دکتر منصور افشار محمدیان
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه زیست شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر منصور افشار محمدیان

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم پایه

گروه: گروه زیست شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

First Name: Mansour

 

Surname: Afshar-Mohmmadian

 

Academic status: Associate Professor

 

Area of specialization: Plant Eco- Physiology

 

Position: Iranian Biologists Board Member


 

 

Areas of Interest:

 

1- Plant Eco-Physiology

2- Plant Physiology

3- Plant Anatomy

               PhD in Plant Eco-physiology: Australia, Adelaide, University of Adelaide, School of Earth & Environmental Sciences, Department of Environmental Biology (2005). Thesis title: The impact of some leaf modifications on transpiration and net photosynthetic rates

 

MSc in Plant Physiology: Iran, Tehran, University of Tarbiat Modarres, Department of plant sciences (1995). Thesis title: The effect of salinity and potassium fertilization on the morphology and protein content of germinative and reproductive organs of rice.

 

 B.Sc. in Biology: Iran, Rasht, University of Guilan, Department of Biology, (1992).:Research
 

   Physiological impacts of salinity stress on various cultivars of rice--

 

Physiological impacts of insecticides, fungicides and herbicides on different variety of rice--

 

The impact of salinity stress on Arachis hypogaea--

 

The impact of some plant leaf modifications on gas exchange rates--

 

Comparative evaluation of enzymatic and non-enzymatic antioxidants of different species of saffron--

 

The comparison of minerals, vitamins, protease activity, total protein and carbohydrates in various cultivars of Iranian kiwifruits and oranges

 

Bioactive compounds and antioxidant activity in various cultivars of Iranian olive, tea and citrus fruits under low temperature treatments


The relationship between ethylene-linked gene expression and the amount of ethylene production of kiwifruit at low temperatures during storage

 

Quantitative and qualitative comparison of rice production using organic and chemical fertilizers

 

 

:Books
 

 

Practical manual of plant physiology. 1999. Publisher: The University of Guilan.

 

 Kiwi, Cultivation & Nutritious Value. 2016. Publisher: Novin, Iran. ISBN: 978-964-8086-45-4.

 

Cancer, Antioxidants & Medicinal Plants, 2016. Publisher: Jahad, Iran. ISBN: 978-964-6183-07-0.

 

Peanut, Cultivation & Nutritious Value. 2016. Publisher: Jahad, Iran. ISBN: 978-964-6183-10-0.

 

 

Articles:

 

1- Quantitative analysis of minerals and vitamins in Iranian kiwifruits cultivars of Abbot, Bruno, Hayward, Monty and the comparison of their vitamins with Novel Thompson Orange. Iranian Journal of Biology. 2007, 12: 164-170. Tehran, Iran.

 

2- The impact of epicuticular wax on leaf gas-exchange and photoinhibition in Leucadendron lanigerum. Acta Oecologia. 2007, 31: 93-101, Paris, France.

 

3- Do waxy stomatal plugs impact leaf gas-exchange in a rain forest gymnosperm, Agathis robusta? General and Applied Plant Physiology. 2007, 33: 203-220. Bulgaria.

 

4- Stomatal plugs and their impact on fungal invasion in Agathis robusta. Australian Journal of Botany. 2009, 57: 389–395. Australia.

 

5- The comparison of carbohydrate and mineral changes in three cultivars of kiwifruit of northern Iran during fruit development. Australian Journal of crop sciences (AJCS). 2010, 4(1): 49-54- Australia.

 

6- The comparison of protease activity and total protein in three cultivars of kiwifruit of northern Iran during fruit development. Acta Physiologiae Plantarum. 2010, 33(2): 343-348. Heidelberg, Germany.

 

7- The effect of polyploidy on some anatomical and antioxidant characteristics of Citrus ourantifulia. Iranian Journal of Biology. 2011, 20: 512-518. Tehran, Iran.

 

8- Morphological and physiological effects of polyploidy induction in Citrus ourantifolia. Iranian Journal of Plant Biology. 2011, 8: 136-144. Isfahan, Iran.

 

9- Bioactive compounds and antioxidant capacities in the flavedo tissue of two citrus cultivars under low temperature. Brazilian Journal of Plant Physiology. 2011, 23(3): 203-208. Brazil.

 

10- Quantitative and qualitative comparison of antioxidant activity in the flavedo tissue of three cultivars of citrus fruit under cold stress. Australian Journal of Crop Sciences (AJCS). 2012. 6(3):402-406, Australia.

 

11- Activity of Superoxide Dismutase, β-carotene, total phenol and antioxidant capacities in the fruit cortex of five citrus varieties under low temperature stress. Journal of Crop Production and Processing (JCPP). 2013. 3(8):177-188, Iran.

 

12- Feeding as a biotechnological approach for enhancement of podophyllotoxin production in Linum album cell culture. Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants (IJMAP). 2015. 31(1):115-126, Iran.

 

13- Impact of cold stress on two olive cultivars. Journal of Plant Process and Function (JPPF). 2012. 1(2):1-12, Iran.

 

14- Effect of low temperature stress on enzymatic antioxidants activities in flavedo of five cultivars of citrus fruit. Journal of Sciences, University of Kharazmi (JSCI). 2013. 42(2): 509-522, Iran.

 

15- An investigation on some medicinal compounds and PAL activity in two olive cultivars under cold stress. Iranian Journal of Plant Biology (IJPB), 2014, 19: 1-16. Iran.

 

16- Seasonal variation of phenolic components in two clones of tea (Camellia sinensis (L.) O Kuntze. Iranian Journal of Plant Biology (IJPB). 2014, 20: 17-28, Iran.

 

17- Total protein and some mineral elements content under different pesticides treatment in brown and white grain of three varieties of rice. Journal of Plant Process and Function (JPPF). 2014. 3(9):14-26, Iran.

  

18- Does pesticides pollution affect rice plants in the southern coastline of the Caspian Sea? Caspian Journal of Environmental Sciences. 2015. 13(2):109-117, Iran.

 

19- Application of 3-Indol Acetic Acid and Kinetin on morphological, yield and yield component traits in rice cultivars under drought stress. Journal of Crop Research. 2015. 5(1):89-101.

 

20- The effect of different levels of salinity on some non-enzymatic antioxidants of three cultivars of Arachis hypogaea L. Journal of Agronomy of Plant Physiology. 2015. 6(25):57-71.

 

21- Effect of IAA and Kinetin application on plant characteristics and chlorophyll fluorescence indices in rice seedlings under drought stress condition. Journal of Agronomy Sciences of Iran. 2015. 16(4): 293-307.

 

22- Effect of sodium arsenate and gibberellic acid on proline, anthocyanin and phenol contents and agronomic triats in two varieties of rice (Oryza sativa L.). Journal of Plant Proceed and Functions. 2015. 4(13): 1-13.

 

23- The effect of different levels of salinity on germination and growth indices of four cultivars of Arachis hypogaea L.. Journal of Plant Researches. 2015. 28(1): 23-33.

 

24- The effect of salinity on some morphological and physiological characteristics of three varieties of (Arachis hypogaea L.). 2015. 4(6): 498-507.

 

25- Effect of drought stress on the activity of antioxidant enzymes and soluble sugars content of Pennyroyal (Mentha pulegium L.(. Journal of Nova Biological Reperta. 2016. 3(3): 228-237.

 

26- Growth, antioxidant enzymes activities and photosynthetic pigments of two rice (Oryza sativa L.) cultivars as influenced by application of gibberellic acid and sodium arsenate. Accepted in the Jordan Journal of Agricultural Science. 2017.

 

27- Effect of low temperatures on the total protein, proline and the activity of some antioxidant enzymes of Stevia rebaudiana Bertoni. Accepted in the Journal of Plant Researches. 2017.

 

28- Seasonal variation of some biochemical compounds of 4 clones of tea (Camellia sinensis L.). Accepted in the Journal of Plant Process and Function (JPPF). 2017.

 

29- Antibacterial activity of stigma and petal of different species of saffron (Crocus Spp.). Accepted in the Journal of Plant Researches. 2017.

 

30- The effect of salty method on the quality and long lasting of East shrimp (Macrobrchium nipponense) from combined cultivation with rice. Accepted in the Journal of Aquatic Physiology and Biotechnology. 2017.

 

 

Conferences:

 

1- The effect of salinity on the morphology and total protein of germination and reproduction organs in rice. 8th National Conference of Biology. 5- 8 August 1997. The University of Kerman, Kerman, Iran.

 

2- The effect of stomatal modification on gas exchange rate in different plant species. 6 March 2002, School of Earth & 2Environmental Sciences, The University of Adelaide, Adelaide, Australia.

 

3- The impact of stomatal plugs on gas exchange rate in Agathis robusta. Plant Ecofizz 2003, Eco-physiology of Australasian Plants and Ecosystems, 2- 3 October 2003, The University of Melbourne, Melbourne, Australia. [Getting the award of the best presentation in this conference].

 

4- The impact of epicuticular wax on water loss, gas-exchange and photoinhibition in Leucadendron lanigerum (Proteaceae). 1st International & 13th National Conference of Biology. 3- 5 August 2004. The University of Guilan, Rasht, Iran.

 

5- The impact of stomatal crypts on photosynthesis and transpiration rate in Banksia species. 2nd International & 14th National Conference of Biology. 3- 5 August 2006. The University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran.

 

6- Stomatal plug generation, degradation, regeneration and their impact on fungal invasion in Agathis robusta. 3rd International & 15th National Conference of Biology, 19- 21 August 2008. The University of Tehran, Tehran, Iran.

 

7- Quantitative and qualitative comparison of antioxidant activity in different part of four varieties of citrus fruit under low temperature stress. 6th National Congress of Horticulture. 13- 15 July 2009. The University of Guilan, Rasht, Iran.

 

8- Quantitative and qualitative comparison of β-carotene as an antioxidant in different sections of some citrus varieties species under low temperature stress. 6th National Congress of Horticulture. 13- 15 July 2009. The University of Guilan, Rasht, Iran.

 

9- The comparison of protease activity and total protein in three cultivars of kiwifruit of Northern Iran during fruit development. 1st Iranian Plant Physiology Conference: 15-16 August 2009, Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran.

 

10- Investigation of NH4+/NO3- ratios on the growth and Podophylotoxin production in the cell culture Linum album. 4th International & 16th National Conference of Biology, 14-16 September 2010. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

 

11- Effect of drought stress on the antioxidant activity, lipid peroxidation, and some physiological parameters of Mentha pulegium L. 4th International & 16th National Conference of Biology, 14-16 September 2010. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

 

12- Polyploidy induction and some physiological and morphological characteristics of polyploids. 2nd Iranian Plant Physiology Conference. 28-29 April 2011. The University of Yazd. Yazd, Iran.

 

13- Feeding as a biotechnological approach for enhancement of podophyllotoxin production in Linum album cell culture. 2nd Iranian Plant Physiology Conference. 28-29 April 2011. The University of Yazd. Yazd, Iran.

 

14- Effect of drought stress on the antioxidant activity, lipid peroxidation, some physiological parameters and composition of essential oil from Mentha pulegium L.. XVIII International Botanical Congress. 23-25 July 2011. The University of Melbourne, Melbourne, Australia.

 

15- Effect of drought stress on the antioxidant activity, lipid peroxidation, some physiological parameters and composition of essential oil from Mentha pulegium L. XVIII International Botanical Congress. 23-25 July 2011. The University of Melbourne, Melbourne, Australia.

 

16- Impact interaction arsenic and Gibberellic acid on content of pigmant photosynthesis in the rice plant (Oryza sativa) variety Tarom. National conference on agricultural Pollutants and Health Food, challenges and solutions. 2014-2-26. University of Agriculture and Natural Resources.

 

17- Effects of gibberellic acid and arsenic on anthocyanin and phenol in two varieties of rice (Oryza sativa L.). National Bioremediation Symposium. 2013-12-3. Sharif University of Technology. Tehran. Iran.

 

19- Impact interaction arsenat sodium and gibberellic acid on proline content in the rice plant. National Conference of Biological Sciences. 2014-2-26. Azad University of Damghan. Damghan, Iran.

 

20- The impact insecticide, fungicide and herbicide on mineral contents in grain variety Khazar and Gohar. National Conference of Biological Sciences. 2014-2-26. Azad University of Damghan. Damghan, Iran.

 

21- The impact of some pesticide on the content of Nitrogen and total protein grain rice. National Conference of Biological Sciences. 2014-2-26. Azad University of Damghan. Damghan, Iran.

 

22- The impact pesticide Diazinon on some of anatomical, morphological and physiological Hashemi variety. National Conference of Biological Sciences. 2014-2-26. Azad University of Damghan. Damghan, Iran.

 

23- Effect of cold stress on Phenylalanine ammonia-lyase activity in four olive cultivars. National Conference of Biological Sciences. 2013-9-25. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

24- Evaluation the effects of three different pesticides on uptake nitrogen, phosphorus and potassium by rice local variety Hashemi. National Conference of Biological Sciences 2013-9-25. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

25- The impact of insecticides, fungicides and herbicides on mineral contents of Khazar variety rice. National Conference of Biological Sciences. 2013-9-25. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

26- The impact of pesticide of Diazinon, Tricyclazole and Butachlor on mineral uptake and transportation of rice. National Conference of Biological Sciences. 2013-9-25. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

27- Evaluation of photosynthesis parameters, chlorophyll content and fluorescence of peanut (Arachis hypogeal L.) cultivars under saline condition. National Conference of Biological Sciences. 2013-9-25. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

28- Investigation of some secondary metabolites in different organs of Dittrichia graveolens. 5th International & 17th National Iranian Biology Conference. 2012-9-4. University of Shahid Bahonar. Kerman. Iran.

 

29- The Comparison of Oleuropein, Hydroxy tyrosol, tyrosol and antioxidant activities of leaves of four olive cultivars (Olea europaea L.). 5th International & 17th National Iranian Biology Conference. 2012-9-4. University of Shahid Bahonar. Kerman. Iran.

 

30- Seasonal variation of antioxidant activity and total phenol and flavonol content in fresh tea of Dn and 278 clones. 5th International & 17th National Iranian Biology Conference. 2012-9-4. University of Shahid Bahonar. Kerman. Iran.

 

31- Antioxidant capacity of green tea during three harvest seasons using frap assay. First national conference of plant stresses. 2012-10-3. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

32- Oxidative stress in two cultivars of tea plants under cold stress. First national conference of plant stresses. 2012-10-3. University of Isfahan. Isfahan, Iran.

 

33- The Influence of Waxy Stomatal Plugs on Leaf Gas Exchange in a Rain Forest Gymnosperm, Agathis robusta. 13th National Iranian Biology Conference. 2006-8-23. University of Guilan. Rasht. Iran.

 

34- The impact of stomatal crypts on gas-exchange in Banksia species. 2th International & 14th National Iranian Biology Conference. 2006-8-28. University of Tarbiat Modares. Tehran. Iran.

 

35- Determination of some of residue pesticides in Hashemi cultivar rice and their physiological effects. 6th International & 18th National Iranian Biology Conference. 26-29 August, 2014. University of Kharazmi, Karaj, Iran.

 

36- Evaluation of residues of insecticide and fungicide and their effects on some anatomical and morphological parameters of Gohar cultivar (SA13) of rice. 6th International & 18th National Iranian Biology Conference. 26-29 August, 2014. University of Kharazmi, Karaj, Iran.

 

37- Study of some physiological responses of peanut (Arachis hypogaea L.) cultivars under salt stress. 6th International & 18th National Iranian Biology Conference. 26-29 August, 2014. University of Kharazmi, Karaj, Iran.

 

38- Trace residual pesticide of Diazinon, fungicide of Tricyclazole and their impact on Khazar rice anatomical parameters. 6th International & 18th National Iranian Biology Conference. 26-29 August, 2014. University of Kharazmi, Karaj, Iran.

 

Evaluation of photosynthesis paramethers, chlorophyll content and fluorescence of peanut (Arachis hypogeal L.) cultivars under saline condition. 3rd Iranian Plant Physiology Conference: 7-9 May 2014, Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran.

 

40- Interaction of sodium arsenate and gibberellic acid on certain growth parameters and proline content in rice (Oryza sativa L.) var. Tarum. 3rd Iranian Plant Physiology Conference: 7-9 May 2014, Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran.

 

41- The effect of different levels of low temperature stress on some enzymatic antioxidants activities of Stevia rebaudiana Bertoni. 2rd National Conference of environmental stress in plants: 5-7 May 2015, Shahid Bahonar Kerman University. Kerman, Iran.

 

42- Consideration of chilling stress on non enzymatic antioxidant in Stevia (Stevia rebaudiana). 4rd Iranian Plant Physiology Conference: 7-9 Aug. 2015, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.

 

43- Effect of low temperature stress on the activity of some antioxidant enzymes, protein and proline of Stevia rebaudiana Bertoni. 4rd Iranian Plant Physiology Conference: 7-9 Aug. 2015, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.

 

44- The effect of sodium arsenate and gibberellic acid on superoxide dismutase activity in two rice cultivars (Oryza stativa L.). 4rd Iranian Plant Physiology Conference: 7-9 Aug. 2015, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.

 

45- Antibacterial activity of the extracion of different various of saffron (Crocus Spp.). 7th International & 19th National Iranian Biology Conference. 28-30 Jun, 2016. University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 

46- Evaluation of some non-enzymatic antioxidants of crocus sativus and types saffron of Guilan province. 7th International & 19th National Iranian Biology Conference. 28-30 Jun, 2016. University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 1- Plant Eco-Physiology

2- Plant Physiology 1

3- Plant Anatomy and Morphology

4- Plant Organogenesis and Morphogenesis

5- Electron Microscope

تماس با دکتر منصور افشار محمدیان
afshar@guilan.ac.ir
+98 13 33343631
Department of Biology, Faculty of Sciences,University of Guilan, Namjoo Street, Rasht, Guilan, Iran, P.O.Box: 41938-33697
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم