عباس پناهی
دانشکده: واحد های پژوهشی
گروه: گروه پژوهشی گیلان شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
عباس پناهی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: واحد های پژوهشی

گروه: گروه پژوهشی گیلان شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

 ديپلم: رشته علوم انساني دبيرستان حافظ تنكابن و اخذ آن در سال 1373.
کارشناسی: رشتة تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران و اخذ آن در سال 1377.
دانشجوي برگزيدة تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1377.
کارشناسی ارشد: رشتة تاريخ ايران اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي تهران و اخذ آن در طي سه ترم در سال 1379.
دكتري: رشتة تاريخ ايران اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي ، 1388.


 

**مدیر گروه پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان از مرداد 1392 تا فروردین 1394.

 

**پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1395

 

*** پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1396

 

**** پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1397


زمینه های پژوهشی: تاریخ محلی گیلان، سند پژوه، صفویه پژوهی، پژوهش در حوزه تاریخ عصر قاجار.
 

مقالات

الف) علمی - پژوهشی:

- جغرافياي تاريخي قلعة ماركوه، (مشترک)، پژوهش‌نامة علمي- پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، 1378.
- قلعه‌هاي تنكابن، (مشترک)، پژوهش‌نامة علمي- پژوهشي دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، ش34، تابستان 1381.
- جايگاه جغرافياي تاريخي تنكابن در جغرافياي گيلان و مازندران، (مشترک)، پژوهش‌نامة علمي- پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي، ش 38، تابستان 1382.
- اوضاع مذهبي گيلان در عصر آل كيا، پژوهش نامه علمي پژوهشي تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد، سال دوم ش 6، 1386.
- چگونگي تغيير مذهبي مردم گيلان از تشيع زيدي به تشيع امامي در عصر صفويه، فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي، ش 26، 1388.
- بازتاب مذهب مردم گیلان در اسناد و مکاتبات خان احمد گیلانی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخنامه ایران بعداز اسلام، دانشگاه تبریز، سال سوم، ش ششم بهار و تابستان 1392.
- منبع شناسی تحلیلی تطبیقی مآخذ عصر صفوی درباره مهاجرت اسماعیل میرزا به گیلان، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تاریخ ایران و اسلام،دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش 20، پاییز و زمستان 1395 (پذیرش).
- تاثیر مبانی فکری و عقیدتی شیخ زاهد گیلانی بر طریقت صفویه از منظر گزارش های درویش ابن بزاز توکلی، دو فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، ش9، س5، اردیبهشت 1394، صص 45- 25.
ـ تحلیل دلایل روابط شاه تهماسب و شاه عباس اول با حکومت های محلی گیلان، (مشترک)، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، ش7، بهمن ماه 1394، صص 37-27.
- پیامدهای لشکر کشی شاه تهماسب اول به قفقاز و گرجستان، دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران و اسلام، شماره 17، پاییز و زمستان 1394.
ـ بازنمایی زن ایرانی در سفرنامه‏ های فرانسویان از اوایل دوره قاجار تا انقلاب مشروطه بر اساس نظریه بازنمایی استوارت هال، (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال هفتم، شماره 27، بهار 1395.

- جنبش جنگل در پرتو کشمکش قدرت های بزرگ، (مشترک)، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، شماره 24 ، تابستان 1396.

-- عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان، مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (مشترک)، دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1396.

- نقش سیاسی و اقتصادی دربند در تحولات پایانی عصر صفویه، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران بعد اسلام، دانشگاه تبریز، شماره 16،بهار و تابستان 1397

 - تجزیه و تحلیل محتوایی نکاح نامه های بیمرغ گناباد در عصر قاجار، (مشترک) فصلنامه علمی پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 110، تابستان 1397.

مقالات بین المللی (به زبان انگلیسی):

Comparative representation of Iran in the travel accounts of the German and French travelers of the Qajar age,14-17 Nov, university of Strasbourg,“Innovation and Creativity: the role of intercultural contact (France-Germany-Iran) France.

The importance of guilan silk and its economic significance at Safavid period in Caspian region (Dr.Panahi Dr.Kohansal), CJES (ISI), June & Number2012 . Vol. 10 No. 1 pp. 122-129.

The Geographical Importance of Darband and its Role in the Relations between Russia and Iran in the Safavid، Sociosphere scientifically-methodical and theoretical journal، ISSN, ، .No 4، 173-179,،2013 pp.2078-7081.

Indigenous inhabitants of the Caspian Sea during the Partian empire, (Dr.Kohansal, Dr.Panahi,Dr. Golandam), ISSN, Sociosphere scientifically-methodical and theoretical journal, Russia, 2013, pp. 169-172.


Takam, the peak year promising efforts in Guilan, (Dr.Panahi- Firuzeh Mohsini), ISSN, sociosphere, Russia, 2014, pp. 31-35.

The role of the Iranians in the Abbasian’s movemen region (Dr.Panahi .Dr.Kohansal), ISSN, Молодой учёный, Russia, 2016, 552-556.

Historical Geography of Gilan’s cities and regions in the safavid era, Young Scientist, (Dr. Moradi. Dr. Panahi), ISSN, sociosphere, Russia, 2015, pp. 354-358.

Petrography analysis of four milllenium B.C. Potteries at Kul Tepe (NW IRAN), (Dr.Panahi. Kaazaaie, Dr.Masjedi, Arab, Dr.Panahi Dr.Kohansal), ISI – Listed, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Greece, 2015, pp. 277-28

Sari from the Viewpoint of British and Russian Travellers in Qajar Period, Young Scientist, (Dr. Panahi, Dr. Kohansal, Sorayya Haddad), ISSN, Young Scientist, Russia, 2015, pp. 514- 519.

Petrography analysis of four milllenium B.C. Potteries at Kul Tepe (NW IRAN), (Dr.Panahi. Kaazaaie, Dr.Masjedi, Arab, Dr.Panahi Dr.Kohansal), ISI – Listed, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Greece, 2015, pp. 277-28.

Introduction to the role of bathrooms in Iranians traditional society and beliefs, (Dr.Masjedi, Kaazaaie, Dr.Panahi, Shalchi Moghaddam, Rahimzadeh), ISSN, International Journal of Information Research and Review Greece, 2015, pp. 889-892.

Impact of western art on Iranian Qajar period houses stucco in Gilan province, Abrishami house of Rasht, International Journal of Current Research, (Shalchi Moghaddam, rahimzadeh, Dr.Masjedi, Dr. Panahi, Nazarkardeh), ISSN, International Journal of Current Research, Cyprus, 2015,p.18026.

Ethnic culture of guilan and role of the Caspian sea in it- based on views of Russian travelers, (Dr.Kohansal, Dr.Panahi, Dr. Golandam), ISSN, Lingua Mobilis, Russia, 2015, pp. 28-37.

Cossacks Wedding Ceremony Analysis in Northeast of Iran, (Dr. Panahi. Alaleh Abedi), ISSN , Young Scientist, Russia, 2016, pp. 581-584.

A glance at settlement patterns on intermountain plains of centaral part of Kojour, Mazanharan, Iran: from prehistory to the rise of islam, (Dr.Masjedi,

Mohaghegh, Kaazaaie , Dr. Panahi, Kaazaaie Pul, Bahraminia,hemmati), ISSN, Greece, 2015, p16563.


ب) فصلنامه های علمی - تخصصی:
- ازدواج وآداب ورسوم آن درمنطقه ییلاقی جنت رودبار رامسر، (دکتر عباس پناهی)، فصلنامه گیلان ما. ش 28 ، 1386.
- عيد نوروز و سنت‌هاي آن در جنت رودبار رامسر، (دکتر عباس پناهی)، گيلان ما، سال هشتم، ش 29 ، 1386.
- ديوان سالاري عصر صفوي، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 112، شهريور 1386.
- سامانيان، غزنويان و آل بويه در جامع التواريخ، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش137، مهر 1387.
- زنان قدرتمند ايران، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، ش 127 ، آذر 1387.
- اهميت سفارت نامه خوارزم در سنت سفرنامه نويسي عصر قاجار، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، ش 128، دي ماه 1387.
- حزب توده ايران معضل امنيتي آلمان شرقي، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 129 ، بهمن 1387.
- بازتاب فرهنگ و اجتماع ايران در سفرنامه هاي اروپاييان، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، ش 133، خرداد 1388.
- حضور فكري و علمي ژاپني‌ها در پژوهش هاي ايران شناسي، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 135، مرداد 1388.
- اسماعيليان در آئينه جامع التواريخ، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 136، شهريور 1388.
- بررسي تحليلي روابط تيمور با اروپا و پيامد هاي آن، (دکتر عباس پناهی)، دو فصل نامه ره آورد گيل، 1389.
- روند تاريخ و تاريخ نگاري درجهان اسلام، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 152، دي ماه 1389.
- كاركرد اجتماعي زنان گيلاني از نگاه سفرنامه نويسان،(دکتر عباس پناهی)، دو فصل نامه ره آورد گيل، 1390.
- جغرافياي تاريخي در جهان اسلام، (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ، ش 163، آذر ماه1390.
- تاريخ نگاري محلي حوزه ي جنوبي درياي خزر (دکتر عباس پناهی)، ماه نامه تخصصي كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش 167، فروردين ماه1391.
- نقش اجتماعی زنان در لغو امتياز تنباکو، (دکتر عباس پناهی)، دو فصلنامه علمی- ترویجی بانوان شیعه، ش 28، سال نهم، بهار و تابستان 1391.
- بررسی و نقد کتاب تاریخ و فرهنگ تیموریان، (دکتر عباس پناهی)، فصلنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش182، تیرماه 1392.
- گیلان در سفرنامه ها، فصلنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش191، فرودین 1293.
- امکان گرایی، (دکتر عباس پناهی و مانی زیاری)،فصلنامه گیلان ما،ش 57،تابستان 1394.
- ساغری سازان و جاذبه های آن، (دکتر عباس پناهی و لیلا احمد نژاد) فصلنامه گیلان ما، ش 28 و 29، مرداد و شهریور1393.
- تنکابن و انقلاب مشروطه، (دکتر عباس پناهی)، فصلنامه گیلان ما، ش62، رشت، 1395.
- تحلیلی بر تاریخ نگاری گیلانِ عصر مشروطه، (دکتر عباس پناهی)، فصلنامه دیلمان، رشت، ش 4، زمستان 1395.
- کارکرد زنان گیلانی در عصر مشروطه با تکیه بر عریضه¬های زنان به مجلس شورای ملی،(دکتر عباس پناهی)، فصلنامه دیلمان، رشت، ش 4، زمستان 1395.

 

 

مقالات دایره المعارف ها:

- لنگرود، (دکتر عباس پناهی)، گاهنامه علمی – پژوهشی دانشنامه جغرافیایی شهرهای جهان اسلام، دی ماه 1393.
- مدخل «نجم الدين زرگر گيلاني، (دکتر عباس پناهی)، «بنياد دايره المعارف اسلامي»، 1390.
- مدخل «نجم ثاني، (دکتر عباس پناهی)، اميريار احمد اصفهاني خوزاني «بنياد دايره المعارف اسلامي»، 1390.

 

 

 ج) همایشی و سخنرانی های علمی (ملی و بین المللی):

- ميرمهنا و هلندي‌ها در خليج فارس، (دکتر عباس پناهی)، همايش بين‌المللي خليج فارس، بنياد ايران شناسي، ارديبهشت ماه 1388.
- قرارداد 1907 و نقش آن بر سياستهاي روسيه در ایران پيش از جنگ جهاني اول ، (دکتر عباس پناهی)، همايش حوضه درياي خزر دانشگاه گيلان، ارديبهشت 1388.
- نقد و بررسي كتاب خاطرات سيد احمد آوايي، (دکتر عباس پناهی)، همايش تاريخ نگاري انقلاب اسلامي، خانه كتاب، ارديبهشت، 1388.
- نقش زنان صفوي از مرگ شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس در تحولات سياسي اين دوره، (دکتر عباس پناهی)، همايش بين المللي زن در تاريخ اسلام2، تهران انجمن زنان تاريخ نگار، آذر 1388.
- تاثيرات انديشه هاي سيد جمال الدين اسدآبادي بر بيداري جهان اسلام، (دکتر پناهی، دکتر کهنسال)، همايش بين المللي اسلام و روابط بين الملل، دانشگاه گيلان، 1389.
- سخنراني مقاله، نقش سيد جمال در هويت اسلامي و ايراني در سده  نوزدهم، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي هويت ديني در تمدن اسلام و ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، خرداد 1390.
- سخنراني نقش حكومت هاي ديلمي و اشكوري در تثبيت حكومت علويان، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- بررسي سير فعاليت هاي باستان شناسي در منطقه اشكور، (دکتر کهنسال، دکتر پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- چاپ مقاله تاريخ گيلان و ديلمستان و ديدگاه مرعشي نسبت به خاندان هاي محلي اشكور، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- چاپ مقاله معرفي و نقد تحليلي كتاب تاريخ انقلاب جنگل محمدعلي گيلك، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- چاپ مقاله روابط اسماعيليان اشكور با كياييان گيلان در تاريخ ميانه ايران، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- چاپ مقاله نقد و بررسي كتاب ارمنيان گيلان، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، تير ماه 1390.
- سخنراني مقاله، نوروز در باورها و آيين هاي كوه نشينان هستان جنت رودبار رامسر، (دکتر عباس پناهی)، همايش ملي مردم شناسي دانشگاه آزاد زرند، آذر 1390.
- سخنراني مقاله، بررسي اقوام كناره جنوبي درياي خزر در عهد باستان، (دکتر پناهی، دکتر کهنسال)، همايش ملي مردم شناسي دانشگاه آزاد زرند، آذر 1390.
- نقش جنبش چپ در شكست نهضت جنگل، (دکتر عباس پناهی)، پنجمين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران، رشت، 1391.
- چاپ مقاله ی هجوم نادر به داغستان و پيامدهاي آن، (دکتر عباس پناهی)، دانشگاه آستراخان، 1391.
- تاثیر قفقازی ها و سوسیال دموکرات ها بر مشروطه گیلان و آذربایجان، (دکتر عباس پناهی)، همایش ملی مجاهدان تبریز، تبریز، مهرماه 1391.
- نقش انگلیسی ها در شکست نهضت جنگل، (دکتر عباس پناهی)، کنگره ملی میرزا کوچک خان، زیباکنار، دی ماه 1391.
- اندیشه جمهوری خواهی در جنبش جنگل، (دکتر عباس پناهی)، کنگره ملی میرزا کوچک خان، زیباکنار دی ماه 1391.
- نگاهی به اوضاع دینی عصر غزنوی بر اساس تاریخ بیهقی، همایش ابوالفضل بیهقی، (دکتر پناهی، دکتر رفیعی، آقای مهرنیا)، سبزوار، آبان ماه 1392.
- چاپ پوستر بازتاب اسلام و باورهای آن در کتاب باورها، آیین ها و شعائر قزاق ها، (دکتر عباس پناهی)، همایش بین المللی تبادلات فرهنگی و تمدنی ایران و قزاقستان، دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1392.
- چگونگی تصرف دژ مارکوه توسط نزاريان در گُرجيانِ سخت‌سر در عصر سلجوقی، دومین همایش فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، (دکتر عباس پناهی)، اسفند ماه 1392.
- دکتر محمد باقری در معرفی کوشیار به جامعه علمی ایران و جهان، (دکتر عباس پناهی)، همایش کوشیار گیلانی، رشت، اسفند ماه 1392.
- فرهنگ «زار» در سواحل جنوبی خلیج فارس «از اشتراکات فرهنگی تا استقلال»، (دکتر عباس پناهی، رضا دبیری نژاد)، دومین همایش بین المللی خلیج فارس چالش ها و فرصت ها، بوشهر، اسفند ماه 1392.
- سخنرانی مقاله، تحلیلِ نقشِ ایدئولوژی در پیروزی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، (دکتر عباس پناهی)، کنفرانس بین المللی از نهضت مشروطیت تا قیام بیست و نهم بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی، تبریز، مرداد ماه 1393.
- سخنرانی مقاله، بررسی تطبیقی مفاهیم ادبیات سیاسی ایران دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، (مشترک)، همایش بین المللی از نهضت مشروطیت تا قیام بیست و نهم بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه تبریز، مرداد ماه 1393.
- تاريخ گيلان و ديلمستان و دیدگاه مرعشی نسبت به خاندان های محلی اشکور، (دکتر پناهی، دکتر کهنسال، دکتر شادمحمدی)، همایش ملی اشکورشناسی، دانشگاه گیلان، مهرماه 1393.
- نقش حکومت های دیلمی و اشکوری در تثبیت حکومت کیاییان، (مشترک) مجموعه مقالات همایش ملی اشکورشناسی، دانشگاه گیلان، مهرماه 1393.
- نقد و بررسی کتابِ گیلان در جنبش مشروطه، اثرِ فخرایی، (دکتر پناهی، دکتر کهنسال)، نخستین همایش ملی مشروطه گیلان، دانشگاه گیلان، آبان ماه 1393.
- نقش زنان در الغای امتیاز اقتصادی استعماری رژی، (دکتر عباس پناهی، فتانه پاسبان حضرتی)، همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی، دانشگاه تربت حیدریه، آبان ماه1393.
- جایگاه سیاسی، اقتصادی آشوراده برای روسيه بر اساس گزارش سفرنامه نويسان اروپايی دوره قاجار، (دکتر کهنسال، دکتر پناهی، ثریا حداد)، اقتصاد هنر ایران، ساری، اسفند ماه 1393.
- چاپ مقاله، نقش و کارکرد سیاست های شوروی در جنبش جنگل، (دکتر عباس پناهی)، همایش ملی جنبش جنگل و نقش آن بر تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، دانشگاه گیلان، آذر ماه 1393.
- سخنرانی مقاله، تجزیه و تحلیل تاریخ نگاری جنبش جنگل، (دکتر عباس پناهی)، همایش ملی جنبش جنگل و نقش آن بر تحولات فکری و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، دانشگاه گیلان، آذرماه 1393.
- چکیده مقاله، بازتاب تاریخ باستان در کتاب درسی تاریخ متوسطه با تکیه بر تمدن املش و مارلیک، (دکتر عباس پناهی، لیلا احمدنژاد)، همایش ملی املش شناسی، دانشگاه گیلان، آذر ماه 1393.
- واکاوی جنبش روستایی در گیلان مقارن انقلاب مشروطه، (دکتر عباس پناهی، سید مجید حسینی) نخستین همایش ملی مشروطه گیلان، دانشگاه گیلان، آبان ماه 1393.
- پل خشتی تمیجان اثری بازمانده از عصر صفوی، (دکتر عباس پناهی، فاطمه بابایی)، مجموعه مقالات همایش ملی املش شناسی، آذر ماه 1393.
- مراسم سنتی ازدواج و آداب و رسوم سنتی آن نزد مردمانِ اشکورِ گیلان، همایش بین المللی زبان و فرهنگ، آستاراخان، روسیه، آذر ماه 1393.
- جغرافیای تاریخی آستانه – کرج ابودولف – در تحولات تاریخی ایرانِ بعد از اسلام، (دکتر عباس پناهی، مانی زیاری)، نخستین همایش جغرافیای تاریخی، تهران، اسفند ماه 1393.
- چاپ مقاله، سیر مطالعات باستان شناسی در غرب گیلان (تالش)، (دکتر عباس پناهی، فرشته رحمانی نژاد)، همایش ملی تالش شناسی، رضوانشهر، خرداد ماه 1394.
- پوشاک تالش ها از منظر منابع تاریخی و سفرنامه ها، (دکتر عباس پناهی، آرمین حیدریان)، همایش ملی تالش شناسی، رضوانشهر، خرداد ماه 1394.
- مجلس بیست و دوم و مساله جدایی بحرین از ایران، (دکتر عباس پناهی، خدایار دژکامه)، ششمین همایش تاریخ مجلس دوره های بیست و یکم و بیست و دوم، تهران، خرداد ماه 1394.
- نقش هُلاکو رامبُد در تحولات دهه پنجاه مجلس شورای ملی، (دکتر عباس پناهی، آرمین حیدریان)، ششمین همایش تاریخ مجلس دوره های بیست و یکم و بیست و دوم، تهران، خرداد ماه 1394.
- پژوهشی درباره آیین علم جوش در آستارا (دکتر عباس پناهی، آرمین حیدریان)، همایش ایران شناسی، فرهنگ، آداب و رسوم- دانشگاه آیت 1... حائری میبد، یزد، تیر ماه 1394.
- بررسی نقش اقتصاد در رشد تاتر گیلان در عصر قاجار، (دکتر عباس پناهی، نگار شیخان)، اقتصاد هنر ایران، تهران، آذر ماه 1394.
- سیاست تجاری روسیه در ایران، (دکتر عباس پناهی، زینب نورزاد)، current issues، روسیه، پنزا، آذر ماه 1394.
- کارکردهای فرهنگی، مذهبی زنان در دوره ناصرالدین شاه قاجار، (دکتر عباس پناهی، سیما تالش شریف)، current issues، روسیه، پنزا، آذر ماه 1394.
- چاپ مقاله، تجزیه و تحلیل رقم شاه درمانده صفوی (شاه طهماسب دوم) به یکی از علمای گیلانی، (دکتر عباس پناهی)، نخستین همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه، دانشگاه گیلان، اسفندماه 1394.
ـ صفوه الصفای ابن بزاز و اهمیت آن در تاریخ نگاری عصر صفویه، نخستین همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه، (دکتر عباس پناهی، فرشته رحمانی نژاد)، دانشگاه گیلان، اسفند ماه 1394.
ـ ارتباط زبان تالشی با زبان پهلوی آذری براساس مندرجات کتاب صفوة الصفا، (دکتر عباس پناهی، فرشته رحمانی نژاد)، همایش بین المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کرانة دریای خزر، دانشگاه گیلان، 15-14 اردیبهشت 1395.
- آداب عید نوروز در گیلان، مطالعه موردی: روستای پرشکوه شهرستان لنگرود، (دکتر عباس پناهی، مژده غلامعلی نژاد)، سومین همایش بین المللی میراث طبیعی- فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی، دانشگاه گیلان، خردادماه 1395.
ـ چاپ مقاله، تجزیه و تحلیل پاورقی «تاریخ ایران» در روزنامه اختر، (دکتر عباس پناهی، فاطمه صفری)، نهمین همایش روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه، دانشگاه گیلان، خرداد ماه 1395.
ـ سخنرانی پژوهش تطبیقی فهرست نویسی نسخه های خطی اسلامی در دو حوزه ایران و ترکیه، (دکتر عباس پناهی، فتانه پاسبان حضرتی)، نهمین همایش روابط تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه، دانشگاه گیلان، خرداد ماه 1395.
ـ نقش قزلباشان در انتقال اسماعیل میرزا از اردبیل به رشت و لاهیجان، کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناتولی، (دکتر عباس پناهی)، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، 6 و 7 مرداد 1395.
-  چاپ مقاله، تجزیه و تحلیل مفاهیم مشروطه از نگاه سید اشرف الدین گیلانی، عباس پناهی)، یازدهمین گردهمایی بین-المللی ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان، 19-17 شهریور 1395.
- چاپ مقاله، تاثیر زبان روسی بر زبان فارسی و گویش گیلکی، (دکتر عباس پناهی، نگار شیخان)، یازدهمین گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان، 19-17 شهریور 1395.
- سخنرانی مقاله نقش مذهب تشیع بر فرایندهای فکری، مذهبی و نگاره های مذهبی گیلان در تاریخ میانه، (دکتر عباس پناهی)، نخستین همایش ملی نقاشی ها و دیوارنگاره های مذهبی ایران، لاهیجان، 7 مهر ماه 1395.
ـ سخنرانی مقاله، تاثیر روسیه بر فرهنگ و آموزش نوین در گیلان، همایش بین المللی ایران و قفقاز، (دکتر عباس پناهی)، دانشگاه دولتی اسلوونیا، ایروان، ارمنستان، 23-21 اکتبر 2016.
ـ سخنرانی تجزیه و تحلیل افکار و اندیشه سیاسی ایرانشهری سعدی، همایش بین المللی ایران و قفقاز، (دکتر عباس پناهی، دکتر مریم شادمحمدی)، دانشگاه دولتی اسلوونیا، ایروان، ارمنستان، 21-23 اکتبر 2016.

- ابریشم گیلان و نقش آن در تجارت خارجی عصر صفوی، (عباس پناهی)، همایش ملی ابریشم ایران، دانشگاه گیلان، 27 مهر 1396.

 - تجزیه و تحلیل تولید و تجارت ابریشم گیلان در عصر پهلوی اول، همایش ملی ابریشم ایران، دانشگاه گیلان، 27 مهر 1396.

 تجزیه و تحلیل گزارش های روزنامه اطلاعات از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مهاجران لهستانی در دوره جنگ جهانی دوم در ایران، (عباس پناهی و نادیا ره)، همایش بین¬المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و لهستان، دانشگاه تهران، 21 Nov 2017/30 آبان 1396.

- نقش عوامل مؤثر سیاسی و اقتصادی بر تجارت فارس در دوره قاجار، همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس جنوبی)، دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی، شیراز، 15 و 16 آذر 1396.

- تأثیر نگرش های سیاسی و فکری آلمان بر ایران در جنگ جهانی اول، (عباس پناهی و علی پورعلی)، نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران، وزارت امورخارجه، تهران، 27 آذر 1396.

- ارائه سخنرانی با عنوان «نقش راه آهن رشت – پیربازار در توسعه تجارت گیلان در عصر قاجار»، (دکتر عباس پناهی)، سمینار علمی تاریخ ایجاد خطوط ریلی در ایران، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 10 دی ماه 1397.

-  چاپ مقاله پژوهش های ایران شناسی در روسیه، (دکتر عباس پناهی- فرشته رحمانی نژاد)، کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر، روسیه، آکادمی هنر روسیه و دانشگاه دولتی روسیه در علوم انسانی، 19-18 اکتبر 2018. 

 

 

 

کتابها:

- خاطرات و مبارزات مرحوم حجت‌الاسلام موحدي ساوجي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380. چاپ دوم، 1382.
- كتاب تحولات اجتماعي و تاريخي ديلم خاصه (لنگا ، تنكابن و سخت سر)، انتشارات آیین احمد، قم، 1389. چاپ دوم 1392.
- مردم شناسی دهستان جنت رودبار رامسر، انتشارات آیین احمد، قم، 1389. چاپ دوم 1392.
- سیر تاریخی دین و مذهب در گیلان، دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان، رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا، چاپ نخست 1392.
- فراز و فرود روابط خراسانیان با اعراب مسلمان (از خلیفه سوم تا طلوع عباسیان)، (دکتر عباس پناهی، محمدرضا سرابندی)، تهران، انتشارات لمپا، چاپ نخست 1392.
- ظهیرالدین مرعشی سردار مورخ، رسانش نوین، زیر چاپ.
- سیر عرفان و تصوف در گیلان، انتشارات فرهنگ ایلیا، 1393.
- کارکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کیاییان در گیلان، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1393.
ـ ماخذشناسی تحلیلی انتقادی تاریخی گیلان در عصر صفوی، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1394.
ـ ماخذشناسی توصیفی تحلیلی جنبش جنگل، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1395.
ـ دژهای تنکابن کهن، تنکابن، انتشارات نوین پویا، 1395.

- حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن، (مشترک)، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1396.

- فرهنگ مفاخر تنکابن تاریخی، (مشترک)، قم، انتشارات میراث ماندگار، 1397.

 

 

 

ویراستاری کتاب:

- ویراستاری جامع کتاب، ایرانشناسان و خاورشناسان به روایت قزوینی به کوشش دکتر علی رفیعی جیردهی، رشت، انتشارات بلور، 1392.
- ویراستاری کتاب نقش و کارکرد سیاسی اجتماعی اقوام گیل و دیلم در قرون نخستین اسلامی، تالیف دکتر حسن کهنسال و طلایه زاول دیلمی، رشت، انتشارات ایلیا، 1393.
- ویراستاری علمی کتاب سفال و سفالگری در گیلان، تالیف دکتر علی رفیعی جیردهی و اشرف رحیمی چهارده، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.
- ویراستاری علمی کتاب نقش سردار محیی در تحولات مشروطه گیلان، رشت، انتشارات بلور، 1395.

 

 

گردآوری مجموعه مقالات همایش ها:

- گردآوری و کتاب محموعه مقالات همایش ملی املش شناسی، رشت، انتشارات بلور، 1393.
- گردآوری چکیده مقالات همایش ملی املش شناسی، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1393.
- گردآوری چکیده مقالات همایش ملی بازشناسی جنبش جنگل، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1393.
- گردآوری و تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی اشکور شناسی، رشت، انتشارات ایلیا، 1393.
- گردآوری و تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی مشروطه گیلان،2جلد، رشت، انتشارات ایلیا، 1393.
- گردآوری و تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی بازشناسی جنبش جنگل، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1393.
- گردآوری و تدوین چکیده مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان، 1394.
- گردآوری و تدوین مجموعه مقالات همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه، رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا ، 1395.

- گردآوری و تدوین مجموعه مقالات همایش ملی «گیلان در گسترۀ تاریخ صفویه»، رشت، فرهنگ ایلیا، چاپ نخست، 1397.

- گردآوری و تدوین «یادنامه استاد محمد روشن» (ویژه نکوداشت شصت سال فعالیت علمی و ادبی استاد محمد روشن)، رشت، انتشارات کاغذ سفید، 1397.

 

 

 طرح هاي پژوهشي:
 همكاري پژوهشي با مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر به مدت يك سال، 1378.
 همکاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قالب طرح های پژوهشی از سال1378 تا1386.
 طرح پژوهشي «تدوين خاطرات سياسي مهندس محمد جواد مادرشاهي»، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385.
 طرح پژوهشي «تدوين خاطرات خانم دكتر طاهره لباف»، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.
 طرح پژوهشي «كتاب شناسي توصيفي تحليلي تاريخ گيلان از عصر باستان تا پايان صفويه»، دانشگاه گيلان، گروه گيلان شناسي، 1389.
 طرح پژوهشی «کتاب شناسی توصیفی گیلان از پایان عصر صفویه تا پایان دوره قاجاریه»، (مشترک با دکتر کهنسال)، دانشگاه گیلان، پژوهشکده ی گیلان شناسی، 1392.
 طرح پژوهشی برون سازمانی «مردم شناسی دوهزار تنکابن(فرهنگ و آداب و رسوم)»، قرارداد دانشگاه گیلان با دهستان دوهزار، مجری: دکتر عباس پناهی، 1394.
 طرح پژوهشی برون سازمانی «مشاهیر و بزرگان تنکابن»، قرارداد دانشگاه گیلان با دانشگاه آزاد تنکابن، مجری: دکتر عباس پناهی، 1394.
 طرح پژوهشی برون سازمانی «شناسایی مشاهیر و بزرگان اشکور رودسر»، قرارداد دانشگاه گیلان با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان، مجری: دکتر عباس پناهی، 1395.
 طرح پژوهشی برون سازمانی «خانه های تاریخی ماسوله، داماش، آق اولر و اُمام»، قرارداد دانشگاه گیلان با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان، مجری: دکتر عباس پناهی، 1395.

طرح پژوهشی برون سازمانی «باورها و افسانه های دامداران کجید و سمام املش»، قرارداد دانشگاه گیلان با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان، مجری: دکتر عباس پناهی، 1396.
طرح پژوهشی برون سازمانی «اسناد آرشیوی جنبش جنگل از مراکز داخلی و خارجی»، قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، مجری: دکتر عباس پناهی، 1397.

 

نشست های علمی - تخصصی

- نقش تنکابن در انقلاب مشروطه، نشست یکصد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطه، (عباس پناهی، علی امیری و قربانعلی کناررودی)، تنکابن، شهریور 1395.
- نهضت ترجمه و تأثیر آن بر تاریخ و فرهنگ ایران، نکوداشت دکتر ایرج نوبخت، 7 اسفند 1395.
- برگزاری نشست تخصصی تحولات ایران شناسی در فرانسه، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، 30 اردیبهشت 1396.
- نقش آلمان در پژوهش های ایران شناسی، ایران شناسی در دانشگاه بامبرگ آلمان، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، 23 اردیبهشت 1396.
- بررسی زمینه ها و بسترهای پیدایش انقلاب مشروطیت در گیلان، نشست پاسداشت مجاهدان گیلانی در شکست استبداد صغیر و احیای مشروطیت، مجمع اسلامی فرهنگیان، پژوهشکده تعلیم و تربیت گیلان، رشت 21 تیر 1396.
- تاریخ نگاری جنبش جنگل، نشست یکصد و سومین سالروز آغاز جنبش جنگل، سازمان اسناد ملی گیلان و پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، 22 مرداد 1396.
- نقش تاریخ نگاری جنبش جنگل در تاریخ نگاری توده ای ایران، همایش نهضت جنگل در آیینه اسناد ملی، تهران، سازمان اسناد ملی، 13 آذر 1396.
- نشست علمی «نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل»، رشت، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان،10 دی ماه 1396.

- ارائه سخنرانی با عنوان «نقش اسناد آرشیوی در تاریخ نگاری توده ای تاریخ معاصر گیلان»، نشست علمی تخصصی انجمن مفاخر گیلان، رشت، 22 مهرماه 1397.

- نشست علمی «بازشناسی نهضت جنگل»، (دکتر پناهی- مهندس واهانیان)، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، 11 آذرماه 1397.

- ارائه سخنرانی با عنوان «نقش گیلانیان در تعمیم مذهب تشیع در ایران عصر صفوی از منظر نظریه امکان گرایی»، کرسی علمی ترویجی دانشگاه گیلان، 13 آذرماه 1397.

 - نشست تخصصی «نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل، (دکتر پناهی، مهندس واهانیان)، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، 19 آذرماه 1397.

 

 

دبیری همایش ها:

1. دبیر علمی همایش ملّی گیلان در گستره عصر صفویه، رشت دانشگاه گیلان، 13 اسفند 1394.
2. دبیر علمی همایش ملّی همایش ملی املش شناسی، رشت و املش، 30 مهر و 1 آبان 1393.
 

 

 

سرپرستی پایان نامه
الف) راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد:

-راهنمايي پايان نامه، تحولات اجتماعي و سياسي گيلان از ورود اسماعيل ميرزا به گيلان تا سقوط حكومت هاي محلي در اين سرزمين، گروه گيلان شناسي دانشگاه گیلان، دی ماه 1391.
- راهنمايي پايان نامه بررسي تطبيقي كاركرد هاي قلعه هاي قزوين با گيلان در سده هاي ميانه، گروه گيلان شناسي دانشگاه گیلان، شهریور 1392.
-مشاوره پايان نامه، تاثير انقلاب مشروطه بر نسيم شمال، گروه گيلان شناسي دانشگاه گیلان، شهریور 1391.
-راهنمایی پایان نامه، اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مازندران با تکیه بر سفر نامه ها، دانشگاه آزاد اسلامي نور، بهار 1392.
- راهنمايي پايان نامه، بررسي كاركردهاي ديني مردم گيلان در تاريخ ميانه ايران، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تیر 1391.
- راهنمايي پايان نامه،روابط حكومت هاي محلي گيلان با صفويه ، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تیر 1391.
- راهنمايي پايان نامه، روابط مرعشيان با سادات آل كيا در گيلان...، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تیر 1391.
- راهنمايي پايان نامه، جغرافياي تاريخي دهستان سه هزار تنكابن...، دانشگاه آزاد اسلامي نور، مرداد 1391.
- راهنمايي پايان نامه، تاريخ و جغرافياي تاريخي عباس آباد، دانشگاه آزاد اسلامي نور، مرداد 1391.
- راهنمايي پايان نامه، تاريخ و جغرافياي تاريخي چلاو.، دانشگاه آزاد اسلامي نور، آبان 1391.
- راهنمايي پايان نامه، نقش حسام السطنه در عصر ناصري، دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود، شهریور 1391.
- راهنمايي پايان نامه، ميرزا طاهر تنكابني، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تیر 1391.
-راهنمایی پایان نامه، اوضاع سیاسی، اجتماعی و .. دشت مغان از دید سیاحان اروپایی، دانشگاه آزاد اسلامي نور،پاییز 1391.
- راهنمایی پایان نامه،جغرافیای تاریخی سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامي نور، بهار 1392.
-راهنمایی پایان نامه،جغرافیای تاریخی دوهزار، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تابستان 1392.
- راهنمایی پایان نامه، نقش حکومت های محلی شمال ایران در تاسیس و تثبیت حکومت ضفوی، دانشگاه آزاد اسلامي نور، تابستان 1392.
- راهنمایی پایان نامه، تاریخ و جغرافیای تاریخی دیلمان، دانشگاه آزاد نور، آذر ماه 1392.
- راهنمایی پایان نامه، اوضاع تجاری و اقتصادی عصر شاه عباس اول با تکیه بر سفرنامه¬ها، دانشگاه آزاد اسلامی نور، آذر ماه 1392.
-راهنمایی پایان نامه، اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره شاه سلیمان صفوی از نگاه سیاحان اروپایی، دانشگاه آزاد نور، دی ماه 1392.
-راهنمایی پایان نامه، روابط مذهبی نادرشاه با خلافت عثمانی، دانشگاه آزاد نور، بهمن 1392.
ـ راهنمایی پایان نامه، کارکردهای طلا نقره و جواهرات بر اساس گزارش های سفرنامه نویسان خارجی، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، دی ماه 1393.
ـ راهنمایی پایان نامه، نقش تاثیرات فرهنگی و اجتماعی روسیه بر گیلان دوره قاجار، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، اسفند ماه 1393.
ـ تاثیرات گیلان بر فرهنگ گیلان در دوره قاجار، گروه گیلان¬شناسی دانشگاه گیلان، اسفند ماه 93.
ـ مشاوره پایان نامه بررسی استقرار انسان در دوره فرهنگی مارلیک، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، اسفند ماه 93.
ـ راهنمایی پایان نامه اوضاع فرهنگی و اجتماعی گیلان غربی بر اساس گزارش صفوة الصفا و مآخذ این دوره، گروه گیلان-شناسی دانشگاه گیلان، دی ماه 1394.
ـ راهنمایی پایان نامه اهمیت اسناد در پژوهش های مردم شناسی دوره قاجاریه منطقه بیمرغ گناباد، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، دی ماه 1394
راهنمایی پایان نامه بازنمایی ایران عصر قاجار در سفرنامه های سیاحان فرانسوی، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، اسفند ماه 1394.
ـ مشاوره پایان نامه، تحلیل آثار باستان شناختی حوزه ی فرهنگی مارلیک به منظور شناسایی نقوش تزیینی و آیینی، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، بهمن ماه 1394.
ـ مشاوره پایان نامه، بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی و اجتماعی گیلان و مازندران در سفرنامه های دوره ی قاجار، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، بهمن ماه 1393.
ـ راهنمایی پایان نامه، نقش پاورقی های عصر قاجار در شکل گیری انقلاب مشروطه، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، شهریور 1395.
ـ راهنمایی پایان نامه، نقش تالشان در جنبش جنگل، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، دی ماه 1395.
ـ راهنمایی پایان نامه، نقش انگلستان در تحولات سیاسی جنبش جنگل، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، دی ماه 1395.
ـ راهنمایی پایان نامه، سیاست های خلفای نخستین عباسی در برابر ایرانیان و اعراب از تأسیس تا تثبیت خلافت، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان، بهمن ماه 1395.
ـ بررسی تحلیلی تطبیقی چهار ماخذ عمده جنبش جنگل (سردار جنگل فخرایی، یادداشت ها و خاطرات حاج احمد کسمایی، شوروی و جنبش جنگل گریگور یقیکیان، انقلاب جنگل محمدعلی گیلک خمامی)، گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان،اسفند 1395.

 

 

ب. مشاوره پایان نامه های دکترا:

1- اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گیلان در سفرنامه های اروپاییان، استاد راهنما: دکتر محمدرضا نصیری، استاد مشاور اول: دکتر عباس پناهی، دانشجو: انوش مرادی، دانشگاه پیام نور تهران، 1394.
2- تعامل و تقابل اعراب با اقوام شمال ایران، استاد راهنما: دکتر الهیار خلعتبری، استاد مشاور اول: دکتر عباس پناهی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 1395.
 

 

 

 عضویت در مجامع علمی:

- عضو پیوسته انجمن ايراني تاريخ.
- مدیر شبعه انجمن ایرانی تاریخ در استان گیلان از دی ماه 1393 تاکنون.
- عضو كميته علمي همايش ملي اشكور شناسي، دانشگاه گيلان، گروه گيلان شناسي، 1390.
- عضو كميته علمي همايش ملي نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، همايش ملي دانشگاه آزاد ساري، 1389
- عضو كميته علمي همايش نقش گيلان در انقلاب مشروطه، دانشگاه گيلان، گروه گيلان شناسي، 1391.
- عضو همايش منطقه اي تاريخ و جغرافياي تاريخي مازندران، همايش منطقه اي دانشگاه آزاد نور، 1390.
- دبیر علمی همایش ملی تاریخ،فرهنگ و تمدن املش، دانشگاه گیلان، مهر 1393.
- دبیر علمی همایش ملی گیلان در گستره تاریخ صفویه، دانشگاه گیلان، اسفند 1394.
- عضو کمیته علمی همایش ملی بازشناسی جنبش جنگل، دانشگاه گیلان، آذرماه 1393.
- استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه ایران شناسی دانشگاه گیلان از 1392 تاکنون.

 

 

سوابق اجرایی دانشگاهی: 

- مدیر گروه تاریخ دانشگاه آزاد تنکابن از آبان 1382 تا اردیبهشت 1385.
- مدیر گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان از مرداد 1392 تا فروردین 1394.

 حوزه های ایران شناسی

 

سمینار

 مسائل عمومی ایرانشناسینیم سال نخست سال تحصیلی94-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پژوهش نقد مکاتب ایران شناسی پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
یکشنبه مراجعه دانشجویی مباحث ویژه ایران شناسی پژوهش روش تحقیق پژوهش پژوهش
دوشنبه پژوهش شورای گروه مشاوره پایان نامه پژوهش پژوهش پژوهش
سه شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
چهارشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش - پژوهش
تماس با عباس پناهی
panahi76@yahoo.com
013-33430003
گیلان - رشت- میدان انتظام- بلوار شیون فومنی- خیابان میرزا کوچک - پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
Mobile:+98-911-194-5131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم