محمد دوستار
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد دوستار

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

نام و نام خانوادگی : محمد دوستار
سال تولد : 1350
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان-دانشیار
آدرس ایمیل: M_dostar@yahoo.com
 
کارشناسی : مدیریت دولتی -  دانشگاه گیلان رشت    -    رتبه اول
کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی- گرايش مدیریت سیستم های اطلاعاتی  دانشگاه تهران
     

 دکتری  تخصصي مدیریت  با گرايش رفتار سازمانی - دانشكاه تربیت مدرس   -رتبه اول
  


سوابق اجرایی

عضو شورای سیاست گذاری برنامه و بودجه وتشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1394
• مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه گیلان 1393
• دبیر هماهنگی کمیته طرح و برنامه دانشگاههای شمال و شمال شرق کشور 1393
• دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گیلان1393
• رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان 1393-1391
• مدیر گروه مدیریت پردیس دانشگاه گیلان 1393-1390
• مدیر گروه مدیریت دانشگاه گیلان 1391-1390
• نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهها و موسسات غیر انتفاعی استان گیلان 1392-1390
• عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی اساتید دانشگاه گیلان 1391
• عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی –غیر انتفاعی شهریار 1391
• عضو کار گروه سبک زندگی اسلامی دانشگاه گیلان 1391
• رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان 1385-1390
• رییس دانشگاه پیام نور مرکز رشت 85
• رییس دانشگاه پیام نور مرکز آستارا 82 -85
• عضو کار گروه آمایش آموزش عالی استان گیلان 1389
• عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای گیلان 1388
• عضو شورای آموزش از راه دور استان گیلان 90-1386
• رییس شورای پژوهشی دانشگاه جامع پیام نور استان گیلان 90-1385
• عضو شورای اموزشی دانشگاه پیام نور منطقه یک (استانهای گیلان ، قروین ،زنجان و اردبیل)
• عضو شورای پژوهشی و اتاق فکر صدا و سیمای استان گیلان
• عضو شورای پژوهشی آموزش و پرورش استان گیلان92-88
• عضو شورای پژوهشی اداره کل بازرگانی استان اردبیل
• عضو شورای پژوهشی اداره کل تعاون استان گیلان

تدوین و تألیف کتاب

دوستار ، محمد  بابایی، مرجان(1394)توانمند سازی منابع انسانی : انتشارات دانشگاه گیلان
دوستار، محمد و اکبری، محسن (1392). نگارش تحقیق علمی( طرح تحقیق، پایان نامه، مقاله و جلسه دفاعیه) . نشر: دهسرا.
دوستار، محمد (1390). مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت. اتشارات: دانشگاه گیلان.
دوستار، محمد (1388). مجموعه مقالات جشنواره نوآوری علمی و شکوفایی فرهنگی. نشر: دانشگاه پیام نور.
دوستار، محمد و ستاری اردبیلی، فرزاد (1386). چگونه یک رهبر بزرگ باشیم؟.
تهران، نشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،وابسته به وزارت نیرو.(ترجمه)
دوستار، محمد (1383). آمار ، مفاهیم و کاربردهای آن در مدیریت. تهران ،نشر: راد نو اندیش .
دوستار، محمد. ویراستاری علمی کتاب بایسته های تصمیم گیری مدیران. نشر: دانشگاه گیلان.

 


 


داوری مقالات علمی پژوهشی
•بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی مورد مطالعه: کارکنان شاغل در حوزه انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد، 1393.
• تاثیر ابعاد کار راهه باتوجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی، 1392.

مقالات چاپ شده در مجلات:
مقالات علمی پژوهشی (داخلی و خارجی)


دوستار محمد؛ ممبینی، یعقوب. (1394). مدیریت تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی. فصلنامه راهبرد اقتصادی. گواهی پذیرش.
•دوستار محمد؛ ممبینی، یعقوب. (1393). مؤلفه ها و کارکرد های هوش سیاسی،دو فصلنامه دانش سیاسی ،سال 20 شماره 19صص 65-83
• اسماعیل پور، رضا ؛دوستار ، محمد؛ سلطانی، شیما. (1393). نفش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های مواد غذایی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مدیریت بازر گانی سال 6 شماره 4 .
دوستار، محمد؛ علی ولیپور، رضا؛ اسماعیل پور، مجتبی؛ محمودی،.(1393). بررسی اثرات کیفیت خدمات ICT روستایی بر رضایتمتدی (مطالعه موردی : دفاتر ICT روستایی گیلان ). فصلنامه مدیریت فن آوری اطلاعات. سال 6، شماره 2، صص 209-228.
•دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد؛ حسینی، هانیه. (1393). تبیین روابط بین سکوت سازمانی ،عدالت سازمانی وتعهد سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان. فصلنامه مدیریت فردا. سال 13، شماره 40، صص 36-19.
• دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد؛ حسینی، هانیه. (1393). بررسی سکوت و آوای سازمانی و رابطه آنها با رهبری اخلاقی و عملکرد کارکنان. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی. گواهی پذیرش.
• دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد؛ حسینی، هانیه. (1393). تبیین روابط بین سکوت سازمانی ،عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان. مدیریت فردا. سال 13، شماره 40.
دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد. (1392). عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال 18 شماره 3،
• نوع پسند، سيد محمد؛ دوستار، محمد؛ مهرآزاد صابر، نصرت اله. (2013). بررسی تاثیر ویژگیهای شغلی بر بهروری کارکنان بانک تجارت استان گیلان. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. سال4 شماره 19
• نوع پسند، سيد محمد؛ دوستار، محمد؛ بهرنگ، نیما. (2013). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences .سال 6شماره11
• دوستار، محمد؛ نوع پسند، سيد محمد؛ پورقربان، زهرا. (2013). رابطه مابین سبک رهبری و تعهد سازمانی بر فراموشی سازمانی. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. سال 23 شماره 3
• مرادی، محمود؛ دوستار، محمد؛ قادری فر، اسماعیل؛ زنجانی، بهناز. (1392). شناسايی و اولويت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری. سیاست علم و فناوری. سال 6 شماره1 .
• دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، رضا. (1392). عدالت سازمانی و تأثیرات آن بر آوا و عملکرد کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول). سال22، شماره 72، صص 143-163.

دوستار، محمد؛ فروغی، نفیسه؛ نوروزی، خلیل؛ جوادی، مجتبی. (1392). راهبرد جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان. سال 1، شماره 4، صص 1-20.
• رمضانپور، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ فتوحی، حمید رضا. (1392). ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکت های هواپیمایی در پرواز های داخلی. فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل. سال 10، شماره4، صص 411-421.
دوستار، محمد؛ ابراهیم پور ازیری، مصطفی؛ هاشمی، سید حامد. (1391). تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان گیلان. فصلنامه بهبود مدیریت. سال 6، شماره 3، صص 31-5.
دوستار، محمد؛ رضایی صوفی، مرتضی، سعادت، مهدی. (1391). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش. سال 1، شماره2، صص 61-72..

دوستار، محمد؛ اکبری، محسن؛ عباسی، رزا. (2013). بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رابطه بین کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری و خدمات وب سایت‌ها در بازارهای الکترونیکی. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. سال 5، شماره 5
• اللهیاری، محمد صادق؛ مولایی هشجین، نصراله . حمید رضا علیپور؛   دوستار، محمد. (1390). تعاونی دهکده سلامت، راهبردی در جهت توسعه روستایی. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. سال 3، شماره4، صص 35-48.
• مشبکی، اصغر؛ دوستار، محمد . (1386). تبیین مدل اثر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های رهبری. فصلنامه مدرس علوم انسانی

Doustar,M. (2014). Effect of E - CRM S ystem on Attracting Bank Deposits. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.?, No.?, pp. ?-?. Indexed in ISc.
Doustar,M. (2014). Relationship between Electronic Quality Service and Customer Loyalty. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. (ISSN 2090-4304), Indexed in IS
Doustar,M. (2014). Investigating the Impact of Customer Satisfaction on Loyalty and Its Relationship with Market Share. Journal of Novel Applied Sciences. (ISSN 2090-4304), Indexed in ISc
Doustar,M. (2014). Customer knowledge management,innovation capability and business performance :a case study of the banking industry. Journal of Knowledge Management. (ISSN 2090-4304.Indexed in ISc
Doustar,M. (2014). Integration of Supply Chain Management in Manufacturing Companies. Management and Administrative Sciences Review. (ISSN 2090-4304), . Indexed in ISc
• Doustarئ,. (2014). Studying and prioritising the effective elements of internet advertising on e-marketing. Int. J. Services and Operations Management. (ISSN 2090-4304), . Indexed in ISc
• Taherpoor, N; Esmaeel poor, R;
Doustar,M. (2014). Customer knowledge management, innovation capability, and business performance: a case study of the banking industry. Journal of Knowledge Management . (ISSN 2090-4304), Vol.18, No.3, pp. 591-608. Indexed in ISc
Doustar, M; Mohamadi, M. H. (2014) . Studying and prioritizing the effective elements of internet advertising on e-marketing. International journal Services and Operations Management . (ISSN 2090-4304), Vol.18, No.1, pp. 57-73. Indexed in ISc
• Baradarn Jamili, H; Mir Roshandel, A; Doustar,M. (2014). Integration of supply chain management in manufacturing companies .Management and administarative science .(ISSN 2090-4304), Vol.3, No.4, pp. 695-705. Indexed in ISc
• Ramezanian, M.R; Doustar,M; khani,A. (2014). Studying the Relationship between Individual and Behavioral Characteristics and the Expectancies of share Purchasers in Gilan Stock Exchange. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.(ISSN 2090-4304), Vol.7, No.14, pp.1189-1204. Indexed in ISc
Doustar,M. (2013). The Impact of Mobile Phone Brands on Customer Satisfaction and Loyalty. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol5, No.8, pp. ?-?. Indexed in ISc
Doustar,M. (2013). Survey Ingredient efficacious on surrender (outsourcing) astara port probity norm 44 Constitution in section private. Journal of Agricultural and Resource Economics. (ISSN 2090-4304), Indexed in ISc
Doustar,M. (2013). An investigation to the effect of TQM and ERP on market performance of industrial company at Rasht and Anzali’s industrial city. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Indexed in ISc
Doustar,M. (2013). Investigating the effect of ergonomic factors on stress and job satisfaction of employees in health care section of Rashchnical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISSN 2090-4304Indexed in ISc
Doustar, M; Pajoomand Rad, B; Alizadeh,M. (2013). The impact of mobile phone brand on customers’ satisfaction and loyalty. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.5, No.8, pp. 961-975. Indexed in ISc
•  A
Nopasandsl, M; Doustar,M; Mehr Azad, N. (2013). Study of the relationship between job characteristics and human resources productivity at Guilan Tejarat Bank. International Journal of Agriculture and Crop Sciences .(ISSN 2090-4304), Vol.4, No19, pp.2262-2269. Indexed in ISc
• Nopasand Asil, M; Doustar, M; Behrang,N. (2013). Investigating the factors affecting Brand Loyalty of stove in Mazandaran province. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.3, No.23, pp.3214-3217. Indexed in ISi
• Nopasand Asil, M; Doustar, M; Shoja, A. (2013). An investigation to the effect of TQM and ERP on market performance of industrial company at Rasht and Anzali’s industrial city. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.6, No.5, pp.644-649. Indexed in ISc
Doustar, M; Akbari, M; Abbasi,R. (2013). Impact of demographic characteristics on relationship between customres perceived service quality and websites services in electronic markets. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.5, No.5, pp.530-537. Indexed in ISc
Doustar, M; Nopasand,M; poorghorban,Z .(2013). The relationship between leadership style and organizational commitment on organizational forgetting. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.23, No.3,3307-3312. Indexed in ISi
• Malek Akhlagh, E; Doustar, M; Einollah Zadeh, H. (2013). Investigating the Effect of ergonomic factors on stress and job satisfaction of employees in health care section of Rasht. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. (ISSN 2090-4304), Vol.3, No.23, pp.3209-3213. Indexed in CIVILICA
Doustar,M. (2012). Impact of Brand Equity on Purchase Decision of Final ConsumerFocusing on Products with Low Mental Conflict. Journal of basic and Applied Scientific research(JBASR). (ISSN 2090-4304), Indexed in IS


مقالات علمی ترویجی، ISC و مقالات بین المللی

•ملک اخلاق، ا سماعیل؛ دوستار، محمد ؛ مهدی زاده ، مهران ؛ مهری نژاد، مجتبی.(1394). بررسی تاثیر اتحاد استراتژیک مناطق آزتد تجاری –صنعتی برتوسعه صنعت گردشگری ایران. فصلنامه علمی ترویجی راهبرد توسعه.  شماره 41 صص87-57.
دوستار، محمد؛ کابینی مقدم، سلیمان (1390). بررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و رسمی در آموزش و پرورش استان گیلان. نشریه روانشناسی تربیتی. سال 2 شماره 2.
• دوستار، محمد؛ امینی، محمد تقی؛ کوه نشین لیلی، محمود. (1390). برنامه ریزی مدیریت سازمانی یک شهر(مطالعه موردی شهرداری شهر لاهیجان). فصلنامه آموزشی، تحلیلی، اطلاع رسانی. سال6، شماره 4.
• دوستار، محمد. (1388). مدیریت شوک فرهنگی در سازمان ها و موسسات بین المللی. نشریه پیک نور . سال7 شماره 3.

•مشکی، اصغر ، دوستار، محمد. (1382). مولفه های اثر بخشی تیم های کاری. فصلنامه تحول اداری.
• دوستار، محمد؛ کریمی، فاطمه. (1382). مدیریت دانش فرآیند دانش آفرینی سازمانی. فصلنامه مدیریت.

دوستار،محمد.(1380).اثربخشی مدیریت مشارکتی. فصلنامه مدیریت.
دوستار، محمد. (1380). تصمیم گیری مبتنی بر فرهنگ. فصلنامه مدیریت.
• دوستار، محمد
. (1380). بازسازی فرهنگ سازمانی. فصلنامه مدیریت.


• Abedin Poor, E; Doustar, M. (2015). The relationship between organizational justice and organizational commitment mediating of satisfaction (case study: Iran Company in Guilan). Visi Journal academik Indexed in CIVILICA.
Doustar, M ; Moradi, M; Eini Zadeh; A. (2014). Investigating the Impact of Customer Satisfaction on Loyalty and It’s Relationship with Market Share. Journal of Novel Applied Sciences. Indexed in CIVILICA
• Mayeh, Y; Malek Akhlagh, E; Doustar, M. (2014). Examination of the effect of market dimensions on financial performance with the mediation role of brand act in Hifa " al drinking company. International journal of business sand behavior science. Indexed in CIVILICA
Doustar, M; Nopasand, S.M; Navidi, K. (2014). Factors effect on tourists revisits on guilan. Scientific Research Reports. Indexed in CIVILICA
• Ali Poor, H.R;
,Doustar M; Eskan Khotbesara, A. (2014). An Overview Marketing Importance And Its Benefits In Agricultural Products. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. Indexed in CIVILICA
• Esmaeel Poor, R; Doustar, M; Rasam, A.H. (2014). Relationship between Electronic Quality Service and Customer Loyalty. Scientific Research Reports. Indexed in CIVILICA
• Taghi Poor Vajargah, S; Doustar,M; Goodarzi Chegini, M. (2013). The Relationship between Internal Marketing(Communications) and the Organizational Citizenship Behavior of Municipal Employees of East of guilan. Science Road Publishing Corporation. Indexed in CIVILICA
• Ali Poor, H.R; Doustar, M; Eskan Khotbesara, A. (2013). The Relationship between Marketing Margins and Its Impact Market Efficiency. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. Indexed in CIVILICA


مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

کنفرانس های بین المللی
• بصیر، شایان؛ دوستار، محمد؛ اکبری، محسن. (1393). بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتریان شرکت ایرانسل. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی. خرداد 93، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ اکبری، محسن؛ بصیر، شایان. (1393). بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عوامل موثر تصویر برند مطالعه موردی : شرکت ایرانسل. کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21. مرداد 93، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• نوع پسند، سید محمد؛ دوستار، محمد؛ غفاری، سمیه. (1393). تحلیلی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد تشکیل دهنده آن و تسهیم دانش. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت کار آفرینی و توسعه اقتصاد. شهریور 93، قم. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ اکبری، محسن؛ مکارمی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه بین سن تجاری و ترجیح نام تجاری (مورد مطالعه مایع ظرفشویی ریکا). نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه. مهر 93، شیراز. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد؛ حسینی، هانیه. (1393). سکوت سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان. کنفرانس بین ا لمللی توسعه و تعالی کسب و کار مدیریت و اقتصاد. آذر 93، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• برادران جمیلی، حسین؛ میرروشندل، سید ابوالقاسم ؛ دوستار، محمد. (1393). یکپارچه ‌سازی مدیریت ‌زنجیره ‌تامین در شرکت‌های تولیدی. کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیريت، حسابداری و علوم اجتماعی. تیر 93،. نمایه در (CIVILICA)
• ممبینی، یعقوب؛ دوستار، محمد. (1392). مدیریت تغییر سازمانی، مبتنی بر هوش سیاسی مدیران(مدل نظری). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کار آفرینی و توسعه اقتصادی. شهریور 92، قم. نمایه در (CIVILICA)
•اسماعیل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ میرحسینی، سیده سکینه. (1392). ارایه مدل مکانیزم های کنترلی در شر کت های مادر تخصصی. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. آذر 92، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• اسماعیل پور، رضا؛ دوستار، محمد؛ طاهرپور، نسترن (1392). مدیریت دانش مشتری راهی برای رسیدن به نو آوری باز : مطالعه موردی در بانکهای خصوصی سطح استان گیلان. کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، دی ماه 1392، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• طاهرپور، نسترن؛ دوستار، محمد؛ اسماعیل پور؛ رضا. (1392). مدیریت دانش بیرونی و عملکرد برتر ( مطالعه موردی در بانک های خصوصی سطح استان گیلان. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش. اسفند 92، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• نوع پسند اصیل، سید محمد؛ دوستار، محمد؛ ابراهیم پور، عاطفه (1391). ارزیابی نقش استراتژی بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک ها (مطالعه موردي: شعب بانک پاسارگاد استان گيلان). چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی ، مهر ماه 1391، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• مرادی، محمد؛ دوستار، محمد؛ محجوب، زهرا (1388). عوامل موثر در بکارگیری مدیریت دانش سازمان ها. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه های فکری . دی ماه 1388، زنجان. نمایه در (CIVILICA)


همایش ها و کنفرانس های ملی

• ملک اخلاق، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ یزدانی، مهدی. (1393). بررسی تاثیر قابلیت های محوری و استراتژی بر عملکرد (مورد مطالعه شرکتهای ساختمانی کوچک و متوسط استان تهران ). همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری. اردیبهشت 93، مازندران. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ مرادی، محمود؛ کریم دوست بلالمی، میترا. (1393). شناسایی و تحلیل روابط عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی. همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران. اردیبهشت 93، رشت. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ سلطانی فر، علی. (1393). تعیین موانع صادراتی در حوزه کشاورزی و ارئه راه کارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی. همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران. اردیبهشت 93، رشت. نمایه در (CIVILICA)
• رمضان پور، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ حضرتی، مسعود. (1393). تاثیر استقلال افراد سالمند بر توسعه محصولات بازار نقره ای. همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران. اردیبهشت 93، مشهد. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ بابایی، روشن؛ امین، صنم (1393). نقش گردشگری چای در دستیابی به توسعه پایدار روستایی استانهای گیلان مازندران. همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404، شهریور 93، شاهین شهر. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ رمضان پور، اسماعیل؛ شعاعی فرد، زهرا. (1393). بررسی تاثیر هوش مالی بر ریسک سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. دی 93، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ رمضان پور، اسماعیل؛ جوادیان لنگرودی. (1393). بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیت سرمایه گذاران بر میزان ریسک پذیری آنها در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. دی 93، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• نوع پسند، سید محمد؛ دوستار، محمد؛ میرزایی، علی. (1392). بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری اردبیل. اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار. بهمن 92 ، همدان. نمایه در (CIVILICA)
• ملک اخلاق، اسماعیل؛ دوستار، محمد؛ مهری نژاد، مجتبی؛ مهدی زاده، مهران. (1392). بررسی رابطه بین اتحاد و استراتژیک مناطق آزاد و ارتقای رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران( مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی). اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا. بهمن 92، همدان. نمایه در (CIVILICA)
• ولی پور، محمد علی؛ دوستار، محمد؛ آریامنش، تیمور . (1392). تفويض اختيار مديران در نظام های اداری ايران. دومين همايش ملي علوم مديريت نوين. شهریور 92، ؟. نمایه در (CIVILICA)
• ممبینی، یعقوب؛ علوی، سعید؛دوستار، محمد. (1392). رفتار سازمانی استراتژیک. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. شهریور 92،. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ اکبری، محسن؛ یوسف زاده، معصومه. (1392). تاثیر سبک رهبری (تحول گرا و تعامل گرا) بر کارآفرینی سازمانی. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. شهریور 92،. نمایه در (CIVILICA)
• قلیزاده، محمد حسن؛ دوستار، محمد؛ طباطبایی، سیده کبری؛ فلکیان، محمد رسول (1390). بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتماد و رفتارهای شهروندی سازمان( مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان). همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت، بهمن 90، دانشگاه گیلان. نمایه در (CIVILICA)
• هاشمی، سیده سعیده؛ دوستار، محمد. (1390). بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در راستای توسعه کارآفرینی. همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت، بهمن 90، دانشگاه گیلان. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ مهدوی، مهرگان؛ بابایی، مرجان. (1390). کاربردهای RFID در مدیریت خدمات شهری. همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری کلانشهر رشت. بهمن 90، رشت. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ هاشمی، سیده سعیده. (1390). سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش راهکاری جهت کسب مزیت رقابتی سازمانی. همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری کلانشهر رشت. بهمن 90، رشت. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد؛ بابایی، مرجان. (1389). بررسی ابعاد توسعه یادگیری الکترونیکی. کنفرانس ملی کودک الکترونیک و مدرسه هوشمند، اسفند 89، تهران. نمایه در (CIVILICA)
• دوستار، محمد. (1388). نقش مدیریت در اصلاح الگوی مصرف. کنفرانس یکروزه کشوری اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان به صورت فراخوان مقاله. بهمن 88، رشت. نمایه در (CIVILICA) •
•محمد دوستار .(1388). نقش آموزش همگانی در ایجاد امنیت فردی وخانوادگی خود کنترلی. همایش نظم و دانش معاونت اجتماعی ناجا.
• محمد دوستار. (1387). نظام شایسته سالاری،حلقه مفقوده در تعاملات دولت- صنعت- دانشگاه. همایش ملی بهره وری.


• Doustar, M; Azarmi, SH. (2013). Word of mouth advertising and high mental involvement goods. 1st international conference on new direction in business management finance and economic. Cyprys, Famagusta. . Indexed in CIVILICA
• Doustar, M. (2010). Effectiveness factors of working team. 3th international colloquium on business and management. Thailand. Bangkok. Indexed in CIVILICA

 


طرح های تحقیقاتی

 
 تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری رشت::1392-1390

بررشی عوامل و ابعاد توانمند ساز  در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان :1392

بر بررسی میزان و منابع فشارزایی روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان  گیلان:1387

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاههای  وابسته به وزارت علوم و تحقییقات و فنتوری  ساستان گیلان :1390
 تدوین سرفصل های دوره کارشناسی ارشد مدیریت اسلامی در سه گرایش : مدیریت کلان ،مدیریت سازمانی ،مدیریت کاربردی 88-

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد (3 سال اخیر)

• سعید علوی؛ عنوان پایان نامه: شناسایی و سنجش ریسک های پروژه در صنعت نفت و گاز ایران ؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مسعود حضرتی؛ عنوان پایان نامه: تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان نقره ا ی و بازاریابی دهان به دهان ؛ سال 1393؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• عباس ناصحی؛ عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد ترمینال اپراتور بنادر؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زینب السادات جلالی؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد بیمارستان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• امید احمدیان؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه اعتماد به برند و رضایت مشتریان با وفاداری آنها با تاثیر پذیری آنها از هویت برند(مطالعه موردی :صنعت لوازم خانگی)؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مریم جوادیان؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر شخصیت بر ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زهرا شجاعی فرد؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش مالی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران با تعدیل گری ویژگیهای جمعیت شناختی آنها در بورس اوراق بهادار تهران؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• حبیب الله توسلی؛ عنوان پایان نامه: تاثیر اخلاق کاربردی بر مزیت رقابتی ،مطالعه موردی :بانک های دولتی استان خراسان شمالی؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زینب حق پوی قاضیانی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و دانش ارتباط با مشتری با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی ؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• حمید شعبانپور؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین چهار چوب های ذهنی و ویژگیهای روانشناختی عملکرد کارآفرینان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• محمد علی فقیه موسوی؛ عنوان پایان نامه: قدرت بازار در صنعت بانکداری ایران و تاثیر تحریم بانک مرکزی بر آن؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• شایان بصیر؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک و ویژگیهای برند اینترنتی بر وفاداری؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• فاطمه مکارمی؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر سن برند بر ترجیح برند با توجه به نقش تعدیل گری سطح نوستالژی مصرف کننده ؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مسعود صمدی؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرحرف اول و آخر برند بر انتخاب مشتری با توجه به نام مشتری؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زهرا افقه؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثير سيستم مديريت ارتباط با مشتري(E-CRM)در جذب سپرده های بانکی؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• سیامک پرویزی؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری و عملکرد سازمان (مورد مطالعه:سازمان خدمات تامین درمانی استان گیلان)؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• سیده رقیه حسنی ضیابری؛ عنوان پایان نامه : بررسی راهکارهای جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماندهای خانگی شهرستان صومعه سرا؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• یاسمن مایه؛ عنوان پایان نامه: تأثیر وضعیت بازار بر عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت فعال نوشیدنی استان گیلان ؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• هدیه حسنی جم؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه کارکرد ها مدیریت زنجیره تامین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• سمیه غفاری؛ عنوان پایان نامه:بررسی نقش شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در اداره راه و شهر سازی استان گیلان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• حسین برادران جمیلی؛ عنوان پایان نامه : الگوی یکپارچه سازی مدیریت زنجیره تامیین در بنگاهای تجاری ؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• لیلا جمالی؛ عنوان پایان نامه : رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد کارکنان: مطالعه موردی دانشگاه گیلان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مهدی یزدانی؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر قابلیت محوری و استراتژی رقابتی برعملکرد شرکت های کوچک و متوسط فعال در ایران (مطالعه موردی: شرکت و متوسط ساختمانی استان تهران)؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• حمید شعبانی؛ عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین چارچوب های ذهنی و ویژگی های روانشناختی با عملکرد کارآفرینان در اصناف و بنگاه های کوچک: مطالعه موردی شهرستان بابل؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• هادی مجیدی؛ عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی فومن شیمی)؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مسعود حضرتی؛ عنوان پایان نامه : تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان نقره ای و بازاریابی دهان به دهان (مطالعه موردی: بیمارستان های خصوصی شهر رشت)؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• صنم امین؛ عنوان پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری چای در استانهای گیلان و مازندران؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• محمد ندایی؛ عنوان پایان نامه : رابطه وتحلیل سیستم گردشگری درسطح بندي توسعه گردشگري در شهرستان رشت؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• علی خوبانی؛ عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی ،رفتاری با انتظارات خریداران سهام در بورس اوراق بهادار گیلان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• اشرف محمد پور فلاح؛ عنوان پایان نامه : بررسی سبک رهبری تحول آفرین بر عملکرد از طریق یادگیری سازمانی در صدا و سیمای گیلان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• نازنین احمد زاده؛ عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین تسهیم دانش و توانمندسازی با توجه به عجین شدن شغلی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
•میترا کریم دوست؛ عنوان پایان نامه: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در دانشگاه گیلان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• رضا وفایی ؛ عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتریان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• رفعت مختاری ؛ عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زهرا کاظم پور ؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کیفیت ارگونومیک سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• شیوا خاتم نژاد پاکزاد ؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین استقرار سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و تسهیم دانش در سازمان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• بهزاد پژومند راد ؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر برندهای موبایل بر رضایت و وفاداری مشتریان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• زهرا پور قربان ؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با فراموشی سازمانی هدفمند با توجه به ویژگی های شخصی کارکنان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دولتی ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• رزا عباسی ؛ عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر رابطه بین کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری و خدمات وب سایت ها در بازارهای الکترونیکی ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• محمد محمدی ملا سرایی ؛ عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر بازاریابی بر ایجاد ارزش برند ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• مجتبی محمودی؛ عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطلات و ارتباطات روستایی گیلان و ارتباط آن با رضایت مندی دفاتر ict ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• سوده پیکی نرگسی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین تمایز شخصیت برندو وفاداری به برند مشتریان بازار موبایل ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• علی میرزاده؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری اردبیل ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• نسترن طاهر پرور؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری ،قابلیت نوآوری و عملکرد کسب و کار ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.
• علی خوبانی ؛ عنوان پایان نامه: بررسی بین ویژکیهای فردی ،رفتار ی با انتظارات خریداران سهام در بورس اوراق بهادار گیلان ؛ سال 1392؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

• کبری طباطبایی ؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه عدالت سازمانی ،اعتماد و رفتار های شهروندی سازمانی ؛ سال 1390؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.

 

 

 

مجری برگزاری گارکاهها و مدرس در سمینارها:
• آشنایی با سازمان تجارت جهانی و محاسن و معایب پیوستن ایران به آن . اداره کل صنایع و معادن استان اردبیل 1383.
• مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی . مدیران کارگزینی منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی 1382.
• اصول مدیریت مشارکتی . سرپرستی بانک مسکن استان اردبیل 1382.
• پارادیم در مدیریت . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1382.
• از دانش مدیریت تا مدیریت دانش. دانشگاه پیام نور سال 1382.
• خلاقیت و نوآوری در سازمانها .سازمان بهزیستی استان اردبیل 1383.
• هوش عاطفی و اثربخشی سازمانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1385.
• آشنایی با مفاهیم مدیریت پایه . سرپرستی بانک ملی استان اردبیل 1384.
• اصول و مبانی کارآفرینی. دانشگاه گیلان 87-86.
• اصول برنامه ریزی نیروی انسانی. اداره کل آموزش پرورش گیلان 1387.
• ارتباطات انسانی در سازمان. اداره کل آموزش پرورش گیلان 1387.
• اصول مدیریت و سرپرستی. بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان 86-1387.
• مبانی خلاقیت و نوآوری. اداره کل بهزیستی استان اردبیل 1383.
• اصول فرآیندها و ساختارهای سازمانی. اداره کل آموزش و پرورش گیلان 1387 .
• نقش مدیریت در آموزشگاهها و رهبری آموزش. اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 1389.
• نقش اصناف در توسعه فرهنگی استان گیلان. بسیج اصناف شهرستان رشت 1389.
• مدیریت و رهبری آموزشگاهی در دهه پیشرفت و عدالت. اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 1390.
• مباني دوركاري. مديران سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان1390.
• مباني انگيزش كاركنان. مديران شعب بانك رفاه استان گيلان 1390.
• مديريت تغيير وتحول. مديران شعب بانك ملت استان گيلان 1390 .
• مهارتهای مدیریت . مدیران میانی دانشگاه گیلان 1390.
• سبک زندگی اسلامی. مدیران آموزش و پرورش استان گیلان 1391.
• اخلاق حرفه ای. مديران شعب بانك رفاه استان گيلان 1392.
• مدیریت تعارض. کارکنان و مدیران بانک تجارت استان گیلان1393
.

 تئوری سازمان و مدیریت پیشرفته
رفتار سازمانی پیشرفته
زبان تخصصی مدیریت 1و2
روش تحقیق در مدیریت
 سال 1394-95 نیمسال اول
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - زبان تخصصی 1و2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته - زبان تخصص (1)و(2)
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - تئوری سازمان و مدیریت پبشرفته مبانی سازمان و مدیریت - - -
تماس با محمد دوستار
m_dostar@yahoo.com
01333690551
تماس با دکتر دوستار
M_dostar@yahoo.com
1)رشت-کیلومتر 5 جاده تهران- مجتمع دانشگاهی گیلان دانشکده ادبیات و علوم انسانی –گروه مدیریت اتاق 211
2)رشت-کیلومتر 5 جاده تهران ،مجتمع دانشگاهی گیلان- سازمان مرکزی دانشگاه – دفتر مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم