دکتر احسان فلاحی آرزودار
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی صنایع
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر احسان فلاحی آرزودار

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی صنایعبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


استادیار گروه مهندسی صنایع

متاهل

متولد 1366  

مقطع دانشگاه سال رشته تحصیلی
کارشناسی دانشگاه گیلان 1385-1389 مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM) 2011-2013 مهندسی صنایع
دکتری دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
2013-2017 مهندسی صنایع
پسا دکتری دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)
2017-2018 مهندسی صنایع-مهندسی پزشکی

 کتاب ها و فصول کتابی چاپ شده: (Books and Book Chapters)

 


 

 Design & Analysis of Experiments

(LAMBERT Academic Publishing (LAP) (February 2014

Language: English

ISBN-10: 3659204811
ISBN-13: 978-3659204814

Authors: Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour


 

Design of Experiments and Process Optimization

(LAMBERT Academic Publishing (LAP) (March 2014

Language: English

ISBN-10: 3659243795
ISBN-13: 978-365924379-0

Authors: Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour


 

Electrospinning and Electroplating: Fundamentals, Methods and Applications

.Publisher: Nova Science Publishers, Inc
 Language: English
 (ISBN: 978-1-53612-389-0- (eBook
4 Chapters: 3 and
Authors: Ehsan Fallahiarezoudar, Noordin Mohd Yusof, Ani Idris and NorHasrul Akhmal Ngadiman

 

 


مقالات چاپ شده با نمایه ISI

 

 


Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour.R, Noordin Mohd Yusof, Ani Idris, Nor Hasrul Akhmal Ngadiman. 3D Biofabrication of Thermoplastic Polyurethane (TPU)/Poly-l-lactic Acid (PLLA) Electrospun Nanofibers Containing Maghemite (γ-Fe2O3) for Tissue Engineering Aortic Heart Valve, Polymers, 2017, 9(11), 584. Impact factor: 3.364


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour, Ani Idris, Noordin Mohd Yusof, Optimization and development of maghemite (γ-Fe2O3) filled poly-L-lactic acid (PLLA)/thermoplastic polyurethane (TPU) electrospun nanofibers using Taguchi orthogonal array for tissue engineering heart valve, Materials Science and Engineering: C, 2017, 76: 616-627 Impact factor: 5.08


 

Nor Hasrul Akmal, Ani Idris, Noordin Mohd Yusof, Denni Kurniawan, Ehsan Fallahiarezoudar, Fabricating high mechanical strength γ-Fe2O3 nanoparticles filled polyvinyl alcohol nanofiber using electrospinning process potentially for tissue engineering scaffold, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2017, 32(4): 411-428. In press Impact factor: 1.57


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour, Ani Idris, Noordin Mohd Yusof, Mohsen Marvibaigi, and Muhammad Irfan, Characterization of maghemite (γ-Fe2O3)-loaded poly-L-lactic acid/thermoplastic polyurethane electrospun mats for soft tissue engineering, Journal of Materials science, 2016, 51: 8361-8381 Impact factor: 2.67


 

Masoud Rahiminezhad Galankashi , Ehsan Fallahiarezoudar, Anoosh Moazzami, Noordin Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi, Performance evaluation of a petrol station queuing system: A simulation-based design of experiments study, Advances in Engineering softwares, 2016, 92: 15-26 Impact factor: 3.00


 

Masoud Rahiminezhad Galankashi , Ehsan Fallahiarezoudar, Anoosh Moazzami, Jeffry Mohd Rohani, Noordin Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi, An Efficient Integrated Simulation-Taguchi Approach for Sales Rate Evaluation of a Petrol Station, Journal of Neural Computing and Applications, 2018, 29(4), 1073-1085. Impact factor: 2.50


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour, Noordin Mohd Yusof, Ani Idris, Influence of Process Factors on Diameter of Core (γ-Fe2O3) /Shell (polyvinyl alcohol) Structure Magnetic Nanofibers during Co-Axial Electrospinning, International Journal of Polymeric Materials, 2015, 64(1): 15-24 Impact factor: 3.56


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour, Ani Idris, Noordin M.Y., Fabrication (ferrofluid/polyvinyl alcohol) Magnetic Nanofibers via Co-axial Electrospinning, Journal of Dispersion Science and Technology, 2015, 36(1): 28-31 Impact factor: 1.50


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour, Ani Idris, Noordin M.Y., A review on: Application of synthetic scaffold in tissue engineering heart valves, Materials and engineering: C, 2015, 48: 556-565 Impact factor: 5.08


 

Mohaddeseh Ahmadipour, Ehsan Fallahiarezoudar, Noordin M.Y, Ani Idris, Application of Response Surface in Optimization of Electrospinning Process to Fabricate Ferrofluid/PVA Magnetic Nanofibers, Materials and engineering: C, 2015, 50: 234-241, Impact factor: 5.08


 

 

کنفرانس های بین المللی

 


Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipour.R, Noordin M.Y, Ani Idris, Performance Evaluation of Electrospinning Process to Fabricate Magnetic Nanofibers via “DOE”, 42nd North American Manufacturing Research Conference. 4488


 

Ehsan Fallahiarezoudar, Mohaddeseh Ahmadipourroudposht, Noordin Mohd Yusof, Geometric Modeling of Aortic Heart Valve, Procedia Manufacturing, 2015, 2: 135-140, MIMEC2015, Bali, Indonesia


 

Mohaddeseh Ahmadipourroudposht, Ehsan Fallahiarezoudar, Noordin Mohd Yusof, Sustainable Development Policies in “Qeshm Island” Manufacturing Sectors, Procedia Manufacturing, 2015, 2: 141-146MIMEC2015, Bali, Indonesia

 1. اقتصاد مهندسی (گروه مهندسی صنایع و علوم مهندسی)  

2. مهندسی فاکتورهای انسانی

3. اقتصاد عمومی (2)

4. مدیریت مالی

5. تئوری احتمالات و کاربرد آن97-98 ترم اول
روز/ساعت 10 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه تئوری احتمالات و کاربرد آن رفع اشکال (تئوری احتمالات) اقتصاد مهندسی (صنایع) مهندسی فاکتورهای انسانی رفع اشکال (اقتصاد مهندسی) -
یکشنبه رفع اشکال (اقتصاد عمومی) رفع اشکال (مدیریت مالی) اقتصاد عمومی (2) اقتصاد مهندسی (علوم مهندسی) مدیریت مالی -
دوشنبه اقتصاد مهندسی (علوم مهندسی) پروژه (گروه 1) اقتصاد مهندسی (صنایع) مهندسی فاکتورهای انسانی جلسه گروه / پروژه (گروه 2) -
سه شنبه - - - - -تئوری احتمالات و کاربرد آن -
چهارشنبه - - - - - -


گوگل اسکولار
ریسرچ گیت
لینکدین
تماس با دکتر احسان فلاحی آرزودار
fallahi.ehsan@guilan.ac.ir
fallahiarezoudar.ehsan@yahoo.com
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم