دکتر سید امین بدری
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی صنایع
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر سید امین بدری

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی صنایع



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


» متولد خردادماه ۱۳۶۳

 

» احراز رتبۀ اول رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی) در بین دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۸۵-۸۴ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی

 

» احراز نخبگی در سال ۱۳۸۸ و دریافت کارت پایان خدمت براساس دستورالعمل نخبگان

 

» مدیر گروه مهندسی صنایع از سال ۱۳۹۶

 

 

زمینه‌های تحقیقاتی
 

» تحقیق در عملیات کاربردی

» برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید به ویژه کاربرد تئوری محدودیت‌ها

» مدیریت پروژه به ویژه مدیریت پروژه به روش زنجیره بحرانی

» بهینه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری

» تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

» تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت

 

 



     مقطع تحصیلی رشته دانشگاه سال
    کارشناسی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع علم و صنعت ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
    دکترا مهندسی صنایع علم و صنعت ایران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 



 

Journal Publications
Badri, S. A., Ghazanfari, M., & Shahanaghi, K. (2014). "A multi-criteria decision-making approach to solve the product mix problem with interval parameters based on the theory of constraints". The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 1073-1080.
 Badri, S. A., Ghazanfari, M., & Makui, A. (2014). "An integrated model for product mix problem and scheduling considering overlapped operations". Decision Science Letters, 3(4), 523-534.
Kivanbehjoo, K., Badri, S. A., & Haleh, H. (2013). "Determining the combination of the production in the several lines of bottleneck by using fuzzy vikor method". Journal of Industrial Management, 8(23), 97-108.
Badri, S. A., & Aryanezhad, M. B. (2011). "A mathematical method for managing the system constraint". International Journal of Engineering-Transactions A: Basics, 24, 37-47.
Aryanezhad, M. B., Badri, S. A., & Rashidi Komijan, A. (2010). "Threshold-based method for elevating the system"s constraint under theory of constraints". International Journal of Production Research, 48(17), 5075-5087.

 

   

 

Conference Papers
Badri, S. A., &  Badri, S. A. (2016). “Determining the production priority considering late delivery cost and interval parameters based on borda method”, The 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting, Tehran, Iran. (In Persian)
Badri, S. A., & Badri, S. A. (2016). “Product-mix determination in multi-bottleneck environments considering inseparable costs”, The 1st International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting, tehran, Iran. (In Persian)
Badri, S. A. (2015). “A new buffer sizing method in order to control the uncertainties in the project”, The 1st National Conference on Soft Computing, Rudsar, Iran. (In Persian)
Badri, S. A., & Ghazanfari, M. (2012). “A bi-level mathematical model for job-shop scheduling with maintenance constraints”, The 5th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tabriz, Iran. (In Persian)
Badri, S. A., & Ghazanfari, M. (2012). “Determine a policy for use of the left capacity of a non-bottleneck resource to elevate the system throughput”, The 5th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tabriz, Iran. (In Persian)
Badri, S. A., & Ghazanfari, M. (2011). “Solving the product mix problem using the harmony search algorithm”, The 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, Rasht, Iran.

 

 

 

 



 

       
 نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
 نام درس  فایل‌های درسی  تکالیف پروژه درسی 
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
مديريت و کنترل پروژه  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
برنامه ريزی حمل و نقل  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
تحقیق در عملیات ۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
       
 نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
 نام درس فایل‌های درسی  تکالیف  پروژه درسی
ارزيابی کار و زمان  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
تحقیق در عملیات ۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
تحقیق در عملیات ۲  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
برنامه‌ريزي توليد  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 
نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
 نام درس  فایل‌های درسی  تکالیف پروژه درسی
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
مديريت و کنترل پروژه  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
برنامه ريزی حمل و نقل  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
    
نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
ارزيابی کار و زمان  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
تحقیق در عملیات ۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
تحقیق در عملیات ۲  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
مهندسی سيستم‌ها  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
    
نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
مديريت و کنترل پروژه  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 برنامه ريزی حمل و نقل  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 
نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
 ارزیابی کار و زمان

فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

فایل شماره ۱۲

فایل شماره ۱۳

   
 تحقیق در عملیات ۱  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 تحقیق در عملیات ۲  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۲  به وبسایت شخصی مراجعه فرمایید    
 
نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
ارزیابی کار و زمان

 فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

 فایل شماره ۴

 فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

 فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

فایل شماره ۱۲

فایل شماره ۱۳

 تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۳

تکلیف شماره ۴

دستورالعمل پروژه اول

الگوی آماده برای پروژه

دستورالعمل پروژه زمان‌سنجی

برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۱

مثال آنالیز ABC

چند مثال (همراه داشته باشید)

فایل مربوط به هفته آخر

جداول توزیع نرمال

 تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

 
مدیریت و کنترل پروژه

 فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

 فایل شماره ۴

 کار در کلاس (همراه داشته باشید)

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

کار در کلاس (همراه داشته باشید)

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

فایل شماره ۱۲

 تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

تکلیف شماره ۴

 زمان‌بندی ارائه کلاسی

دستورالعمل انجام پروژه

برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها۲

 فایل شماره ۱

جداول توزیع نرمال

تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

 
مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی)

 فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

 فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

فایل شماره ۱۲

فایل شماره ۱۳

 تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

 زمان‌بندی ارائه کلاسی
       
نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
تحقیق در عملیات ۱

چند مثال از مدل‌سازی

تعاریف فصل ۲

تحلیل حساسیت (همراه داشته باشید)

حمل و نقل (همراه داشته باشید)

تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

 تکلیف شماره ۳

پاسخ تکلیف شماره ۳

تکلیف شماره ۴

پاسخ تکلیف شماره ۴

 
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

 فایل شماره ۱

 فایل شماره ۲

فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

دانلود نرم افزار طرح استقرار 

فایل شماره ۱۲

فایل شماره ۱۳

 

دستورالعمل پروژه

نمونه فصل اول پروژه

نمونه کامل پروژه

الگوی آماده برای پروژه

 زمان‌بندی ارائه گزارش پایانی 

تحقیق در عملیات ۲

 چند مثال حل شده

نظریه بازی‌ها

شبکه (همراه داشته باشید)

تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

پاسخ تکلیف شماره ۱

پاسخ تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

پاسخ تکلیف شماره ۳

 
       
نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴
نام درس فایل‌های درسی تکالیف پروژه درسی
 ارزیابی کار و زمان

فایل شماره ۱

فایل شماره ۲ 

 فایل شماره ۳

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

 فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

فایل شماره ۱۱

تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

تکلیف شماره ۴

پاسخ برخی از تکالیف 

 دستورالعمل پروژه اول

دستورالعمل پروژه دوم

راهنمای تهیه گزارش

 برنامه‌ریزی و کنترل موجودی‌ها

چند مثال حل شده

فایل هفته آخر (همراه داشته باشید) 

جداول توزیع نرمال

 پیش‌بینی (سوالی طرح نمی‌شود)

 تکلیف شماره ۱

تکلیف شماره ۲

پاسخ تکلیف شماره ۱ 

تکلیف شماره ۳

پاسخ برخی از تکالیف 

 
مدیریت و کنترل پروژه

فایل شماره ۱

فایل شماره ۲

کار در کلاس

فایل شماره ۳

کار در کلاس

فایل شماره ۴

فایل شماره ۵

کار در کلاس

فایل شماره ۶

فایل شماره ۷

فایل شماره ۸

فایل شماره ۹

فایل شماره ۱۰

تکلیف شماره ۱

 تکلیف شماره ۲

تکلیف شماره ۳

پاسخ تکالیف ۱ تا ۳

تکلیف شماره ۴

  زمان‌بندی ارائه کلاسی

پروژه MSP

راهنمای تهیه گزارش

 

: مربوط به هفته‌های گذشته

: جدید

 



 

نمرات میان‌ترم:

 

نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۵  موجودی ‌۱   موجودی‌ ۲      
     
نیمسال دوم ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تحقیق در عملیات ۲        
     
نیمسال دوم ۱۳۹۴-۱۳۹۳
  اقتصاد عمومی۲     اقتصاد مهندسی    تحقیق در عملیات۱     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

قابل توجه دانشجویان برای مکاتبه از آدرس amin.badri@gmail.com استفاده نمایید

 

 

 





تماس با دکتر سید امین بدری
badri@guilan.ac.ir
01342688447 (داخلی 15)
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم