دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی : سيد محمدرضا احتشامی

تاريخ و محل تولد : 1352 ـ تهران

مدرک تحصيلی : دکترای تخصصی Ph.D

آدرس : رشت _ دانشگاه گيلان _ دانشکده کشاورزی _ گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس : 5075 : داخلی  33690399-013دکترا

عنوان : زراعت ـ تکنولوژی بذر

تاريخ و محل اخذ مدرک : 1386 ـ دانشگاه تربيت مدرس تهران

فرصت مطالعاتی:

به مدت 7 ماه از 24 اکتبر 2006 تا 3 مي 2007 زير نظر پروفسور زد رنگل در دانشگاه وسترن استراليا

کارشناسی ارشد

عنوان : مهندسی کشاورزی ـ زراعت

تاريخ و محل اخذ مدرک : 1377 ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان

کارشناسی

عنوان : مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات

تاريخ و محل اخذ مدرک : 1374 ـ دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه مازندران

ديپلم متوسطه

عنوان : علوم تجربی

تاريخ و محل اخذ مدرک : 1370 ـ دبيرستان شهيد باهنر تهران

 

افتخارات علمی

1) رتبه اول دوره کارشناسی با معدل 17.48

2) رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل 17.22

3) رتبه اول دوره دکترا با معدل 19.10

4) برنده جايزه به عنوان بهترين مقاله از کنفرانس لهستان

5) پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1393

6) پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1394

7) پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1395

8) پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1394

9) پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1395شرکت در سمينارهاي داخلی

1) احتشامي، س. م. ر.، م. اصفهاني و ش. خالص رو. 1383.تعيين آستانه خسارت و آستانه اقتصادي کنترل علف هاي هرز در سويا. هشتمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشکده کشاورزي دانشگاه گيلان.
2) احتشامي، س. م. ر. 1384. تأثير تنش سرمازدگي بر شاخص هاي فيزيولوژيک گياهان زراعي و مکانيسم سازگاري با آن. اولين همايش علمي ـ کاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي. سازمان جهاد کشاورزي يزد.
3) احتشامي، س. م. ر. و  م. اصفهاني. 1384. تأثير رقابت علف هاي هرز بر ارتفاع ساقه اصلي، ارتفاع نهائي بوته، عملکرد و شاخص برداشت سويا. اولين همايش علوم علف هاي هرز ايران. مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي، سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي.
4) مدرس ثانوي، س. ع. م.، مهدوي، ب.، س. حمزی الواثق و س. م. ر. احتشامي. 1385. تأثير جيبرلين و سيتوکينين در ميزان تحمل به شوري در مرحله جوانه زني ارقام ذرت. نهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشکده کشاورزي ابوريحان ورامين.
5) احتشامی، س. م. ر. 1387. نمونه برداری از محصول و گواهی بذر برنج. کارگاه آموزشی " آشنائی با استانداردهای برنج و ارزیابی کیفیت آن". دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.
6) احتشامي، س. م. ر.، م. آقاعليخاني، م. ر. چائي چي و ک. خاوازي. 1387. اثر تلقيح بذر با باکتری حل کننده فسفات و قارچ ميکوريزائی بر تحمل ذرت به تنش کم آبی. دهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج.
7) احتشامي، س. م. ر. .، م.، م.آقاعليخاني، م. ر. چائي چي و ک. خاوازي. 1387. تأثير ميکروارگانيسم هاي حل کننده فسفات بر خواص کمي و کيفي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش کم آبي. نهمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه گيلان.
8) احتشامي، س. م. ر.، م. آقاعليخاني، م. ر. چائي چي و ک. خاوازي. 1387. نقش قارچ ميکوريزا بر جذب فسفر در انواع خاک فسفات توسط گندم. نهمين همايش علمی پژوهشی دانشگاه گيلان.
9) احتشامي، س. م. ر.، پ. طوسی، ز. امين دلدار و ک. خاوازی. 1388. اثر تلقيح بذر با باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گياهچه کلزا در سطوح مختلف شوری. همايش ملی گياهان دانه روغنی. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
10) احتشامی، س.م. ر.، ا. فرج پور، م. فرضی و ک. خاوازی. 1388. نقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گياهچه سويا. همايش ملی گياهان دانه روغنی. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
11) احتشامی، س. م. ر.، ک. خاوازی و ا. توکلی. 1388. مقايسه کودهای زيستی و کودهای شيميائی بر بهبود صفات کمی و کيفی دو رقم ذرت. اولين همايش ملی الگوی مصرف و توسعه پايدار کشاورزی. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران.
12) احتشامی، س. م. ر.، ج. امينی فر، س. قادری و ک. خاوازی. 1388. تأثير باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گياهچه ذرت تحت شرايط تنش خشکی. اولين همايش منطقه ای توليد گياهان زراعی گرمسيری در شرايط تنش های محيطی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات خوزستان.
13) امين دلدار، ز. و س. م. ر. احتشامی. 1388. بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گياهچه دو رقم برنج. همايش علمی - پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيلان.
14) امين دلدار، ز.، س. م. ر. احتشامی و ع. شهدی کومله. 1388. تأثير محلول پاشی باکتری های محرک رشد گياه بر صفات کمی دو رقم برنج. همايش علمی - پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيلان.
15) احتشامی، س. م. ر.، ح. جاوید، ر. مریدی و ک. خاوازی. 1388. کارائی باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی برنج در شرایط تنش شوری. اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
16) احتشامی، س. م. ر. 1388. تاثیر قارچ میکوریزائی Glomus intraradices در جذب روی در گیاهان. دومین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
17) احتشامی، س. م. ر.، ح. جاويد، ر. مريدی و ک. خاوازی. 1388. کارائی باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی برنج در شرايط تنش شوری. اولين همايش ملی تنش های محيطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند.
18) رجبيان، م.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی و م. ربيعی. 1388. واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا به تراکم بوته و دوره های وجين علفهای هرز. سومين همايش علوم علفهای هرز ايران، بابلسر.
19) اصغری، ج.، م. ر. احتشامی، م. رجبيان و م. ربيعی. 1388. تأثير فاصله رديف و طول دوره تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم پس از برنج. سومين همايش علوم علفهای هرز ايران، بابلسر.
20) احتشامی، س. م. ر. 1388. کودهای زيستی جايگزينی حياتی برای کودهای شيميائی. همايش منطقه ای کشاورزی پايدار با تأکيد بر سلامت توليد غذا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
21) احتشامی، س. م. ر.، ن. آقائی پور و ر. پردل. 1389. اثر شوري آب و خاك بر جوانه زني و رشد گياهچه سورگوم. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
22) احتشامی، س. م. ر.، ز. امين دلدار، ع. شهدی کومله و ک. خاوازی. 1389. تأثیر سويه های مختلف باکتری Pseudomonas fluorescents بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
23) احتشامی، س. م. ر.، ز. امين دلدار و ک. خاوازی. 1389. اثر محلول پاشي باکتريهاي جنس سودوموناس بر صفات کمی و اجزای عملکرد ارقام برنج. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
24) رجبيان، م.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی و م. ربيعی. 1389. تأثير تراکم بوته و طول دوره تداخل علف های هرز بر صفات مورفولوژيک و عملکرد کلزا. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
25) احتشامی، س. م. ر.، ز. امين دلدار و ک. خاوازی. 1389. اثر باکتريهاي جنس سودوموناس بر ويژگی های جوانه زنی و رشد گياهچه ارقام برنج. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
26) احتشامی، س. م. ر.، م. سروری، گ. احمدی مطلق و ک. خاوازی. 1389. تأثير باکتریهای سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتابگردان تحت شرايط تنش خشکی. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
27) احتشامی، س. م. ر.، ر. کشاورز افشار، م. سروری و ک. خاوازی. 1389. کارائی باکتري هاي محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گياهچه آفتابگردان در شرايط تنش شوری. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
28) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ح. مقدم، س. م. ر. احتشامی، ک. خاوازی، ع. عليپور جهانگيری و م. انصاری جوينی. 1389. تأثیرمحلول پاشی باکتری های محرک رشد بر عملکرد و شاخصهاي فيزيولوژيک سورگوم علوفه اي. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
29) پور ابراهيمی، م.، م. زواره و س. م. ر. احتشامی. 1389. بررسی عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای در پاسخ به تلقیح بذر با قارچ میکوریزا و باکتری سودوموناس. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
30) انصاری جوينی، م.، م. ر. چائی چی، ر. کشاورز افشار، س. م. ب. حسينی، س. م. ر. احتشامی و ک. خاوازی. 1389. بررسی تأثير تلقيح بذر و محلول پاشی باکتری های محرک رشد بر عملکرد علوفه و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای رقم اسپيدفيد. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده علوم محيطی دانشگاه شهيد بهشتی.
31) پور ابراهيمی، م.، س. م. ر. احتشامی و ک. خاوازی. 1389. عملکرد جو در پاسخ به تلقیح با باکتری حل کننده فسفات در سطوح مختلف فسفر. شانزدهمين کنفرانس سراسری و چهارمين کنفرانس بين المللی زيست شناسی ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.
32) احتشامی، س. م. ر.، ر. پردل و ک. خاوازی. 1389. اثر باکتری های جنس سودوموناس بر ويژگی های جوانه زنی و رشد گياهچه دو رقم گياه داروئی. اولين همايش ملی کشاورزی پايدار و توليد محصول سالم. مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان.
33) احتشامی، س. م. ر. و ک. خاوازی. 1389. تأثير ريزجانداران حل کننده فسفات بر خواص کمی و کيفی دو رقم جو تحت شرايط کمبود فسفر. اولين همايش ملی کشاورزی پايدار و توليد محصول سالم. مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان.
34) پور ابراهيمی، م. و س. م. ر. احتشامی. 1389. اثر تلفيقی باکتری سودوموناس و سطوح مختلف کود فسفر در جذب آهن و منيزيم دو رقم جو علوفه ای. اولين همايش ملی کشاورزی پايدار و توليد محصول سالم. مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان.
35) خسروی، ص. ع.، غ. ع. اکبری، س. م. ر. احتشامی، م. طاهری مازندرانی و ا. اله دادی. 1389. بررسی عکس العمل لاين های اميدبخش جو به تنش قطع آبياری پس از مرحله گلدهی در منطقه ورامين. دومين همايش ملی کشاورزی و توسعه پايدار، فرصت ها و چالش های پيش رو. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شيراز.
36) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ح. مقدم و م. ر. احتشامی. 1389. بررسي تاثير كم آبياري و منبع تأمين فسفر بر كيفيت علوفه شاخساره شلغم علوفه اي. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
37) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ح. مقدم و م. ر. احتشامی. 1389. بررسي تاثير كم آبياري و منبع تأمين فسفر بر كيفيت علوفه ريشه شلغم علوفه اي. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
38) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ح. مقدم و م. ر. احتشامی. 1389. مقايسه خصوصيات كيفي علوفه شاخساره و ريشه شلغم علوفه اي تحت تأثير نظام كم آبياري و كود بيولوژيك فسفر. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.
39) احتشامی، س. م. ر.، پ. ابراهيمی و ب. زند. 1390. بررسی صفات آگرومورفولوژيک و فيزيولوژيک ارقام مختلف ذرت علوفه ای در منطقه ورامين. دومين همايش ملی فيزيولوژی گياهی ايران. دانشکده کشاورزی دانشگاه يزد.
40) احتشامی، س. م. ر.، ز. قلی پور و ن. صائمی. 1390. اثر هيدروپرايمينگ بذر بر مولفه های جوانه زنی و رشد گياهچه کلزا تحت شرايط شوری. دومين همايش ملی فيزيولوژی گياهی ايران. دانشکده کشاورزی دانشگاه يزد.
41) سروری، م.، س. م. ر. احتشامی م. ربيعی و ک. خاوازی. 1390. اثر تلقيح بذر با سويه های مختلف Azotobacter chroococcum بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائيزه. دومين همايش ملی فيزيولوژی گياهی ايران. دانشکده کشاورزی دانشگاه يزد.
42) احتشامی، س. م. ر.، آ. تهرانی عارف و ب. صمدی. 1390. تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت ارقام کلزا در منطقه ورامين. دومين همايش ملی فيزيولوژی گياهی ايران. دانشکده کشاورزی دانشگاه يزد.
43) اصغری، ج.، س. م. ر. احتشامی و ز. رجبی درويشان. 1390. بررسی محلول پاشی باکتری های محرک رشد گياه و متابوليت های آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج. يازدهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.
44) اصغری، ج.، س. م. ر. احتشامی و ز. رجبی درويشان. 1390. تأثير محلول پاشی باکتری های محرک رشد گياه و متابوليت های آنها بر خواص کيفی برنج. يازدهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.
45) احتشامی، س. م. ر.، م. سروری، م. ربيعی و ک. خاوازی. 1390. تأثير تلقيح بذر با سويه های مختلف Azotobacter chroococcum بر ويژگی های مرفولوژيک کلزای پائيزه. يازدهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان.
46) احتشامی، س. م. ر.، م. عباسی، م. ت. درزی و ک. خاوازی. 1390. تأثير کودهای زيستی بر عملکرد کمی و کيفی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای. همايش منطقه ای دانش محوری در مديريت پايدار کشاورزی و منابع طبيعی. پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.
47) احتشامی، س. م. ر.، ف. حکيميان، م. يوسفی راد، م. ر. چائی چی و ک. خاوازی. 1390. نقش باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام مختلف جو پائيزه. همايش منطقه ای دانش محوری در مديريت پايدار کشاورزی و منابع طبيعی. پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.
48) احتشامی، س. م. ر.، ا. جان زمين، م. ت. درزی و ک. خاوازی. 1390. نقش باکتری حل کننده فسفات Bacillus coagulans بر کميت و کيفيت ارقام مختلف ذرت علوفه ای. همايش منطقه ای دانش محوری در مديريت پايدار کشاورزی و منابع طبيعی. پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.
49) احتشامی، س. م. ر.، ف. حکيميان، م. يوسفی راد، م. ر. چائی چی و ک. خاوازی. 1390. تأثير باکتری های سودوموناس بر عملکرد کمی و کيفی علوفه دو رقم جو. همايش منطقه ای دانش محوری در مديريت پايدار کشاورزی و منابع طبيعی. پرديس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان.
50) احتشامی، س. م. ر.، ف. هاشم پور بلترک، ز. رجبی درويشان و ک. خاوازی. 1390. نقش باکتری های محرک رشد در تعديل اثر تنش شوری بر شاخصه های جوانه زنی و رشد گياهچه برنج رقم خزر. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
51) احتشامی، س. م. ر.، ن. آقائی پور، ر. پردل و ک. خاوازی. 1390. اثر باکتري هاي جنس سودوموناس بر ويژگی های جوانه زنی و رشد گياهچه کنجد تحت شرايط تنش خشکی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
52) احتشامی، س. م. ر.، ا. ح. افشار، غ. ر. محسن آبادی و ر. کرمی. 1390. تأثير کودهای زيستی بر خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک دو رقم سورگوم علوفه ای. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
53) احتشامی، س. م. ر.، ا. ح. افشار، ا. تيزرو و ک. خاوازی. 1390. نقش باکتري هاي محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه جو Hordeum vulgare L. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
54) ابراهيم زاده بنای جدی، م. ر.، س. م. ر. احتشامی، ب. دلخوش، ح. عبدی. 1390. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتيپ های گندم تحت تأثير تنش خشکی پس از گلدهی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.
55) حشمت پور، ن.، م. يوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1390. بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس های فلورسنت بر رشد و عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا ٤۰١. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
56) حشمت پور، ن.، م. يوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1390. تاًثیر ریزجانداران محرک رشد گیاه بر گیاه پالایی برخی از فلزات سنگین در گیاه کلزا رقم هایولا ٤۰١. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
57) مرادی، م.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانایی گیاه سورگوم در پاک سازی خاک آلوده به کادمیوم در حضور قارچ مایکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
58) مرادی، م.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانایی گیاه سورگوم در گیاه پالایی سرب در حضور قارچ مایکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
59) طاهری، ف.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانایی گیاه لوبیا در گیاه پالایی سرب در حضور قارچ مایکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
60) طاهری، ف.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانایی گیاه لوبیا در پاک سازی خاک آلوده به نیکل در حضور قارچ میکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
61) کریمی، م.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانائی پالایش عنصر سرب خاک توسط گیاه سویا با حضور قارچ مایکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
62) کریمی، م.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانائی جذب و توزیع عنصر نیکل در گیاه سویا با حضور قارچ مایکوریزا. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
63) حسينی، س. ع.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانائی پالایش خاک از عنصر سرب توسط گیاه ارزن در حضور باکتری محرک رشد. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
64) حسينی، س. ع.، م. يوسفی راد، د. ارادتمند اصلی و س. م. ر. احتشامی. 1390. توانائی جذب و توزيع عنصر کادمیوم در اندام های گیاه ارزن با حضور باکتری محرک رشد. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
65) احتشامی، س. م. ر. 1390. ارزش ها و ابعاد اقتصادی تولید و مصرف محصولات ارگانیک. مجموعه مقالات برگزیده سومین جشنواره محصولات غذائی طبیعی و ارگانیک ایران. تهران.
66) احتشامی، س. م. ر. 1390. عوامل قابل توجه در عامه پسند کردن تولید و مصرف محصولات ارگانیک. مجموعه مقالات برگزیده سومین جشنواره محصولات غذائی طبیعی و ارگانیک ایران. تهران.
67) رجبيان، م.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامی و م. ربيعی. 1390. تأثیر فاصله ردیف کاشت و طول دوره کنترل علف های هرز بر صفات زراعی کلزا. چهارمین همايش علوم علفهای هرز ايران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز.
68) اصغری، ج.، س. م. ر. احتشامی و ز. رجبی درویشان. 1391. بررسی تلقیح و محلول پاشی باکتری های محرک رشد و متابولیت های آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
69) فتحی، پ.، س. م. ر. احتشامی، م. ربیعی و ک. خاوازی. 1391. تاثیر کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
70) فتحی، پ.، س. م. ر. احتشامی، م. ربیعی و ک. خاوازی. 1391. تاثیر مدیریت تلفیقی کود بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه کلزا. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
71) رمضانی عاقله، پ.، س. م. ر. احتشامی، م. ربیعی و ک. خاوازی. 1391. بررسی تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت شلغم علوفه ای. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
72) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی و س. م. ر. احتشامی. 1391. تاثیر کاربرد سیستم‌های مختلف تغذیه ای (شیمیایی، دامی، بیولوژیک و تلفیقی) بر خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704). دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
73) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی و س. م. ر. احتشامی. 1391. تاثیر کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه به همراه مصرف کود شیمیایی بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
74) افشار هاشم خانی، ا. ح.، س. م. ر. احتشامی و م. ر. جلالی کهنه گورابی. 1391. اثر مواد آللوپاتیک و باکتری‌های محرک رشد بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو رقم کلزا. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
75) جلالی کهنه گورابی، م. ر.، س. م. ر. احتشامی و ا. ح. افشار هاشم خانی. 1391. بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام کلزا تحت شرایط تنش خشکی.دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
76) ابراهیم زاده بنای جدی، م. ر.، س. م. ر. احتشامی، ب. دلخوش و ح. عبدی. 1391. بررسی صفات کیفی ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
77) رضوانی، ح.، ج. اصغری و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر تراکم های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
78) گلستانی، ن.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامی و پ. مرادی. 1391. اثر کودهای زیستی در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر برخی از خصوصیات سورگوم. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
79) زندیه، ل.، م. ر. چائی چی و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر سیستم های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جو (فصیح و بهمن). دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
80) زندیه، ل.، م. ر. چائی چی و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر سیستم های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
81) آئینی، م.، م. یوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر كودهاي بيولوژيك بر عملكرد گياه آلوئه‌ورا در شرايط گلخانه. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.
82) آئینی، م.، م. یوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر كودهاي بيولوژيك بر عملكرد کمی و کیفی گياه آلوئه‌ورا در شرايط گلخانه. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات.
83)آئینی، م.، م. یوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1391. تاثیر كودهاي زیستی بر عملكرد کمی و کیفی آلوئه‌ورا. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات.
84) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1392. اثر كاربرد تلفيقي كودها بر توليد و كارايي استفاده از نيتروژن در ذرت علوفه اي. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان.
85) رومانی، ا. و س. م. ر. احتشامی. 1392. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه شنبلیله. دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
86) آئینی، م.، م. یوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1392. اثر تلقیح باکتریائی بر عملکرد کمی و کیفی گياه آلوئه‌ورا. دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
87) آئینی، م.، م. یوسفی راد و س. م. ر. احتشامی. 1392. ارزیابی اثر سه نوع کود بیولوژیک بر گياه آلوئه‌ورا. دومین کنگره ملی گیاهان داروئی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
88) رومانی، ا.، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1392. اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت عناصر معدنی و عملکرد شلغم علوفه ای. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
89) رومانی، ا.، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1392. تاثیر باکتری های محرک رشد (PGPR) بر خصوصیات کیفی علوفه شاخساره و غده شلغم علوفه ای. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
90) میرزازاده، س.، س. م. ر. احتشامی، م. مجیدیان، غ. ر. محسن آبادی و م. ربیعی. 1392. تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر جذب عناصر غذایی، صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napusL.). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
91) میرزازاده، س.، س. م. ر. احتشامی، م. مجیدیان، غ. ر. محسن آبادی و م. ربیعی. 1392. تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
92) رفیعی طباء زواره، س. س.، س. م. ر. احتشامی و ع. ر. پازکی. 1392. تأثير کودهاي زيستي بر میزان جذب عناصر غذائی (فسفر، مس، منیزیم، منگنز، آهن) علوفه دو رقم سورگوم. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
93) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1392. تأثير کودهاي دامی، زیستی و شیمیائی بر جمعیت باکتری خاک و عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه رشت. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
94) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1392. تأثير کودهاي دامی و زیستی بر تولید ارگانیک ذرت علوفه ای در منطقه رشت. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
95) بهرامی، ع.، س. م. ر. احتشامی و ا. رشیدی اصل. 1392. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کارائی مصرف نیتروژن ارقام کنجد در منطقه ورامین. همایش ملی گیاهان داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی.
96) بهرامی، ع.، س. م. ر. احتشامی و ا. رشیدی اصل. 1392. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی ارقام کنجد در منطقه ورامین. همایش ملی گیاهان داروئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی.
97) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1392. تأثير کودهاي شیمیائی، دامی و زیستی بر صفات مرفوفیزیولوژیک و عملکرد ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704). سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
98) رومانی، ا.، س. م. ر. احتشامی، م. ربیعی و ا. اصغرزاده. 1392. بررسی اثر تلقیح باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد شلغم علوفه ای. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
99) صابری، ح.، غ. ر. محسن آبادی، م. مجیدیان و س. م. ر. احتشامی. 1392. تأثیر تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیای محلی Phaseolus vulgaris L. در منطقه رشت. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
100) رحیم پور، ا.، م. ر. احتشامی و ع. ر. پازکی. 1392. تأثیر زمان وقوع تنش کم آبی بر خصوصیات کمی ارقام مختلف کنجد در منطقه ورامین. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، مرکز جهاد کشاورزی همدان.
101) رحیم پور، ا.، م. ر. احتشامی و ع. ر. پازکی. 1392. تأثیر زمان وقوع تنش کم آبی بر خصوصیات کیفی و میزان کلروفیل برگ ارقام مختلف کنجد در منطقه ورامین. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، مرکز جهاد کشاورزی همدان.
102) فروزی، م.، س. م. ر. احتشامی، م. اصفهانی و م. ربیعی. 1393. اثر اندازه بذر بر میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری چهار رقم گندم نان در رشت. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
103) دولو، ب.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامی و ح. ا. سمیع زاده لاهیجی. 1393. اثر عصاره اندام رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
104) صادقی، ش.، س. م. ر. احتشامی، م. اصفهانی و م. ربیعی. 1393. اثر پرایمینگ بذر با عناصر کم مصرف (منگنز، روی و بر) بر سرعت و طول دوره پر شدن دانه جو. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
105) پورابراهیمی فومنی، م.، س. م. ر. احتشامی و ا. اصغرزاده. 1393. تأثير تلقیح بذر با Pseudomonas fluorescence بر جذب فسفر، میزان کلروفیل و عملکرد زیستی دو رقم جو علوفه ای در سطوح مختلف فسفر. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
106) ملکوتی، س. ح.، م. مجیدیان، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1393. اثر محلول پاشی و خاک پاشی آهن و روی بر صفات کمی و کیفی دو رقم سویا. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.
107) ملکوتی، س. ح.، م. مجیدیان، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1393. اثر محلول پاشی و خاک پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.
108) شهبازی، م.، ا. زینلی، س. ا. گالشی، س. م. ر. احتشامی و ح. درستی. 1393. بررسی تأثیر مقادیر کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ در مراحل مختلف رشد در دو رقم برنج. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.
109) شهبازی، م.، ا. زینلی، س. ا. گالشی، س. م. ر. احتشامی و ح. درستی. 1393. بررسی تأثیر سطوح مختلف مصرف نیتروژن و اثر آن بر میزان کلروفیل دو رقم برنج در مرحله گرده افشانی. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.
110) احتشامی، س. م. ر.، ز. امین دلدار، م. کاظمی و ل. قدیمی ویشکائی. 1393. اثر دما و پتانسیل آب (خشکی) بر جوانه زنی بذر گیاه داروئی سیاه دانه. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
111) احتشامی، س. م. ر.، ب. رمضانی، ط. شجاع و ز. امین دلدار. 1393. اثر پرایمینگ بذر (هیدروپرایمینگ) بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت تحت تنش خشکی.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
112) احتشامی، س. م. ر.، م. سروری و اعظم رومانی. 1393. بررسی اثر باکتری ازتوباکتر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
113) احتشامی، س. م. ر.، م. بازرگان، م. اسدی و اعظم رومانی. 1393. اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
114) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1393. تأثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، دامی و شیمیائی بر کارائی مصرف نیتروژن و عملکرد ذرت علوفه ای. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
115) احتشامی، س. م. ر.، ز. رجبی درویشان و ف. سعادت. 1393. اثر باکتری های محرک رشد بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
116) احتشامی، س. م. ر.، س. علیدوست و ف. سعادت. 1393. اثر باکتری های سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف ذرت. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
117) دولو، ب.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامی و ح. سمیع زاده لاهیجی. 1393. اثر عصاره اندام های رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
118) دولو، ب.، ج. اصغری و س. م. ر. احتشامی. 1393. بررسی اثرات تنش شوری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج و علف هرز سوروف. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
119) صابری، ح.، غ. ر. محسن آبادی، م. مجیدیان، س. م. ر. احتشامی و ز. ابراهیم قوچی. 1393. اثر کاربرد توأم کودهای زیستی و شیمیائی بر خصوصیات رشدی لوبیا.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
120) صادقی، ش.، س. م. ر. احتشامی، م. اصفهانی و م. ربیعی. 1393. بررسی تأثیر مدت زمان پرایمینگ با عناصر کم مصرف بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جو. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
121) ملکوتی، س. ح.، م. مجیدیان، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1393. اثر محلول پاشی و خاک پاشی عناصر آهن و روی بر پروتئین، روغن دانه و عملکرد دو رقم سویا.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
122) ملکوتی، س. ح.، م. مجیدیان، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1393. تأثیر آهن و روی بر غلظت این عناصر در دانه و عملکرد دو رقم سویا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
123) ویسی، ف.، س. م. ر. احتشامی، ج. اصغری و م. مجیدیان. 1393. تأثیر پرایمینگ و تیمار زیستی بذر بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
124) طاهری توبن. ط.، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. 1393. تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد تر و خشک، صفات مرفولوژیک و کیفیت غده دو رقم شلغم علوفه ای.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
125) امين دلدار، ز. و  س. م. ر. احتشامی. 1393. تغییرات شاخص های رشد و فیزیولوژیکی دو رقم برنج تحت تأثیر باکتری محرک رشد Pseudomonas fluorescens. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 
شرکت در سمينارهاي خارجي و بين المللي

Ehteshami, S. M. R., Chaichi, M. R., Isfahani, M. and M. AghaAlikhani. 2005. The critical period of weed control of soybean in sub tropical regions (Golestan province - Iran). Proceedings of the first International Symposium on Sustainable Agriculture for Subtropical Regions, Changsha, China.

Ehteshami, S. M. R., M. AghaAlikhani and K. Khavazi. 2007. Response of field grown maize plants to phosphate solubilizing microorganisms under varying intensities of water deficit stress. Proceedings of the 7th International Conference Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors, Cracow, Poland.

Aghaalikhani M. and Ehteshami S.M.R. 2008. Biological profitability of maize inoculation with selected rhizosphere micro organisms (Pseudomonas fluorescens and Glomus intraradices) under Water Deficit Stress. Proceedings of the 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy.

Keshavarz afshar, R., M. R. Chaichi, H. Moghaddam and M. R. Ehteshami. 2010. Effects of phosphorus solubilizing bacteria on turnip forage production at limited irrigation system. Book of Abstracts of International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Ghebres.

Ehteshami, S. M. R. and N. Moazeni. 2012. The Role of Phosphate Solubilizing Bacteria Bacillus coagulans in Phosphorus Uptake in Different Cultivars of Forage Corn. Book of Abstracts of the 9th International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. Medellin, Colombia.

Ehteshami, S. M. R. and N. Moazeni. 2012. The Role of Plant Growth Promoting Bacteria on Nutrients Uptake in Different Cultivars of Fall Barley (Hordeum vulgare L.). Book of Abstracts of the 9th International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. Medellin, Colombia.

Ehteshami, S. M. R. and N. Moazeni. 2012. Effect of plant growth promoting bacteria, Azotobacter chroococcum symbiosis on vegetative and reproductive charactristics of fall rapeseed (Brassica napus L.). Book of Abstracts of the 9th International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. Medellin, Colombia.

Ehteshami, S. M. R. and N. Moazeni. 2012. Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Quantitative and Qualitative Yield of Two Rice Cultivars. Book of Abstracts of the 9th International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. Medellin, Colombia.

Ehteshami, S. M. R. and N. Moazeni. 2012. Effect of Phosphate Solubilizing Microorganisms on Quantitative and Qualitative Characteristics in Different Cultivars of Forage Sorghum. Book of Abstracts of the 9th International PGPR and First Latinamerican PGPR Workshop. Medellin, Colombia.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي _ ترويجي داخلي

1) احتشامی، س. م. ر. 1378. مدیریت تلفیقی کنترل علف هرز. سنبله، سال 12، شماره 115. ص: 65-62.

2) احتشامي، س. م. ر. 1379. لازم التعليم ها را دريابيم. روزنامه اطلاعات.

3) احتشامي، س. م. ر. 1379. تنش شوري در گندم. مجله زيتون، شماره 147، ص: 46 ـ 43.

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمي ـ پژوهشي داخلي

1) احتشامي، س. م. ر. و م. ر. چائي چي. 1377. اثر شوري بر جوانه زني دو رقم جو. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، شماره 3 و 4، ص: 34 ـ 24.

2) احتشامي، س. م. ر. و م. ر. چائي چي. 1379. تجزيه و تحليل رشد سويا در رقابت با علف هاي هرز. دانشور، شماره 31، ص: 42 ـ 29.

3) چائي چي، م. ر. و س. م. ر. احتشامي. 1380. تأثير زمان وجين بر ترکيب گونه اي، تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در سويا. مجله علوم کشاورزي ايران، شماره 1، جلد 32، ص: 120 ـ 107.

4) احتشامی، س. م. ر.، چائی چی، م. ر.، س. گالشی و ش. خالص رو. 1384. تأثير زمان وجين علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، شماره 6، ص: 79 ـ 71.

5) مدرس ثانوی، س. ع. م.، ب. مهدوی، س. حمزی الوافق و س. م. ر. احتشامی. 1386. تأثير بنزيل آدنين و اسيد جيبرليک بر جوانه زنی بذور سه رقم ذرت تحت شوری کلريد سديم. پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گياه در کشاورزی. جلد 7، شماره 2، ص: 49-41. 

6) احتشامي، س. م. ر.، م. آقاعليخاني، م. ر. چائي چي و ک. خاوازي. 1388. تأثير کودهاي زيستي فسفاته بر خواص کمي و کيفي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش کم آبي. مجله علوم گياهان زراعی ايران، دوره 40، شماره 1، صفحه 27-15.

7) رجبيان، م.، ج. اصغری، م. ر. احتشامی و م. ربيعی. 1388. تاثير تراكم بوته بر دوره بحراني كنترل علف هاي هرز كلزا (Brassica napus L) در منطقه رشت. دانش علفهای هرز، سال پنجم، شماره 1 (پياپي 10)، ص: 30-13.

8) انصاری جوينی، م.، م. ر. چائی چی، ر. کشاورز افشار و س. م. ر. احتشامی. 1390. بررسي تاثير روش هاي مختلف کاربرد باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد علوفه سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد. مجله علوم گياهان زراعی ايران، دوره 42، شماره 2، صفحه 337-329.

9) انصاری جوينی، م.، م. ر. چائی چی، ر. کشاورز افشار و س. م. ر. احتشامی. 1390. اثر مصرف کودهای زیستی و شیمیائی فسفر بر عملکرد دانه دو رقم سورگوم دانه¬ای در شرایط کم آبیاری. مجله به زراعی نهال و بذر، جلد 2-27، شماره 4، صفحه 490-471.

10) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ع. عليپور جهانگيری، م. انصاری جوينی، ح. مقدم، س. م. ر. احتشامی و ک. خاوازی. 1390. تأثيرمحلول پاشي باکتري هاي محرک رشد گياه بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد. مجله علوم گياهان زراعی ايران، دوره 42، شماره 3، صفحه 137-129.

11) احتشامي، س. م. ر.، ف. حکيميان، م. يوسفي راد و م. ر. چائي چي. 1392. تأثير مديريت تلفيقی کود فسفر بر عملکرد دانه و اجزاي آن در دو رقم جو پائيزه. پژوهش و سازندگی (زراعت). وزارت جهاد کشاورزی، 101: 201-193.

12) امين دلدار، ز.، س. م. ر. احتشامی، ع. شهدی کومله و ک. خاوازی. 1391. تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی دو رقم برنج. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 5، شماره 1، صفحه 149-141.

13) احتشامي، س. م. ر.، پ. ابراهیمی و ب. زند. 1391. بررسی ويژگی های کمی و کيفی ژنوتيپ های ذرت سيلوئی در منطقه ورامين. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 5، شماره 4، صفحه 38-19.

14) احتشامي، س. م. ر.، ف. حکيميان، م. يوسفي راد و م. ر. چائي چي. تأثير باکتری های محرک رشد بر کميت و کيفيت علوفه دو رقم جو. پذیرفته شده برای چاپ در پژوهش و سازندگی (زراعت). وزارت جهاد کشاورزی.

15) احتشامي، س. م. ر.، آ. تهرانی عارف و ب. صمدی. 1391. تأثیر تاریخ کاشت بر فیزیولوژی عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه ورامین. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، 1 (1): 87-71.

16) امين دلدار، ز. و س. م. ر. احتشامی. 1391. اثر سویه های مختلف سودوموناس بر کارایی جذب، عملکرد و اجزای عملکرد برنج. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، 1 (2): 86-71.

17) انصاری جوينی، م.، م. ر. چائی چی و س. م. ر. احتشامی. 1391. بررسی تأثیر کم آبیاری و کودهای فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سورگوم دانه ای (کیمیا و سپیده)، مجله علوم گياهان زراعی ايران، 43 (3): 435-421.

18) کشاورز افشار، ر.، م. ر. چائی چی، ح. مقدم و س. م. ر. احتشامی. 1391. تأثیر نظام های کم آبیاری و کود شیمیائی و زیستی فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی شلغم علوفه ای. مجله علوم گياهان زراعی ايران، 43 (3): 403-391.

19) پورابراهيمی، م.، م. زواره و س. م. ر. احتشامی. 1392. تاثیر تلقیح بذر با باکتری سودوموناس و قارچ مایکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان، 10 (4): 24-13.

20) احتشامي، س. م. ر.، ا. جان زمين، م. رمضانی، ک. خاوازی و ب. زند. 1392. تأثير باکتري Bacillus coagulans بر عملکرد کمی و کيفی دو رقم ذرت علوفه اي. مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران، 15 (1): 110-95.

21) اصغری، ج.، س. م. ر. احتشامی، ز. رجبی درويشان و ک. خاوازی. 1392. بررسی محلول پاشی باکتریهای محرک رشد و متابوليت های آنها بر ويژگی های مرفوفیزیولوژیک، صفات کیفی و عملکرد برنج رقم هاشمی. فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 (4): 25-40.

22) احتشامي، س. م. ر.، م. ر. عباسی، م. ک. خاوازی و ب. زند. 1392. تأثیر سویه های مختلف باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas putida بر کمیت و کیفیت علوفه ارقام سورگوم در ورامین. فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی) دانشگاه صنعتی اصفهان، 2 (4): 26-15.

23) پور ابراهيمی، م.، س. م. ر. احتشامی، ک. خاوازی و م. رمضانی. تاثیر تلقیح بذر با باکتری سودوموناس و کاربرد سطوح مختلف فسفر بر جذب عناصر، ميزان کلروفيل و عملکرد زیستی دو رقم جو علوفه ای در منطقه فومن. پذیرفته شده برای چاپ در مجله پژوهش و سازندگی (زراعت)، وزارت جهاد کشاورزی.

24) سروری، م.، س. م. ر. احتشامی، م. ربيعی و ک. خاوازی. 1392. تأثیر همیاری سویه های متفاوت Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت. مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران، 15 (1): 162-149.

25) امين دلدار، ز.، س. م. ر. احتشامی، ع. شهدی کومله و ک. خاوازی. 1393. اثر باکتري هاي جنس سودوموناس بر خواص شيميایي-زيستي خاک، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم برنج. مجله تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان، 11: 159-149.

26) احتشامي، س. م. ر.، ز. امين دلدار و ک. خاوازی. 1392. محلول پاشي سويه های مختلف سودوموناس (Pseudomnas fluorescens) بر صفات کمی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج در شرایط گلخانه ای. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان، 14: 99-106.

27) احتشامی، س. م. ر.، م. پورابراهيمی و ک. خاوازی. 1392. تأثير مدیریت تلفیقی کود بر جذب عناصر غذائی و عملکرد زیستی ارقام جو در شرایط گلخانه ای. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان، 16: 25-15.

28) اصغری، ج.، س. م. ر. احتشامی، ز. رجبی درويشان و ک. خاوازی. محلول پاشی باکتری های محرک رشد و متابوليت های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی. پذیرفته شده برای چاپ در مجله زیست شناسی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج.

29) احتشامي، س. م. ر.، م. ر. عباسی، م. ک. خاوازی. 1392. تأثير Pseudomonas putida بر عملکرد و جذب فسفر سه رقم سورگوم علوفه اي در ورامین. مجله زیست شناسی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کرج، 1 (2): 144-133.

30) احتشامی، س. م. ر.، ز. امین دلدار، ع. شهدی کومله و ح. رمضانی. 1391. تأثیر سویه های باکتری سودوموناس Pseudomonas fluorescens بر صفات کمی و کیفی دو رقم برنج. مجله پژوهش در گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه، 1 (2): 92-87.

31) احتشامي، س. م. ر.، م. پورابراهیمی فومنی و ح. رمضانی. 1391. تاثیر سویه های مختلف سودوموناس بر جوانه زنی و شاخص های رشد گیاهچه لوبیا در سطوح مختلف شوری. مجله پژوهش در گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه، 1 (2): 21-12. 

32) احتشامي، س. م. ر. و ز. امين دلدار. 1392. اثر سویه های مختلف باکتري سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد گياهچه برنج رقم خزر و توده بومی هاشمی. مجله علوم و فناوری بذر ایران موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر کرج، 1 (2): 125-115.

33)رضوانی، ح.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامي و ب. کامکار. 1392. بررسی کارایی مصرف و ضریب استهلاک نور ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) در گرگان. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 6 (4): 214-187.

34) ابراهیم قوچی، ز.، غ. ر. محسن آبادی، س. م. ر. احتشامی و ا. فرقانی. 1392. كاربرد تلفيقي كودهاي شيميايي، زيستي و دامي بر خصوصيات رشدي ذرت علوفه اي در منطقه رشت. مجله تحقیقات غلات دانشگاه گیلان، 3 (2): 154-143.

35) احتشامی، س. م. ر. و م. پورابراهيمی. 1392. تأثير سويه های مختلف سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گياهچه دو رقم جو. مجله علوم و فناوری بذر ایران، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر کرج، 2(2): 206-197.

36) رضوانی، ح.، ج. اصغری و س. م. ر. احتشامي. 1392. بررسی کارآیی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی شیمیایی و مکانیکی در شکستن رکود بذر خردل وحشی. مجله علوم و فناوری بذر ایران، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر کرج، 2(2): 159-147.

37) رضوانی، ح.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامي و ب. کامکار. بررسی کارایی مصرف و ضریب استهلاک نور ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) در گرگان. پذیرفته شده برای چاپ در مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، دانشگاه صنعتی اصفهان.

38) رضوانی، ح.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامي و ب. کامکار. تعیین آستانه خسارت اقتصادي خردل وحشي در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان. پذیرفته شده برای چاپ در مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران.

39) رومانی، ا.، س. م. ر. احتشامی و م. ربیعی. اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاهی (PGPR) بر کیفیت و عملکرد علوفه شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.) در مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر. پذیرفته شده برای چاپ در مجله فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

40) احتشامي، س. م. ر. و م. ربیعی. 1393. اثر تلفيق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذائی شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.). مجله علوم و تحقیقات بذر ایران، دانشگاه گیلان، 1 (1): 66-51.

41) رومانی، ا. و س. م. ر. احتشامی. 1393. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum L.). مجله پژوهش های بذر ایران، دانشگاه یاسوج، 1 (1): 45-33.

42) رومانی، ا. و س. م. ر. احتشامی. اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر غلظت عناصر کم مصرف و برخی شاخص های رشدی شلغم علوفه ای (Brassica Rapa L.). پذیرفته شده برای چاپ در مجله پژوهش در اکوسیستم های زراعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

43) احتشامي، س. م. ر.، س. سلیمانی و ع. ر. پازکی. تأثیر رقابت علف های هرز بر صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای رقم زرفام در ورامین. پذیرفته شده برای چاپ در مجله پژوهش و سازندگی (زراعت)، وزارت جهاد کشاورزی.

44) احتشامي، س. م. ر.، م. رمضانی و م. فروزی. انتخاب ارقام برتر ذرت علوفه اي با استفاده از روش هاي چند متغيره در منطقه ورامين. پذیرفته شده برای چاپ در مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

45) احتشامي، س. م. ر.، آ. تهرانی عارف و ب. صمدی. تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا. پذیرفته شده برای چاپ در مجله پژوهش و سازندگی (زراعت)، وزارت جهاد کشاورزی.

46) رضوانی، ح.، ج. اصغری، س. م. ر. احتشامي و ب. کامکار. واکنش ساختار کانوپی ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشي در گرگان. پذیرفته شده برای چاپ در مجله زراعت دیم ایران، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم.

 Radjabian, M., J. Asghari, S. M. R. Ehteshami and M. Rabiee. 2010. Effects of Row Spacing and Weed Control Duration on Yield, Yield Components and Oil Content of Canola. Iranian Journal of Weed Sciences, 5 (2): 79-90

 Rajabian, M., J. Asghari, S. M. R. Ehteshami and M. Rabiee. 2011. Responses of Morphological Characteristics, Yield and Yield Components of Rapeseed as Second Crop after Rice (Brassica napus L.) to Plant Density and Weed Interference Duration. Iran Agricultural Research (Shiraz University),Vol 31 (1): 17-32):

 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمي ـ پژوهشي خارجي

1. Ehteshami, S. M. R., M. AghaAlikhani, K. Khavazi and M. R. Chaichi. 2007. Effects of phosphate solubilizing microorganisms on quantitative and qualitative characteristics of maize (Zea mays L. S.C. 704) under water deficit stress. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (20): 3585-3591.

2. Ehteshami, S. M. R., M. AghaAlikhani and K. Khavazi. 2007. Response of field grown maize plants to phosphate solubilizing microorganisms under varying intensities of water deficit stress. Acta Physiol. Plant., 29 (Suppl 1):S13–S31. Franciszek Górski Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland.

3. Ebrahimzadeh banayjedi, M. R., S. M. R. Ehteshami, B. Delkhosh, H. Abdi, M. Rohami. 2012. Evaluation of drought tolerance indices and their relationship with grain yield of wheat genotypes. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(2): 1230-1232.

4. Keshavarz Afshar, R., M. R. Chaichi, M. Moghaddam, S. M. R. Ehteshami. 2012. Irrigation, Phosphorus Fertilizer and Phosphorus Solubilizing Microorganism Effects on Yield and Forage Quality of Turnip (Brassica rapa L.) in an Arid Region of Iran. Agricultural Research, 1(4): 370-378.

5. Aeini, M., M. Yousefi Rad and S. M. Ehteshami. 2012. The effects of growth stimulant bacteria on qualitative and quantitative yield of Aloe vera. Annals of Biological Research, 3 (12): 5669-5673.

 

انتشار کتاب

1) زينلي، ا. و س. م. ر. احتشامي. 1382. زيست شناسي و کنترل گونه هاي مهم گياهان هرز. (تأليف). جلد اول. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 412 صفحه.

2) احتشامی، س. م. ر. و م. ر. چائی چی. 1390. کشاورزی ارگانيک (کشتازی) (گردآوری و تدوين). 327 صفحه. انتشارات دانشگاه گيلان.
3) احتشامی، س. م. ر. و س. عروج نيا. 1391. کنترل و گواهی بذر (تأليف). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. 186 صفحه.

 رابطه آب خاک و گیاه (دانشجويان کارشناسی)

پروژه (دانشجویان کارشناسی)

سلامت بذر (دانشجويان کارشناسی ارشد)

بیولوژی و شناسائی علف های هرز و گیاهان گلدار (دانشجویان کارشناسی ارشد)

سمینار (دانشجویان کارشناسی ارشد)

سمینار 2 (دانشجویان کارشناسی ارشد)

زراعت ارگانیک (دانشجویان دکترا)

 

 ترم دوم 96-1395
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه طرح پژوهشی طرح پژوهشی نماز و ناهار رفع اشکال مطالعه مطالعه
یکشنبه مطالعه رفع اشکال زراعت ارگانیک (دانشجویان دکترا) رفع اشکال مطالعه مطالعه
دوشنبه تکنولوژی بذر عملیات تکنولوژی بذر نماز و ناهار رفع اشکال اصول تولید و فرآوری بذر (گردشی) مطالعه
سه شنبه اصول تولید و فرآوری بذر روش های آزمایشگاهی در بیولوژی بذر عملیات رابطه آب خاک و گیاه (گروه 2) رفع اشکال مطالعه مطالعه
چهارشنبه مطالعه جلسه گروه نماز و ناهار مطالعه مطالعه -


http://www.scijournals.com
http://www.springerlink.com
http://www.oxfordjournals.org
تماس با دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
smrehteshami@guilan.ac.ir, smrehteshami@yahoo.com, smrehteshami@gmail.com
013 - 33690399
کیلومتر 5 جاده رشت-تهران، دانشگاه گیلان
صندوق پستی 1314-41635
دانشکده کشاورزی
کدپستی 58643- 41889
گروه زراعت و اصلاح نباتات
Email: smrehteshami@guilan.ac.ir, smrehteshami@yahoo.com, smrehteshami@gmail.com   ورود به سیستم