محمود قاسم نژاد
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمود قاسم نژاد

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد سال 1355 از شهرستان رودسر- بخش چابکسركارداني- دانشگاه فردوسي مشهد- آموزشكده كشاورزي شيروان

كارشناسي- دانشگاه تهران- مجتمع عالي ابوريحان

كارشناسي ارشد- دانشگاه تهران- دانشكده كشاورزي کرج

دكتري- دانشگاه تهران- دانشكده كشاورزي كرجمقاله های فارسی:

 1- قاسم نژاد، م.، م، بابالار. ي. مستوفي، م.ع. عسگري. 1385. تاثير دما و كلرور كلسيم بر ميزان سرمازدگي ميوه پرتقال تامسون و نارنگي ساتسوما. مجله علوم كشاورزي، 37. 164-157

2- قاسم نژادم.، م بابالار، مستوفي، ي. م. ع. عسگري. 1386. تاثير متيل ساليسيلات و متيل جاسمونات در كاهش سرمازدگي پرتقال تامسون ناول و گريپ فروت مارش. مجله علوم كشاورزي.

3- رنجبر، ح.، م. قاسم نژاد، ر. ذوالفقارى نسب و ع. سرخوش. 1386. تاثیر متیل جاسمونات در القاى مقاومت به سرمازدگى میوه انار رقم ملس ترش ساوه . مجله علمى پژوهشى سازندگى،75: ص. 47

4- قاسم نژاد.م. بابالار.م. مستوفي. ي و مارش. ك. 1386. اندازه گيري ميزان اتيلن و تنفس براي ارزيابي ميزان سرمازدگي در نارنگي ساتسوما. مجله علوم و فنون باغباني. جلد 8. 102-91

5- قاسم نژاد. م. زماني.ز. ثواقبي.غ.ر و ابراهيمي.ي. 1386. اثر نوع و مقدار كود نيتروژن بر رشد و تركيب معدني سه پايه مركبات. مجله علمي و پژوهشي سازندگي. 76. 8: 91-102

6- قاسم نژاد.م. بابالار.م. مستوفی.ی. 1387. تاثیر تیمارهای دمایی در کاهش اسیدیته و بهبود کیفیت میوه نارنگی ساتسوما و ارتباط آن با فعالیت آنزیم های آکونیتاز، ATPaseT , PPase واکوئلی.  مجله علوم و فنون باغباني ايران. 9(1): 59-68. 

 7- صادق جمشیدیان، داود بخشی، محمود قاسم نژاد و حسن ساریخانی. 1387. تاثیر خاکپوش های بازتابش کننده آلومنیومی و پلی اتيلنی بر کیفیت ميوه انگور رقم ’عسکری‘. علوم فنون باغبانی ايران. 241:

8- محمود قاسم نزاد، ذبیح اله زمانی، غلامرضا ثواقبی و یونس ابراهیمی .  1387. تاثیر نوع و مقدار نیتروژن بر رشد و ترکیب عناصر معدنی برگ سه پایه مرکبات. پژوهش و سازندگي. 81: 144-141

9- مرتضی سلیمانی، یونس مستوفی، علیرضا مطلبی آذر، جواد فتاحی و محمود قاسم نژاد. 1388. افزایش عمر انبارمانی کیوی فروت رقم هایوارد با تیمار بخار متیل سالیسیلات. مجله علوم باغبانی ایران. 1:81-77

10- محمد احمدي،، محمود قاسم نژاد، محسن زواره و غلامعلی پیوست. 1389. تاثير بسترهاي مختلف كشت و دماي انبار بر كيفيت نگهداري ميوه هاي گوجه فرنگي. علوم و صنايع غذايي مشهد.24. 20-14

 11- انسیه قربانی، داود بخشی، حسن حاج نجاری، محمود قاسم نژاد و پروانه تقی دوست. 1389. ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از ارقام سیب وارداتی و ایرانی در منطقه کرج. نشریه علوم باغابنی مشهد. 24: 90-83

 12- مصطفي عشورنژاد، محمود قاسم نژاد، سميه گرايلو، سيدكامران ميرحسيني. 1389. بررسي ويژگيهاي كيفي ميوه كيوي رقم هايوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گيلان در طي دو ماه نگهداري در سردخانه. نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي). 24 (2): 259-264.

 13- مريم تاتاري، رضا فتوحي قزويني، محمود قاسم نژاد، سيداصغر موسوي و سيدضياءالدين طباطبائي. 1390 . ويژگي هاي مورفولوژيكي و بيوشيميائي ميوه تعدادي از ارقام انار در شرايط آب و هوائي ساوه. مجله بهنژادي نهال و بذر. 27(1): 69-78.

14- مرتضی سلیمانی، یونس مستوفی، علیرضا مطلبی آذر، جواد فتاحی مقدم ، محمود قاسم نژاد، پرویز ملک زاده. 1390. بررسی سیستم آنتی اکسیدانی و پوسیدگی پس از برداشت در میوه های کیوی رقم هایوارد تیمار شده با بخار متیل سالیسیلات. مجله زیست شناسی ایران. 24(2): 271-258.

 15- آزاده شجاع، محمود قاسم نژاد  و سيد نجم الدين مرتضوي. 1390. تغييرات ظرفيت آنتي اكسيداني و كيفيت پس از برداشت ميوه پرتقال هاي تامسون ناول و خوني در طي انبارداري. نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي). 25(2). 155-147

16- جواد فتاحي مقدم،  يوسف حميداوغلي، رضا فتوحي قزويني، محمود قاسم نژاد و داود بخشي. 1390. ارزيابي خصوصيات فيزيكوشيميايي و آنت ياكسيداني پوست برخي ارقام تجاري مركبات. نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي). 25(2). 217-211.

 17- محمود قاسم نژاد و رقیه قربانعلی پور 90 13. تاثير زمان برداشت بر ظرفيت¬آنتي¬اكسيداني و کیفیت نگهداری ميوه كيوي رقم ’هايوارد‘. مجله به زراعی کشاورزی پردیس ابوریحان. 62-51

 18- مهرناز حاتمی، محمود قاسم نژاد و عبداله حاتم زاده. 1391. نقش آسکوربیک اسید در کنترل پراکسیده شدن لیپیدها و به تاخیر انداختن پیری در گل های بریده رز رقم رویال کلاس . مجله زیست شناسی ایران. 24 (4): 599-605.

19- محمد شرافتی، محمود قاسم نژاد و غلامعلی پیوست. 1390. اثر دمای پایین و تغییر ترکیب های آنتی اکسیدانی و کاهش وزن میوه ارقام مختلف فلفل دلمه ای (Capsicum annum) در دوره انبارداری . علوم و فنون باغبانی ایران. 12(3): 219-230. 

20- مصطفی عشورنژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده ، داود بخشی و جواد فتاحی مقدم. 1390. مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی در کشت ارگانیکف تلفیقی و متداول. نشریه علوم باغبانی ایران. 42(4). 422-413.

 21- مهرناز حاتمی، عبدالله حاتم زاده و محمود قاسم نژاد. 1390. اثر سالیسیلیک اسید بر افزایش عمر گلجایی گل بریدنی گلایول رقم ’وینگ سنسشن‘.مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 12(2): 181-192.

22- انسیه قربانی، داود بخشی، حسن حاج نجاري و محمود قاسم نژاد. 1390. بررسی کمیت و کیفیت ترکیبهاي فلاونوئیدي و فعالیت آنتی اکسیدانی چند رقم سیب. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 12(2): 193-204.  

23- جواد فتاحی مقدم، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم نژاد و داود بخشی. 1390. تعیین زمان مناسب برداشت برخی رقم هاي مرکبات بر اساس میزان ترکیب هاي مفید و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 12(4): 355-368.

24- معظم حسن پور اصيل، سيد هاشم مرتضوي، عبدالله حاتم زاده و محمود قاسم نژاد. 1391. تأثير اسيد جيبرليك و كلسيم در كاهش دوره رشد زنبق در گلخانه و افزايش ماندگاري گل شاخه بريدني آن (Iris hollandica var. ‘Blue Magic’). علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي. 3(9): 63-70.

25- مصطفي عشورنژاد و محمود قاسم نژاد. 1391. اثر بسته بندي با فيلم سلوفان و انبارداري سرد بر كيفيت نگهداري و عمر انبارماني ( Eriobotrya japonica) ميوه ازگيل ژاپني. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. 7(2): 95-102.

26- محمد احمدي دهج، محمود قاسم نژاد، محسن زواره و محمد علی شیری. 1391. تأثیر ضایعات چاي و زئولیت به عنوان بستر کشت بدون خاك بر رشد و کیفیت میوه گوجه فرنگی. نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار. 22(2): 55-65.

27-  سمیه قاسمی عمران، محمود قاسم نژاد، عبدالله حاتم زاده و داود بخشی. 1391. مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا. مجله علوم باغبانی ایران. 43 (2): 189- 198.

 28- سهیلا کمری، غلالمعلی پیوست و محمود قاسم نژاد. 1391. تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه¬فرنگی رقم آیزابلا. نشریه علوم باغبانی. 26: 256-262.

29- فاطمه جعفرپور و محمود قاسم نژاد. 1391. اثر پوترسین برونزا در به تاخیر انداختن پیری گلچه های کلم بروکلی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 209-218.

 30- شروین وحدت ، محمود قاسم نژاد، رضا فتوحی قزوینی، محمدعلی شیري و سید علی اکبر خداپرست. 1391. اثر غلظتهاي مختلف ژل آلوئه ورا بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی. نشریه پژوهشهاي صنایع غذایی. 22: 285-271.

31- مصطفی عشورنژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، جواد فتاحی مقدم و داوود بخشی. 1391. ارزیابی عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه هاي کیوي رقم ’هایوارد‘ تولید شده در سیستمهاي کشاورزي ارگانیک و متداول. نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار. 22: 1-12.

 32- زهرا جاودانی، محمود قاسم نژاد، حسن حاج نجاری، داود بخشی. 1992. مقایسه شدت قهوه ای شدن میوه برخی از ژنوتیپ های سیب ایرانی جهت معرفی برای صنایع فرآوری. نآوری تولیدات گیاهی. 12(1). 39-45.

 33-عليرضا عبداله پور، محمود قاسم نژاد، علي مؤمن پور، عليرضا اشكوري. 1392. اثر دور آبياري و نوع پايه بر غلظت برخي از عناصر غذايي در برگ نهال هاي جوان پرتقال تامسون ناول. مجله به زراعی کشاورزی. 15 (2): 134-126.

 34- شایان احمدیان، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم نژاد و ایوب ملااحمدنالوسی. 1392. اثر گلایسین بتائین و تنش های خشکی بر برخی ویژگی های زیست شیمایی دانهال لیمو آب شیراز. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 14: 368-357

 35- عرفان سپهوند، علي مؤمن پور، علي ايماني، محمود قاسم نژاد. 1392. ارزيابي برخي از ژنوتيپ هاي بادام در شرايط اقليمي كرج. مجله به زارعی ابوریحان. 15(3): 101-77.

 36- ایوب ملااحمد نالوسی، عبدالله حاتم‌زاده، محمود قاسم‌‌نژاد و محمد‌حسن بیگلویی. 1392. اثر محلول پاشی نیتریک اکسید (NO) بر افزایش تحمل به خشکی دو گونه چمن، اگروستیس (Agrostis stolonifera) و فستوكای بلندFestuca arundinacea schreb   . مجله علوم و فنون باغبانیحسامی؛ و محمود قاسم نژاد. 1394. اثر سیستم‌های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی. مجله علوم باغبانی ایران. دوره 46، شماره 1، صفحه 87-97

 37- مهسا عاشوری واجاری، محمودقاسم‌نژاد، عاطفه صبوری، رضا ابراهیمی و علی خلقی اشکلک. 1392. استفاده از مدل‌های ریاضی در پیش‌بینی سفتی بافت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در پایان انبارمانی. مجله علوم و فنون باغبانی. 14: 453-465.

 38-مهسا عاشور واجاری، محمود قاسم نژاد، رضا ابراهیمی و عاطفه صبوری. 1392. ارزیابی عمر انبارمانی میوه کیوی رقم هایوارد بر اساس ترکیب معدنی میوه چه ها و میوه های بالغ. مجله علوم باغبانی ایران. 44: 431-441.

 39- شایان احمدیان، رضا فتوحی قزوينی. محمود قاسم نژاد و ایوب ملاء احمد نالوسی. 1393. بررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائین. مجله زیست شناسی گیاهی ایران. شماره : 19 جلد : 6 صفحه : 141-150

 40-سیده معصومه حیدری برکادهی. محمود قاسم نژاد و یونس ابراهیمی. 1393. اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی با کلسیم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم ’هایوارد‘.علوم و فنون باغبانی ایران. شماره : 2 جلد : 15 صفحه : 223-234

41-فاطمه ابری، محمود قاسم نژاد، سمیه گرایلو و رضا حسن ساجدی. 1393. مطالعه تغييرات فيزيولوژيکی و بيوشيميايی ارقام گل بريده رز ضمن پيری. پژوهش های گیاهی. شماره : 1 جلد : 27 صفحه : 110-120.

42-صادق کاظمی، معظم حسن پور اصيل و محمود قاسم نژاد. 1393. بررسی آثار فيزيولوژيک برخی اسان سهای گياهی در مقايسه با 8 -هيدروکسی کوئينولين در گل شاخه بريدة ليزيانتوس (Eustoma grandiflorum L.). نشريه علوم باغباني ايران. شماره : 2 جلد : 45 صفحه : 185-195

43-مجید امانی بنی، عبدااله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، سهراب داورپناه. 1393. اثر تيمار هيوميک اسيد و نانوذرات نقره در افزايش عمر پس از برداشت گل شاخه بريده مريم رقم « سينگل »شريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي. شماره : 2 جلد : 28 صفحه : 185-191

44-مهسا عاشوری واجاری، محمود قاسم نژاد، عاطفه صبوری، رضا ابراهیمی گسکرئی. 1393. مطالعه همبستگی بين مقدار و نسبت عناصر معدنی ميوه کيوی رقم ‘هايوارد’ در زمان برداشت با عمر پس از برداشت آن در باغ‌های کيوی شرق استان گيلان. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. شماره : 13 جلد : 4 صفحه : 87-100.

45-جواد فتاحی مقدم، رضا فتوحی قزوينی، يوسف حميداوغلی، سمانه فتح الهی، محمود قاسم نژاد و داود بخشی. 1393. بررسی ميزان ترکيبات فلاونوئيدی در دو مرحله بلوغ و رسيدگی ميوه شش رقم مرکبات. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. شماره : 13 جلد : 4 صفحه : 25-34.

46-حسین صمدی، عبدا... حاتم زاده، محمود قاسم نژاد، هدايت زکی زاده، سیده سمیه حسینی. 1393. تأثير تيمارکوتاه مدت سالسيليک اسيد و آسکوربيک اسيد در به تأخير انداختن پيری گل بريده رز رقم ’ردنائومي‘.تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. شماره : 13 جلد : 4 صفحه : 147-157.

47-محمود قاسم نژاد، علی مومن پور، علیرضا عبدالله پور، علیرضا شیخ اشکوری، 1393. اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات. نشریه علوم باغبانی شماره : 3 جلد : 28 صفحه : 416-426

48-لعیا رضازادباری، محمود رضازاد باری، محمود قاسم نژاد ومحمودعلیزاده خالدآباد. 1393. اثر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در ویژگیهای انبار مانی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت سه رقم انگورتازه خوری )سفید بیدانه، قزل اوزوم و ریش بابا(.پژوهش هاي صنایع غذایي. شماره : 3 جلد : 24 صفحه : 315-324.

49-سیده معصومه حیدری برکادهی، محمودقاسم نژاد، یونس ابراهیمی. 1393. اثر هرس تابستانه و محلول پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوۀ کیوی رقم ’هایوارد‘.علوم باغبانی ایران. شماره : 4 جلد : 45 صفحه : 335-343.

50-کامران امیری نسب، محمود قاسم نژاد، هدايت زکی زاده و محمد حسن علی بيگلوئی. 1393. اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند. مجله علوم باغبانی ایران. شماره : 4 جلد : 45 صفحه : 429-440

51-عرفان سپهوند، محمود قاسم نژاد، محمدرضا فتاحی مقدم، علیرضا طلایی و محمدعلی سرچشمه. 1393. اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم‌های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’. به زراعی کشاورزی. شماره : 4 جلد : 16 صفحه : 1015-1026

 52- امران امیری نسب، هدايت زکی زاده، محمود قاسم نژاد و محمدحسن بیگلوئی.تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده (Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پابلند (Festuca arundinacea cv. Greystone. 1393. ک به زراعی کشاورزی. شماره : 3 جلد : 16 صفحه : 599-611

 53-مهتاب مرادی دیگه سرا، عبدالعلی حسامی، محمود قاسم نژاد. 1394. اثر سیستم‌های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی. علوم باغبانی ایران. شماره : 1 جلد : 46 صفحه : 87-97.

54-عرفان سپهوند،محمدرضا فتاحی مقدم، محمود قاسم نژاد، علی رضا طلایی، محمدعلی عسگری سرچشمه. 1394. اثر سیستم تربیت و محلول‌پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوۀ سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال»مجله علوم باغبانی ایران. شماره : 1 جلد : 46 صفحه : 131-140.

 55- صدیقه رستمی اوزمچلوئی،  محمود قاسم نژاد و  محمد رمضانی ملکرودی. 1395. تاثير زمان برداشت ميوه روی ميزان ترکيبات آنتی اکسيدانی روغن از برخی ارقام زيتون (Olea europaea L) در منطقه رودبار. علوم و صنایع غذایی ایران.: 37-47

56- محمدرضا زارع، غلامعلی پيوست، محمود قاسم نژاد و اکبر فرقانی. 1394. ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانهای در مرحلۀ گیاهچه ای. به زارعی کشاورزی. 4: 893-909

57- زینب طورانی، محمود قاسم نژاد و محمد رمضانی ملک روی. 1395. اثر آسیب دیدگی میوه ها در زمان برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون رقم زرد و روغنی.
پژوهش های صنایع غذایی: 321-33

58- بهاره اناری انارکی و محمود قاسم نژاد 1395. اثر تغذیه خاکی و برگی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه.دانش کشاورزی و تولید پایدار.  143-153

59- حسین میغانی، محمود قاسم نژاد و داود بخشی. 1395. بررسی تأثیر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخص های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه. علوم باغبانی ایران: 491-499

60- میثم احمدی، محمود قاسم نژاد، حسین میغانی و مسعود کاووسی. 1395. مقایسه سیستمهای کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز. علوم باغبانی: 447-456

61- حسین میغانی، محمود قاسم نژاد و داود بخشی. 1395. ثیر پوشش های مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دورة انبارداری سرد. علوم باغبانی ایران.  47: 753-762. 

 62- محمود قاسم نژاد، حسین میغانی و سمیه افتخاری، 1396. اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار. مجله به زارعی کشاورزی. 19 : 273-286

63-  اعظم سیدی مرغکی، يوسف حميداوغلی، محمود قاسم نژاد . 1396. اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدا ر عناصر معدنی برگ دو رقم زیتون زرد و روغنی. شریه پژوهش های تولید گیاهی. 24 : 128-138

64- حسین میغانی، محمود قاسم نژاد و ابوذر هاشم پور. 1396. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی میوه ژنوتیپ‌های مختلف کُنار هندی استان هرمزگان. مجله به زارعی کشاورزی. 18: 965-975

65- مهشید دریانی زاده، محمود قاسم نژاد و عاطفه صبوری. 1396. همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ‌گیری پوست میوۀ سیب رقم ʼرد دلیشز. علوم باغبانی ایران. 48: 565-574

66- اعظم سیدی، محمود قاسم نژاد و يوسف حميداوغلی. 1396. تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن‌کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن‌زیتون رقم‌های زردʽ و روغنی در منطقۀ منجیل. علوم باغبانی ایران. 48: 645-653

67- حسین میغانی، محمود قاسم نژاد و میثم احمدی. 1396. ارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوۀ انار رقم رباب شیراز تولیدشده در نظام کشت متداول، تلفیقی و ارگانیک. علوم باغبانی ایران. 48: 635-644

 

 

مقاله ارائه شده در کنگره های داخلی

 1- قاسم نژاد، م. م. بابالار. مى . مستوفى و ح ابراهىم زاده. 1386. نقش تيمار دمايي در کنترل ميزان اسيدته و قند ميوه هاى برداشت شده نارنگى ساتسوما. پنجمين کنگره علوم باغبانى اىران. شیراز

2- قاسم نژاد. م. م . بابالار. ى. مستوفى و ح. ابراهىم زاده. 1386. نقش تىمار دماى در ميزان فعاليت آنزيم هاى کاتالاز و پراکسيداز در پوست ميوه هاى نارنگى ساتسوما. پنجمین کنگره علوم باغبانى ایران.

3- سليماني.م. مطلبي آذر.ع.ر. مستوفي. ي. فتاحي مقدم. ج . قاسم نژاد. م. 1386. تاثير بخار متيل ساليسيلات روي عمر انبارماني كيوي فروت رقم هايوارد. پنجمين كنگره علوم باغباني ايران

4- سهیلا کمری، غلامعلی پیوست و محمود قاسم نژاد . 1388. بررسی تاثير محلول پاشی برگی اسيد هوميک در گوجه فرنگی. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت ايران 
 

5- محمد شرافتی، محمود قاسم نژاد، زهرا بلوچی. 1388. تاثیر پوشش چیتوزان در کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ کيفیت میوه گوجه فرنگی طی انبارداری.  ششمين كنگرهخ علوم باغباني ايران . رشت ايران

6- محمد علی شیری، محمود قاسم نژاد، مصطفی عشورنژاد و محمد شرافتی . 1388. تاثیر پوشش چیتوزان بر حفظ کيفیت و عمر انباری میوه های پرتقال تامسون و خونی. ششمين كنگره علوم باغابني ايران. رشت. ايران

7- شروین وحدت، محمود قاسم نژاد، رضا فتوحی قزوینی و جواد هادیان. 1388.  ثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسيدگی ميوه توت فرنگی ناشی ازBotrytis cinerea و   Rhizopus stolonifer

8- سمانه فتح الهی، هاجر دهقانی و محمود قاسم نژاد. 1388.واکنش میوه گوجه فرنگی برداشت شده در مرحله سبز بالغ و صورتی نسبت به کاربرد متیل جاسمونات. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت ايران.

9- شروین وحدت، رضا فتوحی قزوینی و محمود قاسم نژاد. 1388.  تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی.ششمين كنگره علوم باغباني ايران.

10- انسیه قربانی، داود بخشی، حسن حاج نجاری و محمود قاسم نژاد. 1388. مقایسه ترکیبات فنلی برخی از ارقام سیب ایرانی و وارداتی. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت ايران.

11- رقیه قربانعلی پور، جواد فتاحی مقدم و محمود قاسم نژاد. 1388.  تاثیر زمان برداشت بر خصوصصیات فیزیکوشیمیایی میوه کیوه رقم آبوت در ضمن انبارداری. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت. ايران.

12- سمیه قاسمی، محمود قاسم نژاد، عبدالله حاتم زاده و داود بخشی. 1388.  غییرات غلظت آنتوسیانین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری گل های بریده برخی ارقام آلسترومریا در برداشت های مختلف. ششمين كنگره علوم باغباني ايرانو رشت. ايران.

13- نسرین طاهری شیوا، عبدالله حاتم زاده، داود بخشی و محمود قاسم نژاد . 1388. تاثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت. ايران.

14- محمد شرافتی، محمود قاسم نژاد، غلامعلی پیوست و هادی شعبانی. 1388. بررسی عملکرد و برخی شاخصهای کيفی پنج رقم فلفل در کشت بدون خاک. ششمين كنگره علوم باغباني ايران. رشت. ايران. 

  15-  مرتضی پیری، غلامعلی پیوست، معظم حسن پور اصیل، محمود قاسم نژاد، زکیه شیخ طاهر لنگرودی. بررسی اثر ورمی کومپوست و ورمی واش بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی در لوبیا (Phaselous vulgaris L). هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

 16- یعقوب مامی، غلامعلی پیوست، محمود قاسم نژاد، فرهود ضیائی. اثر پودر ذرت و سویا در خاک پوششی روی عملکرد و کیفیت قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus). هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

17-  سهیلا کمری شاهملکی، غلامعلی پیوست، محمود قاسم نژاد. بررسی اثر مختلف اسید هیومیک بر عملکرد و صفات رویشی گوجه فرنگی رقم آیزابلا. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

18- محمد جواهر دشتی، محمود قاسم نژاد، حبیب الله سمیع زاده، مصطفی عشور نژاد. مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه برخی از ژنوتیپ های کدو زمستانه تولید شده در مناطق مختلف استان گیلان. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

19- انسیه قربانی، داود بخشی، محمود قاسم نژاد، حسن حاج نجاری. مطالعه ترکیبات فنلی چهار رقم بومی و وارداتی سیب در منطقه کرج. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

20-  دانش رضایی راد، داود بخشی، محمود قاسم نژاد، حبیب الله سمیع زاده. ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی چند ژنوتیپ منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp) در استان گیلان، بر اساس دستورالعمل DUS. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

21- سیده سمیه حسینی، عبدالله حاتم زاده، داود بخشی، محمود قاسم نژاد، حسین صمدی. ارزیابی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی چند ژنوتیپ های گوجه درختی در استان گیلان. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

22- دانش رضایی راد، داود بخشی، محمود قاسم نژاد، حبیب الله سمیع زاده. بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ده ژنوتیپ منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp) در استان گیلان. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

23- محمود قاسم نژاد، علی خلقی اشکلک، عبدالله حاتم زاده، داود بخشی، سمیه گرایلو. تأثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

24-  حسین صمدی، سیده سمیه حسینی، عبدالله حاتم زاده، محمود قاسم نزاد، هدایت زکی زاده. بررسی اثر سالسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدینی رز رقم "ردنائومی" و "آوالانج". هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

25- ابوذر هاشم پور، رضا فتوحی قزوینی، داود بخشی، محمود قاسم نژاد، حسین میغانی، سمانه اسدی صنم. ارزیابی شاخص های کیفی میوه برخی ارقام مرکبات در منطقه شمال کشور. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

26-  مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، داود بخشی، مریم نظری. اثر بسته بندی با پوشش پلی اتیلن بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوه اژگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica). هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

27- سجاد علیزاده، مصطفی عشورنژاد، مهسا عاشوری، زینب جهانپور، محمود قاسم نژاد. اثر پوتریسین خارجی در حفظ کیفیت و طولانی کردن عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم "هاروارد". هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

28-  سمیه گرایلو، محمود قاسم نژاد. کاربرد سالیسیلیک اسید در به تأخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل¬های شاخه بریه رز رقم "یلوآسلند". هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

29- سارا نیکخواه بهرامی، هدایت زکی زاده، محمود قاسم نژاد. اثر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و لیپوکسی ژناز و به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریدنی لیزیانتوس. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

30-  سمیه زارع، محمود قاسم نژاد، سید ضیاءالدین طباطبایی، مهدی رسا. تأثیر پوشش چیتوزان بر حفظ کیفیت و کنترل پوسیدگی دانه¬های انار رقم "طارم" در فرآوری حداقل. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

31-  ریحانه عارف نیا، عبدالله حاتم زاده، محمود قاسم نژاد، اثر محلول پاشی با بنزیل آدنین بر کیفیت و عمر گلجایی گل های شاخه بریده سوسن شرقی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

32-  فاطمه جعفر پور، محمود قاسم نژاد، داود بخشی، رضا حسن ساجدی. اثر سالسیلیک اسید در به تأخیر انداختن پیری گلچه های کلم بروکلی در طی انبارداری. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

33-  زهرا جاودانی، محمود قاسم نژاد، داود بخشی، حسن حاج نجاری. نقش تیمار دمایی و آسکوربیک اسید در کنترل قهوه ای شدن برش های تازه میوه برخی از ارقام سیب. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

34- مجید امانی، عبدالله حاتم زاده، علی نیکبخت، محمود قاسم نژاد، سارا نیکخواه بهرامی، محمد باقر مهدیه. تأثیر ترکیب اسید هیومیک و نانو ذرات نقره بر کاهش انسداد آوندی و رشد باکتریی های انتهای ساقه در دوره پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم "دماوند". هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

35-  مهرناز حاتمی، عبدالله حاتم زاده، محمود قاسم نژاد. اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و نیترات نقره و ارتباط آن با عمر پس از برداشت گل های بریده رز رقم "رد ریبون". هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، اصفهان. شهریور 1390.

36- ايوب ملااحمد نالوس، عبدالله حاتم زاده، محمود قاسم نژاد و محمدحسن بيگلويي. اثر تنش خشكي ومحلول پاشي نيتريك اكسيد بر برخي تغييرات فيزيكي و شيميايي دو گونه چمن اگروستيس (Agrostis stolonifera) و فستوكا (Festuca arundinacea schreb).  اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی). دانشگاه اصفهان. آبان ماه 1391. 

 

 

  

 

مقاله های انگلیسی

.Ghasemnezhad, M, K. Marsh, R.Shilton and A.Woolf. 2006. Heat Treatment to extend storage life of Satsuma mandarin. 2006. The Orchardis, 79: 52-54 

Mahmood Ghasemnezhad, Ken Marsh, Mesbah Babalar, Allan Woolf and Rebecca Shilto, 2008. Effect of Heat Treatment on Chilling Injury and Heaty Damage in Satsuma mandarin anthioxidant enzymes and Vacoular ATPase and pyrophosphatase, Postharvest Biology and Technology. 2008, 364-371 

M. Ghasemnezhad, M. Javaherdashti. 2008, Effect of Methyl jasmonate treatment on antioxidant capacity, internal quality and postharvest life of raspberry fruit. Caspian J. Env. Sci. 6: 73~78 

.Javad hadian, Mahmood Ghasemnezhad, Hamid Ranjbar, Mohsan Frazane and Mansoor Ghorbanpour. 2008. Antifungal Potency of Some Essential Oils in Control of Postharvest Decay of Strawberry Caused by Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer and Aspergillus niger. Journal of Essential Oil and Bearing Plant. 11 (5). 553 – 562 

Sadegh Jamshidian, Mahmood Ghasemnezhad, Davood Bakhshi, and Hassan Sarikhani. 2010. Reflected Light Improves Berry Quality and Phenolic Content of Vitis vinifera cv. Askary. Hort. Environ. Biotechnol. 51(1):1-5 

.Hashempour, A, R Fottohi, D Bakhshi, M. Ghasemnezhad. 2010. Ascorbic Acid, Anthocyanins, and Phenolics Contents and Antioxidant Activity of Ber, Azarole, Raspberry and Cornelian Cherry Fruit Genotypes Growing in Iran. korean society for horticultural science. 2: 83-88 

Mahmood Ghasemnezhad, Mohammad Ali Shiri, Mahsa Sanavi, 2010. The effect of chitosan coatings and cold storage on quality characteristics and shelf life of apricot (Armeniaca armeniaca L.). Caspian J. Env. Sci 

Mahmood Ghasemnezhad, Mostafa Ashour Nezhad, and Somayeh Gerailoo. 2011. Changes in Postharvest Quality of Loquat (Eriobotrya japonica) Fruits Influenced by Chitosan. Hort. Environ. Biotechnol. 52(1):40-45 

Somayeh Gerailoo and Mahmood Ghasemnezhad. 2011. Effect of Salicylic acid on Antioxidant enzyme activity and petal Senescence in ‘Yellow Island’ Cut Rose Flowers. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 19(1) 2011: 183-193. 

 Mahmood Ghasemnezhad, Mohamad Sherafati, Gholam Ali Payvast. 2011. Variation in phenolic compounds, ascorbic acid and antioxidant activity of five coloured bell pepper (Capsicum annum) fruits at two different harvest times. Journal of Functional Foods. 3: 44-49.

 Mohammad Ali Shiri, Mahmood Ghasemnezhad, Davood Bakhshi and Mohammad Saadatian. 2011. Effect of Ascorbic acid on phenolic copounds and antioxidants activity of packaged fresh cut tables grapes. Electronic Journal of Environmental, agricultural and Food Chemistry. 10(7). 2506-2515  

Mohammad Ali Shiri, Mahmood Ghasemnezhad, Davood Bakhshi & Monad Dadi. 2011. Changes in phenolic compounds and antioxidant capacity of fresh-cut table grape (Vitis vinifera) cultivar ‘Shahaneh’ as influence by fruit preparation methods and . 5: packagings.  Australian Journal Of Crop Science 

Javad Fattahi, Yousef Hamidoghli, Reza Fotouhi, Mahmood Ghasemnezhad, Davood Bakhshi. 2011. Assessment of Fruit Quality and Antioxidant Activity of Three Citrus Species during Ripening. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 2: 193-212 

Zahra Balouchi, Gholam-Ali Peyvast, Mahmood Ghasemnezhad, Mohammad Saadatian. 2011. Change of Antioxidant Compounds of Broccoli (Brassica oleracea L.var. Italica) during storage at low and high Temperatures. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 2: 193-212 

Morteza Soleimani Aghdam, Alireza Motallebiazar, Younes Mostofi, Javad Fattahi Moghaddam and Mahmood Ghasemnezhad. 2011. Methyl Salicylate Affects the Quality of Hayward Kiwifruits during Storage at Low Temperature. Journal of Agricultural Science. 3(2): 149-156. 

Hatamzadeh A, M, Hattami and M. Ghasemnezhad. 2012. Efficiency of salicylic acid delay petal senescence and extended quality of cut spikes of Gladiolus grandiflora cv ‘wing’s sensation’. African Journal of Agricultural Research. 7: 540-545. 

Ayoub Molaahmad Nalousi, Shayan Ahmadiyan, Abdullah Hatamzadeh and Mahmood Ghasemnezhad. 2012. Protective Role of Exogenous Nitric Oxide Against Oxidative Stress Induced by Salt Stress in Bell-Pepper (Capsicum annum L.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci.12 (8): 1085-1090 

Mohammad Javaherdashti, Mahmood Ghasemnezhad, Habiballah Smizadeh Lahiji and Mohammad Ali Shiri. 2012. Comparison of Nutritional Value and Antioxidant Compounds of Some Winter Pumpkin (Cucurbita sp.) Species Fruits in Iran. Advances in Environmental Biology. 6(10): 2611-2616 

Zahra Balouchi, Gholam-Ali Peyvast, Mahmood Ghasemnezhad and Monad  Dadi. 2012. Effect of ascorbic acid in delaying florets senescence of broccoli during postharvest storage. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Enviromen. 3:167-183. 

Mahmood Ghasemnezhad, Somayeh Zareh, Mahdi Rasah and Reza Hassan Sajedi. 2013. Effect of chitosan coating on .maintenance of aril quality,microbial population and PPO activity of pomegranate (Punica granatum L. cv. Tarom) at cold storage temperature. Journal of The Science of Food and Agriculture. 93(2): 368-374

Mohammad Ali Shiri, Davood Bakhshi, Mahmood Ghasemnezhad, Monad Dadi, Alexandros Papachatzis and Helen Kalorizou. 2013. Chitosan coating improves shelf life and postharvest quality of table grapes (Vitis vinifera ) cultivar ‘shahroudi’. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 37: 148-156.

Mohammad Ali Shiri, Mahmood Ghasemnezhad, Davood Bakhshi and Hassan Sarikhani. 2013. Effect of Postharvest Putrescine Application and Chitosan Coating on Maintaining Quality of Table Grape CV. “SHAHROUDI” During Long-Term Storage. Journal of Food Processing and Preservation. 37(5): 999-1007 

 Mahmood Ghasemnezhad,  Roghayeh Ghorbanalipour and Mohammad Ali Shiri. 2013. Changes in physiological characteristics of kiwifruit Harvested at different maturity stages after cold storage. Agriculturae Conspectus Scientificus. 78(1): 41-47. 

Zahra Javdani, Mahmood Ghasemnezhad, Hassan Haj Najari and Davood Bakhshi. 2013. The composition of phenolic compounds content and antioxidant capacity of some selected Iranian apple genotypes for processing technology.  South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 4: 43-55.

Hatami, M. A. Hatamzadeh, M. Ghasemnezhad, R. Hassan Sajedi. 2013. Antioxidant protection during pelargonium plant leaf senescence is mediated by thidiazuron. Trakia Journal of Sciences. 2: 153-157

Yaqvob Mami, Gholamali  Peyvast, Farhood Ziaie, Mahmood Ghasemnezhad and Vahid Salmanpour R. 2013. Improvemnet of shelf life and postharvest quality of white button mushroom by electron beam radiation. Wily Oline Published  

Mahmood Ghasemnezhad, Somayeh Zareh, Mohammad Ali Shiri & Zahra Javdani. 2013. The arils characterization of five different pomegranate (Punica granatum) genotypes stored after minimal processing technology. Journal of Food Science and Technology (Online Publish.  

Sara Nikkhah Bahrami, Hedayat Zakizadeh, Yousef Hamidoghli, and Mahmood Ghasemnezhad. 2013. Salicylic Acid Retards Petal Senescence in Cut Lisianthus (Eustoma grandiflorum ‘Miarichi Grand White’) Flowers. Hort. Environ. Biotechnol. 54(6):519-523. 2013

.Hashempour A, M. Ghasemnezhad, R. Fotouhi Ghazvini and M. M Sohani. 2014. The Physiological and Biochemical Responses to Freezing Stress of Olive Plants Treated with Salicylic Acid. Russian Journal of Plant Physiology. 61: 443-450

.Hossein Meighani, Mahmood Ghasemnezhad , Davood Bakhshi. 2014. Evaluation of Biochemical Composition and Enzyme Activities in Browned Arils of Pomegranate Fruits. International Journal of Horticultural Science and Technology . 1(1): 53-65

 Hatamzadeh A., A. Molaahmad Nalousi, M. Ghasemnezhad and M. H. Biglouei. 2014. The potential of nitric oxide for reducing oxidative damage induced by drought stress in two turfgrass species, creeping bentgrass and tall fescue. Grass and Forage Science. John Wiley Online published.

Hossein Meighani, Mahmood Ghasemnezhad & Davood Bakhshi. 2014. Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum L.) fruits. Journal of Food Science and Technology. Springer Online published

Abuzar Hashempour, Mahmood Ghasemnezhad, Reza Fotouhi Ghazvini and Mohammad Mehdi Sohani. 2014. Olive (Olea europaea L.) freezing tolerance related to antioxidant enzymes activity during cold acclimation and non acclimation. Acta Physiologiae Plantarum. Online Published by Springe

Mohammad Ali SHIRI, Mahmood GHASEMNEZHAD, Javad FATTAHI MOGHADDAM & Reza EBRAHIMI. 2014. Fruit Growth and Sensory Evaluation of ‘Hayward’ Kiwifruit in Response  to Preharvest Calcium Chloride Application and Orchard Location. Agriculturae Conspectus Scientifi cus. 79(3): 183-189.
 

Abuzar HASHEMPOUR. Mahmood GHASEMNEZHAD, Reza FOTOUHI GHAZVINI. Mohammad MEHDI SOHANI. 2014. Eff ect of Freezing Stress on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzyme Activities of Olive cvs. ‘Fishomi’ and ‘Roughani’. Agriculturae Conspectus Scientifi cus . 79 (4): 245-25

Mohammad Reza Zare Bavani, Gholamali Peyvast, Mahmood Ghasemnezhad and Akbar Forghani. 2015. Assessment of Genotypic Variation in Salt Tolerance of Pepper (Capsicum annuum L.) Cultivars Using Gas Exchange Characteristic Growth Parameters and Chlorophyll content. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 6: 71-90

M. A. Shiri, M. Ghasemnezhad, J. Fatahi  Moghadam and R. Ebrahimi. 2015. Effect of CaCl2 sprays at different fruit development stages on keeping quality of Hyaward kiwifruit. Journal of Food Processing and Preservation. Online published

M. A. Shiri, M. Ghasemnezhad, J. Fatahi  Moghadam and R. Ebrahimi. 2016 . ENHANCING AND MAINTAINING NUTRITIONAL QUALITY AND BIOACTIVE COMPOUNDS OF “HAYWARD” KIWIFRUIT: COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT CaCL2 SPRAYING TIMES. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION40: 862-850..

Mahshid Doryanizadeh, Mahmood Ghasemnezhad and Atefeh Sabori. 2017. Estimation of Postharvest Quality of “Red Delicious” Apple Fruits Based on Fruit Nutrient Elements Composition. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE. 9: 164-173. . 

 

 

 

 مقاله ارائه شده در کنگره های بین المللی

 

  Ghasemnezhad, M, Z. Zamani, G. Savaghebi and Y.Ebrahimi, 2004. Efect of Nitrogen form and rate on the growth and mineral concentartion of citrus seedling. IV. Proceeding of Citriculture, Agadire, Morroco

  

Ranjbar, H., M. Ghasemnezhad, A. Sarkhosh. 2006. Effect of Heat treatment on reducing chilling injury on pomegranate, cv. Malase Save, The first congress of Pomegranate, Adana, Turkey. 

 

Ranjbar, H. M.Ghasemnezhad, A. Sarkhosh. 2006. effect of Methyl Salicilate on reducing chilling injury in pomegarnate CV, Malasde Save. The first congre of pomegranate, Adana, Turkey

 

4-Ghasemnezhad, M. K.Marsh, R.Shilton and A.Woolf. 2006. Heat treatment to extend storage life of Satsuma mandarin, 2006. Australine Postharvest of Horticulture conferance, 27-30 septamber. Roturua, Pb, 39

 

 Ahmadi dehaj, M. M. Ghasemnezhad. M Zavareh & G.A. Payvast. 2008. Effect of zeoilte as a growing media in soliless culture on the tomato fruit yeild and quality. Iran international zeolite conferance. Tehran, Iran

..

Kamal Gholamipour Fard, Soehla Kamari, Mahmood Ghasemnezhad and Reza Fotuohi Ghazvini. 2010. Effect of Chitosan Coating on Weight Loss and Postharvest Quality of Green Pepper (Capsicum annum L.) Fruits. Sixth international postharvest symposium.. Turkey. Antalya

.  

 Mohammad Sherafati, Mahmood Ghasemnezhad and Golam Ali Peyvast. 2010. Variation of weight loss, phenolic compounds, vitamin C of different bell pepper cultivars fruit during storage. Sixth international postharvest symposium. Turkey. Antalya.1153-1154

.

 Mehrnaz Hatami, Mahmood Ghasemnezhad, Abdoalla Hatamzadeh and Somayeh Ghasemi Omran. 2010. Effect of Ascorbic Acid on antioxidant capacity during flower development in "Ruyal Class" Rose cut flowers. Sixth international postharvest symposium. Turkey. Antalya

.

 Shervin Vahdat, Reza Fotouhi Ghazvini, Mahmood Ghasemnezhad. 2010. Effect of Aloe vera gel on maintenance of strawberry fruits quality. Sixth international postharvest symposium. Turkey. Antalya.

  

 Ashori M, Ebrahimi, R, Ghasemnezhad M and Sabouri A. 2012. Unbalance nitrogen application induced short storage life and rapid fruit softening during storage in kiwifruits in north of Iran. 8th International soil science congress on land degradation and Challenges in sustainable soil management. Izmir, Turkey. 40-48

 

 Sepahvanda E. and M. Ghasemnezhad. O. Khademi & A. Salvador. 2013. Impact of 1-MCP and hot water treatment on postharvest quality of Pomegranate Fruit. Proc. 7th International Postharvest Symposium. Malaysia, 25th – 29th June 2012. 1217-1222.

 

 

تألیف کتاب:

اسماعیل چمنی، محمود قاسم نژاد و سمیه گرایلو. 1392. مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهان گلدار. انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی. 260 صفحه. (تالیف).

 محمودقاسم نژاد، محمدعلی شیری، موناد دادی، 1394. فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی.370 صفحه. (ترجمه).

 کرم سیف پور، محمودقاسم نژاد، فرهاد نیری و مسعود محمدصالحی. 1395. روش های تولید در مناطق کشت زیتون. انتشارات حق شناس. 461 صفحه.

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی خاتمه يافته

 1- تاثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان رنگیزه آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونی

 2- مقایسه سیستم های مختلف تربیت کیوی به منظور افزایش کارایی نور در داخل تاج درختان

3- تاثیر آبیاری زمستانه بر گلدهی و تشکیل میوه زیتون ارقام زرد و مانزانیلا در منطقه لوشان.

  4- ارزیابی اثر کود آبیاری بر عملکرد و کیفیت روغن زیتون رقم زرد در منطقه منجیل

 

 1- مقطع کارشناسی

 1- فیزیولوژی پس از برداشت

2- آناتومی و فیزیولوژی گیاهی

  

2- کارشناسی ارشد  

1- تغذیه نبات در باغبانی

 2- فیزیولوژی پس از برداشت

 

3- مقطع دكتري

2- فيزيولوژي رشد و عملکرداول 97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه فیزیولوژی رشد و عملکرد (پردیس) پاسخ به دانشجویان جلسه گروه پاسخ به دانشجویان پاسخ به دانشجویان -
یکشنبه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته فیزیولوژی پس از برداشت پاسخ به دانشجویان تغذیه گیاهان در باغبانی پاسخ به دانشجویان -
دوشنبه پاسخ به دانشجویان آناتومی و فیزیولوژی گیاهی عملیات فزیولوژی پس از برداشت عملیات فزیولوژی پس از برداشت پاسخ به دانشجویان -
سه شنبه فیزیولوژی رشد و عملکرد پاسخ به دانشجویان پاسخ به دانشجویان پاسخ به دانشجویان پاسخ به دانشجویان -
چهارشنبه انجام پروژه های تحقیقاتی انجام پروژه های تحقیقاتی انجام پروژه های تحقیقاتی انجام پروژه های تحقیقاتی انجام پروژه های تحقیقاتی -


CV [ دانلود ]


تماس با محمود قاسم نژاد
Ghasemnezhad@Guilan.ac.ir
0912-6617455
دانشكده كشاورزي- گروه علوم باغباني
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم