و رحمانی نیا، فرهاد. بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک بر آنزیم های کبدی (ALP-AST-ALT) و هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام. (1395) نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره 104. صفحات 38-29.
16-میرزایی کالار، اکبر و مدنی، سیدمهدی و همتی نژاد، مهرعلی و رحمانی نیا، فرهاد. عوامل بازدارنده و سوق دهنده گردشگری ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی. سال دوم. شماره 2. صفحات 95-58.
17-فراتی، حجت و حجتی، زهرا و رحمانی نیا، فرهاد. تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان مرد فوتبال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. دوره 2. شماره 4. پاییز و زمستان، 1393.
18-رحمانی نیا، فرهاد و مهربانی، جواد و زنگنه، مهدیه. (1394) ارتباط بین اختلالات تغذیه ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میانسال ورزشکار و غیرورزشکار. دو فصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. سال چهارم. جلد چهارم. شماره 2. صفحات 196-183.
19-سعیدی، پیام و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و محمدقاسمی، فهیمه. (1394). تاثیر روش های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازه آدیپوست و سطح آدپیونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفره شکمی موش های نر چاق. دوفصلنامه سوخت و ساز فعالیت ورزشی. سال چهارم. جلد چهارم. شماره 2. صفحات 110-90.
20-پهلوان زاده، مریم و رحمانی نیا، فرهاد و شعبانی، آناهیتا (1395). مقایسه تاثیر سه شیوه ی تمرینی پلاتس، مقاومتی و ترکیبی بر کیفیت زندگی، قدرت عضلانی و میزان خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره 107. صفحات 15-1

 

ارائه مقاله در همايشهاي منطقه اي ، ملي و بين المللي(2 سال اخیر) 

1-حسینی، محمد و رحمانی نیا، فرهاد. رابطه بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با نیمرخ چربی در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی. دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلب. شیراز. مهرماه 1392.
2-حسینی، محمد و رحمانی نیا، فرهاد و سمامی، نادر. رابطه بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با فشارخون در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی. چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش با محوریت فشارخون بالا. ساری. مهرماه 1392.

3-آقایی، فاطمه و رحمانی نیا، فرهاد و حجتی، زهرا. رابطه برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و آنتروپومتریک با عملکرد ورزشی دختران ژیمناستیک برتر کشور. سومین همایش ملی ورزش برای همه. زنجان. 1393.
4-رحمانی نیا، فرهاد. نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر. همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار. تهران. بهمن ماه 1393.
5-فرخشاهی، رضا و رحمانی نیا، فرهاد و فرزانه، اسماعیل. تاثیر مکمل گلوتامین بر شدت درد ادارک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات برونگرا در مردان تمرین کرده. آمل. 1392.
6-رحمانی نیا، فرهاد و فرزانه، اسماعیل و دمیرچی، ارسلان و شمسی، علی. اثر مکمل گلوتامین بر کوفتگی عضلانی تاخیری و فعالیت الکتریکی عضله پس از انقباض های برونگرا در مردان تمرین نکرده. آمل. 1392.
7-عرب مومنی، الله یار، محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد. تاثیر تمرین تناوبی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار. تهران، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه، 1393.
8-عرب مومنی، الله یار، محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد. تاثیر تمرین تناوبی بر بیان ژن ای ناقل منوکربوکسیلات (MCT4, MCT1) در عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر پیر و جوان. تهران، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه، 1393.
9-فدایی چافی، محمدرضا، رحمانی نیا، فرهاد، محبی، حمید و مداح، سیدمحسن. تاثیر تمرین تناوبی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر نژاد ویستار. تهران، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفندماه، 1393. 1-روش تحقیق (کارشناسی ارشد و دکتری)

2-فیزیولوژی انسان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

3-ورزش سازگاری عصبی و عضلانی (دکتری)

تماس با ما فرهاد رحمانی نیا
Frahmani2001@yahoo.com
6690685
كيلومتر 10 جاده رشت- تهران ، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان
Email: Frahmani2001@yahoo.com   ورود به سیستم