دکتر احمد عباسی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر احمد عباسی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1- متوسطه:رشته رياضي-فيزيك - دبيرستان فردوسي مشهد

2- كارشناسي: رشته رياضي - دانشگاه بيرجند

3- كارشناسي ارشد: رشته رياضي - دانشگاه فردوسي مشهد

4- دكتريPh.D : دانشگاه فردوسي مشهد

 کتاب ها

 

 1- ترجمه:  جبر مجرد- نظریه گروه،  انتشارات دانشگاه پیام نور 1380.

2- ترجمه: حلقه ها، مدول ها و فضاهای برداری، انتشارات دانشگاه گیلان.

3- ترجمه: نظریه گالوا و نظریه نمایش، انتشارات دانشگاه گیلان، 1380.

4- ترجمه: جبر خطی، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385. چاپ دوم، 1389 .

5- تالیف: مقدمه ای بر حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشازات دانشگاه گیلان، 1388.

 6- تالیف: (با دکتر محمود یاسی)     نخستین گام در جبر مجرد، انتشارات دانشگاه گیلان، 1389.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مقالات چاپ شده

 

1. Filter regular sequences and generalized local cohomology modules (with K, Khashyarmanesh and M. Yassi), Comm. in Algebra, Vol. 32. No. 1(2004), 253-259.

2. A new version of Local- Global principle for annoholations of local cohomology modules, Colloq. Math. 100(2)(2004), 213-219.

3. On the assymptotic behaviour of associated primes of generalized local cohomology modules( with K. Khashyarmanesh), J. Aust. Math. Soc. 83(2007), No. 2, 217-225.

4. Gorenstein injective dimension of generalized local cohomology modules (with K. Khashyarmanesh),  Italian J. Pure. Apl. Math. No. 24 (2008), 134-142.  

 5.  Generalized local cohomology and Matlis duality, Honam Mathematical J. 30(2008), No. 3, 513-519.   

 6. Some results on vanishing of generalized local cohomology modules, Far East J. Mathematical sciences, vol. 39 (2010), No. 2, 173-184.

 7.  Quasi-prime submodules and developed Zariski topology (with D. Hassanzadeh Lelekami), Algebra Colloquium, 19 (Spec 1) (2012) 1089-1108.

 8. The total graph of a commutative ring with respect to proper ideals (with Sh. habibi),  J. Korean Math. Soc. 49 (2012), No. 1, pp. 85-98.

 9. Serre subcategory properties of generalized local cohomology modules, (with H. Roshan) , Korean Annals of Mathematics, . 28 (2011), No. 1, pp. 025-037.

 10.  M-strongly irreducible ideals (with D. Hassanzadeh and M. Mirabnezhad), JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 24(2012), No. 1, pp. 115-124.

 11. Modules  and spectral spaces (with D. Hassanzadeh ), comm. in  Algebra, Vol. 40(2012), No. 11, pp. 4111–4129.

 12. The total graph of a module over a commutative ring with respect to proper submodules (with Sh. Habibi), Journal of Algebra and its Applications, Journal of Algebra and Its Applications Vol. 11(2012), No. 03.         

13 . Zero-divisor graph in commutative rings with decomposable zero ideal (with Sh. Habibi), Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 59(2011), No. 1 . 65-72.     

14.  A Scheme Over Prime Spectrum Of Modules (with D. Hassanzadeh), Turkish Journal of Mathematics, (2013) 37: 202 – 209.

15. The Combinatorial Dimension of Spectrum of Modules (with N. Tanha and H. Roshan), Korean Annals of mathematics, Vol 29(2012), No. 1,2.

 16. 

 17. Minimaxness of Local Cohomology Modules Defined by a Pair of Ideals (with H. Roshan Shekalgourabi), Honam Math. J., 34(2012), No. 2, pp. 161-169. 

18. A generalization of the finiteness problem of the local cohomology modules (with H. Roshan Shekalgourabi), Czechoslovak Mathematical Journal, Vol.64(2014), No. 1,pp.69-78.

 19. Some results on the finiteness of generalized local cohomology modules using Serre classes (with H. Roshan Shekalgourabi), Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, to appear.  

 20. Some results on the local cohomology of minimax modules,( with H. Roshan Shekalgourabi and D. Hassanzadeh) Czechoslovak Mathematical Journal , Vol. 64(2014), No, 2, pp. 327-333.

 21. Associated Graphs of Modules over Commutative Rings, Iranian J. Math. Sci. Inf.Vol.10(2015), No. 1, pp. 45-58.

 22. A Scheim over Quasi-prime Specrtum of Modules, Journal of Algebra and Related Topics, Vol 2(2014), No. 1, pp. 65-77.
 

23. An Extension of total Graph over a Module, ( with Ali Ramin) Miskolc Math. Notes, Vol 18(2017), No. 1, pp. 17-29.

24. A GENERALIZATION OF TOTAL GRAPHS OF MODULES, (with L.aHamidian), International Electronic Journal of Algebra, Vol. 22(2017), pp. 28-38.

25. A Generalization of Total Graphs of Modules over Commutative Rings under Multiplicatively Closed Subsets, (with L. Hamidian), Journal of Mathematical Extension, to appear.

سخنرانی در کنفرانس ها و سمینارها

 

1. Conference of INGO 2003, University of Guetingen, Germany, March 2003.

2. Intarnational conference of Mathematics (Iran- Shahrud).

3. Workshop of commutative algebra, University of Essen, Germany, March 2005.

4. Siminar of commutative algebra, IPM, 1384.

5. Worksop of Algebraic structures, University of Mashhad, Summer 1385.

6. The 1st national conference of mathematics and its applications, Lahijan, March 2008.

7.  The 2012 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 26-29 August 2012.

 

 

7- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1386.

 8- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اسفند 1387 .

 9- سمینار پژوهشی دانشگاه گیلان اردیبهشت 1390.

 10 - عدد طلایی دانشکده علوم ریاضی   1394

 11- رمزنگاری در ریاضیات 1395 دانشکده علوم ریاضی.

 

 

 

 

  

جبر پیشرفته

نظریه گراف


 نیمسال اول ۹۷-۹۶
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - ریاضی ۱ -رفع اشکال - دانشجویان ارشد ترکیبیات
یکشنبه جبر جا به جایی ۲ جلسه گروه جبر پیشرفته - - -
دوشنبه جبر جا به جایی ۲ - ریاضی ۱ - ترکیبیات -
سه شنبه مشاورا دکتری مشاوره دکتری -رفع اشکال - جبر پیشرفته -
چهارشنبه - - -رفع اشکال - - -


نمرات میان ترم ریاضی ۱

  نمرات میان ترم مبانی ترکیبیات

94111024009 - 2.25جبر جابه جایی
مجلات ریاضی در اینترنت
دیکشنری فارسی
چند وب در ریاضی
جستجوی مقالات
اطلس ریاضی
مقالات جدید ریاضی
سرگرمی در ریاضی
دسترسی به مقالات تخصصی
دیکشنری ریاضی
دایرت المعارف ریاضی
انجمن ریاضی امریکا
انجمن ریاضی ایران
موسسه تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
برای دانشجویان دوره تکمیلی
دانشگاههای ایران
تعیین ویژگی ISI مجلات بین المللی
چند سایت ریاضیات عمومی


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر احمد عباسی
aabbasi@guilan.ac.ir
013- 33362210
رشت خیابان نامجو دانشکده علوم ریاضی گروه رياضي محض
صندوق پستی 19141-41335
Email: aabbasi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم