دکتر معظم حسن پور اصیل
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر معظم حسن پور اصیل
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

1363-1375 پژوهشگر در بخش تحقیقات سازمان چای کشور

فروردین 1375 تا مهر 1388 استادیار گروه علوم باغبانی
از 15 مهر 1388 دانشیار گروه علوم باغبانی
از 31 تیر 1393 استاد گروه علوم باغبانی
                                                                                                                                                                                                 email: hassanpurm@yahoo.com

 

سوابق اجرایی:

1- سرپرست آموزشکده چای کشور از 70/2/26 تا 75/4/9

2- دبیر شورای تحقیقاتی چای کشور  از 70/2/1 تا 75/4/9

3- مسئول تاسیس شورای تهیه طرح های تحقیقاتی سازمان چای کشور از 69/12/9 تا 75/4/9

4-  سرپرست بخش آموزش و ترویج سازمان چای  از 70/2/26 تا 75/4/9

5- عضو شورای آموزشی آموزشکده چای  از 70/4/11 تا 75/4/9

6- مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان از  83/4/13 تا 85/6/27

7- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان از 86/11/20 تا89/12/22

8-مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبزپردیس بین الملل دانشگاه گیلان  از91/4/3 تا 93/8/17 

9-مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان از  91/7/29تا 93/8/17

 

 نوع مدرک و محل اخذ:

 

 کارشناسى: چايكاري و فناوري چاي، دانشگاه كشاورزي ، آسام ، هندوستان، سال 1356

کارشناسى ارشد : سبزيكاري،دانشگاه كشاورزي ، آسام ، هندوستان، سال 1359

عنوان پایان نامه کارشناسى ارشد : تاثیر روش های مختلف کاشت بر میزان رشد، مقادیر محصول و کیفیت 6 رقم هویج (.Daucus carota L)

دکتری : فيزيولوژي بعد از برداشت (باغبانی)، دانشگاه ماتمافوله، هندوستان، سال 1363

عنوان پایان نامه دکتری: اثرات کود شیمیایی ازته، زمان کود پاشی، دوزهای مختلف آبیاری و محلول پاشی با استفاده از هورمون مالیک هیدرزاید(MH) قبل از برداشت بر روی فیزیولوژی بعد از برداشت  در چند روش انبارداری بر روی چند واریته پیاز ( .Allium cepaL)

  

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی داخلی و خارجی:

 

1- حسن پور اصیل، م.1380. تعيين بهترين ارتفاع هرس متوسط در چاي، مجله علمي پژوهشي دانش كشاورزي، شماره 1، جلد 11 ، دانشگاه تبريز.

 

2- شاه بیک، م. ع.، مومنی، ج.، حسن پور اصیل، م. و شادپرور، ع.1381. اثرات تيمارهاي قارچ كش، گرمادرماني و پوشش هاي پلي اتيلن بر عمر انباري پرتقال تامسون ناول، مجله علمي-پژوهشي تحقيقات مهندسي كشاورزي، شماره 10، جلد 3، وزارت جهاد کشاورزی.

 

3- انصاری، ر. ح.، حسن پور اصیل، م.، حاتم زاده، ع.، ربیعی، ب.، و ش. ر. حقیقت. 1386. تاثیر زمان برداشت و زمان تخمیر برگ سبز بر روی خصوصیات کیفی چای سیاه. مجله دانش کشاورزی 17(4): 153- 143، دانشگاه تبریز.

 

4- انصاری، ر. ح.، حسن پور اصیل، م.، حاتم زاده، ع.، ربیعی، ب.، و ش. ر. حقیقت. 1387. بررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاه. مجله مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 43(الف): 55- 47، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

5- حسن پور اصیل، م.، حاتم زاده، ع.، و ف. نخعی. 1383. بررسی اثر دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده رز رقم Baccara. پژوهشنامه علوم کشاورزی 1(4): 129- 121، دانشگاه گیلان.

 

6- رنجبر، ح.، حسن پور اصیل، م.، عسگری، ع.، سمیع زاده، ح.، و ع. بنی اسدی. 1386 . مطالعه آثار تیمارهای کلرید کلسیم، آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار. مجله علوم و صنایع غذایی ایران 4(2): 10- 1، دانشگاه تربیت مدرس.

 

7- فخاریان، ن.، حسن پور اصیل، م.، و ع. عسگری. 1387. تاثیر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) و انبار سرد برصفات کمی و کیفی دو رقم کاهو. مجله علوم و صنایع غذایی ایران 5(1): 50- 37، دانشگاه تربیت مدرس.

 

8- کریمی، م.، و م. حسن پور اصیل. 1387. اثر تیمارهای شیمیایی و دمایی بر طول عمر گل بریدنی سوسن رقم Romano. مجله دانش کشاورزی 18(4)، دانشگاه تبریز.

 

9- کریمی، م.، حسن پور اصیل، م.، سمیع زاده، ح.، و س. طالش ساسانی.1387. اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده لیلیوم رقم پیزا. مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی- اصفهان 43(الف): 10- 1، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

 10-حسن پور اصیل، م.، ز. رویین و ب. ربیعی. 1387. اثر دمای پائین و جیبرلیک اسید بر کیفیت شاخساره به دست آمده از سوخ های پیش رس شده نرگس (Narcissus spp.). مجله علمی - پژوهشی علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 9 شماره 2: 138-129.

 

 11- گندابی، م.، حسن پور اصیل، م.، حاتم زاده، ع.، ربیعی، ب. و ا. چمنی. 1387. تاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گلهای شاخه بریده سوسن. مجله علمی و پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم (ب) 45: 613- 603.

 

12- فخاریان، ن.، حسن پور اصیل، م. و ح. سمیع زاده لاهیجی. 1387. اثرات دما، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر عمر انباری کاهو. مجله علمی و پژوهشی علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 22 (2): 145- 132.

 

13. کریمی، م. و م. حسن پور اصیل. 1388. واکنش ارقام مختلف گل سوسن (Lilium longiflorum L) به بسترهای کشت و محلول های نگهدارنده. مجله علمی- پژوهشی علوم فنون باغبانی ایران 10(4):326_317
 

 

14.مرتضوی،س،ه و م حسن پور اصیل .1389.اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش رس کردن و بهبود کیفیت گل بریدنی زنبق (Irish hollandica)رقم Blue magic.مجله علمی پژو هشی دانش کشاورزی پایدار شماره 2 جلد 20/2

 

15.دوله،ل،حسن پوراصیل،م و ح.عبداللهی.1389.عوامل موثر تعیین بلوغ تجاری میوه در ارقام مختلف گلابی (.pyrus Communis L)مجله علوم باغبانی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران)،دانشگاه تهران.41(2)196ـ189.

 

 16-دوله،ل،عبداللهی،ح وحسن پور اصیل،م.1389.تجزیه کلروفیل پوست میوه ومشتقات ان ، شاخصی معتبر در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی (.pyrus communis L)مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار شماره 3 جلد 20/2.

 

 17-گندابی،م.،حاتم زاده،ع.،حسن پور اصیل ،م.و ب ربیعی.1389.تاثیر تیدیازورون و تیوسولفات نقره در افزایش کیفیت گل بریدنی سوسن (Lilium asiatic hybrid cv Canova)مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی ،جلد 20شماره 1،دانشگاه تبریز.


 

18-دهستانی اردکانی ، م.،حسن پور اصیل ،م.،ربیعی ،ب.و م.وظیفه شناس .1390.اثر پتاسیم و روی بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان جذب آن ها در کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo var.Styriaca )مجله علمی پژو هشی علوم و فنون باغبانی ایران ،جلد 12 شماره 4

 

19-حسن پور اصیل ،م.،مرتضوی ،س.ه.،حاتم زاده ،ع.و م.قاسم نژاد .1391.تاثیر اسید جیبرلیک و کلسیم در کوتاه کردن دوره رشد زنبق رقم بلو ماژیک در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریدنی .مجله علمی پژوهشی علوم و فنون کشت های گلخانه ای ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دوره 3 شماره نهم ،چاپ بهار.

 

20-کریمی ،و.،حاتم زاده ،ع .،حسن پور اصیل ،م .و ح سمیع زاده لاهیجی .1391.بررسی آثار تغذیه نیترات کلسیم و تنظیم کننده رشد بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سوسن . مجله علمی پِژوهشی علوم کشاورزی ایران،دانشگاه تهران،دوره 43 شماره 1.

 

 21-حسن پور اصیل، م و محمد رضا حسنی 1391. اثرات کاربرد ترکیبات مختلف جهت افزایش عمر ماندگاری گل بریده گلایل (.Gladiolus grandiflorum L) رقم رز سو پریم  مجله علمی پژوهشی علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) ،دانشگاه فردوسی مشهد،جلد 26 شماره 2.

 

 22-یزدانی،.آ،حسن پور اصیل ،م.و بابک ربیعی . 1391.اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت دو رقم هویج (Daucus carota)مجله علمی پژوهشی علوم باغبانی ایران.دوره 43،شماره 4.

 

23-حسن پور اصیل ،م.،حاتم زاده ،ع.،الهی نیا ،س.ع .،سمیع زاده لاهیجی ،ح.و.و.کریمی .1391.بررسی آثار نیترات و سولفات کلسیم بر میزان مقاومت به بیماری کپک خاکستری Botrytis cinerea در دو رقم گل سوسن (Lilium sp) در گلخانه . مجله دانش گیاه پزشکی ایران. دوره 43،شماره 2.

 

24-رئیسی،ف،حسن پور اصیل،م،پیوست،غ،الفتی،ج و سید اکبر خداپرست.1391.اهلی نمودن و پرورش قارچ صدفی وحشی (Pleurotu Pulmonarius) مجله به زراعی نهال و بذر جلد 2- 28 شماره 4.


25-شریف زاده ،ک.،حسن پور اصیل، م. و ز.روئین 1392نقش سو لفات مس بر فعالیت آنزیمی و ماندگاری گل شاخه بریدنی لیسیانتوس . مجله علوم و فنون باغبانی ایران .جلد 14 شماره 2 .26-حسن پور اصیل م،م دهستانی وم ربیعی .1392.اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و اجزای رشد گیاه ترب . مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی )،جلد 27 شماره 2

 

27-مددزاده،ن.،حسن پوراصیل ،م.وز.روئین..1392پاسخ فیزیولوژیک گل بریدنی آلسترومریا به کارواکرول،تیمول،اسانس آویشن شیراز و نانو ذرات نقره.مجله علمی پژوهشی علوم و فنون باغبانی ایران.جلد 14 شماره 3.


28-حسن پور اصیل،م و داریوش رمضان .1392.بررسی اثرات خراش دهی خاکهای پوششی مختلف در تولید قارچ دکمه ای ،مجله علمی پژوهشی علوم باغبانی ایران.دوره 44 شماره 9 -صفحه 421-415


29-مددزاده،ن،حسن پور اصیل،م.و ز.روئین.1393.تاثیر اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر ماندگاری گل آلسترومریا.مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران،دوره 45 شماره 1 صفحه 78-67

 

 30-روئین .ز.،م.حسن پور اصیل و ع.صبوری.1394.ارزیابی ژنتیکی و گروهبندی ژنوتیپ های گل داوودی با استفاده از صفات مورفولوژیک.مجله تولیدی و فرآوری محولات زراعی و باغی (دانشگاه صنعتی اصفهان).سال پنجم،شماره شانزدهم صفحه359-345

 

31-حسن پور اصیل م.،ز.روئین و ع.صبوری.1393.شناسایی ژنوتیپ های برتر گل داوودی بر اساس صفات فنولوژیک و ماندگاری گلدانی.مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای (دانشگاه صنعتی اصفهان).سال پنجم،شماره هیجدهم صفحه 36-27

 

32-حسن پوراصیل ،م.کریمی،ح.وص.موسی نژاد.1393.اثرات اسانس های گیاهی،نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات شیمیایی بر ماندگاری گل بریدنی گلایول.(Gladiolus grandiflora L)،مجله علوم باغبانی ایران،دوره 45شماره 4صفحه 460-449.

 

 

33-حسن پور اصیل،م.،رهایی،ج.و م.زارع بوانی.1393اثر سالیسیک اسید و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی در طی انبار مانی.مجله علوم و فنون باغبانی ایران،جلد 15،شماره 2صفحه 166-153

 

 

34-کاظمی،ص،حسن پور اصیل ،م.وم.قاسم نژاد.1393.بررسی اثرات فیزیولوژیک برخی از اسانس های گیاهی در مقایسه با 8-هیدروکسی کوئینولین در گل شاخه بریده لیزیانتوس.مجله علوم باغبانی ایران،دوره 45 شماره 2 صفحه 195-185.

 

 35-برجی،ن، حسن پور اصیل،م و ع.صبوری. 1395.تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.)مجله علوم باغبانی ایران،دوره 47 شماره 1،صفحه 103-93.


36-رهایی،ج.،حسن پور اصیل،م.،سمیع زاده لاهیجی،ح.ور.انسی نژاد.1395.بررسی روابط مورفولوژیکی میوه و کیفیت آن در لاین های گوجه فرنگی از طریق ضرایب همبستگی و تجزیه علیت.مجله علوم باغبانی ایران(دانشگاه تهران)،شماره 2جلد 47صفحات 243-233.


 37-لایق حقیقی،م.،م.حسن پور اصیل و ب.عباس زاده.1395.تاثیر نانو کلات آهن بر کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی(Rosa damascena Mill).مجله  دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطرایران. جلد 32،شماره 1،صفحه 147-138.

 

 

38-رمضان،د.،حسن پور اصیل،م.،صالحی،ر.و ح.دهقانی سانیچ.1395.تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد،عملکرد،کیفیت و کارآیی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی در سیستم آبیاری قطره ای.مجله علوم باغبانی ایران(دانشگاه تهران)شماره 3 جلد 47،صفحات 434-416.

 

 

39-رمضان،د.،حسن پور اصیل،م.،صالحی،ر.و ح.دهقانی سانیچ.1395.بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم آبی در سیستم آبیاری قطره ای.مجله به زراعی کشاورزی(دانشگاه تهران)،شماره 2 جلد 18 صفحات 430-415.

 


40-رمضان،د.،حسن پور اصیل،م.،صالحی،ر.و ح.دهقانی سانیچ.ارزیابی برخی از جنبه های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی طالبی تو سبز ساوه ای  در واکنش به پیوند و رژیم های آبیاری.مجله علوم باغبانی ایران(زیر چاپ).

 

41-فتح اللهی،س.،حسن پور اصیل،م.،زکی زاده،ه.وج.ع.الفتی.برسی رشد،گلدهی،خصوصیات بیوشیمیایی و میزان عناصر آنتوریوم گلدانی(Anthurium andreanum cv.Lentini Red)مجله علوم کشاورزی ایران(زیر چاپ) 

 

 

 42-امینی،ش و م.حسن پور اصیل.اثر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر خصوصیات رشد و نمو گلایل(Gladiolus grandiflorus L)مجله علوم کشاورزی ایران(زیر چاپ)

 

 

43-لایق حقیقی،م.،حسن پور اصیل،م.وب.عباس زاده.بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک،درصد اسانس و برخی عناصر درمنه دشتی تحت تاثیر تغییرات خاک رویشگاه (مطالعه موردی:منطقه دریاچه حوض سلطان استان قم).مجله علوم کشاورزی ایران(زیر چاپ)

 

 

44-رئیسی،ف.،پیوست،غ.،حسن پور اصیل،م.و ج.الفتی و س.ا.خداپرست.1394.شناسایی اهلی کردن و مقایسه عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی(Pleurotus spp)بانژاد تجاری.علوم باغبانی ایران،دوره 46 شماره 4،صفحه 692-687 .

 

 

45-لایق حقیقی،م.،معظم حسن پور اصیل،ب،عباس زاده،ف.سفید کن و م.متینی زاده.1395.اثر تنش  کم آبی  بر عملکرد،درصد و ترکیبات اسانس در گیاه پونه سا(Nepeta Pogonosperma).مجله علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران،وزارت جهاد کشاورزی،جلد32 شماره 3 صفحه 526-513

 

 

46-فتح اللهی،س.،معظم حسن پور اصیل،ه. زکی زاده و ج الفتی.تعیین محلول های غذایی مناسب در گلدهی آنتوریم گلدانی در کشت بدون خاک.مجله علمی پژوهشی پژوهش های تولید گیاهی (زیر چاپ).

 

 

47-روئین،ز.حسن پور اصیل،م.و ع.صبوری.1395.تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگر های مولکولی AFLP در ژنوتیپ های گل داودی Chrysanthemum morifolium.مجله علمی پژوهشی فصلنامه ژنتیک نوین(انجمن ژنتیک)شماره 3،جلد 11،صفحات 389-377.

 

 

 48-مشاهیری،ی و معظم حسن پور اصیل.بررسی اثر جیبرلیک اسید و هیو میک اسید بر برخی صفات رشدی گل نرگس رقم ژرمن(Narcissus Jonquilla cv.German)مجله  علمی پژوهشی علوم باغبانی ایران،دانشگاه تهران(زیر چاپ).

 

 

  49-Amiri, M. E., and Moazzam Hassanpour Asil. 2007. Determination of optimum harvestable length of shoots in tea (camellia sinensis L.) based on the current shoot growth rather than interval plucking. Journal of Food, Agriculture & Environment 5(2): 122-124

 

    50- Moazzam Hassanpour Asil. 2008. Effect of plucking methods on yield and quality of black tea (camellia sinensis L.). Journal of Food, Agriculture & Environment 6(2): 337-341

 

  51- Moazzam Hassanpour Asil. 2008. Effects of growing medium in postharvest characteristics of cut flowers in six cultivars of Asiatic hybrid lilies (Lilium longiflorum L.). Journal of Food, Agriculture & Environment 6(2): 442-446.

 

    52-  Roein, Z.,Moazzam Hassanpour Asil and B. Rabiei. 2008. Effects of low temperature and GA3 on quality of cut flowers of Narcissus jonquilla, German. Hort. Environ. Biotechnol 49(5): 320- 324.

 

   53- Roein, Z., Moazzam Hassanpour Asil and B. Rabiei. 2009. Silver thiosulphate in relation to vase life of Narcissus cut flowers. Hort. Environ. Biotechnol 50 (4): 308- 312.

 

54- Mahmoudi Otaghvari, A., Garehyazie, B., Moazzam Hassanpour Asil. and Sehgal, D. 2010. Isozyme banding patherns in Iranian tea clone.Bioinfolet, 7(1): 48-49.

 

55_M.karimi and Moazzam Hassanpour Asil.2010.Role of Benzyladenine on Vase Life and Quality of Cut Lisanthus Flowers.Hort.Environ. Biotechnol.51(4):284_287.

 

56_Moazzam Hassanpour Asil and M.Karimi.2010.Efficiency of Benzyladenine reduced ethylene production and extended vase life of cut Eustoma flowers.Plant Omics Journal.3(6):199_203

 

57_Moazzam Hassanpour Asil,Z.Roein and J.Abbasi.2011.Response of Tuberose (Polianthes tuberose L.)to Gibberellic Acid and Benzyladenine.Hort.Environ.Biotechnol(Springer).52(1):46_51

 

58-Hojjat Ansari ,R.,Moazzam Hassanpour Asil ,B.Rabiei and A.Dadashpour.2011.Impacts of flushing and fermentation timesbon the quality of black tea.Genetika .43(3):537-548

 

59-Abbasi ,J.and Moazzam Hassanpour Asil .2011.Study on Prolonging the vase life of tuberose cut flowers (Polianthes tuberose L.)South Western Journal of Horticulture ,Biology and Environment.2(2)157-165

 

60-Mahdieh Najafabadi,M.B.,Gh.Peyvast ,Moazzam Hassanpour Asil ,J.A.Olfati and M.Rabiei.2012.Mulching effects on the yield and quality of garlic as second crop in rice field.International Journal of Plant Production.6(3),279-290.


61-Moazzam Hasssanpour Asil.Rabiei ,B and Reza Hojjat Ansari .2012. Optimal fermentation time and temperature to improve biochemical composition and Sensory characteristics of black tea. Australian Journal of Crop Science, 6(3):550-558.
 

62-Moazzam Hassanpour Asil and Zeynab Roein . 2012 . Beneficial effect of carbohydrate solution on postharvest characteristics of cut Alstroemeria. South Western Journal of  Horticulture,Biology and Environment. vol.3,No.1,pp,85-98.

 

63-Hatamzadeh Abdollah,Rezvanypour,sh.and Moazzam Hassanpour Asil. 2012. postharvest life of  Alstromeria cut flowers is extended by thidiazuron and benzyladenine. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment . vol.3 No.1 ,pp,41-53.

 

 64- Hatamzadeh Abdollah , Shirin Rezvanypour and Moazzam Hassanpour Asil.2012.Effect of temperature and different pulsing treatment on postharvest quality of Alstromeria cut flower.Progressive Horticulture,Vol.44(2):231-241.

 

65-M.karimi,Moazzam Hassanpour Asil,G.A.Nematzadeh and H.Zakizadeh.2012.Effect of anti-ethylene treatments on ethylene production and antioxidant activities in cut spray carnation.Journal of Fruit and Ornamental Plant Research.Vol.20(3):173-182.

 

66-Mohammad Mohammadi Fatideh And Moazzam Hasssanpour Asil.2012.Onion yield,quality and storability as affected with different soil moisture and nitrogen regimes.South Western Journal Of Horticulture, Biology and Environment,Vol.3(2):145-165.

 

67-Karimi,M.,Moazzam Hassanpour Asil and H.Zakizadeh.2012.Increasing plant longevity and associated metabolic events in potted carnation (Dianthus caryophyllus L.cv.Pink).Brazilian Journal of Plant Physiology ,24(4):247-252

 

68-Moazzam Hassanpour Asil,M.Karimi and H.Zakizadeh.2013.1-MCP improves the postharvest quality of cut spray carnation (Dianthus caryophyllus L.) Optima flowers.Horticulture Environment Biotechnology ,54(1):58-62


69-Roein,Z,Moazzam Hassanpour Asil,Sabouri,A and A.R.Dadras.2014.Genetic structure of Chrysanthemum genotypes from Iran assessed by AFLP markers and phenotypic traits.Plant Systematics and Evolution,300:493-503.

 

70-Sharifzadeh,k.,Hassanpour Asil,M.,Roein,z.and Sharifzadeh,M.2014.Effect  of 8-hydroxyquionline citrate, Sucrose and Peroxidase  inhibitors  on vase life  of  Lisianthus (Eustoma  grandiflorum L.) cut flowers.Journal of Horticultural Research,vol.22(1):41-47.  

 

 

71-Ali Salehi Sardoei and Moazzam Hassanpour Asil.2014.Response of application of gibberllic acid and benzyladenin to Schefflera (Schefflera arboricola L.)plants. Trends in Life Sciences,3(2):290-297.

 

 

72-Dadashpour,A.,Hassanpour Asil,M.,Hojjat-Ansari,R,Alinaghipour,B.2015.Study about yield and Cutting"s losses of two Tea clone bushes in Iran.Genetika,47(13):289-294.

 

73-Rahaii,J.,M.Hassanpour Asil,H.A.Samizadeh and R.Onsinejad.2016.Investigation the heterosis,pollen and maternal tissue effects in qualitative characteristics of fruit in tomato.Journal of Biodiversity and Environmental Sciences,8(5),16-29.


74-Layeghhaghighi,M.,M.Hassanpour Asil,B.Abbaszadeh,F.Sefidkon and M.Matinzadeh.Effect of altitude on morphological traits and essential oil of Nepeta pogonosperma.Journal of Medicinal Plants and By-Products,(In press)

 

75-Roein,Z.,M.Hassanpour Asil and A.Sabouri.2015.Identification of AFLP markers associated with flowering time and ornamental traits in chrysanthemum.Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding.4(2):35-46

 

76-Karimi,M.and M.Hassanpour Asil.Biochemical changes associated with flower development in minipotted carnation.Journal of Iranian Society of Plant Physiology,Isfahan University of Technology.18(5)51-58.

 

 

 مقالات چاپ شده در همایش های علمی ـ پژوهشی:

1حسن پور اصیل ، م . 1377 . تعیین مناسبترین زمان قلمه گیری در چای . مجموعه خلاصه مقالات پنجمین همایش دستاوردهای علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیلان .

2-  حسن پور اصیل ، م . 1377 . تعیین بهترین نوع پیوندک و تعیین زمان پیوند اسکنه ای در چای . مجموعه خلاصه مقالات پنجمین همایش دستاوردهای علمی ـ پژوهشی دانشگاه گیلان .

3-  حسن پور اصیل ، م . 1378 . تعیین مناسبترین زمان قلمه گیری در چای . اولین همایش بین المللی چای در ایران . سازمان چای کشور ، 29-27 شهریور .

4-  حسن پور اصیل ، م . 1378 . تعیین بهترین نوع پیوندک و تعیین زمان پیوند اسکنه ای در چای . اولین همایش بین المللی چای در ایران . سازمان چای کشور ، 29-27 شهریور .

5-  حسن پور اصیل ، م . 1384 . تعیین بهترین ارتفاع برگ چینی و اهمیت آن در افزایش کیفیت و عملکرد چای . چکیده مقالات چهارمین کنگره ی علوم باغبانی ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 19-17 آبان .

6-  حسن پور اصیل ، م و ح . رنجبر . 1385 . بررسی تیمارهای کلرید کلسیم ، آب گرم و پوشش پلی اتیلن در جلوگیری از تیمارهای پس از برداشت و کیفیت میوه انار . چکیده مقالات هفدمین کنگره ی گیاهپزشکی ایران ، دانشگاه تهران 14-11 شهریور .

7-  حسن پور اصیل ، م . 1385 . بررسی اثرات قارچ کش ، گرما درمانی و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انباری پرتقال واشینگتن ناول . چکیده مقالات هفدمین کنگره ی گیاهپزشکی ایران ، دانشگاه تهران ، 14-11 شهریور .

8-  فخاریان ، ن . ، م . حسن پور اصیل ، ح . سمیع زاده و م . ع . عسگری . 1386 . تاثیر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته و انبار سرد بر صفات کمی و کیفی دو رقم کاهو . چکیده مقالات پنجمین کنگره ی علوم باغبانی ایران ، دانشگاه شیراز ، 15-12 شهریور .

9-  عطاء الدوله ، ل . ، ح . عبدالهی و م . حسن پور اصیل . 1386 . ارزشیابی ارتباط خصوصیات بیوشیمیایی میوه ارقام گلابی با قهوه ای شدن درونی و مقاومت به بیماری اتشک . چکیده مقالات پنجمین کنگره ی علوم باغبانی ایران . دانشگاه شیراز ، 15-12 شهریور .

10-  کریمی ، م . ، م . حسن پور اصیل ، ح . سمیع زاده و س . طالش ساسانی . 1386 . اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی در افزایش طول عمر گل های بریدنی سوسن . چکیده مقالات پنجمین کنگره ی علوم باغبانی ایران . دانشگاه شیراز ، 15-12 شهریور .

11-  حسن پور اصیل ، م. و ن . فخاریان . 1387 . مطالعه اثر دما ، ضخامت پوشش پلی پروپیلن و وضعیت اتمسفر در عمر انباری کاهو ( Lactuca satira  L .) . چکیده مقالات هجدهمین کنگره ی گیاهپزشکی ایران . دانشگاه همدان ، 6-3 شهریور

12-  حسن پور اصیل ، م. و ف . نخعی . 1384 . اثرات برخی از تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر روی صفات بعد از برداشت گل های شاخه بریده رز رقم گلستان . مجموعه مقالات کامل اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای . جهاد دانشگاهی استان گیلان 10-9 شهریور .

13-  حسن پور اصیل ، م . ، غ . پیوست و ر . انصاری . 1384 . بررسی اثرات فاصله کاشت بر عملکرد و کیفیت دو رقم گوچه فرنگی . مجموعه مقالات کامل اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای . جهاد دانشگاهی استان گیلان 10-9 شهریور .

14-  حسن پور اصیل ، م . ع ، حاتم زاده و ف . نخعی . 1384 . بررسی اثر دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریده رز رقم باکارا . مجموعه مقالات کامل اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای . جهاد دانشگاهی استان گیلان 10-9 شهریور .

15- کریمی، م.، حسن پور اصیل، م. و س. طالش ساسانی. 1388. تاثیر اسید جیبرلیک و دما بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی سوسن. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان، 25-22 تیرماه.

16- داداش پور، ا. و م. حسن پور اصیل. 1388. مقایسه عملکرد در دو سطح برگ چینی تخت و کمانی چای. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان، 25-22 تیرماه.

17- داداش پور، ه. و م. حسن پور اصیل. 1388. بررسی  تلفات قلمه های چای بین دو بوته 100 و انتخابی. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان، 25-22 تیرماه.

18- حسن پور اصیل، م. 1388. تاثیر تیوسولفات نقره در افزایش عمر گلدانی گل بریدنی میخک. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان 25-22 تیرماه.

19-  حسن پور اصیل، م.، م. کریمی و س. طالش ساسانی. 1388. تاثیر بسترهای کشت روی فیزیولوژی رشد دو رقم لیلیوم. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان 25-22 تیرماه.

20- حسن پور اصیل، م. 1388. مقایسه دو روش کشت هیدروپونیک در تولید گوجه فرنگی. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، دانشگاه صنعتی اصفهان. 30-28 مهرماه.

21- حسن پور اصیل، م. 1388. نیاز کشتهای هیدروپونیک در گلخانه. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، دانشگاه صنعتی اصفهان. 30-28 مهرماه.

 

 22- حسن پور اصیل، م. و س. س. شفیعی ماسوله. 1388. مکانیزم جذب و انتقال کودهای نیتروژنه و نقش هیدروپونیک در مدیریت تغذیه. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، دانشگاه صنعتی اصفهان. 30-28 مهرماه.

 

23-حسن پور اصیل،م.1389.مطالعه مناسب ترین سطح هرس در باغ های چای .دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان 21-19اردیبهشت ماه.

 

24-حسن پور اصیل،م.1389.مطالعه کنترل قارچ های .Asperigillus sppو.Penicillium sppدر کیفیت بعد از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه با استفاده از اسانس گیاهی رز ماری (Rosmarinus officialis).نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،تهران،12-9مردادماه.

 

25-عاطفه پور ،ع. وم حسن پور اصیل . 1390. تاثیر  GA4+7و بنزیل ادنین بر کیفیت بعد از تولید گل لاله(Tulipa gesneriana L) .هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 17-14 شهریورماه.دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

26-پیری،م.، پیوست،غ.،حسن پور اصیل،م.،و محمود قاسم نژاد 1390.بررسی اثر ورمی کمپوست و ورمی واش بر عملکرد برخی خصوصیات رشدی در لوبیا سبز(.Phaselous vulgaris L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17-14 شهریور ماه،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

27-پیری،م.، پیوست،غ.، حسن پور اصیل،م.وجلیل حاجی زاده 1390. اثر ورمی کمپوست و ورمی واش روی کنترل برخی افات و عملکرد در لوبیا سبز(.Phaselous vulgaris L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،17-14 شهریور ماه ،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

28-مهدیه نجف ابادی، م.ب.،پیوست ،غ.، حسن پور اصیل،م.،الفتی.ج.و محمد ربیعی.1390.تاثیر خاکپوش بر برخی صفات کمی و کیفی سیر. (.Allium sativum L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،17-14 شهریور ماه،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

29-حسن پور اصیل،م. 1390. مطالعه فلوئور در چای سیاه . هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17-14 شهریور ماه ،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

30-حسن پور اصیل ،م . و جعفر عباسی .1390.  بهبود عمر گلجای در گل مریم رقم سینگل. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،17-14 شهریور ماه،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

31-رضوانی پور، ش .،حاتم زاده ،ع . و م حسن پور اصیل .1390. تاثیر تیدیازورون و بنزیل ادنین در افزایش گل السترومریا. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران.17-14 شهریور ماه،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

 32- روئین ، ز و م حسن پور اصیل .1390. تاثیر ترهالوز بر عمر گلجای و روابط ابی گل بریده السترومریا.هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران،17-14 شهریور ماه،دانشگاه صنعتی اصفهان.

 

33-حسن پور اصیل ،م. 1391. تاثیر اسانس گیاه آویشن (Thmus kotschyanus ) در کنترل بیماری قارچی و کیفیت بعد از برداشت گلابی رقم بارتلت (Pyrus communis cv. Bartlett ) . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، 7-4 شهریور ماه.دانشگاه شیراز.

 

 34-حسن پور اصیل ،م. 1391. بررسی بیماری پوسیدگی آبی (Penicillium italicum ) و پوسیدگی سبز (Penicillium digitatum ) در کیفیت بعد از برداشت پرتقال واشنگتن ناول با استفاده از گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریورماه.دانشگاه شیراز. 

 

 35-شریف زاده،ک.حسن پور اصیل،م.و زینب روئین.1391. تاثیر فنیل ان دی آمین ببر جذب آب و ماندگاری گل شاخه بریدنی لیسیانتوس . مقالات کامل دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر  آن بر کشاورزی و محیط زیست. 21 تیرماه.ارومیه. 

 

 36-حسن پور اصیل ، م .1391. تاثیر بستر های مختلف کشت بدون خاک در ارقام سوسن (Lilium longiflorum L)کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ،دانشگاه صنعتی اصفهان ، 16-14 شهریور ماه ، محلات.

 

37-حسن پور اصیل ، م. و زینب روئین . 1391. ارزیابی بستر های مختلف بدون خاک در تولید گل زنبق. کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 16-14 شهریور ماه ، محلات.

 

38-حسن پور اصیل،م.1392.اثر اتانول و متانول بر صفات مورفولوژیک گل شاخه بریدنی میخک .هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.

 

39-حسن پور اصیل،م و س.فتح اللهی.1392.تاثیر انبار سرد بر خصوصیات مورفولوژیک گل های شاخه بریدنی شب بو .هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.

 

40- حسن پور اصیل،م و س.فتح اللهی.1392.مقایسه بسته بندی خشک و مرطوب بر ماندگاری و کيفيت گل های شاخه بریدنی شب بو.هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.

 

41-تهرانی،س.آ و م.حسن پور اصیل.1392.اثر تیمار نیتریک اکسید بر ماندگاری گل بریدنی آلسترومریا.هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.


42-محمدی برمی ،م.و م.حسن پور اصیل.1392.اثر تیمارهای جیبرلیک اکسید بر ماندگاری گل شاخه شاخه بریده رز رقم رد نائومی.هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.


43-برجی ،ن.،م.حسن پور اصیل و ع.صبوری.1392.تاثیر ساکارز و اسانس آویشن باغی بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریده مریم.هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران شهریور ماه،دانشگاه بو علی سینا،همدان.

 

44-صالحی ساردویی،علی و معظم حسن پور اصیل.1393.اثر سالیسیلیک اسید و بنزیل آدنین بر کربوهیدرات محلول قند احیا گیاه آپارتمانی آرالیای دروغین در شرایط آبیاری میست.سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای،کرج.20-18شهریور.صفحه 266.

 

 

45-صالحی ساردویی،علی و معظم حسن پور اصیل.1393.اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر خصوصیات رشدی گیاه آپارتمانی فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست.سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ،کرج20-18شهریور صفحه 264.

 

 

46-روئین،ز.معظم حسن پور اصیل و ع صبوری.1393.ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گل داودی با استفاده از صفات بیوشیمیایی.سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ،کرج،20-18شهریور صفحه 282.


 

47- روئین،ز.معظم حسن پور اصیل و ع صبوری.1393.تجزیه ارتباط صفات ریشه زایی در ژنوتیپ های گل داودی با استفاده از نشانگرهای AFLP.اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران،30-29 مهرماه.

 

 

48-روئین،ز.،حسن پور اصیل،م.وع.صبوری.1394.تجزیه ارتباط بین ماندگاری و نشانگرهای مولکولی AFLPدرژنوتیپ های گل داودی.نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ،5 تا 8 بهمن.اهواز،دانشگاه شهید چمران.

 

 

49-خنیده،ف.،حسن پور اصیل،م.،احتشامی،س.وپ.تقی دوست.1394.اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر بر برخی صفات گل بگونیا.چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک مرسوم،دانشگاه اردبیل،28 و29 مرداد.

 

 

 

i50-Madadzadeh,N.Hassanpour Asil , M .and Zeynab Roein . 2012 . Effect of essential oils on postharvest quality of cut Alstromeria flowers.National congress of Medicinal plants, 16-17 May.vol.11,No.2 . Kish Island , pp,351

 

   

51b-Seyedi,z.and M.Hassanpour Asil.2016.Effect of natural zeolite on some characteristics in cut lily flowers(Lilium longiflorum cv.Fangio)1st International and 2nd national plants congress at Mashhad.23-25 August

 

52b-Mashahiri,Y.and M.Hassanpour Asil.2016.Effect of different concentration of gibberllic acid on quality and postharvest of cut flower(Narcissus jonquilla cv German).1st International and 2nd national plants congress at Mashhad.23-25 August

 

 

پروژه هاى انجام شده در پنج سال اخير:

1-تعيين مناسب ترين زمان قلمه گيري در چاي، سازمان چاي كشور، وزارت جهاد كشاورزي

2- تعيين بهترين نوع پيوندك و تعيين زمان پيوند اسكنه اي در چاي، وزارت جهاد كشاورزي

3- تعيين بهترين ارتفاع هرس متوسط در چاي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه گيلان.

4- يررسي توان ريشه زايي در ارقام سخت ريشه زاي قلمه هاي توت، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.

5- تعيين بهترين ارتفاع برگ چيني و اهميت آن در افزايش كيفيت و عملكرد محصول چاي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه گيلان.

  

 6-اثر دما و زمان تخمیر بر شاخص های شیمیایی و حسی کیفیت چای سیاه،دانشگاه گیلان.

 

7-اثر انبارهای خشک و مرطوب با دمای خنک بر عمر پس از برداشت گل های شب بو (.Matthiola incana L)،دانشگاه گیلان.

پایان نامه های کارشناسی ارشد اجرا شده:

 

1- بررسی اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی حهت افزایش طول عمر گلهای بریده رز.(سمت:استاد راهنما)


2- بررسی اثرات قارچ کش، پوشش های پلی اتیلن و گرما درمانی روی عمر انباری پرتقال تامسون ناول.(سمت:استاد راهنما)


3- شناسایی تعدادی از کلون های چای ایران با استفاده از نشانگرهای بیوشیمایی آیزوزایم.(سمت:استاد راهنما)


4- بررسی اثرات تراکم بوته روی عملکرد و کیفیت دو رقم گوجه فرنگی در تونل پلاستیکی.(استاد راهنمای مشترک)


5- تاثیر حرارت، کلریدکلسیم و پوششش پلی اتیلن بر روی کیفیت انباری میوه انار رقم ملس ترش ساوه.(استاد راهنما)


6- تاثیر زمان برداشت برگ سبز و زمان اکسیداسیون روی خصوصیات کیفی چای سیاه به روش CTC در دو رقم مختلف در دشت.(سمت:استاد راهنمای مشترک)

 

7- اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی در افزایش طول عمر گل های بریده سوسن.(سمت:استاد راهنما)


8- بررسی اثرات دما، ضخامت پوشش و وضعیت اتمسفر در عمر انباری دو رقم کاهو.(سمت:استاد راهنما)


9- تاثیر دمای پایین و تیمارهای مختلف اسید جیبرلیک در پیش رس کردن پیازها و افزایش طول عمر گلهای شاخه بریدنی نرگس.(استاد راهنما)


10- بررسی تاثیر محلولهای نگهدارنده در افزایش طول عمر گل شاخه بریده آلسترومریا.(سمت:استاد مشاور)


11- بررسی تیریازورن و بنزیل آدنین بر روی صفات فیزیکوشیمیایی گل سوسن در مراحل مختلف رشد و اثرات این مواد و تیوسولفات نقره در مراحل پس از برداشت گل های بریده سوسن.(سمت:استاد راهنمای مشترک)


12-رابطه بین میزان اسید آسکوربیک، پراکسیداز و فنل ها با بروز نابسامانی فیزیولوژیکی پس از برداشت در ارقام مختلف گلابی.(استاد راهنمای مشترک)

 

14- اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش رس کردن پیازها و افزایش طول عمر گل های شاخه بریده گل زنبق.(استاد راهنما)


15- تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی و غلظت برخی از فلزات سنگین در گوجه فرنگی.(استاد راهنمای مشترک)

 

16- تاثیر اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین بر طول ساقه و عمر ماندگاری مریم.(سمت:استاد راهنما)


 17-  اثرات دما و محلول های نگهدارنده در طول عمر گل شاخه بریدنی گلایل.(سمت:استاد راهنما)


18-اثرات مقادیر مختلف پتاسیم وروی بر عملکرد میوه،دانه وروغن در کدوی تخم کاغذی(سمت:استاد راهنما)


 19-اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت دو رقم هویج (سمت:استاد راهنما)

 

 20-تاثیر نانو ذرات نقره و هیدروکسی کوىینولین سیترات بر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا (.Gerbera jamesonii L)(سمت:استاد راهنما)

 

21-اثر ورمی کمپوست و ورمی واش بر عملکرد وتوان تثبیت نیتروژن در لوبیا سبز.(استاد راهنمای مشترک)


22-تاثیر سه نوع خاکپوش بر پیش رسی،عملکرد و برخی از شاخص های کیفی سیر در کشت دوم پس از برداشت برنج.(سمت:استاد راهنمای مشترک)

 

23-تاثیر تیمارهای چیتوسان و نیتریک اکسید بر خواص کیفی و عمر انبارمانی میوه خرمالو.(سمت:استاد راهنما.)


24-اثر اتانول و متانول بر ماندگاری گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus L)(سمت:استاد راهنما.)

 

25-بررسی امکان اهلی کردن نژادهای بومی قارچ صدفی و مقایسه عملکرد آن با نژاد تجاری.(سمت:استاد راهنمای مشترک)


26-پاسخ فیزیولوژیک گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria spp.) به اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره.(سمت:استاد راهنما)


27-تاثیر بازدارنده های آنزیم پر اکسیداز بر جذب آب و ماندگاری گل های شاخه بریدنی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum.) (سمت:استاد راهنما.)

 

28-اثر تیمار های جیبرلیک اسید و سالیسیک اسید بر عمر گلجایی گل شاخه بریده رز.(سمت:استاد راهنما)

 

29-پاسخ گل شاخه بریدنی آلسترومریا (Alstromeria spp.) به تیمار های آب گرم و نیتریک اکسید (سمت:استا راهنما)

 

30-تاثیر Accel،ساکارز و اسانس باغی بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.)(سمت:استاد راهنما.)

 

31-بررسی تاثیر اسانس های گیاهی بر ماندگاری گل بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum.)(سمت:استاد راهنما)

 

32-اثرات ضد باکتری اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی گلایول (Gladiolus grandiflora L.) (سمت:استاد راهنما.)

 

33-اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی دو ژنوتیپ گیاه بابونه (Matricaria reticuta L) در ایران.(سمت:استاد راهنما.)
  پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست اجرا:

 

1-اثرهیومیک اسید و نانو کلات کلسیم بر رشد و نمو گل داودی(Chrysanthemum moriofollium)(سمت:استاد راهنما.)


2-بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات روی و زمان های محلول پاشی بر برخی ویژگی های رشد و بیوسنتزی رنگیزه های کاروتنوئیدی در گل همیشه بهار.(Calendula officinalis L).(سمت:استاد راهنما.)


پایان نامه های دکتری اجرا شده :


1-تاثیرات فیزیولوژیکی منابع مختلف کلسیم بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده سوسن (Lilium sp) (سمت:استاد راهنمای مشترک)


2-تاثیر بازدارنده های اتیلن،تنش اتیلن و انبارداری خشک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میخک مینیاتوری (Dianthus caryophyllus F.spray,hort) (سمت:استاد راهنما.)

 

 3-بررسی ویژگی های موفولوژیکی و بیوشیمیایی در ارقام گل داودی (.Chrysanthemum morifolium)و تجزیه ارتباط ان ها با نشانگر های مولکولی.(سمت:استاد راهنما.)

 

 4-ارزیابی رشد،عملکرد و کیفیت طالبی و خربزه ایرانی پیوند شده روی پایه های کدو تحت شرایط تنش آبی .(سمت:استاد راهنما.)

پایان نامه های دکتری در دست اجرا:

1-بررسی قابلیت ترکیب پذیری ژنتیکی والدین و اثر متازنیا بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت میوه در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) (سمت:استاد راهنما مشترک.)

 

2-اثر محلول های مختلف غذایی بر رشد و گلدهی گیاه آنتوریم گلدانی (Anthurium scherzerianum L)،(سمت:استاد راهنما.)

 

3-تاثیر تنش شوری بر ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی برخی کلون هاب ترخون (Artemisia dracunculus L.)،(سمت:استاد راهنما)

 

4-اثر تنش کم آبی و قارچ میکوریزا بر ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه پونه سا (Nepeta pogonosperma) در مقایسه با شرایط رویشگاه طبیعی.(سمت:استاد راهنمای مشترک)

 

5-اثر مقادیر مختلف آبیاری و عناصر غذایی بر بهره وری آب و ویژگی های رشد،نمو و ماندگاری گل سوسن(Lilium sp.cv.Fangio)،سمت:استاد راهنماافتخارات در پنج سال اخیر:

1-پژوهشگربرگزیده دانشگاه گیلان در سال 1388.

 

2-پژوهشگر برگزیده استان گیلان در سال 1389.

 

کتاب های تالیف شده:

1-حسن پور اصیل،م.1377.چایکاری و فناوری چای. انتشارات دانشگاه گیلان.

 

2-حسن پور اصیل .م،م.کریمی و م.مقدس.1389.آنتوریوم.انتشارات نهضت پویا،تهران.

 

3-حسن پور اصیل،م.1393.چایکاری و فناوری چای (با تجدید نظر و اضافات)،انتشارات دانشگاه گیلان.

 

 

 

 

 

 


 مقطع کارشناسی:

فیزیولوژی پس از برداشت

چایکاری و تکنولوژی چای

باغبانی عمومی

 تکنولوژی پس از برداشت

 

مقطع کارشناسی ارشد:

فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته

فیزیولوژی سبزی ها

 

مقطع دکتری:

مباحث نوین در گیاهان دارویی

 فیزیولوژی گیاهان جالیزی

 

 نیمسال اول 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه حضور و مطالعه حضور و مطالعه نماز و نهار-جلسه گروه فیزیولوژی پس از برداشت باغبانی عمومی -
یکشنبه حضور و مطالعه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته فیزیولوژی پس از برداشت (عملی) فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته( شناور) - -
دوشنبه رفع اشکال دانشجویان باغبانی عمومی(عملی) نماز و نهار-حضور و مطالعه باغبانی عمومی(عملی) رفع اشکال دانشجویان -
سه شنبه رفع اشکال دانشجویان رفع اشکال دانشجویان نماز و نهار-حضور و مطالعه رفع اشکال دانشجویان - -
چهارشنبه کار پژوهشی کار پژوهشی نماز و نهار-حضور و مطالعه کار پژوهشی - -
تماس با دکتر معظم حسن پور اصیل
hassanpurm@yahoo.com
0131-6690282
رشت دانشگاه گیلان دانشکده علوم کشاورزی گروه علوم باغبانی -صندوق پستی : 1314-41635
Email: hassanpurm@yahoo.com   ورود به سیستم