بهزاد برکت
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
بهزاد برکت

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسی



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


سال تولد 1334

 

محل تولد  تهران

 



دكتري ادبيات تطبيقي ( ترجمه شناسي)، ذانشگاه سوربن، فرانسه

 

كارشناسي ارشدزبانشناسي همگاني، دانشكاه تهران

 

كارشناسي زبان انگليسي، دانشگاه تربيت معلم

 



مقالات فارسی 

 

.1. ترجمه ادبي و نظريه تاويل ــ مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس زبانشناسي 1379

 

2. مارسل پروست و نشانه ها ــ فصلنامة ارغنون 10/9 ــ 1375

 

3. جهاني ديگر ، زباني ديگر ــ مجلة ادبستان ، 16 ــ 1370

 

4. تحليل ساختاري سرگذشت مرد خسيس آخوندزاده ــ ( به زبان انگليسي ) ــ فصلنامة زبان و فرهنگ آسياي ميانه ــ 1379 ( 2000 ميلادي )

 

5. عنصر واقعيت و زبان حنثي ــ مجموعه مقالات هفتمين همايش دانشگاه گيلان ــ 1379

 

6. ادبيات و ترچمه ــ ارائه در چهارمين همايش دانشگاه گيلان ــ 1375

 

7. دريدا و هويت متن ــ مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد ــ 1377

 

8. مدرنيسم در ادبيات : يك حاشيه ــ مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ــ 1378

 

9. دو زبانگي و ترجمه : ( يك مورد ويژه : ژولين گرين ) همايش زبان شناسي و ترجمه دانشگاه آزاد لاهيجان ــ 1381

 

10. چگونه بايد در جستجوي زمان از دست رفته را بخوانيم؟ پاريس ــ 1382

 

11. فهم و كژفهمي متون ادبي ــ مجلة زبان و ادب ــ 1379

 

12. كاركردهاي زبان در ادبيات مدرن ــ همايش زبان شناسي ــ مشهد ــ 1377

 

13. بكت و سياست ترجمه ادبي ــ همايش ترجمه ــ اصفهان ــ 1379

 

14. اقتباس در ترجمة ادبي ــ همايش ترجمه ــ پاريس ــ 1380

 

15. در جستچ.ي سياستي جهت معادل سازي واژه هاي علمي انگليسي ــ علامه طباطبايي ــ 1380

 

16. برگردان و ترجمه ــ همايش تبريز 1378

 

17. آموزش زبان و آموزش ترجمه ــ همايش دانشگاه اصفهان ــ 1368

 

18. ترجمه و آموزش زبان خارجي ــ همايش مشهد ــ 1370

 

19. نقش سبك در ترجمه ــ همايش ترجمه ــ پاريس ــ 1383

 

20. ترجمة ادبي به عنوان نوشتار ــ فصلنامة مطالعات ترجمه تابستان 1384

 

21. ادبيات و نظرية نظام چندگانه : نقش اجتماعي نوشتار ــ فصلنامة نامة علوم اجتماعي ــ بهار 1384

 

22. تحليل گفتماني دشواريهاي ترجمة ادبي ــ فصلنامة ادب پژوهي بهار 1386

 

 23. نشانه شناسی شعر: کاربست نظریه مایکل ریفاتر بر شعر ای مرز پر گهر فروغ فرخزاد - فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات تطبیقی ، شماره چهارم زمستان 1389

 

هویت و بازتاب آن در رمان - فصلنامه ادب پژوه شماره 5

 

روایت شناسی شناختی: کاربست نظریه آمیختگی مفهومی بر قصه های عامیانه ایرانی - فصلنامه ادب پژوهی شماره 21

 

 سوژه در نقش "من" دستوری (همراه با آذین عشقی) -نامه نقد، دفتر دوم 1390

 

تالیف کتاب

 

انگلیسی برای دانشجویان علوم گیاهی (همراه با فرخ قهرمانی / بابک دبیر) - سمت 1388

 

هویت و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1384

 

ادبیات داستانی فارسی: راوی- قهرمان گذار ایران به عصر جدید -  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1384

 

مقالات انگلیسی

 

Vocabulary Learning Strategies: The Effect of Level of Proficiency  on the Strategy Use ( co-author: Samaneh Karami). Science Road Publishing Company

 

Motherhood in American Novels:Investigating Some Sociological and Psychological Factors of oppression in Dorothy Allison's Bastard Out of California( Co-Author: Elena Ramezaninejad) NCTLT

 

Reading Toni Morrison's Beloved Based on sociological Theories of Patricia Hill Collins (Co-Author: Elena Ramezaninejad) .NCTLT

 

An Investigation of Iranian EFL Masters' Perception of Plagiarism and Their Motivationsfor Being Engaged in it (Co-Authors" Amir Mahdavi Zafarghandi, F. Khoshroo). IJEI

 

Investigating the Effect of MetalinguisticFeedback in L2 Pragmatic Instruction (Co-author: Masoumeh Mehri). International Journal of Linguistics

 

Direct and Indirect Methods of Communicative Strategy Teaching: Their effect on Learners (Co-author: Samira Karami). Issues in English Literature and language Teaching

 

"I will Keep the Law Given by God": Religious Ideology in Jane Eyre (CO-Author: Massume Takallu).Global science and Technologym Forum

 

From Rebellious Heroine to a Complicit in the Dominant Power Operations: A New HistoricalStudy of Evangelicalism in Jane . The Third aAsian Conference on Literature and Librarianshipship

 

Resading Fluency and Text Type reference in Paper and Digital-base Texts. (Co-authors: J. Hassaskhah, N. Farhang Asa). JTLS

 

Pragmalinguistic Awareness: Is It related to Motivation and Proficiency?

(Co-authorM.Mehri). Second National Conference on Language Discourse and Pragmatics

 

Investigating the Effect of Metalinguistic feedbacki in L2 Pragmatic Instruction (Co-author: Masoumeh Mehri). International Journasl of Linguistics

 

The Impacts of Traditional Summative Testing and Portfolio assessment on EFL Students' Motivation. 8th Annual Cam TESOL Conference

 

 

ترجمه كتاب

 

 1. دائو د جينگ، ( همراه با هرمز رياحي ) لائو دزو، 1361 نشر نو

 

2. فصل هاي درون، ( همراه با هرمز رياحي ) جوانگ دزو، 1363 نشر تندر ( چاپ دوم 1383 نشر پيكان)

 

3. شكارچي در سايه روشن زندگي، ( همراه با هرمز رياحي ) ايوان تورگنيف، چاپ دوم 1373 نشر البرز

 

4. بانويي از سارايوو، ( همراه با هرمز رياحي ) ايو آندريچ، چاپ دوم، 1381، نشر پيكان

 

5. بيلي بتگيت، اي. ال. دكتروف،1370 نشر قطره

 

6. فراسوي زنجيرهاي پندار، چاپ چهارم، 1386 نشر مرواريد

 

7. جهان افسانه، ويلهلم و ياكوب گريم، چاپ دوم 1381 نشر پيكان

 

8. روشنگري بي پايان، تساي چيه چونگ، 1378 نشر فكر روز

 

9. نجواي فرزانگي، تساي چيه چونگ، 1378 نشر فكر روز

 

10. چخوف، چخوف نازنين (مجموعه ترجمه )، انتون چخوف، 1367 نشر قطره

 

11. تاريخ هنر ( مجموعه ترجمه )،جي هارت، 1381 نشر پيكان

 

12. قصه هاي زمستاني (مجموعه ترجمه )، ايساك دنيسن، 1383 نشر پيكان

 

13. افسانه (مجموعه براي كودكان )، 1361 نشر پايژه

 

14. ساده رنگ ( مجموعه براي  كودكان )، 1361 نشر پايژه

 

15. دور و بس نزديك، ريچارد باخ، 1364 نشر روشنه

 

16. واژه هاي زندگي، تساي چيه چونگ، 1382 نشر فكر روز

 

17. از جنگ بگوييم، 1360 نشر پايژه

 

18. ديباچه اي بر نضريه ادبي از افلاطون تا بارت، 1387 انتشارات دانشگاه گيلان

 

ترجمه مقاله

 

1. حيث التفاتي و جهان، هريسون هال،1375،  ارغنون 11 و 12

 

2. خلطرات كودكي و خاطرات پنهانگر، زيگموند فرويد،‌1382، ارغنون21

 

3. كهن الگو و انگاره كهن الگويي، رنالدو ج. ماديورو،1382، ارغنون 22

 

4. بومي و جهاني: جهاني شدن و قوميت، استوارت هال، 1383، ارغنون 24

 

سوابق علمي و پژوهشي (عضويت در مجامع علمي، ارائة طرح، كارگاه، شركت در همايش )

 

1. عضو مدعو كميتة پژوهشي بخش زبانهاي شرقي دانشگاه سوربن 3 ــ پاريس

 

2. عضو انجمن بين المللي مترجمان

 

3. عضو هيئت تحريريه و ويراستار انگليسي مجلة علمي ــ پژوهشي ادب پژوهي

 

4. عضو هيئت مشاوران مجلة علمي ــ پژوهشي مطالعات ترجمه

 

4. 4 دوره عضو كميته تخصصي همايش داخلي دانشگاه گيلان

 

6. عضو كميته علمي همايش ملي گيلانشناسي

 

7. محري دو كارگاه آموزشي 2 روزه در ارتباط با روشهاي ترجمه مكتوب ( ادبي، علمي، فني،...) و ترجمه شفاهي

 

8. مجري يك طرح پژوهشي براي دانشگاه گيلان با عنوان تحليل گفتماني دشواريهاي ترجمه

 

9. مجري يك طرح پژوهشي براي وزارت ارشاد گيلان با عنوان تحليل ساختاري قصه هاي پري وار

 

10. مجري طرح پژوهشي هويت و بازتاب آن در ادبيات داستاني ايران

 

11. مجري طرح پژوهشي ادبيات داستاني و نقش آن در گذر ايران به دوران جديد

 

12. ويراستار 4 كتاب از انتشارات دانشگاه گيلان

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 

The Effect of Consciousness-Raising (CR) on Grammar Learning of Iranian EFL Learners

 

The Effect of Genre-Based Teaching on Reading Comprehension of Literary Texts

 

In Search of One"s True self: Reading Gender through Culture in Virginia Woolf"s Orlandoi in the Light of Butlerian Insights

 

On the Rewlationship among Self-efficacy, Creativity and Translation Ability of Iranian Translation students: the Case of Non-Core

words

Investigating Translation Potentiality for Introducing a New Method of translation Assessmen

 

The Effect of Short Study on Improving the Reading Comprehension of Iraniann EFL Learners: A Discursive Study

 

Conversational Analysis and the Student-Teacher Talk: the Speaker"s Perception of Communicative Effectiveness

 

Exploring EFL Teachers"Treatment of Gender-Related Issues in Their Classrooms

 

The Role of Learning Styles in EFL Classrooms

 

The Effect of the Knowledge of Collocations on Iranian EFL Learners" listening Comprehension

 

The Impact of Model--Product Approach on Iranian Learners" Argumentative Essay Writing oat Intermediate Level

 

The Impact of Phrasal Verb Avoidanceo on the Writing ability of the University EFL Learners

 

Critical Reading of Short Stories Based on a Reader Response approach in Iranian EFL Classes

 

The Contribution of Teachers" Use of Dialogic Discourse Pattern to the Improvement of the Speaking of Iranian EFL Students

 

The relationship of Being Introvert / Extrovert and the Preferences of Choosing vocabulary Learning strategies among Iranian

Students

 

An Invwstigation of Personal and Situational Causes of Plagiarism among Iranian EFL Postgraduate Students

 

Rhetorical Elements in Citation Analysis: the Study of TEFL Theses in Guilan University

 

Uses of Farsi (L1) in English Classrooms: Effectiveness of the "Functional- Translation Method

 

The Effect of Teacher"s Cultural Beliefs on Developing InterculturalCompetence in Iranian EFL Learners

 

The Impact of Using Mind Mapping Technique on EFL Learners Reading Comprehension

 

Invesigating the Effect of Text-Type -- Paper and Digital --on EFL Learners Reading Fluency

 

The Effect of Field Dependent/ Independent Styles on Reading abilities of Intermediate EFL Learners

 

Gender Representation in "Top-Notch" Series: A Critical Discourse Analysis Perspective

 

The effect of Feedback on Pragmatic awareness in Consciousness - Raising Task

 

Operationalizing Teachers" Emotional Attitudes Towards Their Students, Colleagues, and Workplace: Results from an EFL Context

 

Native Speaker Norms and Teaching English to Non-Native Speakers: The Case of Iranian EFL Lear ners

 

Rewriting Myth by Women Writers: An Intertextual Study of Margaret Atwood"s The Penelopiad

 

The Impact of Computer-assisted Reading Instruction on EFL Learners" Critical Thinking skills

 

The Relationship between Motivation and learning strategies in Foreign Language Learning: A cognitive Approach

 

Perceptiobns Towards Autonomous Language Learning: A Case of Engineering Major Students at University of Guilan

 

A Land Free of the "Other": Reading Utopia in Dystopian Time in Doris Lessing The Cleft

 

Incidental Vocabulary Learning Through extensive Reading by Iranian Intermediate EFL Learners

 

From a Rebellious Heroine to a Complicitin Dominant Power operations: A New Historical Study of Jane Eyre

 

 



[ ویرایش نشده است ]




تماس با بهزاد برکت
behzadbarekat@yahoo.com
دانشكده علوم انساني- گروه زبان انگليسي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم