فرید نجفی
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرید نجفی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

گروه: گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 
عضو هيات علمي - استاد - از سال 1391 تا کنون در گروه مهندسي مکانيک - دانشکده فني- دانشگاه گيلان - رشت

عضو هيات علمی از سال 1376 تا 1391 در دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

- معاون پژوهشي دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 1377 الی 1380

- مدير گروه طراحي جامدات دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 1380 الی 1382

- مدير پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در سالهاي 1381 الي 1383 و 1386 الي 1388

- رييس دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 1384 الي 1385

- معاون اداري و مالي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در سالهاي 1383 و 1388 الي 1390- کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات - دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 1369

- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک - دانشگاه فنی مسکو - روسیه - 1994

- دکتری مهندسی مکانیک - رباتیک و سیستمهای کنترل - دانشگاه فنی مسکو - روسيه - 1997Recent Peer Reviewed Journal Articles

Mozafar Saadat, Roy Sim, Farid Najafi, "Prediction of geometrical variations in Airbus wingbox assembly", Assembly Automation, Vol. 27 Iss: 4, 2007 , pp.324 – 332

 

M. Saadat , R. Sim , F. Najafi “ Modelling and analysis of Airbus wingbox assembly “ , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture June 1, 2008 vol. 222 , No. 6 pp. 701-709

 

Farid Najafi & Morteza Fathi & Mozafar Saadat “ Dynamic modelling of servo pneumatic actuators with cushioning “ , Int. Journal of Advanced Manufacturing Technology , 2009 , 42: pp. 757–765

 

 Najafi F., Fathi M. and Saadat M., “Performance improvement of a PWM- sliding mode position controller used in pneumaticactuation, International J. of Automation and Soft Computing, Vol. 15, No.1,  pp. 73-84-2009

 

 Saadat M, Cretin L, Sim R, Najafi F, “Deformation analysis of large aerospace components during assembly”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 41, Numbers 1-2 / March, 2009, pp. 145-155.


 Taghizadeh M., Ghaffari A. and Najafi F. "Modeling and identification of a solenoid valve for PWM control applications “ Comptes Rendus Mecanique,vol.337,pp.131- 140, 2009

 

 Taghizadeh M, Ghaffari A. and Najafi F. ”Improving dynamic performances of OWM- driven servo- pneumatic systems via a novel pneumatic cireuit” ISA Transaction, vol.48, pp. 512-518 , 2009


 Taghizadeh M., Najafi F. and Ghaffari A. ” Increased tracking ability of PWM- driven pneumatic servo systems via a modified pneumatic circuit” Elecrtical Engineering, vol.91, pp.79-87, 2009

 

 F. Najafi , M. Karimi, and M. Ghayour "Optimal Trajectory Planning and Obstacle Avoidance of a Manipulator in the Presence of Ellipsoidal Obstacles Using Genetic Algorithms", Journal of Tarbiat Moddaress – Mechanical Engineering, Vol. 10, No. 4, 2009

 

 Taghizadeh M., Najafi F. and Ghaffari A, ”Multimodel PD.control of a pneumatic actuator under variable loads “ Int.J.Adv. Manuf. Technol, Volume 48, Numbers 5-8, pp. 655-662 , 2010

  

 M. H. Toufighi, S. H. Sadati and F. Najafi, "Model-based fault diagnosis of a pump-displacement-controlled actuator with a multidisciplinary approach using bond graph", International Journal of Multiphysics , Vol. 4, No. 1, 2010

 

 محمد حسن توفيقي ، هادي سازگار ، فريد نجفي و سيد حسين ساداتي " مدلسازي و شناسايي تجربي پارامترهاي يک سيستم سروهيدروليک دوراني با حضور عدم قطعيتهاي ساختاري و  اغتشاش " ، مجله کنترل ، جلد 3 شماره 4 زمستان 1388

 

محمد حسن توفيقي ، فريد نجفي ،  سيد حسين ساداتي  و علي اصغر جعفري " ارائه يک مدل غير خطي جامع براي شيرهاي کنترل جريان اسپولي مبتني بر وضعيت هاي مختلف انطباقي " ، مجله مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز ، جلد 40 ، شماره 2 ، پاييز و زمستان 1389

 

 Nima Enayati and Farid Najafi “Design and Manufacturing of a tele-operative Rescue Robot With a Novel Track Arrangement”, International Journal of Industrial Robot , Vol. 38 , No. 5 , pp. 476-485, 2011

 

 وهاب اميني آذر ، فريد نجفي و محمد علي نکويي " طراحي و پياده سازي سيستم کنترلي بهينه و هوشمند براي توانبخشي اندامهاي پايين بيماران ناتوان حرکتي با استفاده از يک روبات موازي شش درجه آزادي " مجله کنترل ، جلد 5 شماره 4 زمستان 1390

 

Ali Sadeghieh, Jafar Roshanian , Farid Najafi, “Implementation of an Intelligent Adaptive Controller for an Electrohydraulic Servo System Based on a Brain Mechanism of Emotional Learning” , International Journal of Advanced Robotic Systems , Vol. 9 , 84 , 2012 

 

Babak Hejrati and Farid Najafi “Accurate pressure control of a pneumatic actuator with a novel pulse width modulation–sliding mode controller using a fast switching On/Off valve” , Proc IMechE Part I: Journal of Systems and Control Engineering , 2012 , 227(2) 230–242

 

Amir Massah ‎B., Arman ‎Sharifi K., Yaser ‎Salehinia, Farid ‎Najafi " An Open Loop Walking on ‎Different Slopes for NAO ‎Humanoid Robot" , Engineering Procedia Vol. 41 , 2012

 

Wahab Aminiazar, Farid Najafi and Mohammad Ali Nekoui  "Optimized intelligent control of a 2-degree of freedom robot for rehabilitation of lower limbs using neural network and genetic algorithm", Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2013 , 10 ,96
 

  

Toufighi M.H., Sadati S.H. , Najafi F. and Jafari A.A. "Simulation and Experimentation of a Precise Nonlinear Tracking Control Algorithm for Rotary Servo-Hydraulic System with Minimum Sensors", Jouranl of Dynamic Systems, Measurement and Control,   Vol. 135, Issue 6, 2013

 

Wahab Amini Azar , Farid Najafi and Mohammad A. Nekoui "Optimized intelligent control of a 2-degree of freedom robot for rehabilitation of lower limbs using neural network and genetic algorithm " , Journal of Neuro-Engineering and Rehabilitation, Vol 10 , No.96 , 2013

 

اسماعیل پروری ، وهاب امینی آذر ، عادل اکبری مجد و فرید نجفی  "  رویکرد راه رفتن برای توانبخشی بیماران ناتوان حرکتی با استفاده از الگوریتم یادگیری تکراری " ، مجله مهندسی مکانیک انجمن مهندسان ایران ، جلد 88 ، شماره 22 ، اردیبهشت 1392 .

 

مرتضی فتحی ، فرید نجفی " مدلسازی ديناميکی حرکت پا در تعامل با يک عملگر نيوماتيک و شناسايی پارامترهای آن جهت توان بخشی " ، مجله مهندسي مکانيک مدرس ، جلد 13 ، شماره 13 ، اسفند 1392 .

 

محمد حسن توفیقی ، فرید نجفی ، سید حسین ساداتی و علی اصغر جعفری " ارزيابی و تحليل دقت مدلهای جامع کاملا غيرخطی و ساده شده برای شيرهای کنترل جريان اسپولی با وضعيتهای انطباقی مختلف " ، مجله مکانیک هوافضا دانشگاه امام حسین (ع) ، شماره جلد 10 ، فروردین 1393 ،

 

Naghmeh Garmsiri,  Farid Najafi and Mozafar Saadat "A New Intelligent Approach to Patient-Cooperative Control of Rehabilitation Robots " , International Journal of Engineering , Vol.27 , No.3 , March 2014 .

 

Mohamad H. Toufighi, Farid Najafi , S. Hossein Sadati and Ali S. Jafari " Simulation and Experimentation of a Precise Nonlinear Tracking Control Algorithm for Rotary Servo-Hydraulic System with Minimum Sensors ", ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control ,  Vol . 135 , No. 6, Aug 23, 2013

 

Naser H. Arbab and Farid Najafi "  Stability and performance of pneumatic actuators in impedance control" , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering Vol. 228, No. 7 , 2014

 

ناصر حسینقلی ارباب و فرید نجفی " کنترل امپدانس یک عملگر نیوماتیک با شیرهای سولنوئیدی قطع/ وصل " ، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره : 4 جلد : 14 ، خرداد 1393 .

 

 مرتضي فتحي ‏‏و فريد نجفي " تحلیل پایداری کنترل ادمیتانس ‏سیستم سرو نیوماتیک توانبخشی پا " ، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره : 6 جلد : 15 ، شهریور 1394 
 

 

Mohsen ‎Shiee, Arman ‎Sharifi K., ‎Morteza Fathi, ‎and Farid ‎Najafi "An experimental ‎comparison of PWM ‎schemes to improve‎positioning of servo ‎pneumatic systems" , Int. ‎Journal of ‎Advanced ‎Manufacturing ‎Technology , July 2015 .

 

Mohammadreza Kamali , Seyed Ali Jazayeri, Farid Najafi, Kenji Kawashima, Toshiharu Kagawa, “ Integrated nozzle - flapper valve with piezoelectric actuator and isothermal chamber: a feedback linearization multi control device” , Springer, Journal of Mechanical Science and Technology , Volume 30, Issue 5, pp 2293–2301- May 2016

 

Mohammadreza Kamali, Seyed Ali Jazayeri, Farid Najafi, Kenji Kawashima, Toshiharu Kagawa: Study on Performance and Control of Piezo-Acuated Nozzle-Flapper Valve with Isothermal Chamber, Journal of Mechanical Engineering, Vol.62, No.5, pp.318-328 - (2016)

 

Morteza Fathi and Farid Najafi “Stability properties of a pneumatic-actuated rehabilitation system” , Journal Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I Journal of Systems and Control Engineering 230(9) · July 2016

Recent Conference Papers

Sim, R and Saadat, M and Najafi F. , “Prediction of Variation in Wingbox Assembly Operation by Finite Element Method” World Automation Congress Proceedings, 2008 Vols 1-3. pp. 579-583.

 

Taghizadeh, M. ; Ghaffari, A. and Najafi F., “A Linearization Approach in Control of PWM-Driven Servo-Pneumatic Systems”, Proceeding of the 40th Southeastern Symposium on System Theory, New Orleans, Louisiana ,March 16-18, 2008  USA.
 

 F. Najafi, H. Sazgar and A.Keymasi Kh. “ Adaptive Optimal Controller System for Fatigue Testing Equipment “ , The 17th International Conf. on Mechanical Engineering, Tehran – Iran, May 2009

 

 F. Najafi and H. Sazgar “ Optimized Sliding Mode Controller System for a Pneumatic Servo Hydraulic Actuator Using Genetic Algorithm”, The 17th International Conf. on Mechanical Engineering, Tehran – Iran, May 2009

 

 N. Moghisi, A. Nahvi, F. Najafi and M. Khajeh "Design and Implementation of Virtual Laboratory for Engineering Education by Haptic Interface", The 17th International Conf. on Mechanical Engineering, Tehran – Iran, May 2009

 

 H. Sazgar , M.H. Tofighi, F. Najafi and S. H. Sadati “ Experimental Identification of Parameters of a Rotary Servo Hydraulic Actuator and Analysis of State Variables on Identification Results”, The 18th International Conf. on Mechanical Engineering, Tehran – Iran, May 2010

 

 Amir Massah, Farid Najafi , Mahdi Aliyari "Walking Control of Humanoid Robot NAO Using CPG Neural Networks in 3D Soccer Simulation Server of RoboCup", Proc. Of 18th Iranian Conf. on Electrical Engineering , Isfahan , Iran , May 11-13 , 2010

 

 N. Garmsiri and F. Najafi “ Application of a Brain Emotional Learning Controller on for Admittance Control of a Rehabilitation Robot “,The 18th International Conf. on Mechanical Engineering, Tehran – Iran, May 2010

 

 N. Garmsiri and F. Najafi “ Fuzzy Tuning of Brain Emotional Learning Based Intelligent Controllers “, Proc. Of the 8th World Congress on Intelligent Control and Automation, Jinan , China , July 6-9 , 2010 - IEEE 2010

 

Mohsen Shiee, Arman Sharifi K., Morteza Fathi, and Farid Najafi , ” Air Pressure Control via Sliding Mode Approach
Using an on/off Solenoid Valve” , Proc. Of 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE2012), May 15-17, 2012, Tehran, Iran

 

مرتضی فتحی و فرید نجفی " کنترل موقعیت غیرمدل پایه عملگر نیوماتیک با سطوح سفتی متفاوت در محدوده های مختلف پیمایش پیستون " ، بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، 2-4 اردیبهشت 1393 .
 - کنترل اتوماتیک

- دینامیک

- سیستم های دینامیکینیمسال دوم 95-1394
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -
یکشنبه کلاس کنترل پیشرفته کلاس کنترل پیشرفته مشاوره دانشجویان کلاس کنترل کلاس دینامیک -
دوشنبه کلاس دینامیک شوراي گروه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان مطالعه و تحقیق -
سه شنبه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان مطالعه و تحقیق کلاس کنترل مشاوره دانشجویان -
چهارشنبه مشاوره دانشجویان مشاوره دانشجویان مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق - -


CV [ دانلود ]


تماس با فرید نجفی
fnajafi@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - دانشگاه گیلان - دانشکده فني
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم