دکتر حمیدرضا گوهررستمی
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر حمیدرضا گوهررستمی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


زمینه تحقیقاتی

 

مدیریت عملکرد در ورزش

 

مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی

 

ورزش قهرمانی  کارشناسی          تربیت بدنی و علوم ورزشی       گرایش: ---------            دانشگاه گیلان              سال اخذ مدرک: 1381

 کارشناسی ارشد     تربیت بدنی و علوم ورزشی    گرایش: مدیریت ورزشی دانشگاه: تربیت مدرس     سال اخذ مدرک: 1386

 دکتری تخصصی     تربیت بدنی و علوم ورزشی      گرایش: مدیریت ورزش      دانشگاه: تربیت مدرس   سال اخذ مدرک: 1391

 

 

 

  • مقالات علمی و پژوهشی

 

کوزه چیان، هاشم. گوهررستمی، حمیدرضا.احسانی ، محمد(1388). مقایسه رضایتمندی مشتریان باشگاههای بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران. مدیریت ورزشی، شماره1،صص37-49

 

 عظیم زاده، مرتضی؛ گوهررستمی، حمیدرضا(1390). تعيين انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای تندرستی شهر تهران، پژوهش در علوم ورزشی،شماره11، صص 45-56

 

گوهررستمی، حمیدرضا. کوزه چیان، هاشم. امیری، مجتبی. هنری، حبیب(1392) گونه شناسی ذینفعان و مدیریت استراتژیک آن‌ها در سیستم ورزش کشور، مطالعات مدیریت ورزش،شماره19، صص151-170

 

 گوهررستمی، حمیدرضا. کوزه چیان، هاشم. امیری، مجتبی. هنری، حبیب(1392) طراحی الگوی تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی. مدیریت و توسعه ورزش، شماره2، صص 1-17

 

 BENAR, N., RAMEZANI NEJAD, R., SURANI, M., GOHARROSTAMI, H.r., YEGANEHFAR, N(2014) Designing a Managerial Skills Model for Chief Executive Officers (CEOs) of Professional Sports Clubs in Isfahan Province. Sport Science Review.,V,xxiii.N(1-2):pp59-77

 

برومند، محمدرضا. گوهررستمی، حمیدرضا. اسماعیل زاده طلوعی، محمدرضا و عسگر شمسی، میثم(1393) تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی.پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزش.سال سوم، شماره2، صص55-66

 

Surani, M., Ramezaninezhad R., Benar, N., Goharrostami, H.R.(2014). The Managerial Roles of Sports Clubs CEOs in the Current and Desirable Conditions, Ann Appl Sport Sci, 2(3): 61-72

.

Goharrostami, H. R., Eftekhari, O., Borumand, M. R. Dosti Pashakolai, M(2014). The Prioritization of Barriers to the development of women"s football championship sports in Iran, International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (2), 197-205

,

گوهررستمی، حمیدرضا. امیری، مجتبی(1394). ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، پژوهش نامه مدیریت ورزش و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره 21، صص65-74

 

گوهررستمی،حمیدرضا. مهرعلی تبار، حکیمه بنار نوشین(1394). ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب. پژوهش نامه مدیریت ورزش و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره22، صص159-168

 

 

 

همایش های داخل و خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابمدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی، کارشناسی ارشد

 مدیریت کیفیت در ورزش، کارشناسی ارشد

مدیریت برند و بلیط فروشی در ورزش، کارشناسی ارشد

 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، کارشناسی

اصول و مبانی تربیت بدنی ، کارشناسی

 CV [ دانلود ]


تماس با دکتر حمیدرضا گوهررستمی
goharrostami@gmail.com, goharrostami@guilan.ac.ir
رشت، کیلومتر 8 جاده تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم