اسماعیل عزیزپور
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
اسماعیل عزیزپور

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارشناسي : رياضي كاربردي- دانشگاه گيلان

كارشناسي ارشد: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتري: هندسه ديفرانسيل - دانشگاه علم و صنعت ايران 

Graded vector fields and involutive distributions on graded manifolds, Journal of Dynamical Systems & Geomatric Theories 2018 

 

A horizontal endomorphism of the canonical superspray Fundamental Journal of Mathematics and Applications 2018

 

Geometry of bracket-generating distributions of step 2 on graded manifolds Universal Journal of Mathematics and Applications 2018

 

A nonholonomic mechanical structure for the two-dimensional monolayer system  Mathematical Researchs 2017

 

  On the 1-homogeneous non-linear connections, CREAT. MATH. INFORM, 23 (2014), No. 1 

 

 A CHARACTERIZATION OF FINSLER SUPERMANIFOLDS WHICH ARE RIEMANNIAN SUPERMANIFOLDSANALELESTIINTIFICE ALE UNIVERSITAT II AL.I. CUZA" DIN IASI, DOI: 10.2478/aicu-2014-0002

 

Dynamical connections on graded jet bundles. Differ. Geom. Dyn. Syst. 15 (2013), 13–25

 

φ -Lagrangian and Hamiltonian mechanics on SO(2) . Math. Sci.  6 (2012), Art. 31, 4 pp.

 

Introducing a nonlinear connection in a Lagrangian supermechanical system. J. Adv. Math. Stud. 5 (2012), no. 2, 82–89

 

 THE GEOMETRY OF PATHS OF A H-CONNECTIONT IN  SUPERMANIFOLDS, IUST - Int. J. Eng. Sci.  Vol. 19, N0. 5-2, (2008)

33-37. with E. Esrafilian

 (مشترک با دکتر  مرتضی میر محمد رضایی) (1387) ارتقاء سوپرفرمها و سوپرميدانهای برداری به سوپرفضاي مماس ، نشريه علمي ـ پژوهشي اميركبير، شماره 69  

 

On a family of Connections in Finsler geometry Publ. Math. Debrecen. 72(2008)1-15.  with A. Tayebi  and E. Esrafilian

 

Finsler structure on the tangent supermanifold, Diff. Geom. Dyn. Syst. 8(2006), 223-235. with M. M. Rezaii and  B. Najafi

 

On a superspray in Lagrange superspaces, Rep. Math. Phys. 56(2005), No. 2, 257-269. with M. M. Rezaii

 

On Finsler superspaces and supersprays, Workshop on Mathematical methods in quantum mechanics, (Italy), February 21-

26, 2005.

 

On a superspray of a Finsler metric, 35th Iranian mathematics conference, 26-29 january, 2005; Shahid Chamran university, Ahvaz, Iran.

 

Nonlinear connections and supersprays in supermanifolds, Rep. Math. Phys 54(2004), No. 3, 365-372.with E. Esrafilian

 

Torsion and curvature of a distinguished connection in superbundle, 34th Iranian mathematics conference, 2003, Shahrood

university of technology, shahrood, Iran

 [ ویرایش نشده است ]


اول 1395-1396
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ریاضی 2 مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی توپولوژی دیفرانسیل - -
یکشنبه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی -رفع اشکال رفع اشکال -
دوشنبه رفع اشکال ریاضی 2 مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی ریاضی 2 فیزیک ریاضی 3 -
سه شنبه توپولوژی دیفرانسیل هندسه منیفلد 1 ریاضی 3 -ریاضی 2 فیزیک - -
چهارشنبه رفع اشکال -حضور و رفع اشکال -رفع اشکال ریاضی1 - -


نمونه سوالات درس  ریاضی 1  3-1386   9-13   نمونه سوالات جدید 

سوالات منیفلد 1

    سوالات ریاضی 2   فنی و علوم پایه     -   ریاضیات و آمار   تمرینات   ریاضی 2

جزوه درس ریاضی 3 رشته ریاضیریاضی 1 شیمی 

 970111230010 <<>> 41 71
970111230029 <<>> 44 67
970111230007 <<>> 48 92
970111230004 <<>> 44 80
970111231055 <<>> 23
970111230020 <<>> 46 31
970111231002 <<>> 41 59
960111220035 <<>>
970111220027 <<>> 35 55
970111230040 <<>> 39
970111220014 <<>> 16 18
970111220004 <<>> 30 68
970111230027 <<>> 20 16
970111230036 <<>> 45
970111220018 <<>> 36 25
970111230042 <<>>
970111220034 <<>> 27
970111220033 <<>> 7
970111230022 <<>> 19 10
970111230038 <<>> 30 29
970111220011 <<>> 48 79
970111230028 <<>> 58 75
960111220030 <<>>
9611123100 <<>> 8 9
9611123101 <<>> 53 63
970111230012 <<>> 18  34
970111230044 <<>> 20
970121181092 <<>> 23 17
970111230039 <<>> 19 49
970111230018 <<>> 33 62
970111230048 <<>> 46 77
970111230043 <<>> 33 80
970111230035 <<>> 44 86
970111220026 <<>>
970111230025 <<>> 50 90
970111220006 <<>> 31
970121180028 <<>> 34 44
970111230032 <<>> 48 96
970121180014 <<>> 25 73
970111220008 <<>> 38  60
970111230008 <<>> 49 75
960111230015 <<>> 31
970111230031 <<>> 39 61
960111220016 <<>> 16 32
970111230046 <<>> 40 85
970111230021 <<>> 45 64
970111220056 <<>> 31 43
970111230014 <<>> 51 75
60 115

ریاضی عمومی، رشته ریاضی

971110240047 <<>> 18 11
970101211055 <<>> 0 6
961110240013 <<>> 18 3
971110241006 <<>> 0
950101210003 <<>> 0
960101210029 <<>> 45 8
970101211003 <<>> 0
960101211004 <<>> 0
970101210011 <<>> 53 23
971110240018 <<>> 10 8
970101210025 <<>> 47
971110240025 <<>> 40 16
971110241001 <<>> 22 7
961110241011 <<>> 0 1
971110240030 <<>> 12 5
970101211012 <<>> 28 2
971110240040 <<>> 19.5 12
970101210032 <<>> 21 2
970101210029 <<>> 0
971110240031 <<>> 16 32
970101210023 <<>> 0
960101211010 <<>> 45
970101210010 <<>> 0 1
971110240009 <<>> 47 15
970101210034 <<>> 0
971110241004 <<>> 5 2
970101210019 <<>> 28 3
960101210017 <<>> 0
971110240029 <<>> 0
961110240051 <<>> 0
971110240002 <<>> 1 38
970101211002 <<>> 41 7
970101211014 <<>> 30
971110241007 <<>> 15 1
971110240043 <<>> 0
971110240051 <<>> 0
971110241005 <<>> 7 17
961110240032 <<>> 0 4
971110240014 <<>> 44 12
971110241008 <<>> 47 19
971110240035 <<>> 19 17
96111024100 <<>> 5 2
970101210013 <<>> 28 16
971110240041 <<>> 47 27
961110240048 <<>> 12 3
971110240059 <<>> 0
961110241009 <<>> 0
970101210018 <<>> 23 11
70 55

مبانی ریاضی

960111070035 <<>> 59 6
9711107100 <<>> 59 49
970111071002 <<>> 67 0
960111070007 <<>> 53 22
970111070019 <<>> 14 10
960111071007 <<>> 85 45
970111070021 <<>> 0 27
960111070021 <<>> 70 43
970111071005 <<>> 81 36
960111070008 <<>> 0 0
970111070002 <<>> 27 73
970111070023 <<>> 43 0
970111071010 <<>> 17 0
970111070006 <<>> 76 15
970111070026 <<>> 0 0
970111070024 <<>> 25 51
970111070027 <<>> 0 0
960111070036 <<>> 67 18
970111070001 <<>> 76 38
960111070019 <<>> 22 12
960111070014 <<>> 10 29
970111070025 <<>> 75 72
970111070010 <<>> 90 71
960111070013 <<>> 70 31
960111071009 <<>> 0 9
970111070013 <<>> 44 36
970111070004 <<>> 0 0
970111071009 <<>> 68 55
960111070026 <<>> 17 5
970111071015 <<>> 0 0
970111070018 <<>> 0 20
970111071003 <<>> 82 47
970111070007 <<>> 64 65
970111070029 <<>> 34 12
960111070031 <<>> 37 27
960111070004 <<>> 0 10
970111070009 <<>> 53 24
970111071014 <<>> 51 21
970111070003 <<>> 70 0
970111071007 <<>> 77 16
970111070028 <<>> 91 64
960111071010 <<>> 0 0
960111070032 <<>> 20 33
960111070034 <<>> 68 25
970111070005 <<>> 68 66
970111071001 <<>> 42 30
960111071008 <<>> 28 27
970101211057 <<>> 96 64
951110251022 <<>> 0 0
94111025012 <<>> 0 0
951110250023 <<>> 25 0
951110251005 <<>> 24 22
951110251028 <<>> 50 27
100 95
 math2: You can edit the function to plot your own parametric surfaces, from academo.org online
excel
اسلاید فارسی
محاسبه انتگرال دوگانه آنلاین
تماس با اسماعیل عزیزپور
eazizpour@guilan.ac.ir
01313233509
گروه ریاضی -دانشكده علوم پايه - دانشگاه گيلان-خيابان نامجو -رشت-صندوق پستي1914
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم