ادریس تقوای سلیمی لنگرودی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه مرتع و آبخیزداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
ادریس تقوای سلیمی لنگرودی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه مرتع و آبخیزداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


نام: ادریس
نام خانوادگی: تقوای سلیمی لنگرودی
ملیت: ایران
تاریخ تولد: 1350
محل تولد: ایران/ گیلان/ لنگرود
آدرس: صومعه¬سرا- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
تلفن محل کار: 3223024-0182

 

فعالیتهای تحقیقاتی:

1- همکاری در طرح پژوهشی طراحی بانکت ها برای شیبهای 2% و 5% شرکت مهندسین مشاور ساوانا- گرگان
2- همکاری در طرح پژوهشی پهنه بندی سیل با استفاده از GIS منطقه طالقان-دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
3- همکاری با آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (JICA) در پروژه تحقیقاتی “The Anzali Wetland Ecological Management Project”
4- همکار طرح پژوهشی دانشگاه گیلان با عنوان " ارزیابی کارآیی تراکم و توزیع شبکه جاده های جنگلی به منظور خروج چوب در جنگلهای استان گیلان"
5- همکار طرح پژوهشی دانشگاه گیلان با عنوان " ارزیابی خسارت جنگل ناشی از فعالیت ماشینهای بهره برداری در مسیرهای چوبکشی موجود و ارائه شبکه ریز بافت بهینه در حوزه جنگلهای شفارود"
6- همکار اصلی پروژه "مدلسازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منابع(چاه) آب شرب روستایی استان گیلان با استفاده از GIS" به سفارش اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان گیلان و به مدیریت پارک علم و فناوری گیلان.
7- همکار اصلی پروژه " تهیه سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت منابع آبزی پروری استان گیلان" به سفارش اداره کل شیلات استان گیلان و به مدیریت پارک علم و فناوری گیلان.
 

سوابق کاری:

1- 73-70 کارشناس شرکت مهندسین مشاور ساوانا در گرگان.
2- 83-77 کارشناس گروه جنگلداری و کارشناس پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان .
3- 83-81 مدیر داخلی مجله علوم کشاورزی با حفظ سمت قبلی.
4- از 83 تا کنون کارشناس پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان.
5- همکاری در برگزاری "ششمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی گیلان" در اردیبهشت 1379.
6- عضو کمیته اجرایی "چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست دانشگاه گیلان" در اردیبهشت 1380.
7- همکاری در برگزاری "هشتمین کنگره علوم خاک ایران" در شهریور 1382.
8- عضو ستاد اجرایی اولین کارگاه آموزشی "ضایعات برنج در فرایند تبدیل و روش اندازه گیری آن " در آذر 1382.
9- عضو کمیته اجرایی وقائم مقام دبیر همایش در "هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران" درشهریور1383.
10- عضو ستاد اجرایی کارگاه آموزشی "فیزیولوزی پیوند و روشهای پیوندزنی" در آذر 1383.
11- مدیر امور عمومی دانشکده از دی ماه 1384 لغایت دی ماه 1385.
12- کارشناس کمیته ترفیع و ارتقاء دانشکده از اردیبهشت 1388 تا 1390
13- مدیر کمیته پذیرش " ششمین کنگره علوم باغبانی ایران" در تیر ماه 1388.
14- عضو کمیته تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان.
15- کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی و آبخیزداری شرکت مهندسین مشاور پویشکار طبرستان از سال 1388 تاکنون.
16- کارشناس آبخیزداری در پروژه مطالعاتی شرکت مهندسین مشاور کیمیای طبیعت البرز در سال 90-1389.

 

مدرس کارگاه های آموزشی:

1- کارگاه آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مهندسین اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
مدت دوره: یک روز       برگزارکننده: پارک علم و فناوری گیلان      محل برگزاری: پارک علم و فناوری گیلان

2- کارگاه آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مهندسین اداره کل شیلات استان گیلان
مدت دوره: یک روز      برگزارکننده: پارک علم و فناوری گیلان      محل برگزاری: پارک علم و فناوری گیلان

3- کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سطح مقدماتی
مدت دوره: 30 ساعت      برگزارکننده: مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان      محل برگزاری: دانشگاه گیلان

4- کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سطح پیشرفته
مدت دوره: 30 ساعت      برگزارکننده: مرکز کارآفرینی دانشگاه گیلان      محل برگزاری: دانشگاه گیلان
 5- کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سطح پیشرفته
مدت دوره: 20 ساعت       برگزارکننده: انجمن علمی دانشجویان               محل برگزاری: دانشکده منابع طبیعی- کارشناسی مهندسی آبخیزداری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1369 تا 1373)
- کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری- دانشگاه مازندران
                پروژه کارشناسی ارشد: آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری های مناسب و کنترل فرسایش.
- دکتری آبخیزداری دانشگاه هرمزگان.
           رساله دکتری: شبیه سازی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر روی رواناب با رویکرد آنالیز عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوزه
           آبخیز شفارود استان گیلان)

  Taghvaye Salimi, E.*, Nohegar, A., Malekian, A., Hosseini, M., Holisaz, A. 2016. Runoff simulation using SWAT model and SUFI-2 algorithm (Case study: Shafaroud watershed, Guilan Province, Iran). Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol 14, No 2, (ISI)

 

Taghvaye Salimi, E.*, Nohegar, A., Malekian, A., Hosseini, M., Holisaz, A. 2016. Estimating time of concentration in large watersheds. Paddy and Water Environment, Springer, DOI 10.1007/s10333-016-0534-2 (ISI)

 

 Gholami, V.*, Asgari, A., Taghvaye Salimi, E. 2016. Flood hazard zoning using Geographic Information System (GIS) and HEC-RAS model (Case study: Rasht City). Caspian J. Env. Sci., Vol 14, No 3, (ISI)

 

Ghomi Motazeh, A., Naghdi, R., Sammani, K.M., Taghvaye Salimi, E., Baniasadi, R. 2013. Evaluation of AHP application for hyrcanian forests trough road construction potential map. FORESTRY IDEAS., Vol 19, No.1, 69-78

 

Mohammadi, A. A*, Ahmadi, H, Taghvaye Salimi, E, Khalighi, Sh, Sallajegheh, A. 2012. Regional model presentation for peak discharge estimation in engaged drainage basin using geomorphologic, Synyder, SCS and triangular models (case study: Kan drainage basin). Caspian J. Env. Sci., Vol 10, No 1, 91-102

 

Taghvaye Salimi, E.*, Soleimani, K., Habibnejad Roshan, M., Sabetraftar, K. 2008. Land use planning for land management using the geographic information system (GIS) in the Loumir watershed of Guilan province in northern Iran. Caspian J. Env. Sci., Vol 6, No 2, 141-149

 

Gholami, V.*, Azodi, M., Taghvaye Salimi, E. 2008. Modeling of karst and alluvial springs discharge in the central Alborz highlands and on the Caspian southern coasts. Caspian J. Env. Sci., Vol 6, No 1, 41-45. (ISI)

 

Taheri Abkenar, K. *, Sedigi, F., Rashidi, R., Taghvaye Salimi, E. 2004. A study on Alder plantation (Alnus glutinosa) in Guilan province, Iran. Caspian J. Env. Sci., Vol 2, No 1, 21-28

 

درخشان، ش.، غلامی، و.، تقوای سلیمی، ادریس. شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه های گوهررود و سیاهرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی Hec-RAS. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. دانشگاه تربیت معلم. جلد 16، شماره 19، زمستان 1389.


درخشان، ش.، غلامی، و.، عبادی نژاد، س.، تقوای سلیمی، ادریس.، اصانلو، ع. مطالعه پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز کسیلیان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. دانشگاه تربیت معلم


تقوای سلیمی، ادریس.، سلیمانی،ک.، حبیب نژاد، م.، ثابت رفتار، ک. آمایش سرزمین به منظور تعیین کاربری مناسب برای جنگلداری در حوضه آبخیز لومیر، استان گیلان. اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستمهای خزری . اردیبهشت 1387.


 تقوای سلیمی، ادریس.، ثابت رفتار، ک.، نقدی، ر. دستیابی به کاربری های مناسب برای مرتعداری با استفاده از GIS در حوضه آبخیز شماره 8 استان گیلان. پنجمین همایش سامانه اطلاعات مکانی (GIS87). آذر 1387.


 نقدی، ر.، قجر، ا.، تقوای سلیمی، ادریس. بررسی شبکه جاده موجود و مقایسه آن با گزینه های مختلف شبکه جاده از نظر دسترسی در حوزه شفارود گیلان. پنجمین همایش سامانه اطلاعات مکانی (GIS87). آذر 1387.


 تقوای سلیمی، ادریس.، ثابت رفتار، ک.، نقدی، ر. آمایش سرزمین برای کاربری های تفرج گسترده و متمرکز با استفاده از GIS به منظور دستیابی به توسعه پایدار. همایش ملی منابع طبیعی، آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام. اردیبهشت 1389.


 تقوای سلیمی، ادریس. مقایسه روش MPSIAC و EPM در برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شماره 8 استان گیلان). دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. اردیبهشت 1389.


 نقدی، ر.، قمی، ع.، تقوای سلیمی، ادریس.، محمدی، ک. ارزیابی جاده های موجود در سری 2 ناو اسالم به لحاظ مشخصات فنی و پایداری جاده ها با استفاده از GIS و AHP. یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. اردیبهشت 1390.


 غلامی، و.، نقدی، ر.، تقوای سلیمی، ادریس. جایگاه مطالعات آبخیزداری در حل مشکل سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگ چشمه). پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. اسفند 1390.


احمد نوحه گر، آرش ملکیان، مجید حسینی، ارشک حلی‏ ساز و ادریس تقوای سلیمی. تفاوت الگوریتم های SUFI-2 و GLUE در شبیه سازی رواناب حوزه های آبخیز جنگلی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شفارود. مهندسی و مدیریت آبخیز، 1395.[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با ادریس تقوای سلیمی لنگرودی
edristaghvaei@guilan.ac.ir, edristaghvaei@yahoo.com
Email: edristaghvaei@guilan.ac.ir, edristaghvaei@yahoo.com   ورود به سیستم