فرهاد درستکار
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه ریاضی محض
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرهاد درستکار

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه ریاضی محضبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارشناسي :رياضي از دانشگاه بيرجند

كارشناسي ارشد: رياضي محض از دانشگاه علم و صنعت ايران

دکترا: ریاضی محض گرایش جبر از دانشگاه گیلان1) H. Ansari-Toroghy and  F. Dorostkar, On The Integral Closure of Ideals, Honam Math. J. , 29(2007), No. 4,
653-666.
2) H. Ansari-Toroghy and  F. Dorostkar, Relative Flatness And Asymptotic Behavior, Southeast Asian Bull. of Math.,
32(2008), 35-47.
3) H. Ansari-Toroghy and  F. Dorostkar, Δ - Closures of Ideals With Respect to Modules, Honam Math. J. , 30(2008),
No. 1, 101-113.
4) H. Ansari-Toroghy and  F. Dorostkar, Some Remarks on Relative Projectivity, Far East J. of  Math. Scie. , (3)28
(2008), 643-655. 

5) H. Ansari-Toroghy and F. Dorostkar, Tight Closure Of Ideals Relative To Modules, Honam Math. J., (4)32, (2010), 675-687.

 

 
 1) جبرهمولوژیک
 2) مبانی جبر
3) ریاضی عمومی 2
4) مبانی علوم ریاضی 
 


92-91
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه -جبر همولوژی مبانی علوم ریاضی گ1 -مبانی علوم ریاضی گ2 - - -
یکشنبه -راهنمایی دانشجوی ارشد جلسه گروه -مبانی جبر گ1 -مبانی جبر گ2 - -مبانی ماتریس ها و جبر خطی گ2
دوشنبه راهنمایی دانشجوی ارشد -جبر همولوژی -مبانی علوم ریاضی گ1و گ2 شناور -مبانی ماتریس ها و جبرخطی گ 2 شناور - -
سه شنبه -رفع اشکال -رفع اشکال -مبانی جبر گ1و گ2 شناور - - -
چهارشنبه مطالعه -راهنمایی دانشجوی ارشد -مطالعه -مطالعه - -


جبر جابجایی
science direct
تماس با فرهاد درستکار
dorostkar@guilan.ac.ir
دانشگاه گيلان دانشكده علوم ریاضی گروه رياضي محض
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم