دکتر حسن دانشمندی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه تربیت بدنی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر حسن دانشمندی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه تربیت بدنیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

مشخصات فردی

نام  :حسن

نام خانوادگی:  دانشمندی

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: مشهد

وضعیت تاهل :  متاهل

تعداد فرزندان : دو فرزند

مدرک تحصیلی : دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی   کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه گیلان 1365

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تربیت مدرس1368

دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه منچستر انگلستان 1999

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی ناهنجاری­ های اندام تحتانی در دانش اموزان پسر تهران(سال 68)

عنوان پايان نامه دكتري: بررسی دامنه حرکتی چرخش­های ران در ورزشکاران حرفه­ ای (سال 78)

 مقالات چاپ شده در نشريات علمي ـ پژوهشی

1- بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات در زنان ورزشكار و ورزشكاران بازنشسته، دکتر حسن دانشمندی- دکتر مهرعلی همتی نژاد- مرضيه ثاقب جو، پژوهش در علوم ورزشي، بهار 81
2- مقايسه تأثير دو روش تمرين كششي ايستا و PNF بر افزايش دامنه حركتي مفصل زانوي ورزشكاران آمپوته زير زانو، دکتر حسن دانشمندی- دکتر ابراهيمی عطری- سيد علی قاسمی، پژوهش در علوم ورزشي، پاييز83
3- تناسب تجهيزات مورد استفاده دانش آموزان با معيارهاي ارگونوميكي و ابعاد بدني آنها، دکتر حسن دانشمندی- امين عيسی نژاد، پژوهش در علوم ورزشي، تابستان84
4- اثر يك برنامه حركتي بر لوردوز كمري، دکتر حسن دانشمندی- محمد علی سردار- مصطفی تقی زاده، پژوهش در علوم ورزشي، پاييز84
5- بررسی تاثير يک دوره برنامه تمرينی بر موقعيت قرار گيری استخوان کتف، دکتر حسن دانشمندی- دکتر محمد حسين عليزاده- بهروز شادمان، پژوهش در علوم ورزشي، تابستان 85
6- مطالعه تنوع و شيوع آسيب¬های ورزشی در ورزشکاران معلول رده ملی، دکتر حسن دانشمندی- دکتر يحيی سخنگويی- ابوالفضل قهقايی، پژوهش در علوم ورزشي، بهار 87
7- تاثير ارتفاع نيمکت بر تغييرات الکتروميوگرافی عضلات تنه دانش آموزان به هنگام نشستن، دکتر حسن دانشمندی- امين عيسی نژاد- دکتر علی اصغر نورسته، پژوهش در علوم ورزشي، تابستان87
8- بررسي مقايسه اي دامنه حركتي شانه ورزشكاران و ارتباط آن با سابقه بازي و پست، دکتر حسن دانشمندی- دکتر فرهاد رحمانی نيا- سعيد اسماعيلی، المپيک، بهار 84
9- بررسي راستاي طبيعي زانوها و ارتباط آن با برخي عوامل مؤثر، دکتر حسن دانشمندی- دکتر محمد حسين عليزاده- مهرزاد مقدسی، المپيک، بهار 85
10- اثر تمرين مقاومتی يک طرفه و بی تمرينی بر سازگاری عصبی عضو تمرين نکرده، دکتر حسن دانشمندی- طاهر افشار نژاد- سيد علی حسينی، المپيک، پائیز 85
11- مقايسه صفات اصلی پهلوانی در شاهنامه، دکتر رحيم رمضانی نژاد- دکتر حسن دانشمندی- عليرضا نيکويی- بهرام بهرامی¬پور، المپيک، زمستان 85
12- عملكرد عضلات مؤثر در سه آزمون كشش بارفيكس، شناي سوئدي و بارفيكس اصلاح شده به روش الكترومايوگرافي (EMG)، دکتر حسن دانشمندی، دکتر محمد حسن علیزاده، غلامحسین لاسجوری، حرکت، زمستان82
13- بررسي تغييرات اسكوليوز پس از يك دوره تمرينات اصلاحي، دکتر حسن دانشمندی- مرتضی اکبر- يوسف غفارپور، حرکت، پائیز 83
14- تعيين شيوع چاقي و اضافه وزن در پسران دانش آموزو رابطه آن با سطح فعاليت بدني، دکتر فرهاد رحمانی نيا- دکتر حسن دانشمندی- حسين دربانی، حرکت، زمستان 83
15- بررسي تغييرات كيفوز و ظرفيت حياتي متعاقب يك برنامه اصلاحي، دکتر حسن دانشمندی- دکتر مهرعلی همتی نژاد- داريوش شاهمرادی، حرکت، زمستان 83
16- بررسي مقايسه اي ناهنجاري هاي ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز، دکتر حسن دانشمندی- حسين پور حسينی- محمد علی سردار، حرکت، بهار84
17- رابطه وضعيت وزن بدن دختران دانش آموز با ناهنجاری های اندام تحتانی، دکتر فرهاد رحمانی نيا- دکتر حسن دانشمندی، حرکت، پاييز86
18- بررسی وضعيت بدنی و توان هوازی معتادان، دکتر حسن دانشمندی- دکتر فرهاد رحمانی نيا- ابوالفضل نشاطی، پژوهش نامه علوم ورزشی، پاييز و زمستان 86
19- مقايسه تاثير فيزيولوژيکی حمل 3 مدل مختلف ارگونوميکی از کيف¬های مدرسه¬ای در دانش آموزان، دکتر حسن دانشمندی- سيد حسين حسينی- فرهاد دحمانی¬نيا، المپيک، 1388، شماره 47
20- تاثير وزن کوله پشتی بر تغِييرات قلبی – عروقی و تنفسی دانش آموزان، سيد حسين حسينی- دکتر حسن دانشمندی -فرهاد رحمانی¬نيا، طب ورزشی حركت، 1388، شماره 1
21- بررسی ناهنجاری¬های اسکلتی در دانش¬آموزان استثنايی، دکتر حسن دانشمندی- فرزانه ساکی- نجمه براتی، ويژه نامه تربيت بدنی کودکان و دانش¬ آموزان استثنايی، دي 86
22- مطالعه طولی و آینده نگر بروز و نرخ آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی در یک دوره تحصیلی سه ساله و نیم، پژوهش در علوم ورزش، شماره 24، دانشمندی-وفا-ساکی-همتی نژاد
23- بررسی پاسخهای ضربان قلب،vo2 و هزینه انرژی دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتی با اوزان مختلف، پژوهش در علوم ورزش، شماره 22، حسینی- دانشمندی-رحمانی نیا
24- مقایسه برخی شاخصهای ریوی مصدومین شیمیایی با افراد سالم در وضعیت های مختلف بدنی:تجویز تمرینات ورزشی، نشریه فیزیولوژی ورزش-دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دکتر حسن دانشمندي- رحماني-نيا-اکبر-مصطفی لو
25- مقایسه تاثیر وضعیتهای مختلف نشستن بر عملکرد ریوی و انرژی مصرفی دانش آموزان هنگام استفاده از میز و نیمکت های رایج در مدارس، علوم حرکتی و ورزش، باقری-دانشمندی-دمیرچی، 1389، شماره 15
26- راستای اندام تحتانی و آسیبهای ACL در زنان ورزشکار، المپیک، دانشمندی - ساکی، 1389، شماره 52
27- بررسی راستای استاتیک اندام تحتانی در زنان ورزشکار با سابقه آسیب لیگامان صلیبی قدامی(ACL)، حرکت، دانشمندی –ساکی، 1388، شماره 1
28- بررسی تغییرات الکترومایو گرافی عضلات تنه دانش آموزان در هنگام نشستن، حرکت، دستمنش-حسینی-دانشمندی، 1388، شماره 2
29- رابطه کم وزنی واضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی، علوم زیستی حرکت، رحمانی نیا-دانشمندی-تقی پور، 1388، شماره 3
30- بررسی اثر برنامه منتخب پیاده روی بر چگالی استخوانی،ترکیب بدن و پارامترهای خونی دختران چاق و لاغر، فصلنامه دانش و تندرستی-دانشکده علوم پزشکی ارومیه، شماره 3، حبیب زاده-رحمانی نیا-دانشمندی
31- رضایتمندی دانش ورزشی و توان هوازی مردان غیر فعال پس از شرکت در یک برنامه پیشنهادی ورزش همگانی، مجله علم و فن آوری، شماره 1، مهربانی-رحمانی نیا-دانشمندی
32- ریسک فاکتورهای اختصاصی آسیب های ACL زنان ورزشکار، پژوهش در علوم ورزشی، دانشمندی، ساکی
33- مطالعه تعقیبی عوامل آسیب زا در کاراته کاران نخبه در طی یک فصل مسابقه، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشمندی، قاسمی، رفیعی
34- اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی، ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای خونی دختران چاق و لاغر، مجله پزشکی کوثر، حبیب زاده، رحمانی نیا، دانشمندی، دوره 15 شماره 1
35- بررسی اثر ورزش پیاده روی بر میزان چربی بدن و انسولین سرم دختران چاق، مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، حبیب زاده، رحمانی نیا، دانشمندی، 1389 (18) شماره 73
36- اثر شیر بر چگالی استخوانی، مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، حبیب زاده، رحمانی نیا، دانشمندی، علمیه، شماره 3 پائیز 89
37- اثر 8 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی، حرکت(طب ورزشی)، فرزانه، نورسته، دانشمندی، مهدوی، 1391، شماره 7
38- مقایسه میزان افت ناوی و زانوی عقب رفته در ورزشکاران با و بدون سابقه آسیب ACL ، دانشمندی، امینی مقدم، پژوهش در علوم ورزشی، پذیرش نهایی
39- مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران، حرکت(طب ورزشی)، شاهرخی، دانشمندی، هاشمی جواهری، دوره 3 شماره 6
40- مطالعۀ الکترومایوگرافی خستگی‌پذیری عضلات کمر و ران در ورزشکاران مبتلا به کمردرد، حرکت (طب ورزشی)، خرسندی، نورسته، دانشمندی، دوره 3 شماره 6
41- اثر تمرینات قدرتی ماگزس بر قدرت، سرعت و چابکی بازیکنان بسکتبال با ویلچر، حرکت (طب ورزشی)، خسروابراهیم، دانشمندی، میرهاشمی، رحمانی، دوره 2 شماره 4
42- مطالعه شیوع و علل آسیب های شانه در ارتباط با قدرت و درد در بازیکنان برتر بسکتبال با ویلچر، المپیک، رحمانی، شاهرخی، دانشمندی، 1391، شماره 58
43- مطالعه مقایسه زاویه حمل آرنج و ارتباط آن با فاکتورهای آنتروپومتریکی پیش بین ورزشکاران، پژوهش در علوم ورزشی (طب ورزش)، شاهرخی، رحمانی، دانشمندی، شماره 11، 1391
44- مطالعه مقایسه ای عوامل آمادگی جسمانی در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون، پژوهش در علوم ورزشی (طب ورزش)، رحمانی، شاهرخی ، دانشمندی، شماره 11، 1391
45- نورم ملی وزن کوله پشتی برای دانش آموزان پسر ایرانی، پژوهش در علوم ورزشی (طب ورزش)، دانشمندی، حسینی ، محمدی، پژوهش در علوم ورزشی، شماره8، زمستان 1389، صص 13-34

46- مطالعه حمل کوله پشتی های در دانش آموزان پسر ایرانی، پژوهش در علوم ورزشی (طب ورزش)، دانشمندی، حسینی ، شماره 10، پاییز و زمستان 1390،صص13-32
47- اثرمنتخب برنامه منتخب پیاده روی بر چگالی استخوان، ترکیب بدن و پارامترهای خونی دختران چاق و لاغر. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود ، حبیب زاده، رحمانی نیا، دانشمندی، فصلنامه دانش و تندرستي، دوره 4، شماره 3، پاييز 1388
48- بررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته های ورزشی در ایران باستان، حرکت، رمضانی نژاد، نیکویی، دانشمندی، بیداریان، بهرامی پور، حرکت (مدیریت) شماره 11
49- ارتباط بین قدرت و درد شانه در جانبازان ویلچری ورزشکار و غیرورزشکار، پگاه رحمانی، حسین شاهرخی، دکتر حسن دانشمندی، طب جانباز، 1391، شماره 16
50- اثر ارتزهای پری فابریک بر تعادل ورزشکاران با بی ثباتی مزمن مچ پا، الهه فرجی، دکتر ابراهیمی عطری، دکتر حسن دانشمندی، وحید عنوانی، پژوهش در علوم توانبخشي، 1391، شماره 4
51- بررسی ارتباط ناهنجاری های ستون فقرات با انعطاف پذیری و شاخص توده بدن در دختران سندرم داون، پگاه رحمانی، حسین شاهرخی، دکتر حسن دانشمندی، پژوهش در علوم توانبخشي، 1391، شماره 4
52- مقايسه نسبت قدرت و دامنه حركتي چرخش داخلي به خارجي مفصل شانه ورزشكاران زورخانه با افراد غير ورزشكار، منصور صاحب الزماني، اسماعيل شريفيان، حسن دانشمندي، حميد دهنوي، پژوهش در علوم توانبخشي، 1392، شماره 1
53- مقایسه شادکامی و خودکارامدی در معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار استان گیلان و رابطه ی آن ها با ویژیگی های دموگرافیک آنان، حسن دانشمندی، ابوالفضل خوری، مهوش نوربخش، فصلنامه علمی پژوهشی علوم ورزشی دانشگاه آزادکرج، پذیرش نهایی
54- تأثير يك برنامة 10 هفته اي تمرينات اصلاحي منتخب بر ناهنجاري كايفوز وضعيتي فواد صيدي، رضا رجبي، اسماعيل ابراهيمي، محمدحسين عليزاده، حسن دانشمندي،طب ورزشي1390 شماره 10-ص ص : 22-5
55- مطالعة هزينه هاي مالي آسيب در اندام هاي مختلف فوتباليستهاي ليگ برتر ايران فاطمه كرانيان،حسن دانشمندي،مهرعلي همتي نژاد ، نادر رهنما، طب ورزشي1390 شماره 10-ص ص : 87-69
56- تأثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزي بر تعادل پویاي کم توانان ذهنی و افراد سالم رحمت احمدي، حسن دانشمندي، امیرحسین براتی، دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فنآوري، سال دوم (دهم پیاپی)، شماره 3پیاپی ،. بهار و تابستان 1391 -صص: 77-87
57- عوامل خطرآفرین بیومکانیکی و عصبی عضلانی مرتبط با آسیب لیگامان صلیبی قدامی در زنان ورزشکار (مقاله مروري)، فرزانه ساکی ، حسن دانشمندي ، رضا رجبی ، شادان محمدپور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره هجدهم/پاییز 1392/112-123
58- تاثير6 هفته تمرينات ثبات مرکزی بر تعادل کم توانان ذهنی، حسن دانشمندی، اميرحسين براتی ، رحمت احمدی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم توانبخشی، 1392 دوره 14 شماره 3 پیاپی 58
59- بررسی شیوع اختلالات راستای سر، گردن، شانه و ستون فقرات در مبتلایان به سندرم داون، حسن دانشمندی، سعید بحیرایی، نورالدین کریمی، مصطفی باباخانی، نشریه تخصصی فیزیوتراپی،دوره دوم، شماره های 2و3و4. تابستان ،پاییزو زمستان 1391
60- اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران، حسین فکور رشید، حسن دانشمندی، مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، دوره اول، شماره دوم،پاییز و زمستان 139
2

61- تاثیر تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر تعادل ورزشکاران زن نابینا، اسمائ سالاری، منصور صاحب الزمانی، حسن دانشمندی،مجله دانشگاه علوم پژشکی کرمان،دوره بیستم، شماره 6، ص 585-595، 1392
62- تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر سندرم متقاطع فوقانی،حسن دانشمندی، منصوره مقربی منظری،پژوهش دز طب ورزشی و فناوری(پذیرش)
63- : مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی،شیرین عالی،حسن دانشمندی، علی اصغر نورسته، فرهاد رضازاده.مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی گرگان/زمستان 1392/ دوره15/شماره4/پی در پی 48
64- مقايسه قدرت، استقامت و دامنه حركتي ستون فقرات كمري ورزشكاران با و بدون كمر درد ، نشریه طب ورزشي دانشگاه تهران _ بهار و تابستان، دورة 6، شمارة 1 ص : 1-17
65- بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز،علی اصغر نورسته ،رضا حسینی، حسن دانشمندی ،ساره شاه حیدری،دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-71
66- بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داونپگاه رحماني ، حسين شاهرخي ، حسن دانشمندي،مجله علمي پژوهشي توانبخشي نوين دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران دوره 8 شماره 4 زمستان 1393.صفحه 63-69
67- مقایسه تاثیر تمرینات فانکشنال، اکستر-فانکشنال و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، محمد حسین علیزاده، حسن دانشمندی، امیر حسین براتی، نشریه طب ورزشی (پذیرش)
68- ارتباط بین راستای اندام فوقانی و کنترل پاسچردر نوجوانان سندرم داون، پگاه رحمانی، حسین شاهرخی، حسن دانشمندی. مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین-دانشکده توانبخشی-دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 8 شماره 4 زمستان
69- تاثير نوارپيچی مچ پا به روش موليگان بر تعادل پويا ورزشکاران با و بدون ناپايداری مزمن مچ پامرجان صومعه،علی اصغر نورسته،حسن دانشمندی،طاهره پورخانی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی1(15)،63-70
70- بررسی تعادل دانش آموزان با قوس افزایش یافته لوردوز و کایفوز، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، جعفر واقفی، ساره شاه حیدری، طب ورزشی،1(6)،57-71
71- مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون سابقه کمر درد، جعفر واقفی، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، ساره شاه حیدری. طب ورزشی1(6).1-17
72- بررسی اثر مداخلات ورزشی روی عملکرد حرکتی بيماران مبتلا به پارکينسون، حسن دانشمندی، پریسا صداقتی، نورالدین کریمی،سید مجتبی بنی طباء بیگدلی ، فیض کاشان،4(18).389-404
73- تأثیر یک دوره تمرینات ثباتدهندة مرکزي بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال، منصور صاحب الزمانی، ابراهیم محمد علی نسب، حسن دانشمندی ، مطالعات طب ورزشی،15(6).15-28.
74- بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون، پگاه رحمانی، حسین شاهرخی، حسن دانشمندی، توانبخشي نوين،63-69 شماره3
75- مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی چرخش داخلی به خارجی مفصل شانه ورزشکاران زورخانه با افراد غیر ورزشکار، منصور صاحب الزمانی، اسماعیل شریفیان، حسن دانشمندی، حمید دهنوی، پژوهش در علوم توانبخشی،84-93،شماره1
76- تأثير ارتوزهاي پيش ساخته مچ پا برتعادل ورزشكاران مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا در زمان خستگي، الهه فرجی،احمد ابراهیم عطری، حسن دانشمندی،وحید عنوانی، پژوهش در علوم توانبخشی،1-8،شماره3
77- بررسي مقايسهاي وضعيت ستون فقرات كودكان بااختلال هاي حسي وهمتايان سالم، شیرین عالی، حسن دانشمندی، علی اصغر نورسته، طب ورزشی،19-34،شماره1
78- تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهندة مرکزی بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال، منصور صاحب الزمانی، ابراهیم محمد علی نسب، حسن دانشمتدی، نشریه مطالعات طب ورزشی ، شماره 15، بهار و تابستان1393
79- بررسی آزمون های غربالگری نقص های عصبی عضلانی موثر در آسیب غیر برخوردی لیگامان صلیبی قدامی، هیمن محمدی، حسن دانشمندی،محمد حسین علیزاده، علی شمسی ماجلان، مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان،85-105،شماره2
80- بررسي اثر مداخلات ورزشي روي عملكرد حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون،حسن دانشمندي، پريسا صداقتي، نورالدين كريمي، امير حسين براتي ، سيد مجتبي بني طباء فيض ،389-404،شماره3
81- تأثیر نوارپیچی مچ پا به روش مولیگان بر تعادل پویای ورزشکاران با و بدون ناپایداری مزمن مچ پا،مرجان صومعه، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، طاهره پورخانی، توانبخشی،63-70،شماره1
82- مقايسه توانايي راه رفتن،زاويه لوردوزو كايفوز درمردان سالمند ورزشكاروغيرورزشكار، عابد علي پور حسن دانشمندي ،علي اصغر نورسته، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،129-139،شماره123
83- تأثیر تصویرسازی ذهنی بر پیشرفت عملكرد حركتی ورزشكاران رشته¬ی ورزشی ایروبیك، سارا كشاورز مقدم، پرویز آزادفلاح، حسن دانشمندی، فصلنامه روانشناسی شناختی،46-53،شماره1
84- مقایسه تاثیر سه برنامه تمرینی قدرتی، کششی و ترکیبی بر سندرم متقاطع فوقانی(UCS)، الهام حاجی حسینی, علی اصغر نورسته, علی شمسی ماجلان, حسن دانشمندی،مجله پژوهش در علوم توانبخشی،شماره 1
85- ورزش و ارزش های عیاران در امثال و حکم فارسی، علیرضا نیکویی، حسن دانشمندی، آمنه بیداریان، نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش، پذیرش
86- تاثیر یک دوره تمرینات آکوژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس، حسن دانشمندی، امیر حسین براتی، سیده ام ایمن رضوی، نشریه پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، پذیرش
87- مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون، سعید بحیرایی، حسن دانشمندی، مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش،دوره 2 شماره4.
88- بررسی تأثیر تمرینات مداخله ای لیگامان صلیبی قدامی بر بهبود نقص های عصبی عضلانی و کاهش آسیب، هیمن محمدی ، حسن دانشمندی ، محمدحسین علیزاده ، علی شمس ماجلان ،فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی ، شماره 2 دوره 4
89- نیروی عکس العمل زمین در الگوی پرش-فرود پس
لز اجرای پروتکل خستگی فوتبال (SAFT90) در فوتبالیست ها، حسن دانشمندی، امین پارسا، علی شمسی ماجلان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز( پذیرش)

90- The effects of fitness program on endurance and fitness _ related knowledge in sedentary college males, Farhad Rahmani_Nia, Hassan Daneshmandi and Javad Mehrabani, International journal of fitness, January 2007
91- Intermuscular and intramuscular neural adaptations of trained contra lateral untrained limb following unilateral resistance training, H. Daneshmandi, SA. Hosseini and T.afsharnejad, International journal of fitness, July 2007
92- Hip Rotation flexibility in professional athletes, H. Daneshmandi, C. Shacklady, International journal of Caspian, 2002
93- Effect of carring scool backpacks on cardio-respiratory changes in adolescent students, H.daneshmandi,F. Rahmani-Nia,H.Hoseini, Sport sciences for health (Springer), 2008
94- Relationship between obesity and flat foot in high-school boys and girls, Hassan Daneshmandi, Nader Rahnema, Rahimeh Mehdizadeh, International journal of sport science & engineering, 2008
95- The effect of classroom furniture on back, neck, lumbar and leg fatigue in student, Daneshmandi,H, Isanezhad A, Hematinezhad, M, journal of movement science & sport, 2008
96- A local muscular tiredness of students in relation to desk and bench of school, journal of harkat (acceptance)
97- The study of sport injuries of knee in relation to malalignment in top athletes, journal of harkat (acceptance)
98- Relationship between obesity and flat foot in high-school boys and girls, International journal of sport science & engineering, 2009, 1(3), Daneshmandi Hassan, Nader Rahnema,Rahimeh Mehdizadeh
99- The Effect Exercise training on scapula position on Muscle Activity Measured by EMG, World Journal of Sciences, 2009 (2),Ahmadizad-Daneshmand-Shadman
100- The Effect of vibration on leg muscles proprioception in static and dynamic control, Medicina dello sport, vol 62, Hoseini mehr-Noraste-Daneshmandi-rahpeima-rahimi
101- The Effect of Walking Exercise on Bone Mass Density in Young Thin Women with Osteopenia, World Journal of Sport Sciences, 3(1), N. Habibzadeh, F. Rahmani-Nia and H. Daneshmandi
102- The Study of Joint Hypermobility and Q Angle in Female Football Players, World Journal of Sport Sciences. Danehmandi, saki, 2010, 3(4)
103- Shoulder joint flexibility in top athletes, J. Biomedical Science and Engineering, Daneshmandi, Rahmani nia, Shahrokhi, Rahmani, Esmaeili, 2010, (3), 811-815
104- Is Walking Exercise a Protective Factor for Osteoporosis in Young Obese Women? Journal of Human Kinetics, Nasim Habibzadeh, Farhad Rahmani Nia, Hassan Daneshmand, 2010 vol 25, 41‐47
105- THE EFFECTS OF ACTIVITY RELATED FATIGUE ON STATIC AND DYNAMIC POSTURAL CONTROL IN COLLEGE ATHLETES, Brazilian Journal of Biomotricity, Hosseinimehr, Daneshmandi, Norasteh, 2010, 4(2)
106- The Effects of Fatigue and Chronic Ankle Instability on Dynamic Postural Control, Physics International, Hosseinimehr, Daneshmandi, novrasteh, 2010 (1): 22-26
107- The Effects of Exercise in Obese Women with Bulimia Nervosa, Asian Journal of Sports Medicine, Habibzadeh Daneshmandi, Vol 1 (No 4), December 2010, Pages: 209-213
108- The Effect of Walking Exercise on Bone Mass Density in Young Thin Women with Osteopenia, World Journal of Sport Sciences. Habibzadeh, Rahmaninia, Daneshmandi, 3(1)-PP: 11-16.
109- Does walking exercise improves BMD of young obese and thin women, International Journal of Fitness. Habibzadeh, Rahmaninia, Daneshmandi 2010, 6(2).
110- Electromyographic fatigue evaluation of back and hip extensor muscles and its relationship with anthropometric characteristic of athletes with chronic low back pain, MEDICINA DELLO SPORT, Khorsandi, Novraste, Daneshmandi, 2011(64)
111- THE EFFECTS OF PNF & STATIC STRETCHING ON KNEE ROM OF AMPUTEE ATHLETES, Brazilian Journal of Biomotricity, Daneshmandi, Atri, Ghasemi, Rahmani, 2011, v. 5, n. 4, p. 255-262
112- LOWER EXTREMITY MALALIGNMENT AND LINEAR RELATION WITH Q ANGLE IN FEMALE ATHLETES, Brazilian Journal of Biomotricity, Daneshmandi, Saki, shahheydari, 2011, v. 5, n. 1, p. 45-52
113- THE STUDY OF LOWER EXTREMITY ALIGNMENT IN ATHLETES WITH AND WITHOUT ACL RECONSTRUCTION, Brazilian Journal of Biomotricity, Daneshmandi, Azhdari, Saki, Saeed Daneshmandi, 2011, v. 5, n. 4, p. 248-254
114- The Effect of 8 Weeks Core Stabilization Training Program on Balance in Deaf Students, Medicina Sportiva, Amin Farzaneh, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi, Solmaz Mahdavi, 2011, Vol 15(2)
115- Lower extremity Malalignment and its linear relation with Q angle in female athletes, Social and Behavioral Sciences, Daneshmandi, Saki, Shahheidari, Khoori, 2011, Volume 15, Pages 3349-3354
116- Lower extremity alignment in female athletes with ACL reconstruction, Daneshmandi H., Saki F., Daneshmandi M. S., Daneshmandi L. Medicina dello Sport 2012 June;65(2):211-21
117- The Examination of Lower Extremity Injuries in Freestyle and Greco-Roman Wrestlers and the Relationship between Neck and Low Back Pain with Craniovertebral and Lumbusacral Angle, Hassan Daneashmandi, Hossein Pirani, Siyamak Amiriyan, Abolfazl Kargar. Iranian Journal of Health and Physical activity, 2012,Vol 3, No 1
118- An examination of dynamic postural stability of athletes with chronic ankle instability in fatigue situation, Faraji. E, Abrahimi Atri. A, Daneshmandi. H, Irunian Journul of Health and Physicul Activity, (IJHPA), Accepted
119- Effects of prefabricated ankle orthoses on postural stability inbasket ball players with chronic ankle instability, Elahe Faraji, Hassan Daneshmandi, Ahmad Ebrahimi Atri, Vahid Onvani, F. Rezaee Namjoo, Asian Journal of Sports Medicine, 2012. 3(4):274-278
120- The Effect of Aerobic Exercise with and without Quercetin Supplementation on Rat’s Knee Osteoarthritis, Mohammad Fallah-Mohammadi, Hassan Daneshmandi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, S. Hosein Mirkarimpur, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2012 Aug; 14
121- The effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in mentally retarded students, Rahmat Ahmadi, Daneshmandi Hasan1, Barati Amir Hosin, International Journal of Sport Studies. Vol., 2 (10), 496-501, 2012
122- The effect of core stabilization exercises on factors physical fitness to mental retardatio, Ahmadi Rahmat, Daneshmandi Hasan, Medicina Sportiva (2013), vol. IX, no 1, 2058 – 2062
123- Sport injuries of knee in relation to malalignment in top athletes Majid Tabatabaei Nezhad, Hassan Daneshmandi, Mehrzad Moghaddasi International Journal of Sport Studies (2013)Vol., 3 (3), 253-257
124- The Study of Knee Alignment in Elite Soccer Players Seyed Majid Tabatabaei Nejad1, Hassan Daneshmandi International Journal of Sport Studies (2013) Vol., 3 (2), 242-245
125- Ratio of Strength and ROMs of Shoulder’s Internal / External Rotation in Iranian Athlete of Zurkhaneh Hamid Dehnavi, Hassan Daneshmandi, Hossein Shohrokhi, Amin Rashidlamir International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (3), 308-312, 2013
126- Postural stability in children with Down syndrome. Saied Bahiraei, Hassan Daneshmandi, Hossein Nazary Sharif. International Journal of Sport Studies. (Accept)
127- Influnce of backpack carriage on physiological functional of school students. Hassan Daneshmandi.farhade. Rahmani-nia, s.h.hosseini. i.jfitness(2011)7 issue 1, pp.59-67
128- A comparison of internal/external rotation strength and range of motion in the shoulder joint between zurkhaneh athletes and non-athletes Hamid Dehnavi, Hassan Daneshmandi, Mohammad khajehpoor Glosalari, Hossein Shahrokhi American Journal of Sports Science 2013; 1(3): 39-43
129- The study of the relationship between some of psychological factors with the rate of injury among futsal players of the iranian premier league,hassan alikhani, mohammad alikhani, hassan daneshmandi, amir hossein ghorbani, asieh mirzaaghajani, pensee journal, 2014,vol 76, No. 2
130- Postural stability in children’s with Down syndrome. Bahiraei Saied, Daneshmandi Hassan, Behdost Mohammad Reza, Medicina Sportiva (2014), vol. X, no 1, 2299-2304,
131- Comprsion of spinal column curvatures between master football player and their non-athletic peers. Mahdi asadi, aliasghar norasteh, hassan daneshmandi.(2014) International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (3), 338-342, 2014
132- The Management of Competitive-Trait Anxiety of Aerobic Dance Athletics through Mental Skill Training Program KeshavazMoghadam S ,Azadfallah P, Daneshmandi H. Australian Journal of Basic and Applied Sciences(Acceptance)
133- The Effect of Mental Imagery on the Competitive-State Anxiety Reduction of the Aerobic Dance Athletics,KeshavazMoghadam S, Azadfallah P, Daneshmandi H,(2014) European Journal of Scientific Research, (Acceptance)
134- The Effect of Walking Exercise on Bone Mass Density in Young Thin Women with Osteopenia, N. Habibzadeh, F. Rahmani-Nia and H. Daneshmandi. World Journal of Sport Sciences 3 (1): 11-16, 2010
135- The study of predictor’s anthropometric parameters of upper limb with elbow carrying angle in athletes, Daneshmandi Hassan, Shahrokhi Hossein, Pegah Rahmani, Nazary Sharif Hossein, Medicina Sportiva (2014), vol. X, no 4, 2447-2451
136- The relationship between alignment of upper limb and postural control in adolescents with Down SyndromeBahiraei Saeid, Daneshmandi Hassan, Karimi Noureddin,(2014) Sport Medicine Journal" No.38 .
137- The investigation of the relationship between core endurance with static and dynamic balance in children with Autism Spectrum Disorder, Sarvin Salar, Hassan Daneshmandi, Leyli Panaghi, Mohammad Karimizadeh Ardekani, Hossein Nazari Sharif .International Journal of Sport Studies (Acceptance)
138- The Relationship of Core Strength with Static and Dynamic Balance in Children with Autism, sarvin salar,hassan daneshmandi,mohammad karimzadeh ardekani, hossein nazary sharif,Annals of Applied Sport Science (Ann. Appl. Sport Sci.) ISSN : 2322-4479,vol.2, no.4,pp.33-42, winter 2014

139- Influence of Mulligan Ankle Taping on Functional Performance Tests in Healthy Athletes and Athletes With Chronic Ankle Instability,ali asghare norasteh, hassan daneshmand,abbas asadi international journal of athletic therapy & training1(20),39-45
140- Effects of Prefabricated Ankle Orthoses on Postural Stability in Basketball Players with Chronic Ankle Instability,faraji,daneshmandi,ateri,onvani,namjo.Asian Journal of Sports Medicine4(3).274-278
141- Isometric Scapulothoracic Muscles Strength in Overhead Athletes, Daneshmandi Hassan, Mohammad Panah Saman, Karanian Fatemeh, JOURNAL OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES BHUTAN, ISI, 332-343, 2015, v(3)
142- The effect of soccer specific fatigue protocol (SAFT90) on ground reaction force of soccer player with ACL reconstructed, Amin Parsa, Hassan Daneshmandi, Ali Shamsi Majelan, JOURNAL OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES BHUTAN, v(3) 359-368,2015,ISI
143- The Study of Head and Neck Alignment in Children with Visual and Hearing Impairments and Its Relation with Anthropometrical Dimensions, Hasan Daneshmandi, Ali Shamsi Majalan, Mostafa Babakhani, Karanian F, PHYSICAL TREA TMENTS, 2013, V(2), 11-18
144- The investigation of the relationship between core endurance with static and dynamic balance in children with Autism Spectrum Disorder, Sarvin Salar, Hassan Daneshmandi, Leyli Panaghi, Mohammad Karimizadeh Ardekani, Hossein Nazari Sharif, International Journal of Sport Studies, 2015, V(5), 48-56
145- Effect of Aerobic Exercise with and without Quercetin Supplementation on Rat’s Knee Osteoarthritis, Mohammad Fallah-Mohammadi, Hassan Daneshmandi, Akbar Hajizadeh-Moghaddam, S. Hosein Mirkarimpur, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2013, , V(16), 58-63
146- The Study of Direct and Indirect Cost of Sport Injuries in Iranian Premier League women Soccer players, Karanian Fatemeh, Daneshmandi Hassan, Journal of Applied Environment And Biological Sciences, ISI. Accepte
147- The Electromyography (EMG) Study of Erector Spine and Multifidus Muscles Activity during Sitting on Different Classroom Furniture, Hassan Daneshmandi, Fatemeh Karanian, Amin Isanejad, International Journal of Sport Studies,2015, V(3), 451-455
148- The Study of Relationship Malalignment Knee and Foot with Injury in Professional Sprinters, Ali Mohammad Esmaeili, Hasan Daneshmandi, Nader Samami, International Journal of Sport Studies, 2015, V(5), 576-581
149- The Effects of Strengthening, Stretching and Comprehensive Exercises on Forward Shoulder Posture Correction, Elham Hajihosseini, Aliasghar Norasteh, Ali Shamsi, Hassan Daneshmandi, PHYSICAL TREA TMENTS. 2013, V(3), 123-132
150- The relationship between the competitive-trait anxiety and the rate of sports injuries in professional soccer players, Foad Seidi, Suzan Rajabi, Hassan Daneshmandi, Elahe Fadaee International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 8 (12): 2210-2213.

 

 مقالات علمي ارائه شده در كنفرانس هاي علمي معتبر

 1- بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات درزنان ورزشکار و ورزشکاران بازنشسته رشته واليبال، مرضيه ثاقب جو، دکتر حسن دانشمندی- دکترهمتی نژاد، نخستين کنگره بين المللي تربيت بدني و ورزش دانش اموزان دختر، زمستان79
2- بررسی و مقايسه صدمات اندام تحتانی در بازيکنان با توپ پلاستيکی و فوتبال استاندارد، مجيد پهلوان يلي، دکتر حسن دانشمندی- دکتر همتی نژاد، چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، زمستان 79
3- حركات اصلاحي و نسبت آن با ساير دانش ها، دکتر حسن دانشمندی، چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، زمستان 79
4- بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات در ورزشکاران بازنشسته، مرضيه ثاقب جو، دکتر حسن دانشمندی- دکترهمتی نژاد، چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، زمستان 79
5- بررسي و مقايسه برخی خصوصيات آنترومتريکی و توان هوازی بازيکنان بدميمتون منتخب کشور و منتخب گيلان در دسته بانوان، دکتر دميرچی- دکتر حسن دانشمندی- مهتا اسکندر نژاد، چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، زمستان 79
6- بررسي و مقايسه دامنه حركتي مفصل ران فوتباليست ها و بسكتباليست ها، دکترحسن دانشمندی- دکتر همتی نژاد صالحی پور، سومين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند 80
7- اثر يك برنامه تمرين PNF بر افزايش ROM معلولين قطع عضو، قاسمی- دکترحسن دانشمندی، نخستين همايش سراسری جانباز، تربيت بدني و علوم ورزشي، بهمن 81
8- مقايسه آزمون هاي سه گانه كشش بارفيكس ، شناي سوئدي و بارفيكس اصلاح شده به روش الكترومايوگرافي(EMG)، لاسجوری- دکترحسن دانشمندی- دکتر عليزاده، چهارمين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي مدارس، دی 82
9- بررسي وضعيت وزن بدن پسران دانش آموز ورابطه آن با ناهنجاري اندام تحتاني، دکترحسن دانشمندی- دکتر رحمابی نيا- زبيری، نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه هاي حاشيه درياي خزر، شهريور83
10- بررسي ارتباط بين ناهنجاريهاي وضعيتي با اندازه هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان، غمگين- نقوی الحسينی- دکترحسن دانشمندی، نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه هاي حاشيه درياي خزر، شهريور83
11- بررسي مقايسه اي دامنة حركتي ورزشكاران نخبه، دانشمندی- دکتر رحمابی نيا- اسماعيلی، چهارمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، بهمن 82
12- اتر تمرينات نوين قدرتي «ماگزس» بر سرعت و چابكي بازيكنان برتر بستكتبال با ويلچر، خسرو ابراهيم- دانشمندی- ميرهاشمی، چهارمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، بهمن 82
13- بررسي رابطه ميان سن،‌وزن و قد دانش آموزان پسر با آزمون هاي استقامت، دانشمندی- عليزاده-لاسجوری، چهارمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، بهمن 82
14- تناسب ميز، نيمكت و تابلوي مدارس با ويژگيهاي آنتروپومتريكي دانش آموزان و معيارهاي ارگونوميكي، دکترحسن دانشمندی- عيسی نژاد- همتی نژاد، اولين همايش علمي تربيت بدني و تندرستي استانهاي منتخب كشور، بهمن 83
15- اثر يك دوره حركات اصلاحي بر عارضه كف پاي صاف، دکترحسن دانشمندی- دکتر همتی نژاد- کوهی، ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند83
16- بررسی مقايسه¬ای علل و شيوع آسيب¬های ورزشی دانشجويان دانشگاههای فردوسی مشهد و گيلان، ميرزازاده- محمدی- دکترحسن دانشمندی، سومين همايش علمی دانشجويی تربيت بدني و علوم ورزشي، آبان 84
17- مطالغه و تجزيه و تحليل نرمش¬های خطرناک رايج و ارائه حرکات جايگزين، جديان- دهقان- مرادی- دکترحسن دانشمندی، سومين همايش علمی دانشجويی تربيت بدني و علوم ورزشي،‌ آبان 84
18- بررسي تآثير ميز و نيمكت مدارس بر درد كمر، پشت، گردن، ران و بازوي دانش آموزان، دکترحسن دانشمندی-عيسی نژاد، پنجمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند84
19- بررسی ناهنجاری¬های ستون فقرات دانش آموزان پسر، پورحسينی- دکترحسن دانشمندی- سردار، دومين همايش تربيت بدنی و تندرستی، ارديبهشت 85
20- بررسی فعاليت الکتروميوگرافی عضلات تنه دانش آموزان هنگام نشستن روی ميمکت، عيسی نژاد- دکترحسن دانشمندی- دکتر نورسته، هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند85
21- بررسی مقايسه¬ای اسکليوز در دختران و پسران دانش آموز، بابايی- دکترحسن دانشمندی-- دکتر رحمابی نيا، هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند85
22- بررسی اثرات انتقال متقاطع ناشی از نمرينات مقاومتی يک طرفه و توان بخشی عضو آسيب ديده، حسينی- دکتر دانشمندی- دکتر نورسته- افشار نژاد- فاضل، هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند85
23- بررسی تاثير حرکات ورزشی در دانش آموزان استثنايی، دکترحسن دانشمندی، اولين همايش علمی- تربيت بدنی کودکان و استثنايی، ارديبهشت 86
24- گرايش آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی:گذشته، حال، آينده، دکترحسن دانشمندی، پنجمين همايش علمی دانشجويی تربيت بدني و علوم ورزشي، آذر86
25- ارتباط تيپ بدنی و جنسيت با اختلالات ناهنجاری¬های اندام تحتانی، قيدی- برهانی- جنيدی-دکتر صادقی- دکترحسن دانشمندی، پنجمين همايش علمی دانشجويی تربيت بدني و علوم ورزشي، آذر86
26- مقايسه انعطاف پذيري مفصل شانه دست پرتاب و غيرپرتاب هندباليست هاي نخبه كشور، دکترحسن دانشمندي، فرزانه ساكي، مينا ملائيندی، هشتمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان، اسفند86
27- مقايسه ظرفيت حياتی، جزيان بازدمی و انرژی مصرفی دانش آموزان در وضعيت مختلف نشستن، باقری- دکترحسن دانشمندی-دميرچی، ششمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند 86
28- تاثير حمل کوله پشتی با اوزان مختلف بر ضربان قلب، VO2 و انرژی مصرفی در دانش آموزان، سید حسین حسينی- دکترحسن دانشمندی- دکتر رحمانی نيا، ششمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند 86
29- تعيين اعتبار سه روش ارزيابی پاسچر spinal mouse,flexible ruler, radiography در ارزيابی قوس¬های ستون فقرات، نامور- دکترحسن دانشمندی-دکتر عليزاده، ششمين همايش بين الملي تربيت بدني و علوم ورزشي، اسفند86
30- تاثير ارتفاع نيمکت بر خستگی عضلانی، عضلات راست کننده ستون فقرات و مالتی فيدوس دانش آموزان به هنگام نشستن، عيسی نژاد- دکترحسن دانشمندی-دکتر نورسته، نخستين کنفرانس بین¬ المللی ارگونومی ايران، ارديبهشت 87
31- مقايسه تاثير وضعيت¬های مختلف نشستن بر عملکرد ريوی و انرژی مصرفی دانش آموزان هنگام استفاده از ميز و نيمکت های رايج در مدارس، باقری- دکترحسن دانشمندی- دميرچی- فاطمه صديقی، نخستين کنفرانس بین¬ المللی ارگونومی ايران، ارديبهشت 87
32- مطالعه برخی پارامترهای قلبی- عروقی در دانش آموزان هنگام حمل کوله پشتی با اوزان مختلف، سید حسین حسينی- دکترحسن دانشمندی- دکتر رحمابی نيا، نخستين کنفرانس بین¬ المللی ارگونومی ايران، ارديبهشت 87
33- بررسی مقابسه ای آثار فیزیولوژیکی حمل 3 مدل مختلف ارگونومیکی از کیف های مدرسه ای در دانش آموزان، سید حسین حسينی- دکترحسن دانشمندی- دکتر رحمابی نيا، نخستين کنفرانس بین¬ المللی ارگونومی ايران، ارديبهشت 87
34- سندرم ناراستايی اندام تحتانی، دکترحسن دانشمندی، پنجمين نشست تخصی آسيب شناسی ورزشی، مهر 87
35- بررسی ناهنجاريهای اسکلتی در دانش آموزان کم توان ذهنی، دکترحسن دانشمندی- ساکی- براتی، اولين همايش علمی- تربيت بدنی کودکان و استثنايی، ارديبهشت 86
36- بررسی افت ناوی و پیچش درشت نی در زنان ورزشکار با سابقه آسیب لیگامان قدامی (ACL)، دکتر حسن دانشمندی، فرزانه ساکی، اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، اسفند 1387
37- اثر 8 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش اموزان ناشنوای پسر، امین فرزانه، دکتر علی اصغر نورسته، دکتر حسن دانشمندی، سولماز مهدوی، اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، اسفند 1387
38- اثر وضعیت های مختلف بدنی بر پارامترهای تنفسی جانبازان شیمیایی، علی مصطفی لو، دکتر حسن دانشمندی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، مرتضی اکبر، اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، اسفند 1387
39- اترات خستگی بر کنترل ایستا و پویای در ورزشکاران با آسیب دیدگی مچ پا، سید حسین حسینی مهر، دکتر حسن دانشمندی، دکتر علی اصغر نورسته، اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، اسفند 1387
40- بررسی ارتباط ميان قدرت و درد شانه در بسکتباليست های نخبه ی ويلچری، دانشمندی-رحمانی-اکتسابی، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
41- ارتباط بين زاويه حمل، دامنه حرکتی و آسيب مفصل آرنج در وزنه برداران، دانشمندی-شاهرخی-خوری، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
42- پيچيدگی مچ پا و ارتباط آن با راستای مکانيکی بدن ورزشکاران، دانشمندی-نورسته- گروءی، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
43- سندروم داون و تربيت بدنی تطابقی، دانشمندی، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
44- سندرم ناراستايی اندام تحتانی و ارتباط خطی متغيرهای آن با زاويه Q در زنان ورزشکار، ساکی –دانشمندی، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
45- نورم قوس های پشتی و کمری دختران دانش آموز 17-15 سال استان گيلان، دانشمندی-آقا یاری-کمالی-فدایی، هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
46- بررسی مکانیزم آسیبACL در زنان ورزشکار با سابقه آسیب لیگامان صلیبی قدامی، نهمين همايش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشمندی-ساکی
47- بررسی آسیبهای اندام تحتانی و فوقانی دانشجویان رشته تربیت بدنی در طول دوران تحصیل نهمين همايش علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشمندی وفا-خوری-شاهرخی
48- اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر، دومين همايش منطقه ای ورزش برای همه، حبیب زاده-رحمانی نیا-دانشمندی
49- بررسی اثر ورزش پیاده روی بر ترکیب بدن وانسولین سرم دختران چاق، اولين همايش منطقه ای چاقی و عوارض ناشی از آن، حبیب زاده-رحمانی نیا-دانشمندی
50- مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری، دهمين سمينار فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات، نورسته-دانشمندی-واقفی
51- اثر خستگی و بی ثباتی مزمن مچ پا بر کنترل پاسچر پويا در فوتباليست ها، همايش بين المللی علم و فوتبال، حسینی مهر-دانشمندی-نورسته
52- اثر تغذیه با شیر بر چگالی استخوانی دختران جوان، نخستين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، حبیب زاده-رحمانی نیا-دانشمندی
53- نرمش های خطرناک، دانشمندی، همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک
54- مطالعه نوع و علل آسیب های ورزشی در بین دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی، دانشمندی، ساکی، خوری، اقشارنژاد، همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک
55- بررسی راستای آناتومیکی ستون فقرات در رابطه با ابعاد آنتروپومتریکی ورزشکاران، شاهرخی، دانشمندی، رحمانی، هاشمی جواهری، همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک
56- تدوین نورم تعادل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی استان گیلان، جعفرنژاد، نورسته، دانشمندی، همتی نژاد، همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک
57- بررسی ارتباط انحرافات ستون فقرات با تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر 14- 11 سال، نورسته، دانشمندی، حسینی، يازدهمين کنگره فيزيوتراپی تخصصی ستون فقرات
58- مقایسه تعادل پویا و ایستای سه پایه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی، نورسته، دانشمندی، همتی نژاد، جعفرنژاد، دهمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان
59- آشنایی با آزمون های آمادگی جسمانی معلولان، دانشمندی، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
60- ارزیابی قدرت و طیف توان الکترومایوگرافی عضلات ابدکتور ران پای برتر و غیر برتر در فوتبالیت های نخبه، بهدوست، دانشمندی، خرسندی، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
61- مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای اندام طرفی با زاویه حمل آرنج ورزشکاران، شاهرخی، دانشمندی، هاشمی، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
62- مطالعه نیمرخ ساختاری و تعادل ایستا و پویا در کودکان سندرم داون، رحمانی، دانشمندی، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
63- بررسی راستای ستون فقرات در معلولین ضایعات نخاعی ورزشکار و غیرورزشکار، معروف، دانشمندی، عطری، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
64- مقایسه تعادل ایستا و پویا در پای برتر و غیربرتر، جعفر نژاد، نورسته، دانشمندی، همتی نژاد، دومین همایش ملی تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
65- بررسی ارتباط وضعیت کتف با راستای ستون فقرات ورزشکاران و غیرورزشکاران، شاهرخی، رحمانی، دانشمندی، ششمین همایش ملی دانشجویان
66- بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی و عوامل خطرزا در لیگ وزنه برداری کشور، دانشمندی، خوری، رحیمی، ششمین همایش ملی دانشجویان
67- ارتباط ناهنجاری های ستون فقرات با وزن کوله پشتی در دختران ورزشکار، کیانی، دانشمندی، باهمت، ششمین همایش ملی دانشجویان
68- اثر یک دوره تمرینات پایداریناحیه مرکزی بدن بر مولفه های آزمون تعادلی Y در بازیکنان فوتسال، محمدعلی نسب، صاحب الزمانی، دانشمندی، ششمین همایش ملی دانشجویان
69- بررسی مقایسه ای عوامل امادگی جسمانی در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون، رحمانی، شاهرخی، دانشمندی، ششمین همایش ملی دانشجویان
70- مطالعه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آنها با IQ در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون، رحمانی، شاهرخی، دانشمندی، ششمین همایش ملی دانشجویان
71- بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بالاتنه در بین کارگران زن و ارتباط آن با برخی ابعاد آنتروپومتریکی، کشاورز، دانشمندی، آقایاری، ششمین همایش ملی دانشجویان
72- ارزیابی وضعیت کتف در ورزشکاران و غیرورزشکاران، شاهرخی، رحمانی، دانشمندی، ششمین همایش ملی دانشجویان
73- بررسی راستای اندام تحتانی در زنان ورزشکار با آسیب ACLR، دانشمندی، پیری، ساکی، بیست و دومین کنگره فیزیوتراپی ایران
74- مطالعه ارتباط بین حداکثر پرش عمودی ورکورد دروزنه برداران نخبه، خوری، دانشمندی، حسینی، اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
75- مطالعه ارتباط بین حداکثر پرش عمودی، ویژگیهای آنتروپومتریکی و رکورد دروزنه برداران نخبه ایران، خوری، دانشمندی، حسینی، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی نجف آباد اصفهان
76- مقایسه سلامت روانی درمعلولین ورزشکار و غیر ورزشکار استان گیلان، خوری، دانشمندی، ساکی، همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد لاهیجان
77- اثر حمل کوله پشتی بر شدت دردهای ستون فقرات دانش آموزان پسر مقاطع تحصیلی مختلف، حسینی، عبدالمحمدی، خوری، دانشمندی، همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
78- تاثیر ارتزهای پری فابریک مچ پا و خستگی بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا، فرجی، ابراهیمی، دانتالیفات

1- حركات اصلاحي و درماني، دكتر حسن دانشمندي - دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو، جهاد دانشگاهي گيلان، چاپ اول 1372
2- حركات اصلاحي و درماني، دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو - دكتر حسن دانشمندي ، جهاد دانشگاهي واحد علامه، چاپ سوم 1381
3- حركات اصلاحي(شناسایی و تجویز تمرینها)، دكتر حسن دانشمندي - دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو، چاپ اول تابستان 1383
4- حركات اصلاحي(شناسایی و تجویز تمرینها)، ، دكتر حسن دانشمندي - دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو، چاپ دهم 1390
5- پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي، دکتر قراخانلو- دکتر دانشمندی- دکتر عليزاده، سمت، چاپ اول 1383
6- پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي (ویراست 2)، دکتر قراخانلو- دکتر دانشمندی- دکتر عليزاده، سمت، چاپ نهم 1391
7- مرگ ناگهانی در ورزشکاران، دکتر حسن دانشمندی، دکتر دهقانی، جهاد دانشگاهي گيلان، چاپ اول 1371
8- حرکت درمانی، دکتر حسن دانشمندی، علی شمسی، لیلی مبارک آبادی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1389
9- تمرین برای سالمندان کم توان، دکتر حسن دانشمندی، فرزانه ساکی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1390
10- حرکات اصلاحی پیشرفته (از تئوری تا عمل)، انتشارات آوای ظهور، امیر لطافت کار، حسن دانشمندی، ملیحه حدادنژاد، زهرا عبدالوهابی1392
11- حركات اصلاحي(شناسایی و تجویز تمرینها)، (ویراست دوم)، دكتر حسن دانشمندي - دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو، چاپ یازدم 1392
12- .ناراستایی قامت و اختلالات عضلانی اسکلتی(تشخیص، پیشگیری و درمان). حسن دانشمندی، فرزانه ساکی، شهرزاد زندی.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها (سمت).چاپ اول
13- حركات اصلاحي(شناسایی و تجویز تمرینها)، ، دكتر حسن دانشمندي - دكتر حسين عليزاده - دكتر رضا قراخانلو، چاپ سیزدهم 1394
14- پيشگيري و درمان آسيب هاي ورزشي (ویراست 2)، دکتر قراخانلو- دکتر دانشمندی- دکتر عليزاده، سمت، چاپ سیزدهم 1393
15- تربیت بدنی و ورزش معلولین ، دکتر حسن دانشمندی، هما نادری فر، محمد کریم زاده اردکانی،محمد حسین کردی، انتشارات حتمی، چاپ اول، 1394
16- سندرم اختلالات سیستم حرکتی ستون فقرات گردنی و سینه ای . امیر حسین براتی،حسن دانشمندی، فرهاد رضازاده، شیرین عالی . انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، چاپ اول 1394
17- کینزیولوژی اوتیز، مکانیک و پاتومکانیک اندام فوقانی( جلد اول) ، انتشارات حتمی،چاپ اول،1394
18- تربیت بدنی سازگارانه، . انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، چاپ اول 1395
19- تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی جلد اول : مبانی، اهداف و تکنیک های توانبخشی آسیب های ورزشی ، انتشارات حتمی،چاپ اول،1395

 

راهنمايي پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري

1- بررسي برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريك ورزشكار رشته بدمينتون تيم ملي و هيئت گيلان، مهتا اسکندر نژاد
2- مطالعه علل و ميزان آسيب هاي ورزشي اندام تحتاني در دو نوع فوتبال،مجید پهلوان یلی
3- بررسي ناهنجاريهاي ستون فقرات در سه گروه از زنان (ورزشكار، بازنشسته و غيرورزشكار)، مرضیه ثاقب جو
4- بررسي و مقايسه دو روش تمرين (كششي و PNF ) بر دامنه حركتي ورزشكاران قطع عضو از ناحيه زانو، قاسمی
5- بررسي تغييرات كيفوز و ظرفيت حياتي متعاقب يك برنامه اصلاحي، داریوش شاهمرادی
6- بررسي و مقايسه دامنه حركتي ران ورزشكاران و ارتباط آن با برخي فاكتور موثر (سن، سابقه بازيگري و پست)،
7- بررسي تغييرات اسكوليوز پس از يك دوره تمرينات اصلاحي، یوسف غفارپور
8- مقايسه سه آزمون كشش بارفيكس، بارفيكس اصلاح شده و شناي سوئدي و مطالعه عملكرد عضلات مؤثر در آنها به روش الكترومايوگرافي، لاسجوردی
9- بررسي تغييرات لوردوز كمري پس از يك دوره تمرينات اصلاحي، مصطفی تقی زاده
10- بررسي تاثير يكي از روش هاي تمرينات قدرتي (ماگزس) بر ميزان سرعت و چابكي ورزشكاران جانباز و معلول بسكتبال با ويلچر، مسعود میرهاشمی
11- بررسي مقايسه اي دامنه حركتي مفصل شانه ورزشكاران نخبه و ارتباط آن با برخي فاكتورهاي موثر(پست، سابقه بازيگري وسن)، سعید اسماعیلی
12- بررسي مقايسه اي ناهنجاری های ستون فقرات دختران وپسران دانش آموز، حسین پور حسینی
13- بررسي ارتباط ناهنجاريهاي وضعيتي با برخي از مشخصات آنتروپومتريكي در دانش آموزان، دکتر دانشمندی
14- تعيين شيوع چاقي و اضافه وزن در پسران دانش آموزان 17-12سال و رابطه آن با سطح فعاليت بدني، حسین دربانی
15- مقايسه اثر يك برنامه اصلاحي بر عارضه كف پاي صاف دانش آموزان پسر و دختر. کوهی
16- بررسي و ضعيت بدني و نيمرخ فيزيولوژيكي معتادان، ابوالفضل نشاطی
17- آثار برنامه پيشنهادي ورزش همگاني بر آمادگي جسماني پسران دانشجو،
18- بررسي مقايسه اي راستاي طبيعي زانوها و ارتباط آن با صدمات ورزشي ورزشكاران، مهرزاد مقدسی
19- مطالعه تنوع و شيوع آسيب هاي ورزشي در ورزشكاران معلول رده ملي، ابوالفضل قهقایی
20- بررسي فرهنگ تربيت بدني و ورزش در شاهنامه، بهرامی پور
21- تاثير يک دوره بزنامه تمرينی بر موقعيت قرارگيری استخوان کتف، بهروز شادمان
22- بررسي تغييرات الكترومايوگرافي عضلات تنه دانش آموزان در نشستن برروي صندليها با ارتفاع متفاوت، امین عیسی نژاد
23- بررسي مقايسه اي اسكوليوز در دختران وپسران دانش آموز،غفارپور
24- ‌تعيين و مقايسه اعتبار چهار روش ارزيابي وضعيت بدن، نامور
25- مطالعه برخی پارامترهای فيزيولوژيکی در دانش آموزان هنگام حمل کيف های با اوزان متفاوت، سید حسین حسینی
26- بررسی تغييرات ظرفيت حياتی ، جريان بازدهی و انرژی مصرفی در وضعيت های مختلف نشستن دانش آموزان، حجت باقری
27- بررسی اثر پياده روی بر توده استخوانی و پارامترهای خونی و ترکيب بدنی دختران چاق و لاغر، حبیب زاده
28- تحليل سازه¬ای طراحی صندلی¬ های چوبی اداری با توجه به ارگونومی، دکتر دانشمندی (دانشگاه تهران)
29- نقش یک برنامه حرکتی بر تغییر رفتار سازشی دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر، (گروه روانشناسی دانشگاه گیلان)
30- اثر يک برنامه تمرينی ثبات مرکزی بر تعادل ناشنوايان، امین فرزانه
31- اثر وضعيتهاي مختلف بدني بر پارامترهاي تنفسي جانبازان شيميايي، علی مصطفی لو
32- اثرات خستگي بر كنترل ايستا و پوياي ورزشكاران با آسيب ديدگي مچ پا، سید حسین حسینی مهر
33- رابطه کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی دانش آموزان، امیر تقی پور
34- ارتباط راستاي اندام تحتاني و آسيبهاي ليگامان صليبي قدامي در زنان ورزشکار، ساکي
35- مطالعه تعقيبي عوامل آسيب زا در کاراته کاران نخبه در طي يک فصل مسابقه، رفیعی
36- بررسي راستاي آناتوميکي اندام تحتاني در ورزشکاران با سابقه اسپرين مچ پا، گروئی
37- تدوين نورم قوسهاي پشتي و کمري ستون فقرات دختران دانش آموز دبيرستاني استان گيلان، کمالی
38- مقايسه قدرت_استقامت و دامنه حرکتي ستون فقرات کمري ورزشکاران با سابقه کمر دردو سالم، واقفی
39- مطالعه آینده نگر رابطه میان آسیبهای ورزشی وبرخی عوامل آمادگی جسمانی در فوتبالیستها، حق شناس
40- بررسي راستاي آناتوميكي اندام فوقاني و تنه در رابطه با ابعاد آنتروپومتريكي ورزشكاران، حسین شاهرخی
41- بررسي راستاي آناتوميكي اندام تحتاني در ورزشكاران مرد با و بدون سابقه آسيب ليگامنت متقاطع قدامي، اژدری
42- بررسي راستاي ستون فقرات و آمادگي جسماني معلولين ضايعات نخاعي، عبدالله معروف
43- بررسي مقايسه اي راستاي ستون فقرات و آسيب هاي ورزشي در كشتي گيران آزاد و فرنگي، سیامک امیریان
44- مطالعه هزينه هاي ناشي از آسيب هاي ورزشي در باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران، فاطمه کرانیان
45- بررسی میزان و علل بروز آسيب هاي ورزشي در ارتباط با هزینه های مالی ناشی از آن در سوپر ليگ کاراته ایران، آموزگار
46- تدوين نورم تعادل دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي استان گيلان، حمید جعفرنژاد
47- بررسي ارتباط انحرافات ستون فقرات با تعادل ايستا و پويا در دانش آموزان پسر 14-11 ساله، رضا حسینی
48- بررسی تعادل و برخی عوامل آمادگی جسمانی سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار - اکتسابی
49- بررسي اثر خستگي موضعي و عمومي بر تعادل پسران ورزشكار و غيرورزشكار، دشت بان
50- بررسی نشانه ها و نمود فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در امثال و حکم فارسی، بیداریان
51- تاثیر ارتوزهای پری فابریک و خستگی بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا، فرجی
52- تاصیر تصویرسازی ذهنی بر ارتقاء عملکرد حرکتی و تقلید تنیدگی در ورزشکاران رشته ایروبیک، سارا کشاورز
53- مطالعه وضعيت بدني و آمادگي جسماني در افراد مبتلا به سندرم داون، پگاه رحمانی
54- مطالعه عدم تعادل عضلاني اسكلتي مفصل ران در فوتباليست ها، محمدرضا بهدوست
55- تاثير نوارپيچي مچ پا به روش موليگان بر عملكرد و كنترل پوسچر ورزشكاران با و بدون ناپايداري مزمن مچ پا، مرجان صومعه
56- بررسي ارتباط بين مختصات آنتروپومتريكي اندام فوقاني با آسيب هاي آن در ورزشكاران، محمد علی آبادی
57- بررسي راستاي اندام تحتاني در بازيكنان فوتبال، مجید طباطبایی نژاد
58- مطالعه ارتباط بین آسیب های ورزشی، عوامل خطرزا و هزینه های مالی ناشی از آن در وزنه برداران حرفه ای کشور، ابوالفضل خوری
59- مطالعه اختلالات اسکلتی – عضلانی در ارتباط با برخی ابعاد آنتروپومتریک در کارگران زن، نساء کشاورز
60- ارتباط میان ناهنجاریهای اندامتحتانی با برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی، محمد تقی خسروی
61- اثر یک دوره تمرین، با و بدون مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی، محمد فلاح محمدی
62- مطالعه ارتباط میان دامنه حرکتی، قدرت و درد و ناتوانی شانه در ورزشکاران با و بدون سابقه آسیب های آن، سامان محمد پناه
63- بررسی مقایسه ای نیمرخ ساختاری و آسیب های ورزشی در قایقرانان (کایاک، کانو کانادایی و روئینگ) مرد نخبه، احمد باهمت
64- بررسی نیم رخ ساختاری و آمادگی جسمانی کودکان با اختلالات حسی، شیرین عالی
65- بررسی مقایسه ای نیمرخ ساختاری و آسیب های ورزشی در قایقرانان زن، رعنا کیانی
66- تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کم توانان ذهنی، رحمت احمدی
67- ارتباط میان ناهنجاریهای اندامتحتانی با برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی، محمد تقی خسروی
68- مقایسه نیمرخ ساختاری در پیشکسوتان فوتبالیست، والیبالیست و افراد غیرورزشکار،مهدی اسدی قلعه نی
69- مقایسه نیمرخ ساختاری و ارتباط آن با تعادل و قدرت عضلانی در افراد مبتلا به سندرم داون،سعید بحیرایی
70- مطالعه نیمرخ ساختاری و آمادگی جسمانی در کودکان مبتلا به اوتیسم،حسین نظری شریف
71- ارتباط میان راستای گردن با قدرت بینایی، شنوایی و برخی ابعاد آنتروپومتریکی، مصطفی باباخانی
72- اثر یک برنامه تمرین اصلاحی بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستا و پویا پسران 10-12 سال، حسین فکور رشید
73- مقایسه اثر 8 هفته تمرینات اصلاحی موضعی و جامع بر پاسچر سربه جلو، منصوره مقربی منظری
74- مقایسه آسیب های فوتبال و فوتسال دختران در لیگ برتر، الهام طیبی
75- تاثیر وزن های متفاوت کوله پشتی بر برخی پارامتر های فیزیولوژیکی و میزان درد دانش آموزان دختر 13 ساله استان تهران، آمنه امینیان
76- ارتباط بین ناهنجاری های وضعیتی اندام تحتانی با برخی از عوامل آمادگی جسمانی دختران 12تا 13 ساله جزیره کیش، مریم مهرانورد
77- مقایسه تاثیر 15 هفته تمرینات اصلاحی موضعی و جامع بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی، فواد صیدی
78- بررسی اثر هشت هفته تمرینات آکوژیمناستیک بر کمر درد و کیفیت زندگی زنان باردار نخست زا، مژگان اشتری
79- تاثیر تصویر سازی هدایت شده ذهنی بر ارتقاءعملکرد حرکتی و تقلیل تنیدگی در ورزشکاران ایروبیک ، سارا کشاورزمقدم
80- دامنه تست قدرت و دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه ورزشکاران زورخانه با افراد غیر ورزشکار ، حمید دهنوی
81- بررسی میزان و علل بروز آسیب های ورزشی در ارتباط با هزینه های مالی ناشی از آن در سوپر لیگ کاراته ایران، سید حسین آموزگار
82- مطالعه مقایسه ای تعادل ایستا و پویا درپسران و دختران دانش آموز 15تا18 سال جزیره کیش،ملیحه بیدکی
83- تاثیر یک دوره تمرینات آکوژیمناستیک بر میزان خستگی و کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)، پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران واحد کیش، سیده ام ایمن رضوی 1392
84- مقایسه قدرت ایزومتریک اندام تحتانی و تعادل در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد سارا اسدالله پور
85- بررسی رابطه¬ی قدرت عضلات اندام تحتانی با توانایی راه رفتن در مردان سالمند، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد عابد علی پور
86- اثر پروتکل ویژه خستگی فوتبال (SAFT90) بر برخی متغیر های بیومکانیکی فوتبالیست های حرفه ای با سابقه بازسازی لیگامان متقاطع قدامی، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد امین پارسا
87- تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات مرکزی و تعادل کودکان اوتیسم،راهنمای پروژه کارشناسی ارشد، سروین سالار،
88- بررسی ارتباط نیمرخ ساختاری ناهنجاری های وضعیتی با آسیب های ورزشی دوندگان نخبه، راهنمای پروژه کارشناسی ارشد، علی محمد اسماعیلی
89- مقایسه سه برنامه تمرینی کششی، قدرتی و ترکیبی بر اصلاح پاسچر شانه گرد، مشاوره پروژه کارشناسی ارشد، الهام حاجی حسینی
90- تاثیر برنامه منتخب اصلاحی بر ثبات پاسچرال دینامیکی و برخی پارامترهای کینامتیک سیکل راه رفتن بیماران پارکینسونی در سطوح پایدار و ناپایدار، پریسا صداقتی(پردیس بین الملل دانشگاه تهران-کیش) استاد راهنما رساله دکتری
91- تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اصلاح زاویه والگوس و عملکرد بازیکنان بسکتبال دارای نقص دینامیکی والگوس زانو، هیمن محمدی(پردیس بین الملل دانشگاه تهران-کیش) استاد راهنما رساله دکتری

92- اثر تمرینات دیستال، پروکسیمال و ترکیبی بر تعادل پویا و اجرای عملکردی ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، حامد عباسی، دانشگاه تهران(پردیس بین الملل دانشگاه تهران-کیش) مشاور رساله دکتری

93- بررسی مقایسه نسبت قدرت عضلات موافق و مخالف مفصل شانه در گروه های مختلف ورزشکاران و غیر ورزشکاران، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد صفورا حیدری
94- بررسی مقایسه نسبت قدرت عضلات موافق و مخالف مفصل ران در گروه های مختلف ورزشکاران و غیر ورزشکاران، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد شیما سلیمانی

95- مطالعه مقایسه عملکرد اندام فوقانی و تعادل در رشته های مختلف ورزشی ، راهنمایی پروژه کارشناسی ارشد سعید نوری زاده
96- ارتباط ناهنجاری های ستون فقرات و عوامل سلامت روان در دانشجویان،راهنمای پروژه کارشناسی ارشد، صادق کریمی
97- تدوین نورم تعادل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان قزوین، مشاوره پروژه کارشناسی ارشد، زینت جوادی پور
 روش تحقیق(ارشد93)

اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی (ارشد)

حرکات اصلاحی پیشرفته( ارشد93)

فعالیت جسمانی و اختلالات حسی (دکتری 93)

سمینار در حرکات اصلاحی (ارشد93)

فعالیت جسمانی و فلج مغزی(دکتری93)

فعالیت جسمانی و ضایعات نخاعی(دکتری 93)

تدریس در کارگاهها:

1. كارگاه حركات اصلاحي و سنجش وضعيت بدني، تابستان 82، دانشگاه گيلان
2. دوره 120 ساعته تربيت مدرس حركات اصلاحي ويژه مدرسان سراسر كشور معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش، تابستان 82، اردبیل
3. ارزيابي پوسچر Postural Assesment، بهار 83، دانشگاه تهران
4. آسيب شناسي ورزشي، 82، دانشگاه گیلان
5. نرمش های خطرناک، زمستان 85، تبریز
6. آشنايی با ماساژ و تکنيک های آن، پائيز 85، دانشگاه گیلان
7. ارزیابی ناراستایی های قامت ، 1391 همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه شمال
8. دوره مربیگری حرکات اصلاحی بهمن 1392 دانشگاه فردوسی
9. کارگاه حرکات اصلاحی نهمین همایش سراسری پژشکی ورزشی 1392
10. مدری دوره مربیگری حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدین دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن ماه سال 1392
11. سخنران کلیدی پنل استعدا یابی با رویکرد بیومکانیک و فناوری ورزشی در سومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی 1392
12. مدرس کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در سال1392
13. مدرس کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در سال1392
14. مدرس دوره ماساژ ورزشی در هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در سال1392
15. سخنران کلیدی همایش ملی ورزش و سلامت سبزوار 1393
16. تشخیص ناهنجاری های جسمانی در دانش آموزان، هماییش ملی تربیت بدنی دانشگاه تبریز 1394
17. کارگاه حرکات اصلاحی برای مربیان و معلمان در بوشهر در سال1394
18. کارگاه حرکات اصلاحی برای مربیان ، معلمان و ورزشکاران دربندر عباس در سال1394
19. سخنران کلیدی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1394


 عضویت درهیئت تحریه نشریات


1- International journal of sport studies
2- نشریه طب ورزشی(حرکت)
3- پژوهش در توانبخشی ورزشی
4- پژوهش در علوم حرکتی جنبه های زیستی و فعالیت بدنی از سال1391

ثبت اختراع


1- گونیامتر ویژه ارزیابی صافی و گودی کف پا، حسین نظری شریف، حسن دانشمندی، صادق عباسیان.به شماره و تاریخ ثبت اختراع: 12/06/1393- 83738

فعاليت در امور اجرايي، كميسيون ها و شوراي رسمي و سايرخدمات

1- معاون مالی- اداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه گيلان 1370
2- معاون مالی- اداری دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان 1378
3- معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گيلان 1378
4- شورای پژوهشی دانشکده 1386
5- شورای پژوهشی دانشگاه 1382
6- عضو کميته هيات مميزه دانشکده تربيت بدنی 1381
7- عضو گروه حرکات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی پژوهشكده تربيت بدني از سال 1386
8- ناظر طرح های پژوهشی
9- عضو هيات علمی همايش¬های ملی و بين الملی تربيت بدنی
10- داور و عضو كميته علمي هفتمین همايش بین المللی ملي آسيب شناسي و حركات اصلاحي 1389
11- عضو هیئت رئیسه و داور مقالات ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی در آذر ماه سال 1390
12- عضو هیئت رئیسه و هیئت علمی هشتمین کنگره پزشکی ورزشی ایران در اردیبهشت 1391
13- داور نوزدهمین و بیست هفتمین دوره جایزه کتاب فصل در سال 1392 و 1390
14- داور کتاب ها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه های معتبر
15- داور نشريات پژوهشی و تخصصی داخلی ( حرکت، المپیک، پژوهش در علوم ورزشی، علوم حرکتی ...)
16- عضو هیئت تحریریه نشريات پژوهشی و تخصصی داخلی ( طب ورزشی دانشگاه تهران، طب ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، مطالعات علوم ورزشی ، نشریه علمی-پژوهشی توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی همدان، ...)
17- مدیر گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 1393
18- عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی علوم ورزشی گروه علوم اجتماعی، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از سال 1394
19- تاسیس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران در سال1393
20- رئیس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران از سال1394
21- داور و هیئت رئیسه کنگره ملی ملی تخصصی علوم ورزشی، نیاز نسل فردا در آذر ماه 1393 در دانشگاه تهران
22- عضو کمیته علمی پانزدهمین سمینار ستون فقرات در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در دی ماه سال 1393
23- چهره فرهیخته در پیشگیر و درمان بیماری های ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی از رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران
24- داور کتب، نشریات و طرح های پژوهشی دانشکده تربیت بدین و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
25- عضو هیئت علمی هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1393
26- عضو کمیته علمی دومین همایش و سومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
ترم دوم سال تحصیلی 94-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه روش تحقیق(ارشد93) پردیس بین المللی زبان تخصصی(ارشد93) پردیس بین الملل - - - -
یکشنبه اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی(ارشد93) - - حرکات اصلاحی پیشرفته( ارشد93) پردیس بین الملل - -
دوشنبه فعالیت جسمانی و اختلالات حسی (دکتری 93) - - سمینار در حرکات اصلاحی (ارشد93) - -
سه شنبه - - - فعالیت جسمانی و فلج مغزی(دکتری93) ورزش معلولین -
چهارشنبه فعالیت جسمانی و ضایعات نخاعی(دکتری 93) - - - - -
تماس با دکتر حسن دانشمندی
Daneshmandi_Ph@Yahoo.com, Danesh@guilan.ac.ir
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم