علی حسین غلامی نیا
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
علی حسین غلامی نیا
رتبه علمی:

مربی

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


تاریخ تولد:1336

محل تولد:رودبار

شماره شناسنامه:423كارشناسي دامپروري از دانشكده كشاورزي -دانشگاه تهران- سال 1358

كارشناسي ارشد (گرايش ژنتيك واصلاح نژاد) از دانشكده كشاورزي - دانشگاه تبريز- فارغ التحصيل سال 1378 

مقالات چاپ شده درمجامع علمی:

 

1- حقیقیان،م. غلامی نیا،ع. گل ماهی ،ع. 1383 تعیین سطح مطلوب استفاده از گیاه کامل جو ذخیره شده با اوره در تغذیه گوسفندان بومی اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
2- غلامی نیا،ع. شجاع،ج. 1383 برآورد پارامترهای ژنتیکی وفنوتیپی صفات رشد در نژاد شال- اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
3- عیوقی،ن. شادپرور،ع. غلامی نیا،ع.1384 نسبت انتخاب بهینه در آزمون نتاج گاوهای نر در شرایط ایران -دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
4- غلامی نیا،ع. شجاع،ج. 1384 برآورد پارامترهای ژنتیکی وفنوتیپی صفات رشد در گوسفند نژاد شال چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

مقالات چاپ شده درمجلات علمی وپژوهشی:

1- حقیقیان ،م. غلامی نیا،ع. گل ماهی،ع. 1383 استفاده ازسطوح مختلف گیاه کامل جوذخیره شده درجیره غذایی گوسفندان بومی – پژوهشنامه علوم کشاورزی جلد 1   - شماره 3
 
 
2- A.Golmahi,M.Haghighian,A.H.Gholaminia,J.Hill.The replacement of maize silage,by Grea treated whole-crop barleg the diets of Iranian native sheep small Ruminal research vol 69(2006)
 
 
 

طرح تحقیقاتی انجام شده:

1-علیرضاصیادی ،اوحدی  -غلامی نیا                بررسی تاثیراستفاده ازتفاله کم چربی           بره های نردرحال رشد
2-محمودحقیقیان علی حسین غلامی نیا تعیین سطح مطلوب گیاه کامل جوذخیره شده بااوره درتغذیه بره های بومی گیلان درسال 1382
 

مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد:

1-  دانشجو علی گل ماهی باعنوان: پایان نامه بررسی استفاده ازسطوح مختلف گیاه کامل جوذخیره شده بااوره درجیره غذایی گوسفندان- 1382
2-  محمدرضاخداتی باعنوان: تعیین اهدافاصلاح نژادگوسفندگیلانی ازطریق برآوردضرایب اقتصادی صفات تولیدی- 1383
3- خانم نغمه عیوقی باعنوان : نسبت انتخاب بهینه درآزمون نتایج گاوهای نردر         ایران -1384
4-  حبیب حبیبی پور رودسری باعنوان : اثرجایگزینی ذرت علوفه ای سیلوشده بامنابع مختلف انرژی درجیره غذایی حاوی گیاه کامل جو ذخیره شده بااوره برعملکردبره های بومی گیلان- 1387  
5-  احسان معصومی باعنوان : اثرمخلوط سطوح مختلف منابع انرژی جایگزینی غلات درجیره غذایی برپایه کامل عمل آوری شده بااوره برعملکرد بره های بومی گیلان -1387
                                                                                                                                          


اصول ژنتیک دام وطیور

دامپروری عمومی

گوسفنداری

-پرورش دامهای گوشتیترم دوم 88-87
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه حضور دردانشکده جلسه گروه -- حضور دردانشکده پرورش دامهای گوشتی -
یکشنبه حضور دردانشکده حضوردردانشکده - عملیات گوسفنداری عملیات گوسفنداری -
دوشنبه اصول |نتیک دام وطیور حضور دردانشکده ---- عملیات گوسفنداری عملیات گوسفنداری -
سه شنبه دامپروی عمومی خضور دردانشکده - اصول ژنتیک دام وطیور گوسفنداری -
چهارشنبه حضور دردانشکده گوسفنداری حضور دردانشکده حضور دردانشکده- - -


CV [ دانلود ]


تماس با علی حسین غلامی نیا
ali_gholaminia@yahoomail.com

گروه علوم دامي -دانشكده كشاورزي -دانشگاه گيلان
شماره تلفن 6690009-0131
6690984-0131
Email: ali_gholaminia@yahoomail.com   ورود به سیستم