اسحق زکی پور رحیم آبادی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
اسحق زکی پور رحیم آبادی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


اسحق زکی پور رحیم آبادی

متولد:1348

متاهلکارشناسی:شیلات و محیط زیست، 1371، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی ارشد: شیلات، 1376، نور، دانشگاه تربیت مدرس

دکترای تخصصی: شیلات (تکنولوژی فرآورده های شیلاتی)، 1387، دانشگاه UPM، کشور مالزی

 Jasor, M.S., Zakipour Rahimabadi, E., Ehsani, A., Rahnama, M. and Arshadi, A. 2011. Effects of refrigerated storage on fillet  lipid  quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) supplemented by alpha-tocopheryl acetate through diet and direct addition after slaughtering. Journal of Food Processing and Technology. 2011. 5 p. 

 

Zakipour Rahimabadi, E., Bakar, J., Che Man, Y., abd-Hamid, N. and Arshadi, A. 2011. The impact of lipid content, cooking and reheating on volatile compounds found in Narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorous commerson). Iranian Journal of Fisheries Sciences. 10: 336-345.
 

 

- Zakipour Rahimabadi, E., Jasour, M.S., Ehsani, A., Rahnama, M. and Arshadi, A. 2012. Dietary supplementation versus direct postmortem addition of alpha- tocopherol acetate on fatty acid composition of rainbow trout (O. mykiss) fillets during refrigerated storage. International Food Research Journal. 19: 1145-1151. 

 

- Zakipour Rahimabadi, E. and Dad, S. 2012. Effect of frying by different frying oils on fatty acid profile of silver carp  (H. molitrix). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11: 704-712

 

-  Zakipour Rahimabadi, E. and Divband, M. 2012. The effects of coating and Zataria multiflora Boiss essential oil on chemical attributes of silver carp fillet stored at 4 degree . International food research journal, 19: 685-690

 

-  Zakipour Rahimabadi, E., Rigi, M., Rahnama, M., Safari, R., Arshadi, A. and Barani, M. 2012. The effects of Zataria multiflpra Boiss essential oil and nisin on chemical characteristics of rainbow trout fillet stored at 4 degree. Probiotics and Antimicrobial proteins, 4: 116-121

  

- Zakipour Rahimabadi, E., Rigi, M. and Rahnama, M. 2013. Combined effects of Zataria multiflora Boiss essential oil and nisin on the shelf-life refrigerated rainbow trout (O. Mykiss) fillets. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 12: 115-126

 

-  Ghaffari-Moghaddam, M., Eslahi, H., Omay, D. and Zakipour Rahimabadi, E. 2014. Industrial applications of enzyms. Review Journal of Chemistry, 4: 341-361

 

-  Hayati Jafar Beigi, E., Alizadeh, E., Zakipour rahimabadi, E. and Yousef Elahi, M. 2014. Effect of different cooking processes on the fatty acid profile of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillets during chill storage. International Journal of Aquatic Biology, 2: 223-228

 

-  Eslahi, H., Ghaffari Moghaddam, M., Khajeh, M., Omay, D., Zakipour Rahimabadi, E. and Motalleb, G.R. 2014. General biology, structure and classification of enzymes. Research and Reviews in Materials Science and Chemistry, 3: 1- 83

 

Zakipour Rahimabadi, E., Dezhand, M.R., Nasehi, R. and Sami, M. 2015. Microbiological and sensory evaluation of rainbow trout fillet processed by sous-vide method. Persian Journal of Seafood Science and Technology, 1: 1-6

 

Eshagh Zakipour Rahimabadi, Mehri Zolfaghari and Mahin Rigi. 2015. The effects of washing with Tamarind (Tamarindus indica L.) water solution on shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet during refrigerator storage. International Journal of Aquatic Biology, 3 (5): 352-361.

 

Zakipour Rahimabadi, E., Zarrin, K., Zarei, M., Ghaffari, M and Rahnama, M. 2016. Effects of genistein on melanosis and microbial quality of Litopenaeus vannamei during ice storage. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15 (1): 436-445

 

Faralizadeh, S., Zakipour Rahimabadi, E and Khanipour, A.A. 2016. The influence of sodium chloride replacement with potassium chloride on quality changes of hot smoked Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) during storage at 4 degree. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15 (2): 662-676

 

Zakipour rahimabadi, E., Faralizadeh, S and Khanipour, A.A. 2016. Fatty acid composition of fresh and smoked Black and Caspian sea sprat, Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) treated with different salt composition. Caspian Journal of Environmental Sciences, 14 (2): 117-124

 

Saffar Shargh, A., Zakipour Rahimabadi, E., Alizadeh, E and Gheybi, F. 2017. Amino acid and fatty acid profiles of materials recovered from Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782), using acidic and basic solubilization/precipitation technique. Caspian Journal of Environmental Sciences, 15 (3): 285-294 

 

- علی بیگی، ط.، علیزاده دوغیکلایی، ا. و زکی پور رحیم آبادی، ا. 1392. بررسی عصاره پوست پرتقال بر کیفیت فیله کپور معمولی              (Cyprinus carpio) هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتیگراد). نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 2، صفحات 185 - 197.  

 

- صداقت سنگانی، م.، زکی پور رحیم آبادی، ا. و احمدی فر، ا. 1393. تاثیر پیش تیمارهای قبل و بعد از سرخ کردن بر میزان جذب روغن و ترکیبات شیمیایی فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix). نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 3، شماره 1، صفحات 1-10.

 

- زکی پور رحیم آبادی، ا. 1393. مقایسه پروفایل اسید چرب عضله و کبد در دو جنسیت نر و ماده ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi). شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 67، شماره 4، صفحات 523-531.

 

- کمالی، م.، زکی پور رحیم آبادی، ا. و مطلبی، ع. 1395. تاثیر روشهای کشتار بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد. فصلنلمه علوم و صنایع غذایی، دوره 13، شماره 52، صفحات 69-79.

 

- فرعلیزاده، س.، زکی پور رحیم آبادی، ا.، خانی پور، ع، ا. و مرادی، ی. 1394. بررسی اثر جایگزینی نسبی کلرید سدیم با کلرید پتاسیم بر روی خصوصیات حسی و میکروبی کیلکای دودی گرم (Clupeonella cultriventris caspia) هنگام نگهداری در یخچال. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فنون شیلات، دوره 4، شماره 1، صفحات 69-82.

 

- نورزایی، خ.، زکی پور رحیم آبادی، ا. و علیزاده دوغیکلایی، ا. 1394. بررسی ترکیب شیمیایی و محتوای اسید چرب فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) پس از سرخ کردن سریع، نگه داری به صورت منجمد و سرخ کردن نهایی. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فنون شیلات، دوره 4، شماره 4، صفحات 121-133. 

 

- صیاد، م.، علیزاده دوغیکلایی، ا. و زکی پور رحیم آبادی، ا. 1396. تاثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر-مونوگلیسیرید بر کیفیت فیش فینگر کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، شماره 64، دروه 14، صفحات 93-102.  

 

- ترخاصی، ا.، زکی پور رحیم آبادی، ا.، علیزاده دوغیکلایی، ا. و یوسف الهی، م. 1395. بررسی تاثیر پوشش خوراکی محتویعصاره پوست انار (Punica granatum) بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) هنگام نگهداری در یخچال. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فنون شیلات، دوره 5، شماره 2، صفحات 17-27.

 

- موسوی، س، م.، زکی پور رحیم آبادی، ا. و آئین جمشید، خ. 1396. تاثیر شستشوی گوشت چرخ شده ماهی کفشک با محلول کیتوزان در حذف فلزات سنگین و ثبات اکسیداسیونی آن طی نگهداری در یخچال. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، شماره 67، دوره 14، 169-178.

 

- نامی خسمخی،ا.، زکی پور رحیم ابادی، ا. و خانی پور، ع.ع. 1395. اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامین C بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فنون شیلات، دوره 5، شماره 3، صفحات 137-149. 

 

- خواجوی، س.،زکی پور رحیم آبادی، ا.، غفاری مقدم، م.، شهرکی، ه.، میر، ل. و زند کریمی. م. 1395. اثر شرایط هیدرولیز بر فعالیت آنتی اکسیدانی هیدرولایزات پروتئین ضایعات ماهی شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi). شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 69، شماره 3، صفحات 351-358. 

 

-ابوالقاسمی، م.، زکی پور رحیم آبادی، ا. و یوسف الهی، م. 1396. تاثیر پوشش خوراکی ژلاتین-اسانس آویشن شیرازی بر خصوصیات کیفی و زمان ماندگاری فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 73، شماره 14، 83-95.- طراحی خط تولید فرآوری آبزیان (کارشناسی ارشد)

- شیمی فرآورده های شیلاتی (دکتری)CV [ دانلود ]


تماس با اسحق زکی پور رحیم آبادی
e_zakipour@yahoo.com
Email: e_zakipour@yahoo.com   ورود به سیستم