مسعود اصفهانی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مسعود اصفهانی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


كارشناسي (زراعت و اصلاح نباتات - 1364) دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز

كارشناسي ارشد (زراعت - 1368) دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز

عنوان پايان نامه: تعيين ميزان نسبي ساپونين ها در بذور جوانه زده و اندام هاي هوايي گونه هاي يكساله و چند ساله يونجه با استفاده از زيست سنجي قارچ تريكودرما و بذور كاهو

دكتري (زراعت، فيزيولوژي گياهان زراعي -1378) دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

عنوان پايان نامه: بررسي واكنش هاي فيزيولوژيكي و مولكولي ارقام مختلف برنج نسبت به شوري و پسابيدگي

انجام بخشي از پايان نامه دوره دكتري در آزمايشگاه بيولوژي مولكولي انستيتو بين المللي تحقيقات برنج،فيليپين (1377- يك سال)1-مسعود اصفهاني، امير قلاوند، عليرضا علي اكبر وسيد علي محمد مدرس ثانوي، 1378، بررسي مقاومت به پسابيدگي در مراحل مختلف رسيدگي جنين برنج، مجله نهال و بذر، جلد 15، شماره 2، 83 - 70.

2- حميد عباس دخت، پيروز عزيزي، سيروس قمي و مسعود اصفهاني،  1380، بررسي اثر رقم و زمان برداشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزاي پاييزه به عنوان كشت دوم در رشت، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 32، شماره 3، 558 - 551.

3- محمد حسين فتوكيان و مسعود اصفهاني،  1380، القاي موتان ساقه كوتاهي در واريته برنج دمسياه، مجله علوم زراعي ايران، جلد 3، شماره 3، 41 - 32.

4- مسعود اصفهاني،  و محمد حسين فتوكيان، 1381، القاي موتان هاي زودرسي و حذف ريشك در واريته برنج دمسياه، مجله علوم زراعي ايران، جلد4 شماره 2، 106 - 95.

5- حسين صبوري، عبدالمجيد رضايي، سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي، مسعود اصفهاني،  و مسعود كاوسي، 1383، مقايسه مدل هاي رگرسيون لجستيك، تكه اي و خطي در تخمين سرعت و طول دوره موثر پر شدن دانه ارقام برنج در آرايش هاي مختلف كاشت، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 35، شماره 3، 612 - 603.

6- محسن خيرخواه زوياري، رحيم هنرنژاد، مسعود اصفهاني،  و مهرزاد اله قلي پور، 1383،بررسي روابط همبستگي بين سرعت و طول دوره پر شدن دانه با عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام مختلف برنج در سه تاريخ كاشت، پژوهشنامه علوم كشاورزي ، جلد اول، شماره 2، 50- 39.

7- مهدي رنجبر چوبه، مسعود اصفهاني، مسعود كاوسي و محمدرضا يزداني، 1383، تاثير آبياري و مصرف زئوليت طبيعي بر عملكرد كمي و كيفي توتون كوكر 347، پژوهشنامه علوم كشاورزي ، جلد اول، شماره 2،84 - 71.

8 - حسين صبوري،عبدالمجيد رضايي، سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي و مسعود اصفهاني،  1384، تجزيه عليت براي عملكرد دانه و خصوصيات وابسته برنج در دو آرايش كاشت، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 9، شماره اول، 130 - 113.

9- محسن فلاحتي عنبران، علي اكبر حبشي، مسعود اصفهاني،  ابوالقاسم محمدي و بهزاد قره ياضي، 1384، ارزيابي ساختار و تنوع ژنتيك درون و بين جمعيتي يونجه هاي زراعي (Medicago sativa L) ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 36، شماره اول، 989 - 979.

10- بهمن عبدالرحمني، كاظم قاسمي گلعذاني و مسعود اصفهاني، 1384، اثر آبياري تكميلي بر روي شاخص هاي رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد گندم، مجله دانش كشاورزي، جلد 15، شماره اول، 68 - 51.

11- آسا قلي زاده، مسعود اصفهاني،  و مجيد عزيزي، 1385، بررسي اثرات زئوليت و تنش خشكي بر رشد و نمو و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبي، مجله علوم و صنايع كشاورزي، جلد 20 شماره 2، 121 - 113.

12- علي كافي قاسمي و مسعود اصفهاني،  1384، بررسي تاثير سطوح كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي در منطقه گيلان، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال 12، شماره 5، 62 - 55.

13- حميدرضا علي عباسي، مسعود اصفهاني، مسعود كاوسي و بابك ربيعي، 1384، تعيين نيازمندي به كود نيتروژن با استفاده از كلروفيل متر دستي در مراحل مختلف رشد برنج رقم خزر، مجله علوم زراعي ايران، جلد 7، شماره 2، 145 - 134.

14- حميدرضا علي عباسي، مسعود اصفهاني، مسعود كاوسي و بابك ربيعي، 1385، مطالعه ارتباط بين شاخص هاي رشد و عملكرد برنج رقم خزر تحت تاثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن، پژوهشنامه علوم كشاورزي

15- آسا قلي زاده، مسعود اصفهاني،  و مجيد عزيزي، 1385، مطالعه اثرات تنش آب به همراه كاربرد زئوليت طبيعي بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي بادرشبي، پژوهش و سازندگي، 74 ، منابع طبيعي.

16- محسن فلاحتي عنبران، علي اكبر حبشي، مسعود اصفهاني، ابوالقاسم محمدي و بهزاد قره ياضي، 1385، بررسي تنوع ژنتيكي و روابط خويشاوندي يونجه هاي يكساله، ديپلوييد و تتراپلوييد با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 3، 360 - 349.

17- مسعود اصفهاني، سيد مجتبي صدرزاده، مسعود كاوسي و عادل دباغ محمدي نسب، 1384، بررسي اثر مقادير مختلف كود ازت و پتاسيم بر عملكرد، اجزاي عملكرد و رشد برنج رقم خزر، مجله علوم زراعي ايران، جلد 7، شماره 3، 240 - 226.

18- حميدرضا علي عباسي، مسعود اصفهاني، بابك ربيعي و مسعود كاوسي، 1385، تاثير مديريت كود نيتروژن بر عملكرد برنج (رقم خزر) و اجزاي آن در يك خاك شاليزاري استان گيلان، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 4، 308 - 293.

19- مهرو مجتبايي زماني، مسعود اصفهاني، رحيم هنرنژاد و مهرزاد اله قلي پور، 1385، بررسي روابط همبستگي بين سرعت و دوره پر شدن دانه با صفات فيزيولوژيك در ارقام برنج، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 10، شماره 4، 226 - 213.

20- علي كافي قاسمي و مسعود اصفهاني، 1385، بررسي تاثير سطوح و زمانهاي مصرف كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا (Brassica napus L) در گيلان، مجله علوم و صنايع كشاورزي، جلد 20، شماره 7، 48- 37.

21- مجيد مداراي مشهود، مسعود اصفهاني،  و مجيد نحوي، 1386، تاثير خشكانيدن شيميايي قبل از برداشت بر زمان برداشت و كيفيت دانه برنج، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 11، شماره42 ، 91-81.

22- علي اعلمي، مسعود اصفهاني، بابك عبداللهي و جواد مظفري، 1385، بررسي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم بادام زميني با استفاده از صفات مورفولوژيكي، مجله علوم زراعي ايران، جلد 8، شماره4 ، 367-357.

23- عبدالظيم اوزوني دوجي، مسعود اصفهاني،  حبيب اله سميع زاده و محمد ربيعي، اثر آرايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم كلزاي گلبرگ دار و بدون گلبرگ، مجله علوم زراعي ايران، جلد 9، شماره 1 ، 76-60.

24- محمد هادي حسين زاده، مسعود اصفهاني، بابك ربيعي و محمد ربيعي، 1386، اثر فواصل رديف كاشت بر عملكرد دانه و اجزاي آن و كارايي مصرف تابش در چهار رقم كلزا در اراضي شاليزاري گيلان، مجله علوم زراعي ايران، جلد 9، شماره 3، 281-263.

25- حمیدرضا علی عباسی و مسعود اصفهاني، 1386، تاثیر سطوح کود نیتروژن و تقسیط آن بر سرعت و طول دوره پر شدن دانه برنج، مجله علمی کشاورزی، جلد 30 ، شماره 2، 38- 25.

 26- عبدالعظیم اوزونی دوجی، مسعود اصفهانی، حبیب اله سمیع زاده و محمد ربیعی، 1386، اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص های رشد و کارایی مصرف تابش دو رقم کلزای بدون گلبرگ و گلبرگ دار، مجله علوم زراعی ایران، جلد 9، شماره 4، 400-382.

27- صنم صفایی چائی کار، بابک ربیعی، حبیب اله سمیع زاده و مسعود اصفهانی، 1386، ارزیابی تحمل ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) به تنش خشکی انتهای فصل، مجله علوم زراعی ایران، جلد 9، شماره 4، 31- 14

28- پرویز صفری، رحیم هنر نژاد و مسعود اصفهانی، 1387، ارزیابی شاخص های گزینشی در ارقام بادام زمینی، دانش کشاورزی، جلد 18، شماره 3، 147- 137.

29 محمد هادي حسين زاده، مسعود اصفهاني، محمد ربيعي و بابک ربيعي، 1387، اثر فواصل ردیف کاشت بر درصد جذب تابش عملکرد دانه و شاخص های رشد ارقام کلزا در کشت دوم بعد از برنج، جلد 10، شماره 3، 302- 281. 

30- مهدی صادقی، مسعود اصفهاني، علی مومنی، محمد ربیعی و حسن جهاندیده، 1387، تاثیر محتوای رطوبت بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در چهار رقم کلزا، جلد 15، شماره 3، 77- 65.

31- فاطمه رمضانپور، مسعود اصفهاني، جعفر اصغری و محمد ربیعی، 1387، تاثیر کاربرد خشکاننده های شیمیایی قیل از برداشت بر زمان برداشت، عملکرد و روغن دانه کلزا، مجله دانش کشاورزی، جلد 18، شماره 4، 128-115

32- زهرا دانشور راد، مسعود اصفهاني، میرحسین پیمان، محمد ربیعی و حبیب اله سمیع زاده،  1387 ، بررسی تاثیر روش های تهیه بستر بذر بر عملکرد اولیه،  اجزای عملکرد و برخی از شاخص های رشد کلزا به صورت کشت دوم در اراضی  شالیزاری، مجله علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، سال 12 ، شماره 46 (الف)، 203-189

33- مجتبی کریمی، مسعود اصفهانی، محمدحسن بیگلویی، بابک ربیعی و علی کافی قاسمی، 1388، تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و شاخص های رشد ذرت علوفه ای در شرایط آب و هوایی رشت.، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 2، شماره 2، 110- 91

34- صنم صفایی چائی کار، حبیب اله سمیع زاده، بابک ربیعی و مسعود اصفهانی، 1388، همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال 13، شماره 48، 101- 91

35- پرویز صفری، رحیم هنر نژاد و مسعود اصفهانی، 1387، ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی، مجله پژوهشهای زراعی ایران، جلد6، شماره 2، 334- 327

36- علیرضا حسین زاده گشتی، مسعود اصفهانی، جعفر اصغری، محمدنقی صفرزاده ویشکایی و بابک ربیعی. 1388. تاثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمینی (Arachis hypogaea L). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال 13، شماره 48، 40-27.

37- سیدمحمدرضا هاشمی، مسعود اصفهانی، جعفر اصغری و محمد ربیعی. 1388. اثرات زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شش رقم برتر کلزا (Brassica napus L). مجله دانش کشاورزی. جلد 19، شماره 1، 247-234.

38- حمیدرضا علی عباسی، مسعود کاوسی، مسعود اصفهانی و بابک ربیعی. 1388. تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزر. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 40، شماره 4، 12-1.

39- Aalami, A., B. Abdollahi Mandoulakani, M. Esfahani, M. Falahati-Anbaran, P. Potki and J. Mozaffari. 2010. Use of genetic variation of Iranian peanut (Arachis hypogaea L.) to develop mapping populations. Acta Agriculturae Scandinavica Section B- Soil and Plant Sci. 60: 287-296

40- حدیثه علیخانی فرد و مسعود اصفهانی. 1389. تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 3، شماره 1، 88- 73.

41- بابک عبدالهی مندولکانی، علی اعلمی و مسعود اصفهانی. 1389. تجزیه ارتباط برای صفات مورفولوژیک در بادام زمینی (Arachis hypogea L.) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره. مجله علوم زراعی ایران. جلد 12، شماره 4، 519- 510.

42- سید محمدرضا هاشمی، جعفر اصغری، مسعود اصفهانی و محمد ربیعی. 1388. تأثیر زمان برداشت بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا. مجله به زراعی کشاورزی، جلد 11، شماره 2 (پاییز)، 86-77.

43- حامد جاوید، مسعود اصفهانی و صمد صبوری. 1390. اثر سه روش خرمنکوبی بر ترک خوردگی دانه، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه برنج. مجله به‌زراعی نهال و بذر. جلد 2- 27، شماره 1، 72- 57.

44- پری طوسی کهل، مسعود اصفهانی، محمد ربیعی و بابک ربیعی. 1390. اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا یه صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 42، شماره 2، 396- 387.

45- پری طوسی کهل، مسعود اصفهانی، محمد ربیعی و بابک ربیعی. 1390. اثر غلظت و زمان محلول¬پاشي كود نيتروژن مکمل بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد دانه و اجزاي عملكرد کلزا napus L.) (Brassica. مجله علوم زراعی ایران. جلد 13، شماره 2، 367-352.

46- بهمن امیری لاریجانی، زین العابدین طهماسبی سروستانی، قربانعلی نعمت زاده، ابراهیم امیری و مسعود اصفهانی. 1390. شبیه سازی مراحل نمو فنولوژیک و طول دوره رشد سه رقم برنج در سنين مختلف گياهچه با استفاده از مدلORYZA2000 . مجله علوم زراعی ایران. جلد 13، شماره 3، 480-466.

 47- ناهید جعفری، مسعود اصفهانی و عاطفه صبوری. 1390. ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 42، شماره 4، 868- 857 .

48- Esfahani, M., M. Fardi, J. Asghari, M. Rabiei and H. Samizadeh. 2012. Effects of pre-harvest application of paraquat on grain moisture reduction, grain yield and quality of rapeseed (B. napus) cultivars.Caspian J. Environ. Sci. Vol.10, No. 1: 75-82      

49- فرناز فرجی، مسعود اصفهانی، مسعود کاوسی، مجید نحوی و بابک ربیعی. 1391. اثر مقادیر کود نیتروژن بر شاخص¬های رشد و عملکرد برنج رقم خزر. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 43. شماره 2. 333- 323.

50- سحر اخوان، محمود شعبانپور و مسعود اصفهانی. 1391. اثر تراکم خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی. جلد 26. شماره 3. 735- 727.

51- محمد ربیعی، پری طوسی کهل، مسعود اصفهانی و فرامرز علی‌نیا. 1391. اثر محلول‌پاشی مواد خشکاننده بر کاهش رطوبت دانه، زودرسي، عملکرد دانه و ميزان روغن کلزا رقم هایولا 401 در منطقه گیلان. مجله علوم زراعی ایران. جلد 14. شماره 3. 293- 280.

52- ناهید جعفری، مسعود اصفهانی، علیرضا فلاح، غلامرضا محسن‌آبادی و علی کافی قاسمی. 1391. اثر مصرف توأم کودهای اوره، سولفات روی و زادمایه ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (Brassica napus L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 43. شماره 4. 560- 551.

53- محبوبه عاشوری، مسعود اصفهانی، شاپور عبدالهی و بابک ربیعی. 1391. اثر مصرف مكمل‌هاي كود آلي بر عملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن و خصوصیات تبدیل دو رقم برنج (Oryza sativa L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 43. شماره 4. 713- 701.

54- پری طوسی کهل، مسعود اصفهانی، بابک ربیعی و محمد ربیعی. 1391. تغییرات شاخص‌های رشد و برداشت روغن کلزا (رقم هایولا401) در غلظت‌ها و زمان‌های متفاوت محلول‌پاشی کود نیتروژن مکمل. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 2، شماره 6. 189- 179.

55- بهمن عبدالرحمنی، مسعود اصفهانی و بهزاد صادق زاده. 1391. ارزیابی ارتباط بنیه بذر با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم دیم. مجله علوم زراعی ایران. جلد 14، شماره 4، 319- 308.

56- ناهید جعفری، مسعود اصفهانی، علیرضا فلاح، غلامرضا محسن آبادی و علی کافی قاسمی. 1392. اثر مصرف توام کودهای نیتروژن و سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر عملکرد و ویژگی‌های رشد کلزا (Brassica napus L.). مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 3، شماره 7. 71- 61.

57- علیرضا ترنگ، مریم حسینی چالشتری، ایثار طولگیلانی و مسعود اصفهانی.1392.ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های خالص برنج در استان گیلان. مجله علوم زراعی ایران. جلد 15. شماره 1. 34- 24.

Faraji, F., M. Esfahani, M. Kavousi, M. Nahvi and A. Forghani. 2013. Effect of nitrogen fertilizer levels on Fe and protein content, grain breakage and grain yield of rice (Oryza sativa L. cv. Khazar).Biharean Biologist. 7(1): 25-28

Safari, P., S. F. Danyali, R. Honarnejad and M. Esfahani. 2013. Study of relationship between oil quality traits with agromorphological traits in peanut genotypes by canonical correlation analysis. International Journal of Biosciences | IJB |. 3(8): 1- 10.

Safari, P., R. Honarnejad and M. Esfahani. 2013. Indirect selection for increased oil yield in peanut: comparison selection indices and biplot analysis for simultaneous improvement multiple traits. International Journal of Biosciences | IJB |. 3(8): 87- 96.

 61- مجید مجیدیان و مسعود اصفهانی. 1392. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی شش هیبرید ذرت علوفه‌ای در شرایط اقلیمی استان گیلان. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 3، شماره 7، 69-57.

62- محمدحسن بیگلویی، علی کافی قاسمی، محمد جواهردشتی و مسعود اصفهانی. 1392. اثر رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت (سینگل کراس 704) در منطقه رشت. مجله علوم زراعی ایران. جلد 15. شماره 3. 206- 196.

63- سکینه طاهر نیای مژدهی، مسعود اصفهانی، داود بخشی و بابک ربیعی. 1392. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده موثره ماریتیغال (Silybum marianum L.). فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 29. شماره 4. 841- 828.

64- حسین‌علی فلاحی، حسین صبوری، عثمان محمدیاروف و مسعود اصفهانی. 1392. مقایسه نظام‌های تناوب زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبد کاووس. تحقیقات غلات. سال 3، شماره 2، 118-107.

65- مریم برومند، مسعود اصفهانی، محمدرضا علیزاده و علی اعلمی. 1392. ارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاحشده برنج(Oryza sativa L.). تحقیقات غلات. سال 3، شماره 3، 195-181.

66- ناهید جعفری، مسعود اصفهانی و علیرضا فلاح. 1392. اثر مصرف باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR)، نیتروژن و روی بر عملکرد دانه و جذب نیتروژن در کلزا(Brassica napus L.). نشریه بوم شناسی کشاورزی. جلد 5. شماره 4. 501-492.

67- محمد ربیعی، پری طوسی و مسعود اصفهانی. 1393. اثر غلظت و زمان محلول¬پاشي كود نيتروژن به عنوان مكمل تغذيه خاكي بر انتقال مجدد ماده خشك و عملكرد دانه و روغن كلزا(Brassica napus L.). مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 4، شماره 11، 67-53.

PourAmir-Dashtmian, F., M. Khajeh-Hosseini and M. Esfahani. 2013. Methods for rice genotypes cold tolerance evaluation at germination stage. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5(18): 2111-2116.

69- محبوبه عاشوری، مسعود اصفهانی، شاپور عبداللهی و بابک ربیعی. 1392. اثر محلول‌پاشی مكمل‌هاي كود آلي بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.).تحقیقات غلات. سال 3، شماره 4، 313-299.

70- فریبا هاشم‌پور بلترک، مجید مجیدیان، مسعود اصفهانی و بابک ربیعی. 1392. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه شش رقم ذرت علوفه‌ای در شهرستان رشت. علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 44. شماره 4. 666- 657.

PourAmir-Dashtmian, F., M. Khajeh-Hosseini and M. Esfahani. 2014. Imporving rice seedling physiological and biochemical processes under low temperature by seed priming with salicylic acid. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 4(2): 565-572.

PourAmir-Dashtmian, F., M. Khajeh-Hosseini and M. Esfahani. 2014. Alleviating harmful effects of chilling stress on rice seedling via application of spermidine as seed priming factor. African Journal of Agricultural Research. 9(18): 1412-1418.

73- پری طوسی، مهدی تاجبخش، مسعود اصفهانی و محمد ربیعی. 1393. اثر محرك¬هاي رشد آلی و آب مغناطيسي بر شاخص برداشت روغن و عملكرد پروتئين سويا (Glycine max L.) در زمان¬هاي متفاوت برداشت. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 4، شماره 12، 13-24.

74- پری طوسی، مهدی تاجبخش و مسعود اصفهانی. 1393. اثر محلول¬پاشی نانو کلات آهن، فراورده¬های اسید آمینه و آب مغناطیسی بر میزان پروتئین و ترکیب اسید¬های چرب روغن سویا(Glycine max) در زمان¬های مختلف برداشت. مجله علوم زراعی ایران. جلد 16. شماره 2. 136- 125.

پروژه های تحقیقاتی

1- مقايسه عملكرد ارقام مختلف برنج آپلند در شرايط آب و هوايي شمال كشور، 1373، طرح تحقيقاتي خاتمه يافته، دانشگاه گيلان.

2- بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات در واريته برنج دمسياه، 1378، طرح تحقيقاتي خاتمه يافته، دانشگاه گيلان.

3- مقايسه عملكرد ارقام موتان برنج دمسياه، 1380، طرح تحقيقاتي خاتمه يافته، دانشگاه گيلان.

4- اثر عمق و دوام غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزا به عنوان كشت دوم، 1383، طرح تحقيقاتي خاتمه يافته، دانشگاه گيلان.

5- جمع آوري و بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي بادام زميني با استفاده از نشانگرهاي AFLP و مورفولوژيكي، 1383، طرح تحقيقاتي خاتمه یافته، دانشگاه گيلان.

6- طرح جامع اصلاح، بهبود و توسعه و فرآيند فناوري برنج (مرحله اول)، طرح تحقيقاتي خاتمه يافته، وزارت صنايع و معادن.

7- بررسي اقتصادي ضايعات توليد برنج در ايران (گيلان و مازندران) و راهكارهاي مناسب كاهش آن (1388) (طرح تحقیقاتی پایان یافته به سفارش موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی).1- فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

2- فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (دکتری)

3- مباحث نوین در زراعت (کارشناسی ارشد)

3- زبان تخصصی (کارشناسی)

4- عملیات زراعی (کارشناسی)

 دوم- 91-1390
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه زبان تخصصی - - -فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی -فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی -
یکشنبه مباحث نوین در زراعت عملیات زراعی - - - -
دوشنبه فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - جلسه گروه - - - -


انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
انجمن مدیترانه ای بقایای سموم کشاورزی
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
تماس با مسعود اصفهانی
esfahani@guilan.ac.ir
رشت، كيلومتر 8 جاده تهران، مجتمع آموزشي دانشگاه گيلان
دانشكده علوم كشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
صندوق پستي 1314- 41635
تلفن: 6690282 0131
نمابر: 6690281 0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم