دکتر رضا فتوحی قزوینی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر رضا فتوحی قزوینی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

 

استاد تمام علوم باغبانی          

زمینه تخصصی: میوه کاری (میوه های نیمه گرمسیری به ویژه مرکبات)، فیزیولوژی تنش های محیطی، کشت سلول و بافت

 

مسئولیت ها و خدمات علمی:

 

رئیس انجمن علوم باغبانی ایران 

عضو شورای سیاست گذاری تحقیقات باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

عضو شورای برنامه ریزی درسی کمیته تولیدات گیاهی وزارت علوم تحقیقات فناوری

عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قزوین

عضو شورای دبیران مجله های علمی و پژوهشی  از 1381

   -مجله علوم و فنون باغبانی ایران (وابسته به انجمن علوم باغبانی ایران)

    - مجله علوم باغبانی ایران (وابسته به دانشگاه تهران)

     -مجله بین المللی علوم باغبانی (وابسته به انجمن علوم باغبانی و دانشگاه  تهران)

     -مجله تحقیقات بذر (وابسته به دانشگاه گیلان)

برگزار کننده ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در دانشگاه گیلان 1388

 

قائم مقام دبیر شورایعالی زیست فناوری و رئیس توسعه سرمایه انسانی 1384-1385

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان 1376-1384  و 1366-1370

 

دبیر هیات ممیزه دانشگاه گیلان 1381-1384

عضو شورای تحقیقات استان گیلان، عضو شورای تحقیقات سازمان مدیریت، رئیس کمیته بهره وری دانشگاه گیلان  1379-1383

 

مسئول هسته بیوتکنولوژی دانشجویان و متخصصین ایرانی در انگلستان 1372-1375

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه گیلان   1366-1370

 

رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان 1365-1366

- معاون امور جنگ دانشگاه گيلان  ( 1364-1365)


- مسئو ل گروه مطالعه طرح  جامع  دهساله توسعه علمی و آموزشی دانشگاه گیلان (1378-1380)

 

- داور اکثر مجلات علمی پژوهشی کشور

 

 

  

 ( 1351-1355) ليسانس در رشته مهندسي علوم  باغباني، دانشگاه جنديشاپور اهواز

 

 ( 1364-1362) فوق ليسانس (مدرسي) در رشته علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، (اولین فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس با ارائه رساله در ارتباط با مركبات)

 

1375-1371دكترا (Ph.D) كشت بافت در مركبات با مطالعه مقاومت به سرما و انتخاب لاين هاي مقاوم به سرما از پرتقال والنسيا (بيوتكنولوژي)، بخش علوم بيولوژيكي دانشگاه سالفورد انگلستانفتوحی قزوینی، ر. 1377.   تحقیقات در کشور های اسلامی. انتشارات دانشگاه گیلان. 24 صفحه

 

فتوحی قزوینی، ر. 1378. پرورش مرکبات در ایران.  انتشارات دانشگاه گیلان. 150 صفحه

 

 فتوحی قزوینی، ر. و ج. فتاحی مقدم 1385. پرورش مرکبات در ایران. دانشگاه گیلان. 305 صفحه.

فتوحی قزوینی، ر.، ی. حمید اوغلی و م. جواهردشتی. 1387. هوهوبا گیاهی با کاربردهای بیابانزدایی، بهداشتی و صنعتی. انتشارات نیلوفرانه. 116 صفحه.

 فتوحی قزوینی، ر. و  ج. فتاحی مقدم. 1389. پرورش مرکبات در ایران. دانشگاه گیلان. 305 صفحه چاپ سوم

فتوحی قزوینی، ر. و ج. فتاحی مقدم 1394. پرورش مرکبات در ایران. دانشگاه گیلان . چاپ چهارم  زیر چاپ (با باز نگری و افزایش 6 فصل)

فتوحی قزوینی، ر.، م. حیدری و ا. هاشمپور. 1390. فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تحمل تنش در گیاهان.   

 360 صفحه، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

                                                      

 

 

                                                                                  

 

مقالات در مجلات علمي پژوهشي داخلي

1-فتوحي قزويني، رضا و يوسف حميد اوغلي. 1377، كشت تعليق سلولي، جداسازي و امتزاج پروتوپلاست دو گونه بي بذر پرتقال واشنگتن ناول انشو. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 29، شماره 2.

2-فتوحي قزويني، رضا، حميدرضا اوغلي ، يوسف و ابراهيمي، يونس. 1380 تهيه كلونهاي عاري از ويروس از ارقام نارنگي انشو. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. جلد پنجم، شماره دوم تابستان

3- فتوحي قزويني، رضا و هنرنژاد، رحيم. 1380. ارزيابي بكرباري، خودگشني، دگر گشني اجباري و دگرگشني غير اجباري در ازگيل (Mespilus germanica)، مجله علوم و فنون باغباني ايران، جلد 2، شماره هاي 1 و 2: 49-39

4- فتوحي قزويني، رضا و شيرواني ، سيامك 1381. اثر محيط هاي كشت روي جنين زايي ليمو آب شيراز. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان. جلد ششم، شماره دوم تابستان

5- تقى زاده، اسد و فتوحى قزوينى، رضا 1382. کشت تعليقى پينه هاى رويانزا و فاقد رويانزايى لايم (Citrus aurantifolia ). مجله علوم و فنون باغبانى ايران. جلد 4 شماره هاى 1 و 2.

6-فتاحى مقدم، جواد. حميد اوغلى، يوسف و فتوحى قزوينى. 1383. معرفى مناسبترين محيط هاى کشت به منظور ريز ازديادى گياه دارويى صبر زرد. مجله علوم و فنون باغبانى.جلد 5، شماره 2: 71-80 

7-آصفى، مسعود. فتوحى قزوينى، رضا و حميد اوغلى، يوسف. 1383. جداسازى و بررسى امتزاج پروتوپلاستهاى نارنگى ساتسوما و ليمو آب شيراز. پژوهشنامه علوم کشاورزى دانشگاه گيلان. جلد 1 شماره 2: 9-1.

8- برزگر، رحيم. حميد اوغلى، يوسف. فتوحى قزوينى، رضا. آزادى گنبد، رضا و فتاحى مقدم، جواد. 1383. بررسى رشد ريزنمونه هاى جوانه جانبى چاى در شرايط درون شيشه اى. پژوهشنامه علوم کشاورزى دانشگاه گيلان. جلد 1 شماره 2: 18-11.

9-تاتارى ورنوسفادرانى، مريم. فتوحى قزوينى، رضا. حميد اوغلى، يوسف و حاتم زاده عبدالله. 1383. پژوهشنامه علوم کشاورزى دانشگاه گيلان. جلد 1 شماره 2: 28-19.

10- حميد اوغلى، يوسف. فتاحى مقدم، جواد. و فتوحى قزوينى، رضا. 1384. ازدياد درون شيشه اى گياه دارويى الوئه (Aloe barbadensis). مجله علوم کشاورزى ايران. جلد 36 شماره 3.

11- رقامى، محمد. و فتوحى قزوينى، رضا. 1384. پرتو تابى گاما به پينه هاى رويانزا و رويانزايى از پينه هاى عادت کرده ليمو اب (Citrus aurantifolia var. Mexican Lime). مجله علوم کشاورزى ايران. جلد 36 شماره 2.

12- فتاحى، جواد. حميد اوغلى، يوسف. فتوحى قزوينى. رضا. 1383. معرفى مناسبترين محيط هاى کشت به منظور ريزافزايى گياه دارويى صبر زرد (Aloe barbadensis). مجله علوم و فنون باغبانى ايران. جلد 5، شماره 2: 71-81.

13- عسگرى، ناصر. فتوحى قزوينى، رضا. معينى، احمد 1384. افزايش درون شيشه اى از کلاپرک جواندو رقم ژربرا ((Gerbera jamesonii مجله علوم و فنون باغبانى جلد 6 شماره 4.

14-تاتاري، م. فتوحي قزويني، ر. و حميد اوغلي، ي. 1386. تاثير نوع سوسن، تنظيم كننده هاي رشد و محل تهيه ريز نمونه بر ريز افزايي سوسن چلچراغ و دورگ آسيايي. مجله علوم كشاورزي ايران، دانشگاه تهران. جلد 38، 2: 277-287.

15-شفيعي حاجي آباد، م.، حميد اوغلي، ي. و فتوحي قزويني، ر. 1386. بررسي تاثير غلظت نمك هاي معدني، ساكارز و بنزيل آدنين بر آغازش رشد ساقه هاي رونده سرخس بوستوني. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. سال 11، 40: 137-145.

16- باغبانها، م.ر.، فتوحي قزويني، ر.، حاتم زاده، ع. و حيدري، م. 1386. اثر اسيد ساليسيليك در مقاومت به تنش يخ زدگي در دانهال هاي ليمو آب شيراز. مجله علوم و فنون باغباني ايران. جلد 8، شماره 3:  198-188.

 17-ممنوعي، ا.، ر. فتوحي قزويني، ا.شيراني راد، ب.ناخدا و ر. سيد شريف. 1387. بررسي اثرات محدويت آب بر شاخص هاي فلورسانس كلروفيل و ميزان پرولين ارقام جو. مجله بيابان. زير چاپ.

 

18-فتوحی قزوینی، ر. پیوست، غ. و آذریان، ح. 1387. ارتفاع گلدان و زمان برداشت در کشت عمودی بدون خاک روی میزان عملکرد و آلبینیسم توت فرنگی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 39. (زیر چاپ)

 19-شفیعی حاجی آباد، م.، ی. حمید اوغلی، ر. فتوحی قزوینی و ج. فتاحی مقدم. 1387. اثر محیط های مختلف کشت بر پر آوری ریز نمونه های شاخساره سرخس بوستونی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 9 شماره 2.
20-ممنوعي، ا.، ر. فتوحي قزويني، ا.شيراني راد، ب.ناخدا. 1388. بررسی تاثیر کمبود آب برعملکرد و کارایی فتوشیمیایی . مجله زیست شناسی. شماره 2. 
21 - جعفری، ا؛ ی. حمید اوغلی و ر. فتوحی قزوینی. 1387. ریز ازافزایی کیوی فروت رقم هایوارد با استفاده از ریز نمونه های جوانه های جانبی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 9، شماره 4. 299-307.
22- هاشم پور، ا. و ر. فتوحی قزوینی. 1388. بررسی ویژگی های کیفی روغن برخی از ارقام زیتون در منطقه رودبار استان گیلان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 10 شماره 2: 140-150.
23-شهیدی، هادی. و ر. فتوحی قزوینی. 1389. اثر اسیدآسکوربیک در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دانهال¬های لیمو¬آب شیراز. مجله علوم وفنون باغبانی ایران. جلد 11، شماره 2
24-هاشم پور، ا.، ر. فتوحی قزوینی، د.. بخشی و س. اسدی صنم. 1389. تاثیر اقلیم کازرون بر شاخص های کیفی روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری. مجله علوم باغبانی ایران. دوره 41، شماره 1: 47-53.
25- تاتاری، م.، ر. فتوحی قزوینی، م. قاسم نژاد، ا. موسوی و ض. طباطبایی. 1390. بررسی برخی صفات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه تعدادی از ارقام انار در شرایط آب و هوایی ساوه. مجله به نژادی نهال و بذر،  جلد 1-27، شماره 1 ص:69-87.
26-تاجور، ی. ، . فتوحی قزوینی، ی. حمیداوغلی و ر. ساجدی. 1390. پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنگی پیج روی پایه سیترنج تحت تنش دمای پائین. مجله زیست شناسی گیاهی ایران. شماره 9: 1-12.
27- فتاحی مقدم، ج.، ر. فتوحی قزوینی، م. قاسم نژاد و د. بخشی. 1390. تعیین زمان مناسب برداشت برخی ارقام مرکبات بر اساس میزان ترکیب های مفید و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 12، شماره4: 355-368.
 28- فتاحی مقدم، ج.، ر. فتوحی قزوینی، م. قاسم نژاد و د. بخشی. 1390.ارزیابی خصوصیات فیزیزکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه ارقام مرکبات. مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی . جلد 25ف شماره 2: 217-211.
 29- تاجور، ی.، ر. فتوحی قزوینی، ی. حمید اوغلی و ر.ح. ساجدی. 1390. ارزیابی برخی جنبه های فیزیولوژیکی پرتقال تامسون روی پایه نارنج نسبت به تنش دمای پائین. مجله علوم و فنون باغبانی. جلد 12، شماره 3 :307-316
30- سریری، ر.، م. گلوانی، ر. فتوحی قزوینی و و. جعفریان. اثر تنش های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپدها در دو گونه مرکبات شمال ایران. مجله زیست شناسی گیاهی. سال سوم، شماره هفتم، ص: 102-97.

31- رضازاده، ا.، ر. فتوحی قزوینی، و. جعفریان و ل. عبدلی. 1391. بررسی اثرهای اکسید کلسیم و پساب نفتی بر برخی شاخص های رشد، میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب  در گیاه Conocarpus erectus L مجله علوم و فنون باغبانی. جلد 13، شماره 2: 219-230

32- تاتاری، م.، ر. فتوحی قزوینی، ن. اعتمادی، ع.م. احدی و ا. موسوی. 1392. بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی سه نوع چمن در شرایط تنش خشکی. مجله پزوهش های تولید گیاهی (دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان). جلد 20، شماره 1: 63-87

33- مججوب، ع.، ر. فتوحی قزوینی، د. بخشی و م.ت.پاداشت. 1392. بررسی برخی ویژگی های ریخت شناسی و زیست شیمیایی میوه تعدادی از نژادگان گلابی وحشی در استان گیلان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 14، شماره 1، 231-242

34-احمدیان، ش.، ر. فتوحی قزوینی، م. قاسم نژاد و ا. ملا احمد نالوسی. 1392. اثر گلایسین بتائین و تنش خشکی بر برخی از ویژگی های زیست شیمیایی دانهال های لیمو آب شیراز. مجله علوم و فنون باغبانی. جلد 14، شماره 3: 357-368

35- .احمدیان، ش.، ر. فتوحی قزوینی، م. قاسم نژاد و ا. ملا احمد نالوسی 1393. بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال های دو ساله لیموآب شیراز در برابر تنش دمای پائین پس از تیمار گلایسین بتائین. مجله زیست شناسی گیاهی.بهار93،ص: 141-150

36-آهنکوب، م.، ر. فتوحی قزوینی و ج. فتاحی مقدم. 1393. بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات. نشريه پژوهشهاي توليد گياهي، (21) 4: 81-98.

37فیفایی، ر.، ر. فتوحی قزوینی، ب. گلعین و ی. حمید اوغلی. 1394. اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قند های محلول، مالون دی آلدئید و رنگدانه ها در پایه های تجاری مرکبات شمال کشور. مجله به زراعی کشاورزی، دانشگاه تهران، (17) 4:385-402.

38-تاتاری، م.، ر. فتوحی قزوینی، ا. موسوی و ن. اعتمادی. 1394. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک سه گونه چمن در شرایط تنش خشکی. دو فصلنامه علمی- پژوهشی خشک بوم، (5) 2: 11-27

39-فیفایی، ر.، ر. فتوحی قزوینی، ب. گلعین و ی. حمید اوغلی. 1395. مطالعه تاثیر تنش آب شدید بر برخی خصوصیات دانهال های مرکبات. مجله علوم باغبانی دانشگاه تهران. زیر چاپ

40-جعفریان، و.، م. صالحی و ر. فتوحی قزوینی. 1395. تاثیر باران اسیدی بر ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژِیکی افرای پلت (Acer velutinum Boiss). مجله فرایند و کارکرد گیاهی( فیزیولوژی گیاهی ایران، (5) 15: 23-32

مقالات در مجلات علمی و پژوهشی خارجی
 Fotouhi Ghazvini, R., Tatari Varnusfaderani, M. and Hamidoghli, Y. 2005. Effect of genotype and plant growth regulators on the in vitro induction of bulbelts from bulb scale segments of Lilium ledebouri (Ghelcheragh lily) and Lilium x G ironed. J.Kor.Soc.Hort.Sci. (46), 5 317-320. 
 Meyghani, H., Fotouhi Ghazvini, R. and Hamidoghli, Y. 2005.    Micropropagation from stem segments of salt tolerant Jojoba seedlings. J.Kor.Soc.Hort.Sci. 49(3): 183-18 
 Mamnouei, A., Fotouhi Ghazvini, R., Esfahani, M. and Nakhoda, B. 2006. The effects of water deficit on yield and physiological characteristics of barely(Hordeum vulgare L.) varieties. J. Agric. Sci. Tech. Vol.8
 Fotouhi Ghazvini, R. Jafarian, V. and Sariri, R. 2006. Extraction and characterization of peroxidase from Citrus limon and Citrus nobilis  grown in north of Iran. Int. J. Chem. Sci. (4), 2 .
 Fotouhi Ghazvini, R.Sajadian, H. and Hokmabadi, H. 2007. Effect of pistachio rootstocks on ecophysiological characteristics of commercial pistachio cultivars. International Journal of Agriculture and Biology (9),  2: 352-354. 
 Fotouhi Ghazvini, R., Peyvast, G. and Azarian, H. 2007. Efeect of clinoptilolitic-zeolite and perlite mixtures on the yield and quality of strawberry in soil-less culture. International Journal of Agriculture and Biology. (9), 6: 885-888.
 Fotouhi Ghazvini, R., M.R. Baghbanha, A. Hatamzade and M. Heidari. 2008. Effect of Water Stress on Freezing Tolerance of Mexican Lime (Citrus aurantifolia L.) Seedlings. Journal of Horticulture, crops and Biotechnology, Korea. 4 (5): 279-280 
Fotouhi Ghazvini, R., H. Sajadian and H. Hokmabadi. 2008. Effect of some rootstocks on leaf photosynthesis rate of three Iranian commercial pistachio cultivars. Acta Horticulture, 772: 241-243
Fattahi, J., R. Fotouhi, D. Bakhshi and S. Aghajanzadeh. 2009. Fruit quality, anthocyanin, and cyanidin 3- glucoside concentration of several Blood Ornage cultivars grown in different area of Iran. Hort. Environ. Biotechnol. 50 (4): 290-294.
Jannati, M., R. Fotouhi Ghazvini, A. Pourjanabad  and Z. Salehi. . 2009.  Genetic diversity analysis of Iranian Citrus verieties using micro satelite (SSR) based markers.. Journal of Horticulture and Forestry. 7: 120-125.
Hashempour, A., R. Fotouhi Ghazvini, D. Bakhshi, M. Ghasemnezhad, M.Sharafati and H. Ahmadian. 2010. Ascorbic acid,  anthocyanins and phenolics contents and antioxidant activity of Ber, Azarole, rasberry and cornelian cherry fruit genotypes growing in Iran. Hort. Environ. Biotechnol. 51 (2): 83-88.
Hashempour, A., R. Fotouhi Ghazvini, D. Bakhshi and S. Asadi Sanam. 2010. Fatty acids composition and pigments changing of virgin olive oil (Olea europea L) in five cultivars grown in Iran. Australian Journal of Crop Science. 4(4) 258-263.
Rouhi, H.R., R. Fotouhi Ghazvini and B. Golein. 2010. Identification of Some Citrus Accessions in a Citrus Germplasm Utilizing Simple Sequence Repeat Markers (SSRs). Hort. Environ. Biotechnol.51(4):343-347.. 
 Hashempour, A., R. Fotouhi Ghazvini, D. Bakhshi, A. Aliakbar, A. Papachatzis and H. Kalorizou. 2010. Characterization of virgin olive oils from three  main Iranian cultivars, Zard, Rpghani and Mari in Kazeroun region. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24/2010/4: 2080-2084.
  Tajvar, Y., R. Fotouhi Ghazvini, Y. Hamidoghli, and R. Hassan Sajedi. 2011. Antioxidant Changes of   Thomson Navel Orange (Citrus sinensis) on Three Rootstocks under Low Temperature Stress. Hort. Environ. Biotechnol. 52(6):576-580
  Fattahi, J., Y. Hamidoghli and R. Fotouhi. 2011. Assessments of Fruit Quality and Antioxidant Activity of Three Citrus Species During Ripening. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. (2), 2: 113-128. 
Salehi, M., R. Fotouhi Ghazvini and V. Jafarian. 2012. Evaluation of exogenous ascorbic acid application as a protective agent against simulated acid rain in Persian maple (Acer velutinum Boiss). Environmental Science an Indian Journal, (7), 11: 413-420

Tatari, M., R. Fotouhi Ghazvini, N. Etemadi, A.M. Ahadi and A. Mousavi. 2012. Analysis of antioxidant enzymes activity, lipid peroxidation and proline content of Agropyron desertorum under drought stress. South Western of Horticulture, Biology and Environment, (3) 1: 9-24

  . مقالات-کنفرانس هاى داخلى
1- فتوحي قزويني، رضا، 1364. اثر پيوند نارنگي انشو روي پايه هاي پونسيروس و تروير سيترنج (شرايط، دوره و روشهاي نگهداري جوانه جدا شده). كنفرانس مركبات، بندرعباس.
2- فتوحي قزويني، رضا، 1366 . ذخيره سازي مواد گياهي در سرما بمنظور كنترل تغييرات ژنتيكي و بيماريهاي ويروسي براي مراكز بانك ژن. اولين سمينار بانك ژن در موسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال ، كرج.
3- فتوحي قزويني، رضا، 1373. كاربرد كشت سلول و بافت در تحقيقات مركبات. موسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال، پنجم شهريور ، كرج.
4- فتوحي قزويني، رضا، 1373. تحقيقات ايران در صحنه مطبوعات بين المللي جهان، اولين گردهمايي علمي دانشجويان در انگلستان، منچستر، دانشگاه يوميست.
5- فتوحي قزويني، رضا و يوسف حميد اوغلي. 1375 ، كشت معلق سلولي، جداسازي و امتزاج پروتوپلاست دو گونه بي بذر پرتقال واشنگتن ناول انشو. همايش طرحهاي پژوهشي دانشگاه گيلان.
6- فتوحي قزويني، رضا. 1375. كشت بافت و انبوه شاخه زايي از ريشه هاي گياهچه هاي نوسلار پرتقال والنسيا(Citrus sinensis cv. Valencia). چهارمين همايش طرحهاي پژوهشي دانشگاه گيلان. 29-30 بهمن ماه.
7- فتوحي قزويني، رضا، 1376. پيوند مريستم پرتقال واشنگتن ناول روي گياهچه نارنگي انشو. پنجمين همايش دستاورهاي علمي پژوهشي دانشگاه گيلان. صفحه 121.
8- فتوحي قزويني، رضا و خرمي وفا، محمود. 1379. انتخاب ارقام گياهي مقاوم به خشكي (كم آبي) با استفاده ازشاخص هاي فيزيولوزيك، مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي، 298-291.
9-آصفى، مسعود، فتوحى قزوينى، رضا و حميد اوغلى، يوسف. 1382. بررسى جداسازى، خالص سازى و امتزاج پروتوپلاست هاى نارنگى انشو و ليمو آب. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص 173-175.
10-برزگر رحيم، حميد اوغلى يوسف، فتوحى قزوينى رضا و آزادى رضا. 1382. بررسى ريز ازديادى چاى از طريق ريز نمونه هاى جوانه جانبى. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص 209-211.
11-تاتارى ورنوسفادرانى مريم، فتوحى قزوينى رضا و حميد اوغلى يوسف. 1382. تاثير ژنوتيپ و تنظيم کننده هاى رشد بر کشت درون شيشه اى ريز نمونه هاى فلس پياز دو گونه سوسن چلچراغ و آسيايى. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص237-239.
12-رقامى محمود و فتوحى قزوينى رضا. 1382. رويان زايى از ياخته هاى رويان زاى تيمار شده و نشده لايم با پرتو هاى گاما. ى. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص 289-291.
13-فتاحى مقدم جواد، حميد اوغلى يوسف و فتوحى قزوينى رضا. 1382. اثر دو نوع محيط و روش کشت ريز نمونه در کشت درون شيشه اى گياه الويه. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص388-390.
14-ميغانى حسين، فتوحى قزوينى رضا و حميد اوغلى يوسف. 1382. اندام زايى درون شيشه اى هوهوبا. سومين همايش ملى بيوتکنولوژى جمهورى اسلامى ايران. ص485-487.
15- آصفى مسعود، فتوحى فزوينى رضا و حميد اوغلى يوسف. 1382. استخراج پروتوپلاست از مرکبات پند جنينو نر عقيم. سومين کنگره علوم باغبانى ايران
16- تاتارى مريم، فتوحى قزوينى رضا، حميد اوغلى يوسف و حاتم زاده عبد ا..1382. کنترل آلودگى داخلى فلس هاى سوسن به منظور کشت درون شيشه اى. سومين کنگره علوم باغبانى ايران.
17-فتاحى م دم جواد، حميد اوغلى يوسف و فتوحى قزوينى رضا. 1382. مقايسه اندازه ريز نمونه و محيط کشت در ميزان پر آورى گياه دارويى آلويه تحت شرايط کشت درون شيشه اى. سومين کنگره علوم باغبانى ايران. سومين کنگره علوم باغبانى ايران.
18- فتوحى قزوينى رضا و ميغانى حسين. 1382. بررسى مقاومت به شورى در هوهوبا براى بيبان زدايى و مصارف صنعتى . سومين کنگره علوم باغبانى ايران.
19- فتوحى قزوينى رضا. 1382. اندام زايى مستقيم درون شيشه اى از شاخساره تک جوانه فندق. سومين کنگره علوم باغبانى ايران.
20- فتوحى قزوينى رضا. 1382. اندام زايى مستقيم درون شيشه اى از شاخساره تک جوانه فندق. خلاصه مقالات سومين کنگره علوم باغبانى ايران (ص 137)
21-جعفريان، وهب. فتوحى قزوينى، رضا و سريرى، ريحانه.1383. جداسازى، تخليص و مقايسه آنزيم پراکسيداز دوگونه از مرکبات. خلاصه مقالات دوازدهمين کنفرانس زيست شناسى.
22- فتوحى قزوينى، رضا. عسگرى رابرى، ناصر. و معينى، احمد. 1384. توليد گياهچه از طريق کشت بافت براى توسعه کشت گلخانه اى ژربرا (Gerbera jamesonii). همايش ملى توليدات گلخانه اى. صفحه: 57-65
23- فتوحى قزوينى، رضا. آذريان، حسين. شفيعى حاجى آباد ، مرضيه و آذريان، عباس. 1385. اثرات سازگارى بر آناتومى سطح برگ و جذب ومقادير رنگدانه هاى سرخس بوستونى((Nephrolepis exaltata درون شيشه اى. سيزدهمين کنفرانس سراسرى و اولين کنفرانس بين المللى زيست شناسى ايران. 1-3 شهريور دانشگاه گيلان. صفحه191.
24- فتوحى قزوينى، رضا. جنتى، مهدى. و صالحى ، زيور. 1384. استفاده از مارکر هاى مايکروساتلايت در تشخيص تنوع ژنتيکى مرکبات ايران. . سيزدهمين کنفرانس سراسرى و اولين کنفرانس بين المللى زيست شناسى ايران. 1-3 شهريور دانشگاه گيلان. صفحه50
25- جعفريان، وهب. فتوحى قزوينى، رضا. و سريرى، ريحانه. 1384. بررسى ويژگيهاى بيوشيميايى پراکسيداز برگ چهار نوع از مرکبات شمال ايران. . سيزدهمين کنفرانس سراسرى و اولين کنفرانس بين المللى زيست شناسى ايران. 1-3 شهريور دانشگاه گيلان. صفحه21.
26- آذريان، حسين. فتوحى قزوينى، رضا و پيوست، غلامعلى. 1384. بررسى وضعيت نورى و در يافت محلول غذايى بر گلدهى توت فرنگى در سيستم عمودى هيدروپونيک. چهارمين گنگره علوم باغبانى ايران. 17-19 ابان ماه مشهد. صفحه 226.
27- تاجور، يحيى. فتوحى قزوينى، رضا و عبادى، هرمز.1384. تاثير مقادير مختلف تنظيم کننده هاى رشد گياهى بر باززايى گياهچه سيتروملو در شرايط کشت درون شيشه اى. . چهارمين گنگره علوم باغبانى ايران. 17-19 ابان ماه مشهد. صفحه 447.
28- شفيعى حاجى آباد، مرضيه. حميد اوغلى، يوسف. فتوحى قزوينى، رضا. و فتاحى مقدم، جواد. 1384. اثر غلظت نمکهاى معدنى MS ساکارز و بنزيل آدنين بر پر آورى ريز نمونه هاى شاخساره سرخس بوستونى. . چهارمين گنگره علوم باغبانى ايران. 17-19 ابان ماه مشهد. صفحه 451.
29- جنتى، مهدى. فتوحى قزوينى، رضا و صالحى، زيور. 1384. کاربرد نشانگرهاى مولکولى در مديريت مانبع ژنتيکى مرکبات. . چهارمين گنگره علوم باغبانى ايران. 17-19 ابان ماه مشهد. صفحه 452.
30-فتوحى قزوينى، رضا. آذريان، حسين. شفيعى حاجى آباد، مرضيه و آذريان، عباس. 1384. تفاوتهاى اپتيکى موجود در گياهچه هاى درون شيشه اى و سازگار شده سرخس بوستونى. . چهارمين گنگره علوم باغبانى ايران. 17-19 ابان ماه مشهد. صفحه 454.
 31-عسگری، ناصر و رضا فتوحی. 1386. اثر Kin و IBAرویازدیاد درون شیشه ای ژربرا رقم جیمی. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
32-فتاحی مقدم جواد، پوسف حمید اوغلی و رضا فتوحی قزوینی. 1386. اثر اندازه ریز نمونه روی میزان پر آوری گیاه آلوئه. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
33-سجادیان حسین، فتوحی قزوینی و حسین حکم آبادی 1386. بررسی برخی خصوصیات اکو فیزیولوژیکی اثرات متقابل پایه و پیوندک پسته بر اساس رشد و نمو میوه. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
34-جعفری اعظم، یوسف حمید اوغلی و رضا فتوحی 1386. بررسی تاثیر محیط های کشت مختلف روی ریز ازدیادی تمشک بی خار. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
35-جعفری اعظم، یوسف حمید اوغلی و رضا فتوحی 1386. بررسی تاثیر محیط های کشت مختلف بر پر آوری ارقام کیوی هایوارد و گلدن. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
36-روحی حمید رضا، رضا فتوحی قزوینی و بهروز گلعین. 1386. بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات مرفولوژیکی میوه در تعدادی از تیپ های طبیعی مرکبات شمال کشور. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
37-میغانی حسین و رضا فتوحی قزوینی. 1386. هوهوبا گیاهی مناسب برای خاک های شور مناطق بیابانی. پنجمین گنگره علوم باغبانی، دانشگاه شیراز.
. 
38-قائد شرف، ف.، ی. حمیداوغلی و ر. فتوحی قزوینی. 1388. بررسی اثرات گرما درمانی و کشت مریستم توام با گرما درمانی بر حذف ویروسهای دو رقم سیب زمینی. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 390-391.
39-غلامی پور فرد، .، ر. فتوحی قزوینی، و. جعفریان، ج. کوهپایگانی و ی. حمید اوغلی. 1388. تاثیر رقم و مرحله بلوغ بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه گوجه فرنگی. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 554-556.
40-نوروزی، ع.ر.، م. امانی و ر. فتوحی قزوینی. 1388. اثر تنش های خشکی، شوری، و دمای پایینبر برخی شاخص های رشد گیاه گازانیا. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 1078-1080.
41-وحدت، ش.، م. قاسم نژاد، ر. فتوحی قزوینی، ج. هادیان و م. پژمان مهر.1388. اثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از بوتریتیس و ریزوپوس. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 801-803.
42-وحدت، س.، ر. فتوحی قزوینی و م. قاسم نژاد. 1388. تاثیر ژل آلوئه در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 849-851.
43-قائد شرف، ف.، ی. حمید اوغلی و ر. فتوحی قزوینی. 1388. بررسی تاثیر نوع و ترکیب محیط کشت روی بقاء مریستم های سیب زمینی. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 188-190.
44-هاشم پور، ا.، ر. فتوحی قزوینی و دو بخشی. 1388. مقایسه کیفیت روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در ناحیه کازرون. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 1617-1620.
45-گلوانی، م.، ر. فتوحی قزوینی، و. جعفریان و ر. سریری. 1388. اثر تنش های دمایی بر پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 1649-1654.
46-شهیدی پوراکبری، ه.، ر. فتوحی قزوینی و و. جعفریان. 1388. بررسی تاثیر توام اسید اسکوربیک و سرما بر فعالیت بعضی از آنزیم های آنتی اکسیدانی در دانهال های لیمو آب شیراز. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 1658-1661.
47-تاجور، ی.، ر. فتوحی قزوینی و ی. حمید اوغلی. 1388. واکنش نارنگی کلمانتین و یونسی به تنش یخبندان در شمال کشور. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران: 1706-1708.
مقالات در کنفرانسهای خارجی
2- Fotouhi , R., and Villiers, T.A. 1995. Factors affecting the formation of embryogenic callus and embryogenesis from undeveloped ovules of Valencia and Washington Navel orange. Congress On ln Vitro Biology May 20 - 24, Denver, Co. USA.
3- Fotouhi , R., and Villiers, T.A. 1995. Protoplast isolation and fusion in two seedless orange cultivars. Congress On ln Vitro Biology, May 20 – 24, Denver, Co.USA
4- Barzegar, R., Hamid-Oghli, Y., Fotouhi Ghazvini, R. and Azadi Gonbad, R. 2003. A study on multiplication of axillary bud explant of tea under in vitro condition. Conference of Tea Cultivation and Development in Subtropical Countries Around of Caspian Sea. Nov. 28-29.
Fotouhi , R., Villiers, T.A., Asghari , G., and Lockwood, G.B.1994. The effect of embryogenesis on production of essential oil constituents by cell culturs Citrus sinesis L. Osbek. 25th lnternational Symposium on Essential Oils, Grasse France September 5th- 7th.
 
5- Fotouhi Ghazvini, R. and Sariri, R. 2004. Extraction and purification of peroxidase from leaves of citrus plants by gel filtration chromatography. ISPPP Conference, Aachen, Germany.
6-Fotouhi Ghazvini, R. Sajadian, H. Hokmabadi, H. 2006. Effects of some pistachio rootstocks on photosynthesis rate of three Iranian commercial pistachio cultivars.27th conference of Horticultural Science. Seoul, South Korea.
7-Fotouhi Ghazvini, R. Peyvast, Gh. Azarian, H. 2006. Effect of clioptilolitic zeolite and perlite on the yield and quality of strawberry in soilless culture 27th conference of Horticultural Science. Seoul, South Korea
8-Fattahi, J. Hamidoghli, Y. and Fotouhi Ghazvini, R. 2006. Introduction of most suitable culture media for micropropagation of a medicinal plant Aloe27th conference of Horticultural Science. Seoul, South Korea 
 
پروژه های پژوهشی اجرا شده
1-فتوحي قزويني رضا. 1365 پارتنوكارپي در ازگيل. دانشگاه گيلان
2-فتوحي قزويني رضا. 1375. توليد كلون هاي عاري از ويروس از نارنگي انشو. دانشگاه گيلان و موسسه تحقيقات مركبات كشور
3-فتوحي قزويني رضا، حميد اوغلي يوسف. 1378 ( ادامه دارد ) تهيه لاين هاي مقاوم به بيماري شانكر باكتريايي از ليمو آب شيراز از دو روش . دانشگاه گيلان و شوراي پژوهشهاي كشور.
4-فتوحي قزويني رضا، حميد اوغلي يوسف و جواهر دشتي محمد. 1381. توليد نهال هوهوبا و بررسي سازگاري آن در مناطق گرم و كويري. دانشگاه گيلان و دانشگاه هرمزگان.
5- تهيه لاين هاي عاري از بيماري ويروسي از ارقام نارنگي انشو براي شمال ايران
6- کشت تعليقي، جدا سازي پروتوپلاست و امتزاج پروتوپلاست سلولهاي جنين زا از تخمک هاي تلقيح نشده با سلولهاي برگ نارنگي انشو
7- کشت بافت ليمو آب شيراز
8- بررسي اثر تنش کم آبي بر تعدادي از صفات فيزيولوژِيک؛ مورفولوژيک عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام جو
9- بررسي اثر تنش کم آبي بر تعدادي از صفات فيزيولوژِيک؛ مورفولوژيک عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم.
10- تهيه لاين هاي مقاوم به بيماري شانکر باکتريايي به دو روش استفاده از اشعه گاما و فيوژن پروتوپلاست
11- پرتو تابي گاما و رويان زايي در کشت بافت ليمو آب شيراز
12- بررسي کشت تعليق سلولي و اندام زايي از دو رقم لايم
13- کشت بافت و ريز ازديادي فندق
14-اثر شوري و سرما روي نهال هاي هوهوبا و ريز ازديادي لاين هاي مقاوم
15–جداسازي پروتوپلاست و فيوژن پروتوپلاست سلولهاي جنين زاي کالوس با سلولهاي برگ نارنگي انشو
16-بررسي ريز ازديادي دو رقم ژربرا
17–بررسي ريز ازديادي دو گونه سوسن
18-بررسي سازگاري و توليد هوهوبادر گيلان و استان هرمزگان براي بيابان زدايي و مصارف صنعتي
19-بررسي سطح پلي فنل اكسيدازها در گونه هاي مركبات و تاثير آن در مقاومت به استرسها
20-تاثير پايه هاي پسته روي مشخصات فيزيولوژيكي ارقام تجارتي
21-تاثير تنش خشكي و اسيد سالسيليك روي ليمو آببراي مقاومت به تنش سر22-بررسيرويانزايي سه رقم خرما
23-بررسي ريز ازديادي كيوي فروت رقم هايوارد
24-شناسايي ژنوتيپ هاي گردو در خلخال
25- شناسايي 30دورگطبيعي مركبات با استفاده از روش مولكولي و صفات مرفولوژيك
26- كشت مريستم سيب زميني براي تهيه كلون عاري از ويروس
27- تاپیر ژل آلوئه در افزایش عمر انباری توت فرنگی
28-توليد ميكرو تيوبر دو رقم سيب زميني
 
29- بررسی ایجاد مقاومت به دمای پایین در مرکبات
30- بررسی مقاومت به شوری در مرکبات
31-بررسی اثر اقلیم های مختلف بر مواد آنتی اکسیدانی  ارقام تجارتی گوجه فرنگی
32-بررسی اثر اقلیم های مختلف مناطق کاشت زیتون بر کیفیت روغن ده رقم تجارتی زیتون  
33- برسی سیستم های پرورش کیوی
34-شناسایی و انتخاب ژنوتیپ های خود سازگار در میان دورگ های بادام  
35- تاپیر پلی آمین ها و کلسیم در  افزایش مقاومت به  سرما در مرکبات
36- بررسی مقاومت به تنش بارانهای اسیدی در افرای سبز
37- بررسی پالایش پسابهای نفتی توسط کنوکارپوس
38- تاثیر دمای فصول مختلف در سطوح آنتی اکسیدانی مرکبات

39- بررسی صفات فیزیکوشیمیایی اکوتیپ های مرکبات

40- بررسی صفات فیزیکوشیمیای ارقام انار

41- بررسی آفتاب سوختگی میوه انار

 

 عناوین دروسی که تدریس شده است

 کارشناسی: ازدیاد نباتات، گیاهشناسی، میوه ریز ها، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

کارشناسی ارشد: اثر تنش های محیطی بر گیاهان باغبانی، فیزیولوژی درختان میوه، ازدیاد نباتات تکمیلی

دکتری: مباحث نوین در باغبانی، فیزیولوژی رشد و نمو میوه

 
               
             

 فهرست پایان نامه های راهنمایی شده


       
نام دانشجو           عــــنـــــــــوان پـــــــایـــان نــــامه های کارشناسی ارشد               

 محمود خرمی وفا          بررسی اثر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک،

                                 مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم    1378

 

محمود حسین نیاشوکی        بررسی مشخصه های باغبانی تعدادی از تیپ های فندق در شرقگیلان   1379                                       

 

سیامک شیرانی بیدآبادی                              بررسی کشت بافت لیموآب شیراز      1379                                                             

 

 ابراهیم ممنوعی       بررسی اثر تنش کم آبی برتعدادی ازصفات فیزیولوژیک،

                               مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکردجو      1379                 

 

محمود رقامی                پرتوتابی گاما و رویان زایی در کشت بافت لیموآب شیراز     1381 

 

   اسد تقی زاده              بررسی کشت بافت تعلیق سلولی و اندام زایی از دو رقملایم     1380                                                          

 

  مریم تاتاری ورنوسفادرانی         بررسی ریزازدیادی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Baker) و                                                     
                                                دورگ آسیایی L × Gironda از طریق ریزنمونه¬های فلس   1382

 

حسین میغانی      بررسی تنش شوری در هوهوبا (Simmondsia chinensis ) و ریزازدیادی بوته های مقاوم 1382                        

 

 

مسعود آصفی      استخراج پروتوپلاست نارنگی ساتسوما و لیموآب شیراز و

                                بررسی امکان امتزاج پروتوپلاستی          1382 

 

جواد فتاحی مقدم         بررسی ازدیاد گیاه دارویی صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.)

                                   از طریق سیستم کشت بافت     1382
   

 

ناصر عسکری رابری                            بررسی ریزازدیادی ژربرا        1383                                                                           

 

مرضیه شفیعی حاجی آبادی             بررسی اثر محیط های مختلف رشد بر ریزافزایی سرخس بوستونی                                  1383

 

مریم تیرگرفاخری                 تعیین نیاز سرمایی لازم برای شکست خواب بذور ارقام فندق    1383                                                

 

 

مهدی جنتی    شناسایی دورگ های طبیعی مرکبات از مجموعه مرکبات کترا

                     با استفاده از نشانگرهای مولکولی و صفات مورفولوژیکی    1383

 

 

محمدرضا باغبانها        اثر سالیسیلیک اسید و خشکی روی مقومت به سرما در لیموآب شیراز  1384

 

معصومه کیااشکوریان              بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پلی¬فنل اکسیداز در گونه های

                                         حساس و مقاوم مرکبات به تنش سرمای      1385                                               

 

حسین سجادیان         اثرات پایه های درختان پسته بر روی خصوصیا ت اکوفیزیولوژیکی ارقام تجاری پسته  1385

 

حسین آذریان         تأثیر پرلیت و زئولیت روی عملکرد و کیفیت توت فرنگی در کشت هیدروپونیک  1385

 

فاطمه قائدشرف           مطالعه ریزافزایی کیوی (رقم هایوارد) با استفاده از ریزنمونه های جوانه جانبی  1386  

 

حمیدرضا روحی قرابائی         بررسی تعدادی از تیپ های طبیعی مرکبات کلکسیون کترا                
                                         با استفاده از نشانگرهای مولکولی و برخی صفات مورفولوژیک 1386 

 

 رسول اعتمادی پور         بررسی تأثیر محیط کشت¬های مختلف بر جنین زایی سوماتیکی

                                      ارقام خرمای برحی،مرداسنگ و مضافتی  1387

 

 الیاس آریاکیا      مقایسه تأثیر تنظیم  کننده های BAP و کینتین

                  در ریزغده زایی دو رقم سیب زمینی به روش درون شیشه ای 1387

 

 عبداله پارسای ارسون       ارزیابی ویژگی های فنولوژیکی و مورفولوژیکی

                                  برخی ژنوتیپ های گردو در جنوب خلخال     1387

 

ابوذر هاشم پور       مقایسه ارقام زرد و روغنی زیتون از نظر کیفیت روغن در دو منطقه رودبار و قم  1388                                     

    

مجید گلوانی        بررسی وجود پروتئین ضدیخ در دو گونه مرکبات شمال کشور      1388

 

 هادی شهیدی پوراکبری    اثر اسید آسکوربیک در واکنش دانهال های لیموآب در برابر تنش شوری    1388

 

شروین وحدت     اثر ژل آلوئه در طول عمر انباری توت فرنگی      1388

 

منصوره نجف زاده        بررسی کاربرد پلی آمین و کلسیم بر مقاومت به دمای پائین در گیاهچه های لیمو آب  1389

 

ابراهیم رضازاده        اثر اکسید کلسیم بر افزایش مقاومت گیاه زینتی کنوکارپوس در برابر پسابهای نفتی      1389

 

عصمت عرب زاده      مطالعه تغییرات فصلی بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی

                           در برگ های برخی از ارقام مرکبات استان فارس 1390

 

مریم نظری        بررسی تغییرات فصلی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی

                         در برگ برخی از ژنوتیپ های مرکبات شمال  1390

 

عبدا. محجوب   مطالعه صفات مرفولوژی و کیفی میوه چند ژنوتیپ گلابی وحشی در استان گیلان    1391

 

عنوان پایان نامه های دکتری

 

یحیی تاجور              بررسی اثرات تنش دمای پایین بر دو رقم اقتصادی مرکبات روی دو پایه             1390

 

محمد جواد فتاحی مقدم        بهینه سازی ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه ارقام مختلف میوه مرکبات    1390 

 

مریم تاتاری       مطالعه برخی جنبه های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی مقاومت به تنش خشکی در                         چمن های آگروپایرون دزرتوروم، پوا پراتنسیس و بروموس اینرمیس  1392

 

تماس با دکتر رضا فتوحی قزوینی
r_fotouhi@guilan.ac.ir, r.fotouhi@gmail.com
1- رشت، دانشگاه گيلان،دانشكده علوم كشاورزي، گروه علوم باغباني
email: r.fotouhi@gmail.com تلفن دفتر: داخلي 5078 8 -6690274 -- 0131
صندوق پستي : 3179-41335 فاکس : 6669281- 0131
وب سايت: www.guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم