ابوالفضل درویزه
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: گروه طراحی جامدات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
ابوالفضل درویزه

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

گروه: گروه طراحی جامداتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


افتخارات علمی :

 1- استاد نمونه دانشگاه گیلان (1370)

2- مولف نمونه دانشگاه گیلان (1373)

3- استاد نمونه کشور، منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1373)

4- استاد نمونه دانشگاه گیلان (1381)

5- استاد برجسته مهندسی مکانیک کشور  منتخب Iranian Society of Mechanical Engineers

 

مسولیت های اجرایی :

1- رییس دانشکده فنی مهندسی (1369)

2- معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان (1374-1382)

3- عضو هیئت ممیزه دانشگاه گیلان (به عنوان نماینده وزیر محترم علوم برای بیش از 8 سال)

4- عضو هیئت امناء دانشگاه گیلان برای بیش از 4 سال

5- عضو هیئت امناء دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان (نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بیش از 4 سال متوالی)مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه سال دریافت مدرک
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت - ایران 1353
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه منچستر - انگلستان 1358
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک
دانشگاه منچستر - انگلستان
1362

 عنواین کتب تالیف شده :

1- آشنایی با فرآیند جوشکاری انفجاری فلزات (1363)

2- آشنایی با روش های  شکل دهی پودرهای فلزی (1370)

3- آشنایی با روش های شکل دهی الکترومغناطیسی فلزات (1370)

4- تحلیل تنش در مسائل با تقارن محوری (1372)

5- تحلیل بارگذاری پیچشی در میله های منشوری (1372)

6- مکانیک جامدات مهندسی جلد 1 (1375)

7- مکانیک جامدات مهندسی جلد 2 (1377)

8- مکانیک جامدات مهندسی جلد 3 (1378)

9- مکانیک ضربه جلد 1 ( دکتر محمود شاکری - پروفسور ابوالفضل درویزه )

10- مکانیک ضربه جلد 2 ( دکتر محمود شاکری - پروفسور ابوالفضل درویزه )

11- مکانیک ضربه جلد 3 ( پروفسور ابوالفضل درویزه - دکتر محمود شاکری )

12- آفرینش حیات جلد 1  (نقدی بر تئوری های منشا حیات)

13- آفرینش حیات جلد 2 (نقدی بر تئوری های تکامل ارگانیک)

14- آفرینش حیات جلد 3 (تحلیلی بر آثار تفکر تکامل بر حوزه های مختلف اندیشه)

15- تئوری پلاستیسیته جلد 1(1396)

16- نگرش مهندسی به سیستم های حیاتی (نقدی بر کتاب طرح بزرگ  Stephen Hawking) 

17- نقدی بر مبانی تفکر در اومانیسم (در دست چاپ)

 

  : Google Scholar Link

scholar.google.com/citations

------------------------------------------

: Researchgate Link

www.researchgate.net/profile/A_F_Darvizeh

------------------------------------------

 

 

RECENT JOURNAL PAPERS

1-
A F Darvizeh, N. Nariman-Zadeh, F. OLIAEI, “Genetic Algorithm and Singular Value Decomposition in the Design of Fuzzy Systems for the Modelling of Explosive Cutting Process”

2-
Mansour Darvizeh , A F Darvizeh, A. R. Shaterzadeh, Reza Ansari , “Thermal Buckling Analysis of Moderately Thick Composite Cylindrical Shells under Axisymmetric Thermal Loading” , Mech. & Aerospace Eng. J. Vol. 3, No. 2, September 2007

3-
T. Alp, A F Darvizeh, Salim, Al-Hassani, Preforming of Metal—Polymer Composites by Electrical Discharge Compaction of Powders, January 1988Powder Metallurgy 31(3):173-177

4-
C.B. Sharma, Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Free vibration response of multilayered Orthotropic fluid -firled circular cylindrical shells, March 1996Composite Structures 34(3):349-355

5-
Sharma, C.B, Darvizeh, M., Darvizeh, A., “Dynamic Radial Loading of Thin GRP Tubes” , Thin-Walled Structures, Vol. 26, No. 4, PP. 315-324, 1996.

6-
Sharma, C.B., Darvizeh, M., Darvizeh, A.,” Natural Frequency Response of Vertical Cantilever Composite Shells Containing Fluid”, Engi neering Structures, Vol. 20, No. 8, PP. 732-737, 1998.

7-
Sharma, C.B., Darvizeh, M., Darvizeh, A.,” Free Vibration Behaviour of Helically Wound Cylindrical Shells”, Composite Structures, Vol. 44, No. 1, PP. 55-62, 1999.

8-
Darvizeh, M., Darvizeh, A., "Buckling Analysis of Composite Plates Using Differential Quadrature Method (DQM)", Steel and Composite Structures, Vol. 2, No.2, PP. 99-112, 2002.

9-
Narimanzadeh,N., Darvizeh,A., ”Design of Fuzzy Systems for the Modeling of ExplosiveCuttingProcess of Plates Using Singular Value Decomposition”,IranianJournal of Science&Technology,Shiraz University,IRAN,2002.

10-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, M E Felezi, Hashem Babaei, “Polynomial modelling of explosive compaction process of metallic powders using GMDH-type neural networks and singular value decomposition”, October 2002Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 10(6):727

11-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, G.R. Ahmadzadeh, “Hybrid genetic design of GMDH-type neural networks using singular value decomposition for modelling and prediction of the explosive cutting process”, June 2003Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture 217(6):779-790

13-
Narimanzadeh, N., Darvizeh, A., Gharababaei, H., " Modeling and Prediction of Process Parameters in Explosive Welding of Plates Using GMDH – Type Neural Network and Singular Value Decomposition", Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 27, No. B3, PP. 551-562, 2003.

14-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, M. H. Dadfarmai, “Adaptive neurofuzzy inference systems networks design using hybrid genetic and singular value decomposition methods for modeling and prediction of the explosive cutting process”, September 2003Artificial intelligence for engineering design analysis and manufacturing 17(4):313-324

15-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, Mansour Darvizeh, Hashem Babaei, “Modelling of explosive cutting process of plates using GMDH-type neural network and singular value decomposition”, October 2003Systems Analysis Modelling Simulation 128(1-3):80-87

16-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh ,” Hybrid genetic learning of radial basis function networks (RBFNs) for the modeling of the explosive cutting process of plates” , December 2003Scientia Iranica 10(1):64-73

17-
Darvizeh. ,M. , Darvizeh, A., Ansari, R., Sharma, C. B., "Buckling Analysis of Generally Laminated Composite Plates (Generalized Differential Quadrature Rules Versus Rayleigh – Ritz Method)" Composite, Vol. 63, PP. 69-74, 2003.

18-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, M.H. Dadfarmai, “Design of ANFIS networks using hybrid genetic and SVD methods for the modelling of explosive cutting process”, November 2004, Journal of Materials Processing Technology 155(1):1415-1421

19-
Narimanzadeh, N., Darvizeh, A., Jamali, A., Moeini, A.,” Evolutionary design of generalized polynomial neural networks for modeling and prediction of explosive forming process” , Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, PP. 1561-1571, 2005.

20-
. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, Ali Jamali, “Pareto Optimization of Energy Absorption of Square Aluminium Columns Using Multi-Objective Genetic Algorithms”, June 2006Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture 220(2):213-224

21-
Darvizeh, M., Haftchenari, H., Darvizeh, A., Ansari, R., Sharma, C.B., ” The effect of boundary conditions on the dynamic stability of orthotropic cylinders using a modified exact analysis” , Composite Structures, Volume 74, Issue 4, PP. 495-502, 2006.

22-
Haftchenari, H., Darvizeh, M., Darvizeh, A., Ansari, R., Sharma, C.B., ” Dynamic analysis of composite cylindrical shells using differential Quadrature method (DQM)”, Composite Structures, Vol. 78, Issue 2, PP. 292-298, 2007.

23-
M. Darabi, M., Darvizeh, M. , Darvizeh, A., ”Non-linear analysis of dynamic stability for functionally graded cylindrical shells under periodic axial loading ”, Composite Structures, Vol. 83, Issue 2, PP. 201-211 , April 2008.

24-
Darvizeh, M., Darvizeh, A., Rajabi, H., Rezaei, A., “Free Vibration Analysis of Dragonfly Wing using Finite Element Method”, Int. J . Multiphysics, Vol. 3, No. 1, 2009.

25-
Alitavoli, M., A. Darvizeh, A., ”High rate electrical discharge compaction of pow ders under controlled oxidation”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, Issue 7, PP. 3542-3549, 1 April 2009.

26-
Jamali, A., Nariman-zadeh, N., Darvizeh, A., Masoumi, A., Hamrang, S., ” Multi-objective evolutionary optimization of polynomial neural networks for modelling and prediction of explosive cutting process”, Engineeri ng Applications of Artificial Intelligence, Vol. 22, Issues 4-5, PP. 676-687 , June 2009.

27-
H Gharababaei, A F Darvizeh, N. Nariman-Zadeh, “Investigation into the response of steel, copper, and aluminium plates subjected to blast loading”, January 2010Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture 1:1-16

28-
H Gharababaei, A F Darvizeh, “Analytical modelling for prediction of plastic deformation of steel circular plates subjected to blast loading”, January 2010ARCHIVE Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C Journal of Mechanical Engineering Science 1989-1996 (vols 203-210) 1:1-11

29-
Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, C.B. Sharma, “Thermal buckling analysis of functionally graded moderately thick plates using GDQ Rules”, January 2010

30-
Darvizeh, A., Darvizeh, M., Ansari, R., "The Effect of Radius Variations on Buckling of Fibrous Composite Structures Subjected to Different Types of Loading". Iranian Journal of Science and Technology, 2002.

31-
A F Darvizeh,Mansour Darvizeh, Reza Ansari, C.B. Sharma , “Comparative study of buckling behavior of generally laminated composite plates using GDQ Rules and Rayleigh-Ritz method”, January 2010

32-
Saeed Sahmani, A F Darvizeh,”WITHDRAWN: Computation of lower-bound buckling loads for tanks under wind pressure”, February 2010Thin-Walled Structures

33-
Hashem Babaei, A F Darvizeh, “Experimental and Analytical Investigation of Large Deformation of Thin Circular Plates Subjected to Localized and Uniform Impulsive Loading”, Apr 2010, Mechanics Based Design of Structures and Machines

34-
Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, A. R. Shaterzadeh, Reza Ansari, “Thermal Buckling of Spherical Shells with Cut-Out”, May 2010Journal of Thermal Stresses 33(5):441-458

35-
Khalkhali, A., Darvizeh, A., Masoumi, A., Nariman-Zadeh, N., Shiri, A., “Robust Design of S-Shaped Box Beams Subjected to Compressive Load”, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2010.

36-
Abolfazl Khalkhali, N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh , Abolfazl Masoumi, Bahram Notghi, “Reliability-based robust multi-objective crashworthiness optimisation of S-shaped box beams with parametric uncertainties”, August 2010International Journal of Crashworthiness 15(4):443-456

37-
Babaei, H., Darvizeh, A., “Analytical and experimental studies for deformat ion of circular plates subjected to blast loading”, Journa l of Mechanical Science and Technology, Vol. 24, Issue , PP. 1855-1864, 2010.

38-
Babaei, H., Nariman-zadeh, N., Darvizeh, A., “A Simple Modelling Method for Deflection of Circular Plates under Impulsive Loading using Dimensionless Analysis and Singular Value Decomposition”, Int. J. Mechanic s, Vol. 26, Issue 3, PP. 355-361, 2010.

39-
Zajkani, A., sefidi shirkoohi, H., Darvizeh, A., Darvizeh, M., Babaei, H., ‘’ Mathematical Modeling of Large-Amplitude Dynamic-Plastic Behavior of Circular Plates Subjected to Impulsive Loads’’ , Journal of Mechanics, Vol. 26, Issue 04, pp 533-546, December 2010.

40-
Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Active Control of Thermal Buckling of Shells of Revolution Using Piezoelectric Patches”, January 2011Journal of Thermal Stresses 34(1):75-93

42-
Rajabi, H., Moghadami, M., Darvizeh, A., “Investigation of Microstructure, Natural Frequencies and Vibration Modes of Dragonfly Wing”, Journal of Bionic Engineering, Vol. 8, Issue 2, PP. 16g-173, June 2011.

43-
K. Mohammadi, A F Darvizeh, “Dynamic Model of Compaction Process of Metallic Powders”, June 2011

44-
Ahmad Rezaei Mojdehi, Majid Alitavoli, A F Darvizeh, Hamed Rajabi, Hadi Larijani, “Modeling and Simulation of Spider"s Walking”, June 2011International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 6(2):83-96

45-
Ahmad Rezaei Mojdehi, A F Darvizeh, Ali Basti, “Application of Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method to Three Dimensional Elasto-Plastic Problems Based on Deformation Theory of Plasticity”, July 2011Computer Modeling in Engineering and Sciences 77(1):1-31

46-
Babaei, H., Darvizeh, A., “Investigation into the Response of fully clamped circular Steel, Copper, and Aluminium Plates Subjected to Shock Loading”, Int. J. Mechanics Based Design of Structure and Machines, Vol. 39, Issue 4, PP. 507-526, 2011.

47-
Naghavi, S.M., Darvizeh, A., Ansari, R., “Comparison of Welding Distortions be tween TIG and MIG Welding Technique in Pipes”, Applied Me chanics and Materials, Vols. 110-116, PP. 1741-1747, 2012.

48-
A. R. Shaterzadeh, Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Thermal Post-Buckling of Shells of Revolution”, Journal of Thermal Stresses

49-
Rezaei Mojdehi, A., Darvizeh, A., Basti, A., Rajabi, H., “Three dimensional static and dynamic analysis of thick functionally graded plates by the meshless local Petrov– Galerkin (MLPG) method”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 35, Issue 11, PP. 1168-1180, November 2011.

50-
Khalkhali, A., Masoumi, A., Darvizeh, A., Jafari, M., Shiri, A., “Experimental and Numerical Investigation into the Quasi-Static Crushing Behaviour of the S-Shape Square Tubes”, Journal of Mechanics, Vol. 27, Issue 4, PP. 585-596, December 2011.

51-
Hashem Babaei, A F Darvizeh,”Analytical study of plastic deformation of clamped circular plates subjected to impulsive loading”, April 2012Journal of Mechanics of Materials and Structures 7(4):309-322

52-
Ahmad Rezaei Mojdehi, A F Darvizeh, Ali Basti, “Nonlinear Dynamic Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method”, May 2012Computers, Materials and Continua 29(1):15-39

53-
Mohammadsaleh Malekinejad, Hashem Babaei, A F Darvizeh, “A Simple Model to Predict the Depth of Penetration Fluid Jet in Metal Plates by using Non-Dimensional Analysis and Cholesky Decomposition”, August 2012

54-
Faghih Shojaei, M., Mohammadi, V., Rajabi H., Darvizeh, A., “Experimental analysis and numerical modeling of mollusk shells as a three dimensional integrated volume’’, Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol. 16, PP. 38–54, 2012.
55-
Rajabi, H., Darvizeh, A., “Elasto-Plastic Analysis of Thick Cylinders Subjected to Internal Electro-Magnetic Loading’’, Journal of Mechanics, Vol. 3, PP. 423-430, September 2012.

56-
Elham Kazemi, Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, “An investigation of the buckling behavior of composite elliptical cylindrical shells with piezoelectric layers under axial compression”, October 2012Acta Mechanica 223(10)

57-
P.Ghalandari, Nima Amanifard, K. Javaherdeh, A F Darvizeh,“Numerical Simulation of Squeezed Flow of a Viscoplastic Material by a Three-step Smoothed Particle Hydrodynamics Method”, January 2013

58-
Alijani, A., Darvizeh, A., Darvizeh, M., Ansari, R., “Development of a Semi-analytical Nonlinear Finite Element Formulation for Cylindrical Shells”, Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2014, 228 (2).

59-
Ansari, R., Hosseini, K., Darvizeh, A., Daneshian, B., “A sixth-order compact finite difference method for non-classical vibration analysis of nanobeams including surface stress effects’’, Applied Mathematics and Computation, Vol. 219, Issue 10, PP. 4977-4991, January 2013.

60-
Zajkani, A., Darvizeh, M., Darvizeh, A., Ansari, R., “Incremental integrated modeling of dynamic viscoplastic responses of the annular sector plates exposed to shock wave loading”, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2014, 49 (2).

61-
Asghar Zajkani, A F Darvizeh, Mansour Darvizeh, “Analytical modelling of high-rate elasto-viscoplastic deformation of circular plates subjected to impulsive loads using pseudo-spectral collocation method”, February 2013The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 48(2):126-149

62-
Mohsen Rezaee Hajidehi, A F Darvizeh, Malek Mohammad Ranjbar, “Dynamic analysis of composite columns in Inelastic state”, Mar 2013

63-
A Alijani, M Darvizeh, A Darvizeh, R Ansari , Elasto-plastic pre- and post-buckling analysis of functionally graded beams under mechanical loading First Published September 12, 2013

64-
Pilafkan, R., Folkow, P.,Darvizeh, M., Darvizeh, A., “Three dimensional frequency analysis of bidirectional functionally graded thick cylindrical shells using a radial point interpolation method (RPIM)’’, European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 39, PP. 26-34, May–June 2013.

65-
Sahmani, S., Ansari, R., Gholami, R., Darvizeh. A., “Dynamic stability analysis of functionally graded higher-order shear deformable microshells based on the modified couple stress elasticity theory’’, Composites Part B: Engineering, Vol. 51, PP.44-53, August 2013.

66-
Rajabi, H., & Darvizeh, A., “Experimental investigations of the functional morphology of dragonfly wings”, Chinese Physics B, 2013, 22(8), 088702.


67-
Vahab Haghighat Namini, Nima Amanifard, A F Darvizeh, Katayoon Mohamadi, “Examining a modified algorithm of smoothed particle hydrodynamics for a high velocity perforation of an aluminum beam”, September 2013Meccanica 48(7)

68-
Darvizeh, A., Darvizeh, M., Ansari, R., Meshkinzar, M., “Effect of low density, low strength polyurethane foam on the energy absorption characteristics of circumferentially grooved thick-walled circular tubes”, Thin-walled structure, 2013, 71, 81-90.

69-
Rajabi, H., Darvizeh, A., Shafiei, A., Eshghi, Sh., Khaheshi,A., “Experimental and numerical investigations of Otala lactea’s shell I. Quasi-static analysis”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2014, 32, 8-16.

70-
R. GholamiA. Darvizeh, R. AnsariEmail, M. Hosseinzadeh , Size-dependent axial buckling analysis of functionally graded circular cylindrical microshells based on the modified strain gradient elasticity theory, Meccanica July 2014, Volume 49, Issue 7, pp 1679–1695

71-
H. Rajabia, A. Darvizeh, Investigation of the dynamic behavior of thick piezoelectric cylinders, Scientia Iranica, 2014, Vol. 21 Issue. 3, PP: 587-599

72-
N. TavassoliEmailو A. DarvizehM. DarvizehS. A. R. SabetH. Ganjgahi, The effect of different boundary conditions on crushing behavior of hat-shaped polymer composite energy absorber, Iranian Polymer Journal, July 2014, Volume 23, Issue 7, pp 495–504

73-
Asghar Zajkani, A F Darvizeh, Mansour Darvizeh, “A computational investigation for propagation of elasto-viscoplastic zones in the shock loaded circular plates”, September 2014Engineering Computations 31(7):1401-1443

74-
A. Darvizeh, M. Darvizeh , R. Ansari ,A. Meshkinzar, Analytical and experimental investigations into the controlled energy absorption characteristics of thick-walled tubes with circumferential grooves, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 28

75-
R. Gholami, R. Ansari, A. Darvizeh, S. Sahmani, Axial Buckling and Dynamic Stability of Functionally Graded Microshells Based on the Modified Couple Stress Theory, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2014, Vol.15, Issue. 4, 24 pages

76-
H. Rajabi, Darvizeh A., Shafiei A., Taylor D., Dirks J.-H, “Numerical investigation of insect wing fracture behavior”, Journal of Biomechanics, Volume 48, Issue 1, 2015, Pages 89-94,

77-
Hashem Babaei, A F Darvizeh, Majid Alitavoli, Tohid Mirzababaie Mostofi, “Experimental and Analytical Investigation into Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Hydrodynamic Loading”, January 2015

78-
M. Darvizeh1; A. Darvizeh1; R. Ansari2; A. Alijani, Pre- and post-buckling analysis of functionally graded beams subjected to statically mechanical and thermal loads , Volume 22, Issue 3, June 2015, Page 778-791

79-
H Rajabi, N Ghoroubi , A Darvizeh , J-H Dirks , E Appel1 and S N Gorb, A comparative study of the effects of vein-joints on the mechanical behaviour of insect wings: I. Single joints, Bioinspiration & Biomimetics, Volume 10, Number 5

80-
Hashem Babaei, Tohid Mirzababaie Mostofi, A F Darvizeh, Majid Alitavoli, “Experimental and Numerical Investigation of Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Blast Loading”, Aug 2015

81-
Habib ramezannejad Azarboni, Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Nonlinear dynamic buckling of imperfect rectangular plates with different boundary conditions subjected to various pulse functions using the Galerkin method, Thin-Walled Structures, Volume 94, 2015, Pages 577-584,

82-
A. Alijani, M. Darvizeh, A. Darvizeh, R. Ansari,, “On nonlinear thermal buckling analysis of cylindrical shells”, Thin-Walled Structures, Volume 95, 2015, Pages 170-182,

83-
Eshghi, Sh; Rajabi, H; Darvizeh, A; Nooraeefar, V; Shafiei, A, A simple method for geometric modelling of biological structures using image processing technique, Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical Engineering

84-
Hashem Babaei, Tohid Mirzababaie Mostofi, A F Darvizeh, Majid Alitavoli, Sahar Rasouli, Pouria Niknejad , “Experimental Investigation and Numerical Simulation of Rectangular Steel Plates Free Forming Using Gases Mixture Detonation”, January 2016

85-
R. Gholami, A. Darvizeh, R. Ansari, F. Sadeghi, Vibration and buckling of first-order shear deformable circular cylindrical micro-/nano-shells based on Mindlin"s strain gradient elasticity theory European Journal of Mechanics A/Solids, 2016 Vol. 58 PP: 76-88

86-
Hamed Rajabi, Ali Shafiei, A F Darvizeh, Jan-Henning Dirks, Esther Appel, Stanislav Gorb, ”Effect of microstructure on the mechanical and damping behaviour of dragonfly wing veins”February 2016, Royal Society Open Science 3(2):160006

87-
Hamed Rajabi, Nima Ghoroubi, A F Darvizeh, Esther Appel, Stanislav Gorb, “Effects of multiple vein microjoints on the mechanical behaviour of dragonfly wings: Numerical modelling”, March 2016, Royal Society Open Science 3(3):150610

88-
Ramezannezhad Azarboni, H., Darvizeh, A., Darvizeh, M. Analysis of cavitation time effect on elastoplastic response of underwater rectangular plate subjected to impulsive loading, Meccanica (2017) 52: 317.

89-
Shahab Eshghi Sahraei, Hamed Rajabi, A F Darvizeh, Vahid Nouraeefar, Majid Alitavoli, Hashem Babaei, “Simple finite element modeling of planar composite structures using digital image processing technique in Matlab”, March 2016

90-
Sina Gohari Rad, Majid Alitavoli, Asghar Zajkani, A F Darvizeh, “On the Dependency of Ductile Damage Evolution to Stress State with Shock Loading Pre-Mechanical Working in 7075-T6 Aluminum Alloy, May 2016, International Journal of Applied Mechanics 8(4)

91-
Habib ramezannejad Azarboni, Mansour Darvizeh, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Dynamic buckling of an imperfect elastoplastic beam subjected to impulsive load using transport equations”, June 2016, Applied Mathematical Modelling 40(21-22)

92-
Reza Ansari, Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, A F Darvizeh, “On Elastic Modulus and Biaxial Initial Yield Surface of Carbon Nanotube-Reinforced Aluminum Nanocomposites”, July 2016, Mechanics of Materials 101

93-
Hashem Babaei, Tohid Mirzababaie Mostofi, Majid Alitavoli, A F Darvizeh, “Empirical Modelling for Prediction of Large Deformation of Clamped Circular Plates in Gas Detonation Forming Process”, July 2016,Experimental Techniques 40(6):1485–1494

94-
H. Rajabi , N. Ghoroubi, M. Malaki, A. Darvizeh, S. N. Gorb, Basal Complex and Basal Venation of Odonata Wings: Structural Diversity and Potential Role in the Wing Deformation, Published: August 11, 2016https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160610

95-
Reza Ansari, Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, A F Darvizeh, “Coefficients of thermal expansion of carbon nanotube-reinforced polyimide nanocomposites: A micromechanical analysis”, August 2016, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part L Journal of Materials Design and Applications

96-
H. Ramezannezhad Azarboni, M. Darvizeh, A. Darvizeh, R. Ansari, Effect of forcing frequency on nonlinear dynamic pulse buckling of imperfect rectangular plates with different boundary conditions, Thin-Walled Structures, Volume 107, 2016, Pages 57-65,

97-
R. Rajabiehfard, A. Darvizeh, M. Darvizeh, R. Ansari, M. Alitavoli, H. Sadeghi, “Theoretical and experimental analysis of elastic–plastic cylindrical shells under two types of axial impacts”, Thin-Walled Structures, Volume 107, 2016, Pages 315-326,

98-
R. Rajabiehfard, A. Darvizeh, M. Alitavoli, H. SadeghiN. ,Noorzadeh E. Maghdouri, Experimental and numerical investigation of dynamic plastic behavior of tube with different thickness distribution under axial impact, Thin–Walled Structures, 2016 Vol. 109 PP: 174-184

99-
Reza Rajabiehfard, A F Darvizeh, Majid Alitavoli, Majid Alitavoli, Naser Noorzadeh, Hamed Sadeghi, Majid Moghaddam “An investigation into the behavior of cylindrical shells with different thickness distributions under axial quasi static and impact loadings”, October 2016

100-
H. Rajabi, M. Rezasefat, A. Darvizeh, J.-H. Dirks, Sh. Eshghi, A. Shafiei, T. Mirzababaie MostofiS. N. GorbA , comparative study of the effects of constructional elements on the mechanical behaviour of dragonfly wings ,Applied Physics A January 2016, 122:19

101-
H. Rajabi, A. Shafei, A. Darvizeh, S. N. Gorb, “Resilin microjoints: a smart design strategy to avoid failure in dragonfly wings”, Sci Rep, 2016, Vol.6

102-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Evaluation of impact strength of composites and fiber metal laminates hybridized with nanoclay after exposure to high temperature thermal shock”, January 2017

103-
Moslem Najafi, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Experimental Study of the Influence of Mixing Method of Nanoclay on Mechanical Properties of Polymer Composites and Fiber Metal Laminates”, January 2017
Project: Advanced nanostructures

104-
A F Darvizeh, Ata Meshkinzar, Majid Alitavoli, Reza Rajabiehfard, “Low velocity impact of empty and foam filled circumferentially grooved thick-walled circular tubes”, January 2017Thin Walled Structures 110

105-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Micromechanical modeling of thermal expansion coefficients for unidirectional glass fiber-reinforced polyimide composites containing silica nanoparticles” , February 2017, Composites Part A Applied Science and Manufacturing 96

106-
M Haghgoo, Reza Ansari, Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, A F Darvizeh, “Elastoplastic behavior of the metal matrix nanocomposites containing carbon nanotubes: A micromechanics-based analysis” May 2017,Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part L Journal of Materials Design and Applications

107-
Raheb Gholami, A F Darvizeh, Reza Ansari, Talieh Pourashraf, “Analytical Treatment of the Size-Dependent Nonlinear Postbuckling of Functionally Graded Circular Cylindrical Micro-/Nano-Shells”, May 2017, Iranian Journal of Science and Technology: Transactions of Mechanical Engineering 42(2):1-13

108-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “A new micromechanics approach for predicting the elastic response of polymer nanocomposites reinforced with randomly oriented and distributed wavy carbon nanotubes”, Jun 2017Journal of Composite Materials

109-
Hamed Rajabi, Mohsen Jafarpour, A F Darvizeh, Jan-Henning Dirks, Stanislav Gorb, “Stiffness distribution in insect cuticle: A continuous or a discontinuous profile?,” Jul 2017Journal of The Royal Society Interface

110-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Micromechanics-Based Thermoelastic Analysis of Polyimide Nanocomposites Containing 3D Randomly Oriented Carbon Nanotubes”, Sep 2017Iranian Journal of Science and Technology: Transactions of Mechanical Engineering

111-
A. Arjangay, A F Darvizeh, M. Yarmohammd Tooski, Reza Ansari, “An experimental and numerical investigation on low velocity impact response of a composite structure inspired by dragonfly wing configuration”, Oct 2017Composite Structures

112-
Farzan Samadani, Peyman Moradweysi, Reza Ansari, Kamyar Hosseini, A F Darvizeh, “Application of Homotopy Analysis Method for the Pull-In and Nonlinear Vibration Analysis of Nanobeams Using a Nonlocal Euler–Bernoulli Beam Model”, Oct 2017Zeitschrift fur Naturforschung a

113-
Moslem Najafi, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Environmental Effects on Mechanical Properties of Glass/Epoxy and Fiber Metal Laminates, Part I: Hygrothermal Aging”, Nov 2017Advanced Composite Materials

114-
Moslem Najafi, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Environmental effects on mechanical properties of glass/epoxy and fiber metal laminates, Part II: Isothermal aging”, Nov 2017Advanced Composite Materials

115-
S.M. Mirfalah Nasiri, Ali Basti, R. Hashemi, A F Darvizeh, “Effects of normal and through-thickness shear stresses on the forming limit curves of AA3104-H19 using advanced yield criteria”, Jan 2018International Journal of Mechanical Sciences

116-
Azadeh Arjangpay, A F Darvizeh, Mehdi Yarmohammad Tooski, Reza Ansari, “An experimental and numerical investigation on low velocity impact response of a composite structure inspired by dragonfly wing configuration”, Jan 2018Composite Structures

117-
Moslem Najafi, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Effect of Different Environmental Conditions on Impact Properties of FMLs Hybridized with Nanoclay”, Feb 2018

118-
Ali Alijani, M. Mastan Abadi, A F Darvizeh, M. Kh. Abadi, “Theoretical approaches for bending analysis of founded Euler–Bernoulli cracked beams”, Article”, Feb 2018Archive of Applied Mechanics
119-
A F Darvizeh, Moslem Najafi, Reza Eslami Farsani, S. M. Reza Khalili, “A Fuzzy Logic Approach for Predicting Effect of Thermal Aging on Surface Hardness of Carbon Fiber Reinforced Composites”, Feb 2018

120-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, Mohammad Javad Mahmoodi, A F Darvizeh, A. Hajati-Modaraei “A comprehensive study on thermal conductivities of wavy carbon nanotube-reinforced cementitious nanocomposites”, Mar 2018Cement and Concrete Composites

121-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Thermal expanding behavior of carbon nanotube-shape memory polymer nanocomposites”, Mar 2018Mechanics of Advanced Materials and Structures

122-
Majid Alitavoli, A F Darvizeh, Majid Moghaddam, Payam Parghou, Reza Rajabiehfard, “Numerical modeling based on coupled Eulerian-Lagrangian approach and experimental investigation of water jet spot welding process”, Mar 2018Thin-Walled Structures

123-
R. Rajabiehfard, A F Darvizeh, Majid Alitavoli, Reza Ansari, E. Maghdouri, “Experimental, numerical and analytical investigations into the internal inversion of mild steel tubes under high velocity axial impact using a die”, Apr 2018Thin-Walled Structures

124-
Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, Mohammad Javad Mahmoodi, A F Darvizeh, “Effect of nanoparticle aggregation on the creep behavior of polymer nanocomposites” Apr 2018, Composites Science and Technology


125-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Effect of salt water conditioning on novel fiber metal laminates for marine applications”, Apr 2018, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part L Journal of Materials Design and Applications


126-
Majid Moghaddam, Rooholamin Darvizeh, Keith Davey, A F Darvizeh, “Scaling of the Powder Compaction Process”, May 2018International Journal of Solids and Structures

127-
Mohammad-Kazem Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Multi-stage micromechanical modeling of effective elastic properties of carbon fiber/carbon nanotube-reinforced polymer hybrid composites”, May 2018Mechanics of Advanced Materials and Structures

128-
A F Darvizeh, Majid Alitavoli, Nasir Namazi, “An investigation into the parameters affecting the breakdown voltage and inter-particle bonding in the electrical discharge compaction of metal powders”, Jun 2018Advanced Powder Technology

129-
Hamed Rajabi, Ali Shafiei, A F Darvizeh, Stanislav Gorb, Volker Dürr, Jan-Henning Dirks, “Both stiff and compliant: Morphological and biomechanical adaptations of stick insect antennae for tactile exploration”, Jul 2018Journal of The Royal Society Interface

130-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Characterization of moisture effects on novel agglomerated cork core sandwich composites with fiber metal laminate facesheets”, Jul 2018Journal of Sandwich Structures and Materials

131-
Mohammad Javad Mahmoodi, Mohammad K Hassanzadeh-Aghdam, Reza Ansari, A F Darvizeh, “Damage analysis of unidirectional Ti hybrid nanocomposites containing nanoparticles”, Aug 2018, Journal of Alloys and Compounds

132-
A simple, high-resolution, non-destructive method for determining the spatial gradient of the elastic modulus of insect cuticle” ,Aug 2018Journal of The Royal Society Interface
Shahab Eshghi Sahraei, Mohsen Jafarpour, A F Darvizeh, Stanislav Gorb, Hamed Rajabi

 

------------------------------------------

 RECENT CONFERENCE PAPERS

 

1-
N. Nariman-Zadeh, A F Darvizeh, G.R. Ahmadzadeh, “Modelling of Explosive Welding Process using GMDH-type Neural Networks and Genetic Algorithms”, Jan 2003

2-
The effects of piezoeletric on buckling behavior of composite cylinders”, Jul 2005WSEAS Transactions on Information Science and Applications
Mansour Darvizeh, H. Haftchenari, A F Darvizeh, Reza Ansari, Ali Alijani

3-
Ahmad Rezaei Mojdehi, Majid Alitavoli, A F Darvizeh, “Kinematic Simulation of Spider"s Walking by Image Processing”, Jun 2009

4-
Naser Tavassoli, Bahram Notghi, A F Darvizeh, Mansour Darvizeh, “Multi-Objective Crashworthiness Optimization of Composite Hat-Shape Energy Absorber Using GMDH-Type Neural Networks and Genetic Algorithms”, Jan 2010
5-
A F Darvizeh, Hamed Rajabi, “Prediction of the plastic deformation of circular cylindrical shells” May 2011

6-
Daryadel, S., Rajabi, H., Darvizeh, A., “Experimental and numerical investigations on quail eggshells composite structure”, The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3), Tehran-Iran, 18-19 December 2012.

7-
Sahar Sharifi, A F Darvizeh, Hamed Rajabi, Ayoub Shahnazari, “Experimental and numerical studies in composite micro structure of Otala lactea"s shell”, Dec 2012

8-
“Simulation of fatigue crack propagation in insect cuticle” Dec 2014
Hamed Rajabi, Pedram Bazargan, Ahmad Ali Pourbabaee , A F Darvizeh, Ali Shafiei, Shahab Eshghi Sahraei

9-
Moslem Najafi, Reza Ansari, A F Darvizeh, “The Effect of Isothermal and Hygrothermal Ageing on Mechanical Properties of Glass/Epoxy Composites and Fiber Metal Laminates”, Feb 2016

10-
Azadeh Arjangpay, A F Darvizeh, “Numerical investigation of mechanical characteristics of dragonfly wing vein under various loadings”, Jul 2016

11-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Experimental Study on Creep Behavior of GLARE Fiber Metal Laminates at High Temperatures/In Persian”Sep 2016

12-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Experimental investigation and numerical analysis of axial buckling in fiber metal laminates (FMLs)/In Persian”, Sep 2016

13-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Experimental Characterization of Isothermally Aged Glass Fiber-Epoxy Composites” ,Sep 2016

14-
Hamid Parsapour, Reza Ansari, A F Darvizeh, F.Zerafatangiz, “Investigating the influence of silica nanoparticles on the mechanical properties and yield stress of polymer nanocomposites”, Sep 2017

15-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, Experimental Study on Mechanical Behavior of Liquid Nitrogen Conditioned Fiber Metal Laminates as Potential Cryogenic Materials”, Feb 2018

16-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, Durability Characteristics of Novel Fiber Metal Laminates for Marine Applications in Moist and Salty Environments”, Feb 2018

17-
Moslem Najafi, A F Darvizeh, Reza Ansari, “Mechanical Properties of Balsa Cored Sandwich Structures with Glass/Epoxy and Fiber Metal Laminate Skins: A Comparative Study”, Feb 2018

 

 

 

 

------------------------------------------

 مقالات فارسی

1- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور." تراکم و شکل دهى پودرها با اعمال بار دينامىکى و تخليه انرژى الکتريکى" مجموعه مقالات سومين کنفرانس سالانه مهندسى مکانيک ايران ,27-25 ارديبهشت 74, دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

 

2- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.شارما."بررسى رفتارهاى ديناميکى استوانه هاى مرکب شامل سيال با شرايط حدى مختلف " مجموعه مقالات سومين کنفرانس سالانه مهندسى مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران 27-25 ارديبهشت 74 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

 

3- - درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور." بررسى تحليلى و تجربى فرآيند جوشکارى ضربه اى با جت آب" مجموعه مقالات سومين کنفرانس مهندسى ساخت وتوليد 27-26 آذر 75 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

 

4- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور." بررسى تحليلى و تجربى فرآيند تشکيل کامپوزيتهاى شامل لايه هاى متعدد فلزى تحت بار انفجارى " مجموعه مقالات سومين کنفرانس مهندسى ساخت وتوليد 27-26 آذر 75 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

 

5-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.زرکش/مهران." محاسبه کرنش محيطى در حلقه ها بر اثر بار انفجارى" مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 30-28 ارديبهشت 77 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

 

6- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.فرهت نيا/فاطمه."تحليل پايدارى در پوسته هاى استوانه اى شکل مرکب چند لايه غير ايزوتروپيک " مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 30-28 ارديبهشت 77 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

 

7- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور." تراکم و شکل دهى پودرها به روش DEDC "مجموعه مقالات سومين کنگره ساليانه انجمن متالورژى ايران 28-26 مهر 78 دانشگاه صنعتى اصفهان , اصفهان ,ايران.

 

8- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور." ساخت فيلترهاى فلزى به روش EDC مجموعه مقالات سومين کنگره ساليانه انجمن متالورژى ايران 28-26 مهر 78 دانشگاه صنعتى اصفهان , اصفهان ,ايران.

 

9-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.موسوى/على." حل دقيق معادلات حرکت استوانه کامپوزيتى جدار نازک تحت بار شعاعى الکترومغناطيسى ", مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين المللى رياضيات کاربردى 4-6 آبان 79 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

 

10-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.ملک زاده فرد/کرامت"آناليز استاتيکى و ديناميکى ورق چند لايه مرکب به روش تحليلى در حالت ورق چهارگوش با دو لبه مجاور گيردار و دو لبه مجاور ديگر روى تکيه گاه ساده ", مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين المللى رياضيات کاربردى 4-6 آبان 79 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

 

11- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.موسوى/سيدمحمود." کمانش ورقهاى کامپوزيتى به روش عددىD.Q.M  " , مجموعه مقالات کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 6 8 خرداد 80, دانشگاه گيلان , رشت , ايران.

 

12-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.داغبندان/الهيار.صفار/عليرضا."تحليل ديناميكي مخازن چند لايه مركب شامل سيال با ارتفاع متغيير"مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 82 ,دانشگاه فردوسي مشهد,مشهد,ايران.

 

13-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.بيات/حميد."تاثير نوع مش بندي در روش حل عددي مربع سازي ديفرانسيلي(Differential Quadrature Method)"مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

 

14-عرب تربتي/حميدرضا.درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل."بررسي اثرات ضخامت ورق و سرعت پرتابه در برخوردسرعت آهسته گلوله كروي روي ورق مركب لايه اي"مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

 

15-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.بيات/حميد."بررسي كمانش در پوسته هاي كامپوزيتي جدار نازك به روش عددي مربع سازي مشتق (Differential Quadrature Method)"مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

 

16-درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل. هفت چنارى /حسين. انصارى/رضا."تحليل كمانش پوسته هاى استوانه اى مركب تحت بارگذاريهاى مختلف"مجموعه مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 84 ,دانشگاه صنعتى اصفهان,اصفهان,ايران

 

17-درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل. امانى فرد/نيما. انصارى/رضا. ناركى/امين."تحليل استوانه هاى کامپوزيتى چند لايه تحت فشار الكترومغناتيسى"مجموعه مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 84 ,دانشگاه صنعتى اصفهان,اصفهان,ايران

 

18-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.شاطرزاده/عليرضا.انصاري/رضا."تحليل  استاتيكي و ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت به كمك روش اجزائ محدود نيمه تحليلي"مجموعه مقالات نخستين همايش تخصصي سازه هاي هوافضايي و سيستمهاي جدايش آذر 85 ,سازمان صنايع هوافضا,ايران

 

 19-درويزه/منصور.زاجكاني/اصغر.سفيدي شيركوهي/حميدرضا.درويزه/ابوالفضل.پيل افكن/رضا."مدلسازي رياضي فرايند تغيير شكل صفحات دايره اي گيردار تحت بار گذاري انفجاري"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران

 

20-درويزه/منصور.رحماني رضاييه/آرش.درويزه/ابوالفضل."محاسبه ميزان انرژي كرنشي رها شده براي ترك بين فيبر و ماتريس در يك سازه كامپوزيتي به كمك آناليز تنش"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران

 

21-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.انصاري/رضا.رجبيه فرد/رضا."كاهش ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي FGM هوشمند با استفاده از لاىه هاى مگنتواسترىکتىو"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران

 

22-درويزه/منصور.پىل افکن/رضا.دروىزه/ابوالفضل.انصارى/رضا."تحلىل فرکانس هاى طبىعى پوسته هاى کروى هوشمند"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران

 

 

 

  مکانیک ضربه 1 - (کارشناسی ارشد)1-(96-97)
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مکانیک ضربه مکانیک ضربه - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -
تماس با ابوالفضل درویزه
adarvizeh@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم