نوشین بنار
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
نوشین بنار

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: نوشین بنار

تاریخ تولد:1353

صادره:تهران

تعداد فرزندان:یک فرزند پسر

تحصیلات: دکتری مدیریت ورزشی 

  

  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (فارغ التحصیل 1377)

  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان (فارغ التحصیل 1381)

  • دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی از دانشگاه گیلان ، رتبه اول (فارغ التحصیل 1388)

 مقالات اخیر


**.تحلیل منظرهای توسعه مشارکت ورزشی در استان گیلان:خدمات،اقشار،عوامل،متولیان،نیازها،چالش ها و راهکارها،نوشین بنار،صلاح دستوم، علی محمد خان محمدی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 **. طراحی الگوی تأثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ‌های والیبال بانوان ایران،نوشین بنار، مینا امامی، مینا ملائی، دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش،شماره10،جلد6،صص133-154

 

  **.طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)، بنار،دستوم،محدث،نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش شاهرود(پذیرفته شده)

 

 **.طراحی الگوی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان با تاکید بر عوامل محیطی و راهبردهای عمومی پورتر، معصومه زارع،نوشین بنار،سیدعماد حسینی،نشریه مدیریت و توسعه ورزش(پذیدفته شده)

 

 

Designing the Development model of water sportstourism industry while emphasizing the management,environment and marketing Mix in Northern Iran,Benar,Benyaghoubsani,Goharrostami,International Journal of Sport Studies,(Accepted

 

  The effect of green marketing mix on word of mouth with mediating brand love (case study:Swimming pools of RashtCity),Benar,Beirami,Goharrostami,International journal of basic and applied research,(accepted)

 

Designing the customer loyalty model with emphasis on sensory marketing ,place attachment and satisfaction(case study:Water park in mashhad city),Karimkhan,Benar,Shafiei,International journal of sport studies(Accepted) 

 

 

**.تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان- پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی،مهرعلی همتی نژاد،نوشین بنار،مرادی - شماره : 3 جلد : 5 صفحه : 79-91

 

 **.ارا ئۀ مدل اندازه گیری موانع توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کلان، میانی و خرد- افتخاری، بنار،امامی،صادقی ، مطالعات مدیریت ورزشی- شماره : 40 جلد : 8 صفحه : 39-60

 

**.بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه¬های انسانی والیبال بانوان ایران- بنار، امامی، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش- شماره : 1 جلد : 4 صفحه : 1-16

 

 **.موانع حمايت ورزشی شرکتها در استان خراسان شمالی- یزدانی،حسینی،بنار،ریحانی،پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش- شماره : 3 جلد : 8 صفحه : 29

 

**.مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت- بنار،گوهررستمی،مهرعلی تبار،مدیریت و توسعه ورزش- شماره : 1 جلد : 5 صفحه : 153-167

 

**.مطالعه کيفی توسعه ی ابعاد جذب و حفظ حضور تماشاگران در واليبال بانوان ايران به روش NVivo- بنار، امامی، پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي- شماره : 4 جلد : 4 صفحه : 97-111

 

**.بررسی شایستگی های شغلی مدیران عامل باشگاه های ورزشی استان اصفهان مطالعات مدیریت ورزشی، رمضانی نژاد،بنار،سورانی،شماره : 32 جلد : 32 صفحه : 147-168 صفحه : 82-95

 

Codification and Explanation of Spectator Loyalty Model in Sports Industry (A Case Study: Volleyball Super League of Iran).Benar,Emami,Sadeghi,Yeganefar- national Journal of Health, Physical Education, and Computer Science in Sports-N:1,P:22-49

 

Studying the relationship between leadership style of coaches and sportsmanship commitment of athletes (A case study of professional athletes in I.R. I. Karate Super League). Shafiee,Fikohi,Benar.Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports-N:3,P:52-61 

 

**.بررسی میزان رضایت مندی از عملکرد کمیته های آمادگی جسمانی استان گیلان، علی محمد صفانیا،نوشین بنار،میترا پورسهراب، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، پاییز و زمستان93شماره 2 ، پیاپی5،صص 151-165

 

**.ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب، حمیدرضا گوهررستمی، حکیمه مهرعلی تبار، نوشین بنار،پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،سال یازدهم، شماره 22،پاییز و زمستان94،صص159-168

 

**.بررسی مهارت های مدیران عامل باشگاه های حرفه ای استان اصفهان، محبوبه سورانی،رحیم رمضانی نژاد،نوشین بنار، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، پاییز و زمستان94شماره 2 ، پیاپی7

 

**.مطالعه کیفی توسعه ی ابعاد جذب و حفظ حضور مشتریان دروالیبال بانوان به روش NVivo،نوشین بنار، مینا امامی،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی،سال چهارم،شماره 4،(16 پیاپی)بهار 95، صص97-111

 

**.بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان،.بنار،احمدی،کریمی،مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، دانشگاه شاهرود ،دوره1 شماره 1 زمستان 92

 

The managerial roles of sports clubs in the current and desirable conditions
1.surani2.ramezaninejad3.benar4.goharrostami,Annals of applied sport science,vol.2,no.3,pp.61-72,autumn2014
 

 

Designing a managerial skills model for chief excutive officers(ceos of professional sports clubs in isfahan province,Benar2.ramezanineja,3.surani,4.goharrostami,5.yeganehfar
Sport science review, vol.XXIII,no,1-2,2014,59-77
 

 

Entrepeneurship:Influence of entrepreneurship training courses on entrepreneural behaviour of the staff in offices of youth and sports in Yazd province,1.Benar,2.yeganehfar,3.entezary nejad,4.fallah,Pedagogics,psychology,medical biological problems of physical training and sports,2013,08,pp113

 

Factor analysis of teenage athletes goal orientations and sports participation motives in leisure time,1.Benar,2.loghmani,Annals of applied sport science,vol.2,no.1,pp.69-80,spring 2014

  

Goals of participation in physical education classes,, PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS of PHYSICAL TRAINING and SPORTS, 2011. - Vol. 7. - 118 p ,Ramzaninezhad, Rahmaninia, Hemmatinezhad, Benar, Hoseini Keshtan

 
 

The study of relationship between parenting styles of mothers with physical activity levels and overweight among female students,PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, 2012 - N2. - 124 p. ,Benar, Behrozi

 

 

The effect of an aerobic training on perceived stress,anxiety and depression of non-athlete female students,Hamid Arazi,Nooshin Benar,Rahim Mollazadeh Esfanjani ,shirin Yeganegi,ACTA KINESIOLOGICA, ‘International scientific journal of kinesiology

 

 

The consideration of emotional intelligence abilities in event volunteers, R. Andam, N. Benar, M.Aliabadi, M. Yousefi , A.Ghorbanian,K.Danesh Sani,PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, 2012 – vol,5.126 - 131p

 

 

The Relationship between parenting styles, parenting practices, maternal education level with physical activity levels among adolescent girls,Nooshin Benar 2.Mehr Ali Hemmatinejad ,Ayoub Behrozi ,Reza Andam, Maryam Yousefi
International Journal of Sport Studies,201

 

 

The causes of career termination from sport and their relationship to post-retirement difficult among professional athletes in Iran,Mehrali Hemmatinezhad,NoshinBenar,Mahmood Hashemi, 4.Sajad Moemeni,International journal of sport studies.vol,3

 

 

Comparison between sport participation motivation and goal–orientation of youth athletes: the role of parents’ education level,Nooshin Benar,Mohsen Loghmani,
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS of PHYSICAL TRAINING and SPORTS , 2011. - Vol.12, 168 - 

  
 

The study of self esteem among volunteer and non volunteer in sport,Reza Andam1, Asieh Ghorbanian Rajabi, Nooshin Benar, Seied Shahoo Hosseini,International research journal of applied and basic sciences,vol,4(2):286-290

 

  COACHING LEADERSHIP STYLES AND TEAM COHESION AMONG IRANIAN PROFESSIONAL TEAMS,WORLD JOURNAL OF SPORT SCIENCES 4(3):252-258,2011 ,MOHADES,RAMEZANINESHAD,BENAR,KAZEMNEZHAD

 

 
   همایش های اخیر  

 

**. تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تبلیغات دهان به دهان با میانجی عشق به برند و وفاداری (مطالعه موردی: استخرهای شنای شهر رشت)،لیلا بیرامی،نوشین بنار، حمیدرضا گوهررستمی، دومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی،سخنرانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، اسفند 96

 

**. تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تبلیغات شفاهی در استخرهای شنا شهر رشت، لیلا بیرامی، نوشین بنار، حمیدرضا گوهررستمی،سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی،سخنرانی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران ،اسفند96

 

**. اثر نوآوری در رویدادهای ورزشی بر رفتار مشارکت کنندگان (یک مطالعه پیمایشی- موردی در ورزش همگانی شهر رشت، ابوزر سوری، علی نظریان، مهرعلی همتی نژاد، نوشین بنار،دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،همایش بین المللی تهران، اردیبهشت96

 

**. بررسی روند ارجاع پرونده های حقوقی مرتبط با خشونت ورزشی، ابوذر سوری، مهرعلی همتی نژاد،نوشین بنار،دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،سخنرانی، تهران اردیبهشت

 

**. رابطه بازاریابی حسی و وفاداری با میانجیگری دلبستگی به مکان و رضایت )مطالعه موردی: سرزمین موجهای آبی شهر مشهد،فرزانه کریمخان،نوشین بنار، شهرام شفیعی،دومین کنفرانس بیمن المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی،سخنرانی، تهران آذر96

 

**. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش بسکتبال ایران،سونیا هوشنگی، نوشین بنار، شهرام شفیعی،دهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی،سخنرانی ، تهران اردیبهشت96

 

**. تاثیر مدیریت دانش مشتری بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی شهر رشت،نوشین بنار، مرتضی رضایی صوفی، نرجس ساجدی حسینی ، شهربانو ساجدی حسینی، دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی،پوستر، تهران اردیبهشت 96

 

**. ارتباط حمایت اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی )مطالعه موردی: زنان شهر رشت.سوری،نظریان،همتی نژاد،بنار. همایش ملی علوم ورزشی زنان، الزهرا تهران95

 

**. بررسی جایگاه زنان در توسعه دیپلماسی ورزش در روابط بین الملل. بنار،موسوی، همایش ملی علوم ورزشی زنان،الزهرا تهران95

 

**. طراحی الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران-زارع،بنار،عماد حسینی،همایش ملی علوم ورزشی زنان، الزهرا تهران95

 

**. شناسایی مزیت های رقابتی توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان-سوری،رضایی،نظریان،بنار. اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت،پیشگیری وقهرمانی- دانشگاه بین المللی امام خمینی- خرداد ماه 95 ، قزوین 95

 

**. بررسی اثرگذاری عوامل فردی و آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید ناگهانی محصولات ورزشی.بنار،اکبری،شبانی،موسوی.اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی- تنکابن95

 

**. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در وفاداری حامیان مالی ورزشی. کریمی،بنار،گوهررستمی.دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش- دانشگاه بین المللی چابهار، شهریور95

 

**. بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با رضایتمندی و وفاداری مشتریان در باشگاه های بدنسازی و آمادگی جسمانی،1. سمانه اکبری گندمانی 2.نوشین بنار 3. حمیدرضا گوهررستمی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی،19-20 اسفند 94 تهران

 

**. طراحی مدل رضایت مندی مشتریان با تاثیرپذیری از مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های بدنسازی و آمادگی جسمانی،سمانه اکبری، نوشین بنار، حمیدرضا گوهررستمی، مینا امامی،اولین همایش ملی ورزش برای همه.تهران94

 

**. اولویت بندی ابعاد مسئولیت اجتماعی در باشگاه های آمادگی جسمانی.گوهر رستمی،پوریوسفی،بنار،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 30بهمن و 1 اسفند 93-تهران
 

 **. بررسی مولفه های موثر بر میزان کارایی معلمان تربیت بدنی شهرستان بهار،ناصرضمیری کمال،رضایی صوفی،بنار،حمید ضمیری کمال، اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران،تهران93

 

**. بررسی پدیده سقف شیشه ای زنان در مدیریت ورزش کشور،دستوم،رمضانی نژاد،بنار،طاهره سیفی، همایش بین المللی زن ،ورزش،رسانه -15 و16 آذرماه 93 تهران هتل المپیک

 

  **. ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران، فلاح، رمضانی نژاد ، همتی نژاد ، بنار،همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی،سخنرانی

 **.بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت¬بدنی دانشگاه¬های سراسر کشور"رضا اندام، نوشین بنار،فاطمه محدث، امیر منتظری، سمیرا فیضی،همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی

 **. طراحی مدل ارزیابی حمایت ورزشی در ایران"،بنار، رمضانی نژاد ،محدث، اندام، میرکاظمی، همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی

 

 *"شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با استفاده از مدل های تصمیم گیری گروهی"،میرکاظمی،همتی نژاد، قلیزاده، بنار، رمضانیان، همایش تخصصی مدیریت ورزشی ،سخنرانی 

 

 **. مقایسه ویژگی های رفتاری بسکتبالیست های موفق و ناموفق و رابطه آن با پیامدهای تیمی، بنار، قزلسفلو، محدث، رفیعی،همایش علم و بسکتبال ،پوستر

 

 

**. بررسی انگیزه مشارکت ورزشی،هدفمداری و وصعیت تحصیلی والدین در نوجوانان بسکتبالیست"بنار ، لقمانی ، واحدی ، افتخاری،همایش علم و بسکتبال،پوستر

 

 

 **".بررسی روش های مقابله با استرس در جوانان بسکتبالیست "پناهی ، بنار ، ملایی ، واحدی(همایش علم و بسکتبال ،پوستر)

 

 *" مقایسه اهداف موفقیت فوتبال با سایر رشته های ورزشی در دانش آموزان"لقمانی ، بنار ، مرادی ، منوچهری،همایش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه، آکادمی ملی فوتبال ایران،پوستر

 

   *"مقایسه انگیزه ی مشارکت ورزشی و هدفمداری نوجوانان رزمی کار با نوجوانان ورزشکار سایر رشته های ورزشی"بنار ، لقمانی ، واحدی ، افتخاری ( اولین همایش ملی علم و کاراته، پوستر)

 

  *"بررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب در ورزش"اندام، محدث، بنار،منتظری،همایش ملی تفریحات ورزشی،سخنرانی

 

 

 *رابطه بین تعهد ورزشی و هدف مداری در ورزشکاران،.نوشین بنار. محسن لقمانی (دوازدهمین همایش دانشگاه گیلان)

 

 

*بررسی تعهد و هدفمداری در هندبالیست ها در مقایسه با ورزشکاران سایر رشته های تیمی،.نوشین بنار.محسن لقمانی.مینا ملایی(دومین همایش ملی علم و هندبال)

 

 

*بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان،.میثم روحانی.رحیم رمضانی نژاد.مهدی طالب پور. نوشین بنار.زهرا روحانی،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

  

.Factor analysis of sport sponsorship motivators in Hamadan provience of Iran,
Nooshin Benar,Mehrali Hematinezhad,Heshmatolah Moradi,12th International sport sciences congress,December 12-, Denizli,Turkey

 

An Investigation of sport sponsorship problems in sport industry,Nooshin Benar,Mehrali Hematinezhad,Shokofeh Absalan,12th International sport sciences congress,December 12-14,2012, Denizli,Turkey

 

Development of performance evaluation’s factors of professional soccer coaches in Iran,Meisam Rohani1,Mehdi Talebpour,Rahim,Ramazaninejad,Noshin Benar, Hamid shamsi, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

The Relationship between Social – Economic Factors and Customers Loyalty to Sport Brands in Rasht,Hatam Masoumi,Mehr Ali Hemati Nejad,Noshin Benar, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

Relationship between sport participation motivation and sport commitment of eleventh olympiad students sport,Abdolvahid Irani, Noshin Benar, Seyedeh Shima Mousavi,Mohsen Loghmani, International shomal sport science conference,Dec 2012

” 

Identification of sport sponsorship problem factors in Guilan Province’s sports industry,
Shokufe Absalan,Nooshin Benar,3.MehrAli Hematinejad,HeshmatollahMoradi Sharaf ,
”International shomal sport science conference,Dec 2012”

The study of affective factors in attracting investment of sport sponsors,Heshmatallah Moradisharaf,Mehrali Hemmatinezhad,Nooshin Benar, shokufeabsalan, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

.Factor Analysis of Teenager’s Goals and Sport participation motives in leisure times,
Nooshin Benar,Mohsen loghmani, International shomal sport science conference,Dec 2012

 

 

کتاب

* راهنمای حمایت مالی در ورزش، تالیف نوشین بنار، حمیده فتح الله زاده ،انتشارات حتمی،کمیته ملی المپیک89

 

*مدیریت پیشرفته در ورزش،تالیف رمضانی نژاد، اندام، بنار،میرکاظمی، انتشارات دانشگاه گیلان88

 

* وفاداری تماشاگران ورزشی ویژه ی فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی.تألیف، بنار،امامی.انتشارات طاعتی 95

 

 پرسشنامه‌های مدیریت ورزشی (با مقدمه‌ای بر روش طراحی پرسشنامه)،تدوین به شیوه گردآوری. بنار،مومنی،هاشمی. انتشارات دانشگاه گیلان95

 

 **. تمرینات کاربردی سوئیس بال. بنار،سورانی.انتشارات طاعتی92

 

 

 

 طرح های تحقیقاتی

 

**. تدوین نظام مدیریت فرایند استعدادیابی تا بازنشستگی ورزشکاران در استان گیلان(مجری).95

 

 **. مکان یابی (توزیع و توسعه) فضاهای ورزشی استان گیلان با استفاده از سیستم اطلاعاتی GIS (همکار اصلی).95
 
**. طراحی الگوی جذب مردم به ورزش همگانی در استان گیلان(مجری).93
 
 

 **. بررسی امنیت توریسم ورزشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه اشتغال و ارتقای امنیت اجتماعی(مطالعه موردی تماشاگران فوتبال استان گیلان). (همکار).92

 

**.راهکارهای احیا و ترویج ورزش های سنتی و بومی محلی استان گیلان.(مجری).97

 

          

          * مدیریت بازاریابی در ورزش(ارشد)، نقش حامیان و شرکا در ورزش، دو و میدانی، سمینار

 

       97-1
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با نوشین بنار
noshin.benar@Gmail.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم