یوسف حمیداوغلی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
یوسف حمیداوغلی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


سوابق علمی و اجرایی:

 

1. مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1376.


2. عضو كميته برنامه ريزي استفاده بهينه از تجهيزات دانشگاه گیلان. 1377.


3. عضو كميته فني خدمات آموزشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1377.


4. عضو شوراي پژوهشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1377.


5. عضو كميته برنامه ريزي عمليات كشاورزي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1378.


6. مدير امور پژوهشي دانشگاه گیلان. 1381- 1379.


7. عضو شوراي تحقيقات سازمان مديريت و .. رشت. 1382- 1379.


8. كميته آمايش، جمعيت و محيط زيست شوراي برنامه¬ريزي استان گیلان. استانداری. 1380.


9. کارگاه کاربرد نشانگرهای مولکولی DNA در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشكده منابع طبیعی صومه سرا. 1380.


10. دبير ستادی كميته برگزاري همايش¬هاي علمي و كارگاههاي آموزشي به مدت 8 ماه و برگزاري تعداد 2 همايش علمي (ملي) در دانشگاه گیلان (كنفرانس شيمي و کنفرانس رياضي). 1380.


11. طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه كشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر رضا فتوحي قزويني. 1380.


12. دبير كميته برگزاري همايش هاي علمي و كارگاههاي آموزشي دانشگاه گیلان. 1381.


13. عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. 1381.


14. عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. 1382.


15. طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر خداپرست، دكتر حاتم¬زاده و دكتر اصفهاني. 1382.


16. عضو کمیته علمی همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای. جهاد دانشگاهی. 1382.


17. سردبير پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گیلان. 1382 تا کنون.


18. مسئول کارآفرینی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1383 .


19. نماینده دانشکده در کار گروه زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان گیلان. 1383 .


20. عضو ثابت كميته ترفيع و ارتقا دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1384.


21. معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه گیلان. 1384.


22. عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. 1384.


23. عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. 1385 .

 23- رییس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه 1393 

ديپلم علوم تجربي ( 1356)،  دبيرستان دكتر شريعتي،  شهرستان رشت

 

كارشناسي علوم زراعي (1365 )،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد

 

كارشناسي ارشد باغباني (1369)،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس

 

دكتراي علوم زيستي ( 1374)،  دانشگاه پيزلي در اسكاتلند

 کتاب ها

 فتوحی قزوینی، رضا؛ یوسف حمید اوغلی و محمد جواهر دشتی. 1387. هوهوبا گیاهی با کاربردهای بیابان زدایی، بهداشتی و صنعتی. (تألیف). انتشارات نیلوفرانه.

حميداوغلـى، يوسف و احمد مکاری خواجه دیزج. 1391. اصلاح درختان میوه. (ترجمه). انتشارات عمیدی.

 

مقالات داخلی

1- فتوحى قزوينى، رضا و يوسف حميداوغلى. 1377. كشت تعليق سلولي، جداسازي و امتزاج پروتوپلاست در گونه بي‌بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگي انشو، مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 29، شماره 2.

2- فتوحى قزوينى، رضا. يوسف حميداوغلى و يونس ابراهيمى. 1380. توليد كلون‌هاي عاري از ويروس ارقام نارنگي ساتسوما از تخمك‌هاي نابارور- مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 5، شماره 2.

 3- آصفى، مسعـود. رضـا فتـوحى قـزوينى و يـوسف حميداوغلى. 1383. جـداسازي و بررسـي امتـزاج پرتـوپلاست¬هـاي نـارنگي سـاتسـومـا (Citrus unshiu) و ليمو آب شيراز .(Citrus aurantifolia) پژوهشنامه علوم كشاورزي. جلد 1، شماره 2.

4- تاتارى، مريم. رضا فتوحى قزوينى و يوسف حميداوغلى. 1383. تأثير تنظيم كننده¬هاي رشد و نوع ريزنمونه در كشت درون شيشه¬اي فلس-هاي سوسن چلچراغ .(Lilium ledebourii) . پژوهشنامه علوم كشاورزي.

5- - برزگر، رحيم، يوسف حميداوغلي، رضا فتوحي قزويني، رضا آزادي گنبد و جواد فتاحي مقدم. 1383. بررسي رشـد ريـزنـمونـه¬هاي جوانـه جانبـي چـاي(Camellia sinensis) درشرايط درون شيشه¬اي.. پژوهشنامه علوم كشاورزي.. جلد 1، شماره 2.

 6- فتاحى مقدم، جواد. يوسف حميداوغلى و رضا فتوحى قزوينى. 1383 معرفي مناسب‌ترين محيط‌هاي كشت به منظور ريزازديادي گياه دارويي صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.). مجله علوم و فنون باغباني ايران. جلد 5. شماره 2.

 7- - حاتم زاده، عبدا...، محمد ابراهيم سبحانى و يوسف حميداوغلى. 1384. بررسى تيمارهاى مختلف شيميايى جهت افزايش طول عمر گل بريده داوودى. دانش کشاورزى، جلد 15، شماره 2.

8- حميداوغلى، يوسف. جواد فتاحى مقدم و رضا فتوحى قزوينى. 1384. ازدياد درون¬شيشه‌اي گياه داروئي آلوئه(Aloe barbadensis Mill.). مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 36. شماره 4.

9- برزگر، لیلی. يوسف حميداوغلي، عبدالله حاتم زاده و علیرضا حداد. 1385. اثر بسترهای کشت و غلظت¬های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید در ریشه¬زایی قلمه¬های ژینکوبیلوبا. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 20. شماره 3.

10- تاتارى، مريم. رضا فتوحى قزوينى و يوسف حميداوغلى. 1386. تأثیر نوع سوسن، تنظیم¬کننده¬های رشد و محل تهیه ریزنمونه بر ریزافزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و دو رگ آسیایی (L. × Gironde). مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 38. شماره 1. ص: 285-277.

11- شفیعی حاجی آباد، مرضیه و یوسف حمیداوغلی. 1386. بررسی تاثیر غلظت نمک های معدنی، ساکارز و بنزیل آدنین بر .... مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 11. شماره 2.

12- شفیعی حاجی آباد، مرضیه و یوسف حمیداوغلی و رضا فتوحی قزوینی. 1386. بررســی تاثیر غلظت نمک¬های معدنی، ســاکارز و بنزیل آدنین بر آغــازش رشــد ســاقـه¬هـای رونـده ســرخـس بــوسـتونی ( Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 11. شماره 40.

13- جعفری نجف¬آبادی، اعظم. یوسف حمیداوغلی و رضا فتوحی قزوینی. 1387. ریزافزایی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد با استفاده از ریزنمونه¬های جوانه جانبی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 9. شماره 4. ص: 306- 299.

14- شفيعي حاجي آباد، مرضيه، يوسف حميداوغلي، رضا فتوحي قزويني و جواد فتاحي مقدم. 1387. اثر محيط هاي مختلف کشت بر پرآوري ريزنمونه هاي شاخساره سرخس‘بوستوني. مجله علوم و فنون باغباني ايران جلد ۹ شماره ۲.

15- خرمی¬راد، مجتبی. محمود شور، یوسف حمیداوغلی، علی تهرانی¬فر، حسین نعمتی، مصطفی صالحی¬فر. 1390. اثر تنظیم¬کننده¬های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanum در شرایط درون شیشه¬ای. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 25. شماره 2.

16- فتاحی مقدم، جواد. یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم¬نژاد و داود بخشی. 1390. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 25. شماره 2.

17- نوروزی شرف، علیرضا. منصور غلامی، یوسف حمیداوغلی و هدایت زکی¬زاده. 1390. تکثیر درون شیشه¬ای پامچال (Primula acaulis L.) با استفاده از ریزنمونه¬های نوک شاخساره. فن¬¬آوری زیستی در کشاورزی. جلد 10. شماره 2.

18- فرهادی طولی، سکینه. یوسف حمیداوغلی، ابوالقاسم حسن¬پور، پیام پتکی و محمدرضا فتاحی مقدم. 1390. ارزيابی تنوع ژنتيکی درختان فندق (Corylus avellana) منطقه تالش با استفاده از نشانگرهای ريز ماهواره. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 12. شماره 2.

19- تاجور، یحیی، رضا فتوحی قزوینی، یوسف حمیداوغلی و رضا حسن ساجدی. 1390. ارزیابی برخی جنبه¬های فیزیولوژیکی پرتقال تامسون (Citrus sinensis) روی پایه نارنج (Citrus aurantium) نسبت به تنش دمای پایین. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 12. شماره 3.

20- فتاحی مقدم، جواد ، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم¬نژاد و داود بخشی. 1390. تعیین زمان مناسب برداشت برخی رقم¬هاي مرکبات بر اساس میزان ترکیب¬هاي مفید و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی میوه. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 12. شماره 4.

21- تاجور، یحیی، رضا فتوحی قزوینی، یوسف حمیداوغلی و رضا حسن ساجدی. 1390. پاسخ¬هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي نارنگي پيج روي پايه سيترنج تحت تنش دماي پايين. زيست¬شناسي گياهي، سال 3، شماره 9.

22- فتاحی مقدم، جواد ، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم¬نژاد و داود بخشی. 1390. ارزيابي خصوصيات فيزيكوشيميايي و آنتي¬اكسيداني پوست برخي ارقام تجاري مركبات. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 25. شماره 2.

23- تاجور، یحیی، رضا فتوحی قزوینی، یوسف حمیداوغلی و رضا حسن ساجدی. 1391. بررسی اثرات پایه و دمای پایین بر واکنش¬های آنتی-اکسیدانی نارنگی پیج [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)]. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 26. شماره 3.

 24-خرمی راد، مجتبی ، محمود شور، یوسف حمیداوغلی، علی تهرانی فر، حسین نعمتی و مصطفی صالحی فر. 1390.اثر تنظیم کننده¬های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه¬ای. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 25 شماره 2.

 25-

مقالات خارجی

 

Mighani, Hossein. Reza Fotohi Ghazvini and Yousef Hamidoghli. 2005. Micropropagation from stem  Segments of Salt Tolerant Jojoba Seedlings. Journal of Korean Society for Horticultural Science Vol. 46, No. 3


 Fotohi Ghazvini, Reza. Maryam Tatari and Yousef Hamidoghli. 2005. Effects of Genotype and plant Growth Regulators on the In Vitro Induction of Bulblets from Bulb Scale Segments of Lilium ledebourii (chelcheragh Lily) and Lilium x Gironde. Journal of Korean Society for Horticultural Science. Vol. 46, No. 5. 317-320


 Hamidoghli, Yousef and Kenneth Ward. 2006. Plant Regeneration from Protoplasts of Solanum tuberosum and S. stoloniferum. Horticulture, Environment, and Biotechnology. Vol. 47, No. 1


Hamidoghli, Yousef. Sahar Bohlouli and Abdollah Hatamzadeh. 2007. In vitro propagation of Alstroemeria using rhizome explants derived in vitro and pot plants. Aferican J. of Biotechnology . Vol. 6, No. 18. 2147- 2149

 

Peyvast, Gholamali, Mohammad Noorizadeh, Yousef Hamidoghli and Parvin Ramezani-Kharazi. 2007. EFFECT OF FOUR DIFFERENT SUBSTRATES ON GROWTH, YIELD AND SOME FRUIT QUALITY PARAMETERS OF CUCUMBER IN BAG CULTURE. Acta Hort

 

Hamidoghli, Yousef. Sedigheh Jamalizadeh and Mohammad Ramzani Malakroudi. 2008. Determination of harvesting time effect on quality and quantity of olive (Olea europea L.) oil in Roudbar regions. Journal of  Food, Agriculture & Environment Vol.6(2):238 – 241

 

Jafari Najaf-Abadi, Azam and Yousef Hamidoghli. 2009. Micropropagation of thornless trailing blackberry (Rubus sp.) by axillary bud explants. Australian Journal of Crop Science. 3(4):191-194.
 

 

Aryakia Elyas and Yousef Hamidoghli. 2010. Comparison of Kinetin and 6- Banzyl Amino Purine Effect on in vitro Microtuberization of Two Cultivars of Potato (Solanum tuberosum L.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 8 (6): 710-714
 

 

Hassanpour, Hamid , Yousef Hamidoghli, Habibollah Samizadeh. 2010. Some Fruit Characteristics of Iranian Cornelian Cherries (Cornus mas L.). Not Bot Horti Agrobo, 40(1):247-252
 

 

Hassanpour, Hamid. Yousef Hamidoghli, Jafar Hajilo and Mohammad Adlipour. 2011. Antioxidant capacity and phytochemical properties of cornelian cherry (Cornusmas L.) genotypes in Iran. Scientia Horticulturae 129: 459–463

 

Fattahi, Javad, Yousef Hamidoghli, Reza Fotouhi, Mahmoud Ghasemnejad and Davood Bakhshi. 2011. ASSESSMENT OF FRUIT QUALITY AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THREE CITRU SPECIES DURING RIPENING. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. Vol.2 , No.2
 

 

Hamidoghli, Yousef, Ali Reza Noroozi Sharaf and Hedayat Zakizadeh. 2011. Organogenesis from seedling derived leaf explants of primrose (Primula heterochroma Stapf.) as a scarce Iranian plant. Australian journal of crop science. 5(4):391-395

 

Noroozi Sharaf, Ali Reza, Yousef  Hamidoghli and Hedayat Zakizadeh. 2011. In Vitro Seed Germination and Micropropagation of Primrose (Primula heterochroma Stapf.) an Endemic Endangered Iranian Species via Shoot Tip Explants. Hort. Environ. Biotechnol. 52(3):298-302
 

 

Erfatpour M,,Hamidoghli,Y , Kaviani B, Fatahi R. Falahati M, Javadi D. and Hashemabadi D. 2011. Assessment of genetic diversity among some Iranian hazelnut genotypes using SSR markers. Australian Journal of Crop Science. 5:10, 1286-1291 .

 

Taleie, Negar, Saeid Hamidoghli and Yousef Hamidoghli. 2012. In vitro plantlet propagation of Stevia rebaudiana bertoni. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment Vol.3 , No.1. 99-108
 

 

Taleie, Negar, Yousef Hamidoghli, Babak Rabiei, Saeid Hamidoghli. 2012. Effects of plant density and transplanting date on herbage, stevioside, phenol and flavonoid yield of Stevia rebaudiana Bertoni. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Vol., 4 (6), 298-302
 

 

Moqbeli, Eshagh. Gholamali peyvast, Yousef Hamidoghli and jamalali olfati. 2013. In vitro cucumber haploid line generation in several new cultivars. AsPac J. Mol. Biol. Biotechnol. Vol. 21 (1

 

Hassanpour, Hamid. Yousef Hamidoghli, Habibollah Samizadeh. 2013. Estimation of genetic diversity in some Iranian cornelian cherries (Cornus mas L.) accessions using ISSR markers. Biochemical Systematics and Ecology 48: 257–262

 

Nikkhah Bahrami Sara, Hedayat Zakizadeh, Yousef Hamidoghli, and Mahmood Ghasemnezhad. 2013. Salicylic Acid Retards Petal Senescence in Cut Lisianthus (Eustoma grandiflorum ‘Miarichi Grand White’) Flowers. Hort. Environ. Biotechnol. 54(6):519-523 

Rabani-Foroutagheh, Mehdi, Yousef Hamidoghli and Seyed Ahmad Mohajeri. 2013. Effect of split foliar fertilisation on the quality and quantity of active constituents in saffron (Crocus sativus L.). J Sci Food Agric. published online in Wiley Online Library

 

 

خلاصه مقالات منتشر شده در:

 

 کنگره¬های داخلی

 

 1. حسین میغانی، رضا فتوحی قزوینی و یوسف حمیداوغلی. 1376. اثر تنظیم کننده های رشد IBA و NAA بر ریشه زایی درون شیشه ای هوهوبا. پنجمین کنگره باغبانی ایران.

 

 2. احمد مکاری خواجه دیزج، یوسف حمید اوغلی. 1376. تولید پینه های رویان زا از بذر نسترن. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.


3. اعظم جعفری نجف آبادی، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی. 1376. بررسی تاثیر محیط های کشت مختلف بر پرآوری ارقام کیوی هایوارد و گلدن. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.


4. اعظم جعفری نجف آبادی، یوسف حمیداوغلی و رضا فتوحی قزوینی. 1376. بررسی تاثیر محیط های کشت مختلف روی ریزازدیادی تمشک بی خار. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.

 

 5. احمد مکاری خواجه دیزج، یوسف حمیداوغلی. 1376. بررسی کشت درون شیشه¬ای گیاه سیکلامن وحشی. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.


6. جواد فتاحی مقدم، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی. 1376. اثر اندازه ریزنمونه روی میزان پرآوری گیاه دارویی آلوئه. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.


7. عبدى، حميدرضا. رحيم هنرنژاد، قربانعلى نعمت زاده و يوسف حمیداوغلى. 1381. تاثير محيط¬هاى کشت بر کالزايى ميکروسپورهاى چند رقم برنج و بررسى امکان توليد گياهان هاپلوئيد. هفتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذ رکرج.


8. آصفى، مسعود. رضا فتوحى قزوينى و يوسف حميداوغلى. 1382. استخراج پروتوپلاست از مرکبات چند جنينى و نرعقيم. سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


9. بابايي عليرضا، يوسف حميداوغلى، بهزاد واعظ ليوارى و محسن کافى. 1382. بررسى اثرات روشنايى و تاريکى بر پينه¬زايى ريزنمونه-هاى برگ آنتوريوم آندرانوم. سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


10. فتاحى مقدم، جواد. يوسف حميداوغلى و رضا فتوحى قزوينى. 1382 مقايسه اندازه ريزنمونه و محيط كشت در ميزان پرآوري گياه دارويي آلوئه تحت شرايط كشت درون شيشه‌اي، سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


11. بابايى عليرضا، يوسف حميداوغلى، محسن کافى و بهزاد واعظ ليوارى. 1382. بررسى اثرات سن ريزنمونه بر پينه‌زايى ريزنمونه‌هاى برگ آنتوريوم آندرانوم. سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


12. برزگر، ليلى. يوسف حميداوغلى، عبدالله حاتم زاده و عليرضا حداد. 1382. اثر ايندول بوتيريک اسيد (IBA) روى ريشه¬زايى قلمه-هاى ژينکوبیلوبا. سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


13. تاتارى، مريم. رضا فتوحى قزوينى، يوسف حميداوغلى و عبدالله حاتم زاده. 1382 کنترل آلودگى داخلى فلس¬هاى سوسن به منظور کشت درون شیشه اى. سومين كنگره علوم باغباني ايران. کرج.


14. حميداوغلى، يوسف و رحيم برزگر. 1382. کنترل آلودگى¬هاى سطحى در ريز نمونه¬هاى جوانه جانبى چاى(Camellia sinensis). سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


15. حميداوغلى، يوسف. 1382. استخراج پروتوپلاست از برگ گياه سيب زمينى توليد شده در شرايط درون شيشه¬اى و گلدانى. سومين كنگره علوم باغباني ايران. وزارت جهاد کشاورزی، کرج.


16. رمضانى صياد، على، يوسف حميداوغلى و احمد مجد. 1384. بررسى آسکوربيک اسيد بر ميزان رشد و ريزازديادى گیاه صبر زرد. دومين کنگره بيولوژی کاربردی. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.


17. برزگر طرقبه، ليلى، يوسف حميداوغلى، عبدا... حاتم زاده و عليرضا حداد. 1384. بررسى اثر زمان قلمه¬گيرى در ريشه¬زايى قلمه¬های ژینکوبیلوبا. چهارمين چهارمين کنگره علوم باغبانى ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


18. مرضيه شفيعى و يوسف حميداوغلى. 1384. اثر غلظت نمک¬هاى معدنى MS ...چهارمين کنگره علوم باغبانى ايران.


19. يحيى تاجور، يوسف حميداوغلى و عبدا... حاتم زاده. 1384. برسى باززايى گياهچه از ريزنمونه¬هاى برگ و و ميانگره در گل داوودی (Chrysanthemum Morifolium cv). چهارمين کنگره علوم باغبانى ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


20. بهلولى، سحر، يوسف حمیداوغلى و عبدا... حاتم زاده. 1384. توليد آلسترومريا از طريق کشت درون شيشه¬اى. چهارمين کنگره علوم باغبانى ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 21. شفیعی حاجی آباد، مرضیه، یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی و جواد فتاحی مقدم. 1384. اثر غلظت نمک¬های معدنی MS ، ساکارز و بنزيل آدنين بر پر آوری ريز نمونه های شاخساره سرخس بوستونی Nephrolepis Exaltata Schot. چهارمين کنگره علوم باغبانى ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


22. امین¬کار سیدانی، سحر، یوسف حمیداوغلی و محسن زواره. 1390. تغییر ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی در برخی ژنوتیپهاي لوبیاي بومی گیلان تحت تاثیر تاریخ¬هاي کشت مختلف. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.


23. عبدالمحمدي، مريم، مريم جعفرخاني كرماني، هدايت زكي¬زاده، يوسف حميداوغلي، زهرا كهريزي. 1390. ايجاد ژنوتيپ جديد رز با استفاده از روش نجات جنين. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.


24. مينا ذاكري، يوسف حميداوغلي، هدايت زكي¬زاده، حسين باقري. 1390. بررسی کشت درون شیشه¬ای گل میخک کرمانی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.


25. بشارتی، زهرا. مهرداد محمدی، محمد روستایی، یوسف حمیداوغلی و ابوذر نجف¬زاده. 1392. تأثیر استویا (Stevia rebaudiana) روی سیستم ایمنی و برخی فراسنجه¬های تولیدی در جوجه¬های گوشتی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی.


26. فتحی، سعیده. جمالعلی الفتی، یوسف حمیداوغلی و هدایت زکی¬زاده. 1392. القاء درون شیشه¬¬ای پلی¬پلوئیدی در هندوانه (Citrulus lanatus L.). هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا.


27. حیدری، فاطمه. یوسف حمیداوغلی و علی خلقی اشکلک. 1392. بررسی اثر چند نوع بستر حاصل از پیت، ضایعات چای، پوسته برنج و خاک برگ در رشد گیاه زینتی برگ انجیری (Monstera deliciosa). هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا.

 

 کنگره¬های خارجی

 

 . Fattahi Moghadam, Javad, Yousef Hamidoghli and Reza Fotouhi Ghazvini. 2006. Multiplication of the medicinal Plant of Aloe (Aloe barbadensis Mill.) by in vitro Culture. 27 th International Horticultural Congress and Exhibition


 Fattahi Moghadam, Javad, Yousef hamidoghli, Reza Fotouhi Ghazvini. 2006. Introduction of the most suitable culture media for micropaopagation of a media for micropropagation of a medicinal plant Aloe (Aloe barbadensis Mill). 27 th International Horticultural Congress and Exhibition


 Tajvar, Yahya, Yousef Hamidoghli and Abdollah Hatamzadeh. 2006. Investigatetion on plantlet regeneration from stem and leaf explants of Chrysanthemum morifolium cv. Brietner. 27 th International Horticultural Congress and Exhibition


 Yousef Hamidoghli, Mahmood Sadeghi and Mahmood Esna-Ashari. 2006 Effect of 6- Benzylaminopurine, Kinetin and Gibberllinc Acid on Shoot Initiation and Proliferation of Junebearing Strawberry cv. Camarosa.. 27 th International Horticultural Congress and Exhibition


Babaei Alireza and Yousef Hamidoghli. 2006. In vtro propagation in two varities of Anthurium andraeanum. 27 th International Horticultural Congress and Exhibition


 Yousef Hamidoghli. 2006. Effect of 6- Benzylaminopurine, Kinetin and Gibberellic Acid on Shoot Initiation and Proliferation of Junebearing Strawberry CV. Camarosa. 27th International Horticultural Congress and Exhibition
 

 

همایش¬ها

 

1. تاجور، یحیی ، یوسف حمیداوغلی، عبدا.. حاتم زاده. 1382. مطالعه انتقال گیاهچه¬های داوودی رقم Marion از شرایط آزمایشگاهی به فضای آزاد بدون استفاده از مواد شیمیایی. سومین همایش ملی توسعه¬ی مواد بیولوژیک و ..... وزارت جهاد کشاورزی.


2. بابايى، عليرضا و يوسف حميداوغلى. 1382 مقايسه باززايى کالوس هاى آنتوريوم آندرانوم در دو سيستم کشت جامد و مايع. سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


3. آصفی، مسعود، رضا فتوحی قزوینی و یوسف حمیداوغلی. 1382. بررسی جداسازی خالص سازی و امتزاج پروتوپلاست های نارنگی انشو ( Citrus Unshiu) و ليمو آب شيراز .(Citrus Aurantifolia) سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


4. تاتارى، مريم. رضا فتوحى قزوينى و يوسف حميداوغلى. 1382. تأثير ژنوتيب و تنظيم كننده‌هاي رشد بر كشت درون شيشه‌اي ريزنمونه‌هاي فلس پياز دو گونه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و آسيايي (Lilium asiatic)، سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


5. برزگر، رحيم يوسف حميد اوغلى، رضا فتوحی قزوینی و رضا آزادى گنبد. 1382. بررسي ريزازديادي چاي (Camellia sinensis) از طريق ريزنمونه‌هاي جوانه جانبي. سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه فردوسی مشهد.


6. ميغانى محمد. رضا فتوحى قزوينى و يوسف حميداوغلى. 1382. اندام زايي درون شيشه‌اي هوهوبا (Simmondsia chinensis)، سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


7. فتاحى مقدم، جواد. يوسف حميداوغلى و رضا فتوحى قزوينى. 1382. اثر دو نوع محيط و روش كشت ريزنمونه در كشت درون شيشه‌اي گياه آلوئه (Aloe barbadensis Mill.) ، سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. دانشگاه فردوسی مشهد.


8. فتاحي مقدم، جواد و يوسف حميداوغلي. 1383. توليد و فراوري گياه دارويي صبرزرد (Aloe vera Mill). دومين همايش گياهان دارويي. دانشگاه شاهد تهران.


9. حمیداوغلی، یوسف ، مرضیه شفیعی حاجی آباد و حسین آذریان. 1384. اثر کاربرد سوپر جاذب و بستر های گلدانی در سازگار کردن گیاهچه های درون شیشه ای سرخس بوستونی به شرایط گلخانه ای. اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای. جهاد دانشگاهی گیلان.


10. عبدالمحمدي، مریم، مریم جعفرخانی کرمانی، هدایت زکی¬زاده، یوسف حمیداوغلی و زهرا آقچه کهریزي. 1390. بکارگیري روش نجات جنین براي ایجاد هیبرید جدید رز. هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. تهران، پژوهشگاه نیرو.


11. برزگر، رحيم، يوسف حميد اوغلى، رضا فتوحی قزوینی و رضا آزادى گنبد. 2003. A Study on Multiplication of Axillary Bud Explant of Tea (Camellia Sinensis) Under in Vitro Condition. چاي کاری و توسعه آن در مناطق نيمه گرمسيری حاشيه دريای خزر. دانشگاه لنکران.

 

 

سمینارها و کنفرانس¬ها

 

1. تاجور، یحیی ، یوسف حمیداوغلی، عبدا.. حاتم زاده. 1382. ریزازدیادی گل داوودی. دومین سمینار علمی-کاربردی گل و گیاهان زینتی. محلات.


2. احمد مجـد، يوسف حميـداوغلى و على رمضانى صيـاد. 1384. بررسى اثر اسيـد آسکوربيـک بر ويـژگي¬هاى ساختـارى مريستم های رأسی گياه صبر زرد (.Aloe Barbadensis Mill) در کشت بافت و گياهان گلخانه¬ای. سیزدهمين کنفرانس سراسری زيست شناسی ايران. دانشگاه گیلان.


3. امین¬کار سیدانی، سحر، یوسف حمیداوغلی و محسن زواره. 1390. تغییر ترکیبات فنولی و پروتئین در برخی ژنوتیپهاي لوبیاي بومی گیلان تحت تاثیر تاریخهاي کشت مختلف. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه یزد.

 

 Yousef Hamidoghli. 2002. Production and identification of interspecific potato somatic hybrids. The 3rd
. International Iran and Russia Conference Agriculture and Natural Resources


5. مجد، احمد ، یوسف حمیداوغلی و علی رمضانی صیاد. 2005. Effect of ascorbic acid on meristem structure in greenhouse and in vitro culture of Aloe barbadensis Mill.. سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین¬المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه گیلان.

 

 

 طرح¬های تحقیقاتی:

 

 1. كشت و توليد درون شيشه‌اي دو رقم تجارتي گل داوودي، دانشگاه گيلان. 1376


2. بررسي وضعيت گلخانه‌هاي استان گيلان، موانع و راهكارها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان. 1380


3. بررسي امكان ريزازديادي چاي از طريق كشت جوانه‌هاي جانبي، دانشگاه گيلان. 1381


4. بررسي سازگاري گياه هوهوبا در منطقه جنوب كشور (همكار طرح). سال


5. طرح ازدياد سوسن از طريق كشت بافت (همكار طرح). سال

 

 

 پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد:

 

 

 1. هنرنژاد، رحيم ، قربانعلي نعمت زاده . یوسف حمیداوغلی. 78-76. تأثير محيط بر كالزايي و باززايي ميكروسپورهاي چند رقم برنج و بررسي امكان توليد گياه هاپلوئيد. مشاور.


2. حمیداوغلی یوسف و عبدالله حاتم زاده. 79-77. بررسي تغييرات مورفولوژيكي درگل داوودي حاصل از كشت بافت. راهنما.


3. حاتم زاده، عبدالله و یوسف حمیداوغلی. 79-77. بررسي تيمارهاي مختلف شيميايي در افزايش عمرگل بريده داوودي. مشاور.


4. حمیداوغلی، یوسف، محسن كافي و بهزاد واعظ ليواري. 81-79. بررسي ازدياد دو رقم گل آنتوريوم با استفاده از سيستم كشت بافت. راهنما.


5. حمیداوغلی، یوسف و عبدالله حاتم زاده. 81-79. بررسي ريزازديادي چاي (Camellia sinensis) از طريق ريزنمونه جوانه جانبي. راهنما.


6. فتوحي قزويني، رضا و یوسف حمیداوغلی. 82-80. بررسي تنش شوري در هوهوبا (Simmondsia chinensis) و ريزازديادي بوته هاي مقاوم. مشاور.


7. فتوحي قزويني، رضا و یوسف حمیداوغلی. 82-80. اسخراج پروتوپلاست از نارنگي ساتسوما و ليمو آب شيراز و بررسي امكان امتزاج پروتوپلاستي. راهنما.


8. حمیداوغلی، یوسف، عبدالله حاتم زاده و عليرضا حداد. 82-80. بررسي تاثير بسترهاي كاشت، غلضت هاي مختلف هورمون ايندول بوتيريك اسيد و زمان قلمه گيري در ريشه زايي قلمه هاي ژينكو بيلوبا. راهنما.


9. فتوحي قزويني، رضا ، یوسف حمیداوغلی و عبدالله حاتم زاده. 82-80. بررسي ريزازديادي سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri) و دورگ آسيايي (L. X gironde) از طريق ريز نمونه هاي فلس. مشاور.


10. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحي قزويني. 83-81. بررسي ازدياد گياه دارويي صبرزرد (Aloe barbadensis) از طريق سيستم كشت بافت. راهنما.


11. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحي قزويني. 83-81. اثر محيط هاي مختلف رشد بر ريزافزايي سرخس بوستوني. راهنما.


12. پيوست، غلامعلي، یوسف حمیداوغلی و پروين رمضاني خرازي. 83-81. تاثير جهار بستر كشت متفاوت روي عملكرد و برخي صفات كيفي خيار در روش كشت كيسه اي. مشاور.


13. یوسف حمیداوغلی، محمد اثنی عشری و سهیلا تالش ساسانی. 83-81. بررسی ریزازدیادی دو رقم توت فرنگی. راهنما.


14. مجد، احمد ، یوسف حمیداوغلی و صدیقه مهرابیان. 84-83. بررسی اثر اسیداسکوربیک بر روی رشد، نمو ویژگی های تکوینی گیاه Aloe vera L. در نمونه های گلخانه ای و گیاهان حتصل از کشت بافت و تغییرات احتمالی اثرات ضد میکروبی آن. راهنما. (دانشگاه گیلان و تربیت معلم).


15. حمیداوغلی، یوسف و عبدالله حاتم زاده. 84-81. بررسی کشت درون شیشه¬ای گیاه آلسترومریا. راهنما.


16. حمیداوغلی، یوسف. 1386. بررسی اثر نوع ریزنمونه و محیط کشت در ازدیاد درون شیشه ای سیکلامن ایرانیCyclamen persicum Mill.. راهنما.


17. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1386. بررسی تولید گیاهچه های عاری از ویروس سیب زمینی( Solanum tuberosum L.) با استفاده از کشت مریستم. راهنما.


18. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1386. مطالعه ریزافزایی کیوی (رقم هایوارد) با استفاده از ریزنمونه¬های جوانه جانبی. راهنما.


19. فتوحی قزوینی، رضا، یوسف حمیداوغلی، رحیم هنرنژاد و داراب حسنی. 1387. ارزیابی ویژگی¬های فنولوژیکی و مورفولوژیکی برخی ژنوتیپ¬های گردو در جنوب خلخال. راهنما.


20. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1387. مقایسه تاثیر تنظیم کننده¬های BAP وکینتین در ریز¬غده¬زایی دو رقم سیب¬زمینی به روش درون شیشه¬ای. راهنما.


21. حمیداوغلی، یوسف. 1387. بررسی تعدادی از ژنوتیپ¬های فندق منطقه تالش با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. راهنما.


22. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1387. بررسی تأثیر محیط های کشت مختلف بر جنین زایی سوماتیکی ارقام خرمای برحی، مرداسنگ و مضافتی. مشاور.


23. حمیداوغلی، یوسف. 1388. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرفولوژیک گوجه فرنگی از طریق تجزیه میانگین نسل¬ها. راهنما.


24. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1389. شناسایی و انتخاب اولیه ژنوتیپ‌های خودسازگار در میان دورگ‌های بادام با استفاده از پرایمرهای اختصاصی. راهنما.


25. حمیداوغلی، یوسف و رضا فتوحی قزوینی. 1389. اثر اقلیم بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی ارقام گوجه¬فرنگی(Lycopersicum esculentum Miller) راهنما.


26. حمیداوغلی، یوسف. 1389. ریزازدیادی و تولید گیاه استویا (Stevia rebaudiana) در استان گیلان. راهنما.


27. حمیداوغلی، یوسف و هدایت زکی¬زاده. 1389. مطالعه تکثیر درون شیشه¬ای گیاه پامچال (Primula) با استفاده از ریزنمونه¬های نوک شاخساره. راهنما.


28. فتوحی قزوینی، رضا، یوسف حمیداوغلی و وهب جعفریان. 1389. بررسی کاربرد پلی¬آمین و کلسیم بر مقاومت به دمای پایین در گیاهچه¬های لیموآب (Citrus aurantifolia). راهنما.


29. زکی¬زاده، هدایت. یوسف حمیداوغلی و محمود قاسم¬نژاد. 1389. اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی¬اکسیدانی و به تأخیر انداختن پیری گل¬های شاخه بریدنی لیزیانتوس. راهنما.


30. حمیداوغلی، یوسف، رضا فتوحی قزوینی، محمود قاسم نژاد و داود بخشی. 1390. بهينه‌سازی ظرفيت آنتی اکسيدانی و کيفيت ميوه‌ی ارقام مختلف مرکبات. راهنما


31. حمیداوغلی، یوسف، هدایت زکی¬زاده، رضا فتوحی قزوینی، محمد مهدی سوهانی. 1390. مطالعه ی کشت درون شیشه ای گونه ی بومی مریم گلی. راهنما,


32. حمیداوغلی، یوسف، هدایت زکی¬زاده، رضا فتوحی قزوینی، محمد مهدی سوهانی. 1390. مطالعه ریزازدیادی گل میخک کرمانی (Dianthus crinitus sub.sp kermanensis). راهنما.


33. حمیداوغلی، یوسف، علی رمضانی، داود بخشی، هدایت زکی¬زاده. 1390. تاثیر تنظیم کننده های رشد در ازدیاد درون شیشه ای کاکتوس. راهنما.


34. فتوحی قزوینی، رضا. یوسف حمیداوغلی، رضا حسن ساجدی. 1390. پاسخ دو رقم تجاری مرکبات (citrus sp) روی دو پایه تحت تنش دمای پایین. راهنما.


35. سوهانی، محمد مهدی. جعفر اصغری، رضا شیرزادیان و یوسف حمیداوغلی. 1390. ترانسفورماسيون برنج به روش كشت جنين بالغ با استفاده از اگروباكتريوم. مشاور.


36. پیوست، غلامعلی، یوسف حمیداوغلی و جمالعلی الفتی. 1390. بررسی عوامل موثر بر تولید گیاهان هاپلوئید خیار (Cucumis sativus L.) از طریق کشت درون شیشه¬ای. مشاور.


37. حمیداوغلی، یوسف. محسن زواره. 1390. تاثیر فصل و تاریخ¬های کشت متفاوت بر عملکرد و کیفیت ژنوتیپ¬های مختلف لوبیای بومی استان گیلان (Phaseolus vulgaris L.). راهنما.


38. زکی¬زاده، هدایت، یوسف حمیداوغلی. 1391. بررسی ازدیاد درون شیشه ای گونه بومی گل انگشتانه (Digitalis nervosa).مشاور.


39. حمیداوغلی، یوسف، داود بخشی، رضا ابراهیمی، محمود قاسم¬نژاد و هدایت زکی¬زاده. 1391. بررسی اثرات کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و مواد مؤثره گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) راهنما.


40. حمیداوغلی، یوسف، حبیب¬اله سمیع¬زاده، محمدرضا فتاحی مقدم، رضا فتوحی قزوینی، علی اعلمی. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی ذغال اخته (Cornus mas L.) در استان آذربایجان شرقی (منطقه ارسباران) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی. راهنما.


41. حمیداوغلی، یوسف، سید احمد مهاجری، محمود قاسم¬نژاد و هدایت زکی¬زاده. 1392. اثر تقسیط سه نوع کود تجاری به¬صورت محلول¬پاشی برگی روی عملکرد و کیفیت زعفران(Crocus sativus L.). راهنما.


42. زکی¬زاده، هدایت. یوسف حمیداوغلی، رضا فتوحی قزوینی و رضا شیرزادیان. 1392. اثر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای نوری در ریزازدیادی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi). مشاور
.

  کشت بافت (ارشد)

بیوتکنولوژی گیاهی(دکترا)گلساران شمال
تماس با یوسف حمیداوغلی
hamidoghli@guilan.ac.ir,hamidoghli@gmail.com
دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان
تلفن: داخلي 5078 8 _ 6690274 _ 0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم