مهرداد قدس خواه
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
مهرداد قدس خواه
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام: مهرداد

 

نام خانوادگی: قدس خواه  دریایی 

 

وضعیت تاهل: متاهل  دارای دو فرزند

 

ادرس: گروه جنگلداری - دانشکده علوم کشاوری ومنابع طبيعي - دانشگاه گیلان - صومعه سرا - صندوق پستی 1144

 

 

 

 

 

   

مدرك كارشناسي جنگلداري                            دانشگاه تهران           ( 1368 ) 

مدرك كارشناسي ارشد جنگلداري ( گرايش افات) دانشگاه تهران          ( 1371 ) 

مدرك دكترا محيط زيست (گرايش ا كولوژي افات)   مركز تحقيقات كشاورزي هند ( پوسا)  ( 1381)

  

مقالات خارجی:

 مقاله   " Application of Simulation Model to Devise Iso -Loos Curves for Stem Borer and Leaf Rust Incidence in Wheat "   در شماره  4   جلد 65 سال 2003 در     Indian journal of Entomology      منتشر گرديد.

 مقاله" Use of Simulation Model to formulate Iso-Loss Curves for Stem borer & Bacterial Leaf Blight (BLB) Incidence in Rice" در شماره 2  جلد 10 سال 2003 در    Shashpa  منتشر گرديد.

   مقاله "Assessment of Yield loss in Rice due to yellow stem borerUsing simulation models" در  شماره 1 جلد 3 سال 2005 ص 59- 62     در    ( Caspin Journal of Environmental Sciences (CJES      منتشرگرديد. 

مقاله"  InfoCrop: A dynamic simulation model for the assessment of crop yields, losses due to pests, and environmental impact of agro- ecosystems in tropical environments.II. performance of the model   در مجله47-67 (2006 )89 AGRICULTURAL SYSTEMS 

  مقاله  Host preference and Nutrition Efficiency of the gypsy moth Lymantria dispar L Lymantriidae"   " Lepidoptera on different poplar clones  در مجله Turkish journal of agricalture and forestry  در سال 2008   شما ره  32  ص 1-9

مقاله" The Effects of feeding on different poplar clones on some biochemical properties of gypsy moth larva"    در مجله   Munis Entomologyand zoology درژانویه سال 2009 شماره 4  جلد اول   ص  179 -172

   مقاله  The effect of sampling season on Acid phosphatase Enzyme in Rhizosphere Ash Fraxinus rotundifolia (case study: chahortagh Ardal - chahrmahal Bakhtiori در مجله   ( Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST) مارچ 2014 شماره 3 جلد 8 ص 194 -197

  مقاله  changes in acid and alkaline phosphatase enzyme activity in rhizosphere ash fraxinus rotundifolia and its correlation with soil and plant phosporus  در مجله  Journal of  Biodiversity and environmental Science(JBES  می 2014 شماره 5 جلد 4 ص 233-238       

 مقاله Seasonal variation of Arbuscular Mycorrhizal percent colonization in Rhizosphere Ash Fraxinus rotundifolia  case study: chahartagh Ardal - chaharmahal Bakhtiari   در مجله Journal of Middle East Applied Science and Technology JMEAST  مارچ 2014 شماره 3 جلد 8 ص 213-216

 

                

مقالات داخلی:

شبیه سازی رفتار آتش با استفاده از مدل آتش Flam Map در برنامه Arcfuels ( مطالعه موردی جنگل کاری های تخسم در استان گیلان) دو فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران جلد 14 شماره 1 سال 1395

 بررسی مقدماتی درختان مقاوم به آتش در استان گیلان ( مطالعه موردی جنگل نقله بر حوضه 18 رشته رود) فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 24 شماره 3 سال 1395

بررسی ارتباط ویژگی آوند ها و اشعه چوبی با فراوانی بیماری مرگ هلندی در درختان خانواده نارون در فصلنامه علمی پژوهشی جنگل و فرآوردهای چوب دانشگاه تهران دوره 67 شماره 3 سال 1393

 بررسی تاثیر پذیریر رشد قطری بلوط بلند مازو از پارامتر تابش در جنگل های آستارا در فصلنامه علمی پژوهشی محیط شناسی دانشگاه تهران دوره 40 شماره 4 سال 1393

اثر آتش سوزی روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیاییخاک در جنگل های استان گیلان مطالعه موردی منطقه سراوان در مجله علمی پژوهشی پژوهش های آبخیز داری شماره 104 سال 1393

  
 بررسی مناطق حساس و بحرانی آتش سوزی با تاکید برخشکسالی با استفاده از AHP و PDSI و GIS مطالعه موردی : جنگل سراوان استان گیلان) دو فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران جلد 10 شماره 2 سال 1391

  
  بررسی اثر متغییر های مرفو لوژیکی درختان بنه بر میزان صمغ و بذر تولیدی انها مجله زیست شناسی ایران شماره 25 جلد 2   تیر ماه  سال 1391

   ارائه مدل منطقه اي به منظور پهنه بندي خطر وقوع آتش سوزي در جنگل هاي شهرستان دورود (مطالعه ي موردي منطقه ي باباحر)  دو فصلنامة علمي -پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران ،10- جلد 11 شمارة 1، صفحة 20 ، 1391 

  بررسی تاثیر متغیر های مورفولوژیکی درختان بنه بر میزان صمغ و بذر تولیدی انها مجله زیست شناسی ایران (1389)

   بررسي علل بوته ميري (Damping- off)در نهالهاي سوزني برگ نهالستان لاكان در فصلنامه علمی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران تابستان 1388

 

 استاد راهنما پايان نامه كارشناسي ارشد:

بررسي علل بوته ميري در نهالهاي سوزني برگ نهالستان لاكان (1385 )

 بررسي ترجيح ميزباني ابريشم باف ناجور روي گونه هاي و كلنهاي مختلف صنوبر در استان گيلان (1386 )

تاثیر خصوصیات کمی و کیفی درختان بنه بر روی محصولات فرعی ان در شهرستان دره شهر (1387 )

  بررسی مقایسه ای ابریشم باف ناجور روی گونه های مختلف جنگلی در شرایط ازمایشگاهی (1388 )

بررسی اثر اتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تجدید حیات در توده های جنگل کاری شده سوزنی برگ در جنگل های استان گیلان  منطقه سیاهکل ( 1388 )

    بررسی کمی و کیفی خشکه دار ها در یک جنگل مدیریت نشده (1389)

  بررسی اثر اتش سوزی بر ترکیب گونه های گیاهی زیر اشکوب و خصوصیات ( فیزیکی و شیمیایی) خاک در جنگل های استان گیلان ( منطقه سراوان)(1390)

 تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاری های منطقه تالش ( 1390 )

بررسی مناطق حساس و بحرانی اتش سوزی با تاکید بر خشکسالی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سری های یک وسه جنگل سروان (1391)

 بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر آتش سوزی و تعیین نقاط ریسک پذیر و بحرانی جنگل (مطالعه موردی سری 2 ناو اسالم گیلان) 1391

  کاربرد تلفیقی GISو AHP و PDSI در مدیریت مناطق ریسک پذیر آتش سوزی در جنگل های شهرستان دورود (مطالعه موردی منطقه باباحر) 1392

   تاثیر آتش سوزی برروی خصوصیات کمّی و کیفی درختان جنگلی وتجدید حیات آنها (مطالعه موردی در منطقه ماسال - شاندرمن) 1392

بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر پهنای دوایر سالیانه درخت بلوط در حوضه 1و2 استارا(1393 )

بررسی برخی عوامل موثر در تخریب جنگل های غرب گیلان 1393

بررسی و شناسایی همزیستی میکوریزی و فعالیت فسفا تازهای اسیدی و قلیایی در ریزوسفر گونه زبان گنجشگ ( مطالعه موردی چهار طاق اردل - چهارمحال و بختیاری) 1393

 مدل بر آورد حساسیت به تخریب جنگل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جنگل های ارسباران منطقه حفاظت شده دیزمار(1394)

 تعیین مناسب ترین سطح قطعه نمونه در برسی تنوع گونه های چوبی در جامعه راش منطقه ماسال (1394)

 

استاد راهنما پايان نامه دکترا:

 بررسی رابطه بین ترجیح میزبانی و عملکرد پروانه جوانه خوار بلوط با ویژگی های سه گونه بلوط در جنگل های استان کردستان

 شبیه سازی رفتار آتش بر پایه مدل های سوخت (تهیه شده و استاندارد) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی : جنگل های سراوان  استان گیلان)

  اثر دما و رطوبت بر عملکرد قارچ های عامل پوسیدگی سفید چوب( Trametes versicolor ,Pleurotus ostreatus )درختان بلند مازو در جنگل های استان گیلان

 

 بررسی اثر عوامل اقلیمی و محیطی بر رویش درخت زربین در دو منطقه رودبار و چالوس

طرح های تحقیقا تی:

 

بررسی ترجیح میزبانی سوسک برگ خوار نارون روی درختان نارون استان گیلان

 

کتاب:

مقدمه ای بر حشره شناسی جنگل -انتشارات حق شناس1393

قارچ شناسی جنگل - انتشارات حق شناس 1393
 

 

  حمایت جنگل  (درس دانشجویان کارشناسی) 

 آفات گیاهان جنگلی (درس دانشجویان کارشناسی ارشد)

 مبارزه بیولوژیک  (درس دانشجویان ارشد)

 پروژه 1 و 2 (دانشجویان دکتری)

 نیمسال دوم 96-1395
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - -آفات گیاهان جنگلی - - - -
یکشنبه - -حمایت جنگل -مبارزه بیولوژک در جنگل - - -
دوشنبه -شواری گروه - - - - -
سه شنبه - -پروژه 2 - - - -
چهارشنبه - -پروه 1 - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با مهرداد قدس خواه
mdaryaei9@gmail.com
0182- 3223024 -3223599
گروه جنگلداري دانشكده منابع طبيعي داشگاه گيلان
Email: mdaryaei9@gmail.com   ورود به سیستم