دکتر سعید شفیعی ثابت
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر سعید شفیعی ثابت
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


 

دکتری تخصصی: زیست شناسی دریا- علوم دریایی و اقیانوسی

 

تخصص: زیست شناسی رفتار- رفتارشناسی ماهی- زیست صوت- آلاینده های صوتی- برهم کنشهای شکار و شکارگری

 

 Ph.D. Behavioural Biology, Leiden University, Leiden, the Netherlands, 2012-2016

www.universiteitleiden.nl/en

 

Advanced Course: Acoustic Monitoring of Wildlife, Bangor University, United Kingdom, 2013

www.bangor.ac.uk/ 

 

Foundation Course: Basic Underwater Acoustics, Bangor University, United Kingdom, 2013

www.bangor.ac.uk/ 

 

M.Sc. Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran,2007-2010

www.gau.ac.ir/

 

B.Sc. Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran, 1999-2003

en.sanru.ac.ir/Shafiei Sabet S Wesdorp K van Dooren D & Slabbekoorn HW. (2017). The impact of experimental sound exposure on captive zebrafish: an approach to understand potential effects of sound on laboratory tests
behaviour2017.org/scientific-program/ 

 

Shafiei Sabet S Wesdorp K van Dooren D & Slabbekoorn HW. (2016). Sound affects behavior of captive zebrafish: Always consider the potential for acoustic effects on your laboratory tests. In Proceedings of Meetings on Acoustics (Vol. 27, No. 1, p. 010010). Acoustical Society of America.

dx.doi.org/10.1121/2.0000248

 

Shafiei Sabet S Wesdorp K Campbell J Snelderwaard P & Slabbekoorn HW (2016). Behavioural responses to sound exposure in captivity by two fish species with different hearing ability. ANIMAL BEHAVIOUR. 116: 1-11

dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.03.027 

 

Shafiei Sabet S Van Dooren D & Slabbekoorn HW (2016), Son et lumière: Sound and light effects on spatial distribution and swimming behavior in captive zebrafish. ENVIRONMENTAL POLLUTION. 212: 480-488 

dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.02.046 

 

Shafiei Sabet S Neo YY & Slabbekoorn HW (2016), Impact of Anthropogenic Noise on Aquatic Animals: From Single Species to  Community-Level Effects. In: The Effects of Noise on Aquatic Life II. ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY. 875: 957-961. dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2981-8_118  

 

Shafiei Sabet S Neo YY & Slabbekoorn HW (2015) The effect of temporal variation in sound exposure on swimming and foraging behavior of captive zebrafish. ANIMAL BEHAVIOUR. 107: 49-60. dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.05.022 ترم اول 97-96

 

- جانورشناسی

 

- فیزیولوژی جانوری

 

- پویایی جمعیت و ارزیابی ذخائر آبزیان

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ترم دوم سال 96-95

 

- جانورشناسی

 

- قوانین و اصول مدیریت شیلاتی

 اول، 97-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه آزمایشگاه جانورشناسی جانورشناسی - آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری - -
یکشنبه - - - - پویایی جمعیت و ارزیابی ذخائر آبزیان -
دوشنبه جلسه گروه فیزیولوژی جانوری - - - -
سه شنبه آزمایشگاه حانورشناسی - - - جانورشناسی -
چهارشنبه - - - - - -


Google Scholar
سازمان خواربار جهانی
Islamic World Science Citation Center (ISC)
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
مجله مرتبط
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/gp/
http://www.fishbase.org/search.php
https://megapaper.ir/
http://jcr.isc.gov.ir/main.aspx


CV [ دانلود ]


تماس با ما دکتر سعید شفیعی ثابت
s.shafiei.sabet@guilan.ac.ir
0098-(0)13-44323599-(145)
گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صندوق پستی 1144، صومعه سرا، ایران.
Email: s.shafiei.sabet@guilan.ac.ir   ورود به سیستم