دکتر نورالدین عظیمی
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
گروه: گروه شهرسازی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر نورالدین عظیمی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

گروه شهرسازیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 نام و نام خانوادگی: نورالدین عظیمی

 

 Email: azimi@guilan.ac.ir/nazimi1339@gmail.com

 تلفن محل كار: 33690381 (131)

فاكس:   33690553 (131)

 

                  

 

   

       دكترا :  رشته جغرافیا با تخصص برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه اتاوا، كانادا 1996

      فوق لیسانس: جغرافیا از دانشگاه تهران، 1368

      لیسانس: جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز، سال 1365.

   ‎ Azimi, N. and Esmaeilzadeh, Y. (2017). Assessing the relationship between house types and residential satisfaction in ‎Tabriz, Iran, International Journal of Urban Sciences (in press) http://dx.doi.org/10.1080/12265934.2016.1273128‎

 

‏13)‏ عظیمی، نورالدین، اسماعیل پور، رضا و حیدری ایمن آبادی، سمیرا (1394)، زیابی عوامل مؤثر بر مشارکت ‏الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای- دانشگاه اصفهان، شماره ‏‏27، جلد، صفحات 206-189.‏

 

عظیمی، نورالدین، فاروقی، محمد رضا، 1394، ررسی رضایت مندی روستائیان از ‏کیفیت مساکن جدید روستایی مطالعه موردی شهرستان شفت، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 151، صص 94-81

 

مولایی هشجین، نصرالله.، عظیمی، نورالدین و مولایی هشجین، مهسا (1394). احساس امنیت بر مبنای شاخصهای کالبدی در ‏شهر رشت، مطالعه تطبیقی بافت فرسوده و جدید محله استاد سرا، فصلنامه علمی-پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، ‏سال 13، شماره 47، زمستان 94.‏

 

عظیمی، نورالدین، زالی، نادر، فاروقی، محمد رضا، 1394، بررسی تأثیر وام مسکن روستایی در کیفیت ساخت و سازهای جدید مسکونی مطالعه موردی شهرستان شفت، مجله علمی-پژوهشی برنامه ریزی فضایی دانشگاه اصفهان، شماره 27، جلد 7 صص 206-189

 

  زالی، نادر، قلی پور، مستوره، عظیمی، نورالدین، 1391، مستوره واکاوی دستاوردهای دانش شهرسازی:تحلیل محتوای مقالات علمی-پژوهشی در حوزه شهرسازی، مجله علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره 34، صص 126-109.
 

 Azimi, N., Faroughi, M and Tajbakhsh, M. (2014). Analysis of physical development and activity pattern along the main ‎entrances .in Rasht, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Vol. 24, No. 2, 111-120.

 

Asgary, A., Azimi, N. and Anjum, M.I. (2013). Measuring small businesses disaster resiliency: case of small businesses impacted by the 2010 flood in Pakistan, International Journal of Business Continuity and Risk Management, Vol 4, No. 2, pp-170-187.

 

  Azimi, N. and Asgary, A. (2013). Rural Residents and Choice of Building Earthquake Resistant House -Results of a Choice Experiment Study, Environmental Hazards, Vol 12, No. 3-4, pp. 170-187. DOI: 10.1080/17477891.2013.777893.

عظیمی نورالدین و پویان صالح، 1393. بررسی تغییرات کاربری زمین از طریق مصوبات کمیسیون ماده پنج، مطالعه موردی شهر رشت،  نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، سال 18، شماره 47، صص 195-171.

 

 Asgary, A., Anjum, M.I. and Azimi, N., (2012). Disaster recovery and business, continuity after the 2010 flood in Pakistan: case ofsmall businessesInternational Journal of Disaster Risk Reduction, No 2, pp 46-56.  

 

 Azimi, N., Rafieian, M. and Pooyan, S., (2012). Land use change and its implications on the spatial structure of city, the ‎case of Rasht, Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research,. 2(5)4861-4870. ‎

 

Azimi, N. and Amirifard, F. (2012). Bazaar tourism as an integrated model for balanced tourism based on sustainable d ‎paradigm, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(5)4599-4608. ‎

 

مولایی، نصرالله، عطیمی، نورالدین، قربانی، محمد جواد، 1391، بررسی عوامل ازدحام و حوادث ترافیک درون شهری از دیدگاه شهروندان بندر انزلی، شماره 20، پاییز 1391، صص 42-32.

 

عظیمی نورالدین، مولایی هشجین، نصرالله و عاشقی  اردشیر، 1391. بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستائیان مطالعه موردی شهرستان میاندوآب، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، تابستان 1391، صص 

 

عظیمی نورالدین، مولایی هشجین نصرالله مولایی و علیزاده علیرضا، 1390. بررسی عوامل جغرافیایی موفقیت اجرای طرح های هادی روستایی در شرق استان گیلان، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال 6، شماره 16، صص 98-83..

 

بابایی اقدم، فریدون، عظیمی نورالدین و حسینی ایرج، 1390. مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S مطالعه موردی مشکین شهر، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال 6، شماره 13، صص 18-1.

 

زالی نادر و عظیمی نورالدین، 1390. بررسی و تحلیل ابعاد پبوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی، فصلنامه مطالعات و پژوشهای شهری و منطقه ای، مجله علمی پژوهشی دانتشگاه اصفهان، سال سوم، تابستان 1390، صص 100-83.

 

مولایی نصرالله هشجین، عظیمی نورالدین و صالحی، چیا، 1389. تحلیل نقش مدیریت شهری در گسترش فیزیکی شهر سقز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره پنجم، صص 98-85.

 

عظیمی نورالدین، 1389. نگاهی به خصوصيات روش شناسی تحقيق استاد فريد، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال 10، شماره 29، صص- 142-133.

 

برنافر مهدی، عظیمی نورالدین و احمدی حسن، 1388. برنامه ريزي پدافند غير عامل مطالعه موردی شهر لنگرود، ماهنامه بين المللي راه و ساختمان ، سال هفتم، شماره 66 ، صص 50-42.

 

عظیمی نورالدین و فاروقی محمد رضا، 1387. الگوهاي فضايي حوادث ترافيک درون شهري در رشت، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، شماره 65، پاییز 1387، ص ص 51-33.

 

عظیمی نورالدین و امیری لمر، مسعود، 1387. ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل نشینان در استان گیلان، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر، پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، شماره 63 . صص 171-151.

 

Azimi, N., 2006. Restructuring urban morphology, a case study of Rasht, Iran, Quarterlry Researches in Geography, University of Tehran, No. 53, pp. 13-25

 

 عظیمی نورالدین، حمشیدیان مجید، 1384. بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی، مطالعه موردی غرب گیلان، هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 22، تابستان 1384، صص 34-25.

 

 عظیمی نورالدین و وان مونی نیت، 1384.  مدیریت مواد زائد جامد: منطقه شهری پنوم پن کامبوج، 1384 مجله محیط زیست، فصلنامه پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، سال اول، شماره 2، صص 25-17.

 

 Azimi, N. (2002). Process of urban development and its environmental impacts in southern Caspian Sea Region, Caspian Journal of Environmental Sciences, 1 (1), p- 1-7

 

عظیمی نورالدین، 1380.  تغییرات ساختار شهری در تبریز، فضای جغرافیایی، شماره 4، ص ص23-1. 

 

عظیمی نورالدین، 1381. توسعه شهری و اثرات زیست محیطی آن در استانهای شمالی ایران، فضای جغرافیایی، شماره 7،  ص ص 32-15.

 

عظیمی نورالدین، 1380. الگوی استقرار سكونتگاههای روستایی در منطقه كوهستانی زاگرس مركزی،  فضای جغرافیایی، شماره 1،  ص ص 65-47.

 

Azimi, N. et. al. 1993. Social and spatial differentiation of Vanier: the Ecology of an inner city neighborhood of Ottawa, Geoscope, Vol. 21: 11-23

 

 ارائه مقاله کامل در سمینارهای بین المللی

عظیمی نورالدین، 1386. تحلیل همسایگی از منظر روایات منتسب به نبی اکرم (ص)، همایش بین المللی هنر نبوی، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، مجموعه معراج هنر، دفتر دوم، ص 283.


عظیمی نورالدین و فاروقی محمد رضا، 1385. بررسي عملکرد تقاطع هاي شهر، مطالعه موردی ميدان هاي شهري رشت، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی طراحی شهری- اصفهان 16-13 شهریور 1385.

 


Azimi, N. 2005, Spatial Distribution of pollution sources in Anzali wetland, Iran, in Proceedings of 4th International GIAN Symposium, Ziba Kenar, Iran.


Azimi, N. Restructuring Urban Morphological in Rasht, Iran, in Proceedings of 2th international on Urban Economic Development in a Globalising World, University of Berlin, Berlin, September 2004.


Azimi, N. Recent urban housing change in Iran, A case study of Rasht, Guilan Province, in Proceedings of International Conference on Adequate & Affordable Housing for All, University of Toronto, June 24-27, 2004.


Azimi, N., 2002, Process of urban development and its environmental impacts in southern Caspian Sea region, in Proceedings of 1st International Symposium the European Union and the Caspian Sea Region in Dialogue- Sustainability, Environmental policy and Caspian Region Development, March 2002, Technical University of Berlin, Germany.
 

 

ارائه مقاله کامل در سمینارهای ملی

عظیمی، نورالدین، شیرازی زاده، آیناز و رحیمیان، مسعود، 1389، جايگاه فضاهای عمومی در شهرسازی معاصر با تاکيد بر شهرهای ايران، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 28 و 29 اردیبهشت 1389.

 

عظیمی، نورالدین و شیرازی زاده، آیناز، بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی خلیج فارس با تأکید بر جزیره کیش، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی خلیج فارس، سازمان انتشارت جهاد دانشگاهی، اردیبهشت 1388، جلد اول، صص 301 - 314 .

 

عظیمی، نورالدین و گلی پور، مرجان، پیشگیری اجتماعی با رویکرد انتظامی پیشگیری محیطی از جرم، چکیده مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، 10و 11 اسفند 1387، صص 109-108.

 

عظیمی، نورالدین، 1385، بررسی الگوهای فضایی حوادث رانندگی در شهر رشت، در مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس، 2-3 اسفند 1385، صص 498-477

 


عظیمی، نورالدین، 1383، توسعه تاریخی شهر تبریز، سمینار ایران شناسی، تهران

 

عظیمی، نورالدین، 1378، راهبردهای كلان توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، در مجموعه مقالات نخستین همایش توسعه استان گیلان، ص ص 491-479

 

عظیمی، نورالدین، جنبه های جغرافیایی توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، در مجموعه مقالات اولین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، كیش، اسفند 1376، جلد دوم، ص ص 92-75

 

عظیمی، نورالدین، دیدگاههای نظری راجع به احیای بافتهای فرسوده شهری با تكیه بر تجربه آمریكای شمالی، در مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، مشهد، 1376، ص ص ، 627-603

 

عظیمی، نورالدین، GIS و كاربرد آن در مطالعه و برنامه ریزی توسعه فیزیكی شهرها، در مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تهران، اردیبهشت، 1376، ص ص 44-35.

 

  -
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با دکتر نورالدین عظیمی
Azimi@guilan.ac.ir
رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه شهرسازی
Email: Azimi@guilan.ac.ir   ورود به سیستم