سید علی الهی نیا
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه گیاه پزشکی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سید علی الهی نیا

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه گیاه پزشکیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


اینجانب  سید علی الهی نیا  استاد تمام، پایه 35 دانشگاه گیلان، در سال 1327 در رامسر متولد شدم. پس از دریافت دیپلم کشاورزی و طبیعی , دوره کارشناسی را در رشته تولید محصولات نباتی و کارشناسی ارشد در رشته گیاهپزشکی ( بیماری شناسی گیاهی) را در دانشگاه اهواز (جندی شاپور سابق) گذرانیدم  و در سال 1354 به  عضویت آموزشی این دانشگاه درآمدم. سپس در سال 1360 به دانشگاه گیلان منتقل و پس از آن برای طی دوره دکتری در رشته بیماری شناسی گیاهی (گیاهپزشکی) به انگلستان اعزام شدم. پس از دریافت مدرک دکتری به امر تدریس و تحقیق در دا نشگاه های ایران و خارج از کشور پرداختم. تا کنون در دانشگاه های ایران وخارج از کشورعهده دار بیش از 15 درس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری  بودم.  در سالهای 1370 و 1380 به عنوان استاد نمونه دانشگاه گیلان انتخاب و درسال 1383 به عنوان محقق نمونه انتخاب شدم.  کتاب کتاب قارچ شناسی و بیماری های گیاهی ، تالیف اینجانب در سال 1377 به عنوان کتاب نمونه سال برگزیده شد. در سال 1386 توسط ستاد مشاهیر و فرزانگان مستقر در استان مازندران به مناسبت چاپ مقالات فرااوان در مجلات داخلی و ژورنالهای بین المللی ، تالیف 6 عنوان کتاب درسی و سا یر امتیازات ا ز  بین 1000 چهره معرفی شده به این ستاد، به عنوان دانشمند فرهیخته و چهره ماندگار اتنتخاب شدم و لوح سپاس و جوایز ویژه دریافت داشتم. در سال 1378 با استفاده از بورس فرصت مطالعاتی به کشور کانادا اعزام شدم و این دوره را در دانشگاه آلبرتا گذراندم. در سال 1390 پس از 36 سال انجام فعالیت های آموزنشی  و پژوهشی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور خود را بازنسشته کردم. هماکنون در داسنشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به امر تدریس مشغول هستم.

فهرست تالیفات:

1- قارچ شناسی و بیماری های گیاهی مقدماتی 520 صفحه- 1372 

2- قارچ شناسی و بیماری های گیاهی با اضافات و اطلس رنگی  588 صفحه . چاپ دوم در  1375 چاپ سوم  در 1378. چاپ چهارم بزودی در اختیار انتشار می یابد.

3-بیماری شناسی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان 647 صفحه چاپ اول در 1382 ، جاپ دوم در 1384 و چاپ سوم در 1378

4- بیماری درختان میوه و برخی از گیاهان باغی و روشهای مبارزه با آنها 570 صفحه  به علاوه 96 صفحه عکس رنگی. چاپ اول در 1383 ، چاپ دوم در 1387 و پاپ سوم در 1390

5-بیماری سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها 584 صفحه به علاوه 100 صفحه عکس رنگی. چاپ اول در 1383    و چاپ دوم در سال1387.

6-بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها 550 صفحه به علاوه 88 صفحه عکس رنگی و چاپ دوم در سال 1388.ديپلم : ديپلم كشاورزي در سال 1346 و ديپلم طبيعي 1347

كارشناس (ليسانس) : توليد فرآورده هاي گياهي (زراعت و باغباني) سال 1352 دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتري: بيماري شناسي گياهي (گياهپزشكي) از دانشگاه سالفورد منچستر انگلستان سال 1367فعاليت علمي پژوهشي جديد ( 1381 – 1378) به CV در زیر رجوع شود.

انتشار مقالات پژوهشي درداخل كشور

-- شهر آئين. ن و الهي نيا . س . ْ . 1378. مطالعات سرولوژيكي و ايمنولوالكترون ميكروسكپي ويروس Y سيب زميني (PVY) جداشده از كياهان توتون رقم كوكر- 347 در منطقه گيلان . مجله آفات و بيماريهاي گياهي . مؤسسه آفات و بيماريهاي گياهي . مؤسسه آفات وبيماريهاي گياهي . جلد. 67، شماره 1 و 2 صفحه 38-17.

 

- نيكخواه ،‌م . ج ، حجارود ،‌ق شريفي تهراني ،‌ع و الهي نيا . س . 1378. بررسي پوسيدگي ساقه برنج درگيلان . مجله بيماريهاي گياهي ، جمعيت كارشناسان ،‌بيماريهاي گياهي ، شماره هاي 1 و 2 جلد 34 . صفحه 84-76.

 

- نيكخواه ،‌م . ج ، حجارود ،‌ق شريفي تهراني ،‌ع و الهي نيا . س . 1380. بررسي تحمل بعضي از ارقام والدين هاي برنج به قارچ عامل پوسيدگي ساقه در گيلان. مجله علوم و فنون كشاوري و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان . جلد 5 شماره 4 ص 51-39.

 

- نيك نژاد كاظم پور . , . پدرام فر . و الهي نيا . س . ع . 1381 . بررسي اثر چند قارچكش و قارچهاي آنتاگونيست عليه عامل بيماري سوختگي غلاف برنج Rhizoctomoa solani . جلد ششم شماره چهارم.

ارايه مقالات در كنگره هاي گياه پزشكي كشور

نيك نژاد كاظم پور . , . پدرام فر . و الهي نيا . س . ع . 1379 . بررسي اثر چند قارچكش و قارچهاي آنتاگونيست عليه عامل بيماري سوختگي غلاف برنج Rhizoctomoa solani . چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران . شهريور 1379.

 

الهي نيا . س. ع و Tewari, J.P. . 1381 بررسي اثر ژن Yr-18درايچاد واكنش فوق حساسيت ناشي از تجمع كلسيم در گندم بهاره مقاوم آلوده شده به رنگ زرد (Puccina struformis f. Sp. Titicv) بااستفاده از ميكروسكوپ ليزري . پانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. دانشگاه رازي كرمانشاه . شهريور . 1381.

 

الهي نيا . س. ع . Tewari,J.P . 1381 . اندازه گيري مقدار كلسيم درنواحي آلوده و غير آلوده برگ گندم هاي بهاره مقاوم و حساس آلوده به بيماري زنگ زرد (Puccina strufomis F.sp. tatici) در مرحله گياه كامل . پانزدهيمن گنگره گياه پزشكي ايران. دانشگاه رازي كرمانشاه . شهريور . 1381.

 

الهي نيا. س. ع . تواري . ع . و . Tewari,J.P . 1381. مطالعه ميكروسكپي رشد قارچ (Puccina strufomis F.sp. tatici) قبل و بعد از نفوذ دربرگهاي پرچم (Flagleaves) گندم هاي بهاره حساس و مقاوم مبتلا به زنگ زرد بااستفاده از ميكروسكوپ هاي نوري . الكتروني و الكتروني اسكن. پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. دانشگاه رازي كرمانشاه . شهريور . 1381.

 

محمد عليان، ي ، زماني زاده ، ح ،‌ر ، ابراهيمي ، ع و الهي نيا ، س ،‌ع ،‌1381 ، ارزيابي حساسيت نسبي ارقام مختلف مركبات نسبت به بيماري پوسيدگي قهوه اي ميوه (Brown rot) در استان مازندران ، پانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران، دانشگاه رازي كرمانشاه، شهريور ، 1381.

 

- عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب اجرا شده و يا در حال اجرا از سال 1369:

جمع آوري ،‌ تشخيص و شرح مصور بيماريهاي مهم گياهان زراعي و باغي استان هاي سواحل بحر خزر در شمال كشور ( مجري مسئول)

بررسي مقاومت ارقام مختلف خيار نسبت به بيماري سفيدك داخلي دراستان گيلان ( مجري مسئول)

اثر ضايعات توتون در كاهش خسارت نماتد مولد غده توتون دراستان گيلان ( مجري مسئول)

بررسي عارضه نكروزه شدن رگبرگ توتون رقم كوكر – 347 دراستان گيلان ( مجري مسئول)

جمع آوري و تشخيص فلور قارچهاي بيماريزاي گياهان زراعي و باغي استان گيلان ( مجري مسئول)

مطالعه مقاومت به قارچ كش ها در قارچ Pyricularia oryzae (ساير مجريان)

بررسي تنوع و جداسازي باكتريهاي آسوشيتد (هميار) تثبيت كننده ازت از رايزروسفر ريشه برنج در مناطق مختلف استان گيلان ( مشاور فني طرح)

شناسايي قارچها و نماتدهاي بيماريزاي فندق دراستان گيلان ( ساير مجريان)

ارزيابي مقاومات ارقام محلي و اصلاح شده برنج دراستان گيلان و مازندران درمقابل بيماري پوسيدگي ساقه برنج (هماهنگ كننده و مشاور فني طرح) . ( طرح ملي).

بررسي و ارزيابي ارقام و لاين هاي برنج در خزانه بين المللي بلاست ( هماهنگ كننده طرح) . ( طرح ملي)

تعيين و انتشار جغرافيائي نماتد نوك سفيدي (White-tipe) برگ برنج و درصد آلودگي ارقام مختلف دراستانهاي گيلان و مازندران به اين بيماري 0 طرح ملي) (هماهنگ كننده و مجري مسئول دراستان گيلان).

بررسي كنترل كننده هاي بيولوژيك بيماري پوسيدگي طوقه برنج در خاك شاليزار ( ساير مجريان).

تهيه ايزوله اكتيو اتورهاي (‌فعال كننده هاي) بيولوژيك جهت كمپوست سازي سريع از كاه برنج ( ساير مجريان)[ ویرایش نشده است ]
تماس با سید علی الهی نیا
a_elahinia@yahoo.comگروه گياه پزشكي دانشكده علوم كشاورزي دانشكاه گيلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم