Dr. ایرج حسن زاد ناورودی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
Dr. ایرج حسن زاد ناورودی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


به CV مراجعه شود.كارداني(منابع طبيعي) - دانشگاه گيلان - 1363-1365

كارشناسي(جنگلداري و اقتصاد جنگل) - دانشگاه مازندران - 1365-1367

كارشناسي ارشد(جنگلداري) - دانشگاه تهران - 1368-1371

دكتراي تخصصي(جنگلداري) - دانشگاه تهران - 1374-1379*سوابق پژوهشي:
مقالات چاپ شده در مجلات:
1- ایرج حسن زاد ناورودی، 1371. مكانيك خاك و عوامل ثبات ديواره هاي كناري در جاده هاي جنگلي، فصلنامه كشاورزي و دام( فصلنامه پژوهش و سازندگي)، انتشارات وزارت جهاد.
2- ایرج حسن زاد ناورودی، منوچهر نمیرانیان، محمدرضا مروی مهاجر، پیروز عزیزی، 1379. تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان حجم سرپاي راشستان¬هاي طبيعي اسالم، مجله منابع طبيعي ايران، شماره 52، جلد 3، نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
3- ایرج حسن زاد ناورودی، 1382. بررسي رابطه شاخص¬هاي تنوع گونه هاي چوبي رويشگاه¬هاي راش با موجودي سرپا در توده هاي جنگلي طبيعي منطقه اسالم، تابستان نشريه پژوهش و سازندگي، شماره 2 جلد 16 ، شماره 59، معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد كشاورزي.
4- ایرج حسن زاد ناورودی، منوچهر نمیرانیان، قوام الدین زاهدی، 1383. بررسي رابطه بين ويژگي¬هاي كمي و كيفي توده¬هاي جنگلي طبيعي راش با عوامل رويشگاه ( منطقه اسالم)، تابستان 1383، مجله منابع طبيعي ايران، جلد 57 ، شماره 2، نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.
5- ایرج حسن زاد ناورودی، 1385. بررسي خصوصيات كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي در سه منطقه ارتفاعي در اسالم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجله منابع طبيعي ايران، مجله منابع طبيعي ايران، شماره 2 جلد 59 نشريه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.
6- فرخ پورشکوری و ایرج حسن زاد ناورودی، 1384. بررسي مقدار و درصد حجم¬هاي صنعتي، هيزمي و كنده راش (مطالعه موردي: سري 1 ناو اسالم)، فصلنامه پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبرايران، شماره2 جلد 13، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. (مستخرج از پروژه دانشجو)
7- فرخ پورشکوری و ایرج حسن زاد ناورودی، 1386. مناسب¬ترین روش برآورد حجم برای جنگل¬های استان گیلان(مطالعه موردی: سری 1 ناو اسالم)، فصلنامه پژوهش و سازندگی، (مستخرج از پروژه دانشجو)
8- Nasrin seyedi, Ahmad alijanpour, Iraj hassanzad navroodi, 2007. Studying the Results of Two Methods of Harvesting After a Period of Forest Management Plan, Pakistan Journal of Biological Sciences (ISI), ANSI Journals-Asian Network for Scientific Information, 10(7). (ISI) (مستخرج از پایان نامه دانشجو)
9- ایرج حسن زاد ناورودی و نسرین سیدی 1388. بررسی تغییرات مشخصه های کمی و کیفی توده های جنگلی بعد از یک دوره جنگل¬داری(مطالعه موردی : سری جنبه سرا- گیلان)، مجله جنگل ايران، سال اول، شماره 4، انجمن جنگلبانی ایران، 301- 311. (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
10- جواد اسحاقی راد، نسرین سیدی و ایرج حسن زاد ناورودی، 1388. تاثير اجرای شيوه تک گزينی بر تنوع گياهان چوبي (مطالعه موردي: سری جنبه سرا-گیلان)، مجله جنگل ايران، سال اول، شماره 4، زمستان 1388، انجمن جنگلبانی ایران، 277- 285. (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
11- Iraj hassanzad navroodi, Teymor rostami, 2010. Evaluation of the Growth Potential of Paulownia furtunei in Guilan Province, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, (18): 168-178.
12- ادریس قادری، ایرج حسن زاد ناورودی، جواد ترکمن. اثر ارتفاع از سطح دریا بر رویش قطری بلوط وی ول در استان کردستان (Quercus libani)، مجله زیست شناسی ایران، پذیرش چاپ (گواهی شماره: 13433 تاریخ: 22/3/90). (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
13- Iraj hassanzad navroodi, 2012. Evaluating the precision of growing stock estimation and determination of industrial and fuel wood volumes of beech trees in northern of Iran, Indian Journal of Science and Technology, 2(5): 2023-2028. (ISI)
14- Iraj hassanzad navroodi, 2013. Comparison of growth and wood production of Populus deltoides and Paulownia fortunei in Guilan province (Iran), Indian Journal of Science and Technology, 2 (6): 4058-4062. (ISI)
15- ایرج حسن زاد ناورودی، ویدا حبیب زاده، بیت ا... امان زاده و علیرضا صیادی، 1391. بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم)، مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1391، 2(1): 29-44. (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
16- Shiva Bolandraftar, Iraj Hasanzad Navroodi, Ali Reza Eslami, Hamid Reza maskani, 2013. Comparison of AHP, network and systemic analysis methods in assessment of ecological capability in Gisum Forest Park, International Journal of Biosciences | IJB, 6(3): 157-164. (ISI) (مستخرج از پایان نامه دانشجو)
17- حمیدرضا افرند، ایرج حسن زاد ناورودی و رامین نقدی، 1391. شناسایی کانون هاى بزه قاچاق چوب با استفاده از GIS و برنامه ريزى براى پيشگيرى از آن (مورد مطالعه: تجاوزات جنگل نشينان و قاچاقچيان چوب در طرح جنگلداری سیاهرود، فصلنامه پژوهش¬هاى مديريّت انتظامى (مطالعات مديريت انتظامي)، 1391، 4(7): 529-548. (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
18- Parvin Dashti, Iraj Hassanzad Navroodi, Samane namdari, Mahdieh Shamseh, Mehrdad Khanmohammadi, 2013. Combining Multi-Criteria Decision-Making and Geographical Information Systems for Identifying Appropriate Types of Recreation Sites, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, RRAMT 2013, 38 (5): 311-324. (ISI) (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
19- محمد شیخکانلوی میلان، ایرج حسن زادناورودی، محمد رسول نظری، بهزاد بخشنده، تاثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی نمدار در جنگل های شفارود گیلان، نشریه جنگل و فرآورده های چوب، پذیرش چاپ (گواهی شماره: 183/1 تاریخ:26/5/92). (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
20- ايرج حسن زاد ناورودی و سمیه حسن¬نژاد سادات¬محله. مقایسه مشخصه های کمی و کیفی در توده های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری 7 شن رود سیاهکل مجله، زیست شناسی ایران، پذیرش چاپ. (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
21- ایرج حسن زاد ناورودی و سید حسین سید زاده. تأثیر اجرای شیوه تدریجی پناهی بر روی برخی شاخص¬های مهم توده¬های جنگلی در سری 9 شفارود گیلان، مجله بوم شناسی ساری، پذیرش چاپ ( گواهی شماره: پ/10336 تاریخ: 11/3/92). (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
22- ایرج حسن زاد ناورودی، هدا سلیمی. مقایسه وضعیت زادآوری در توده¬های جنگلی کمتردست¬خورده و تخریب¬یافته بلوط استان کردستان، مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی گرگان، پذیرش چاپ ( گواهی شماره: 921273/م تاریخ: 19/9/92). (مستخرج از پايان نامه دانشجو)
23- Mohammad Rasoul Nazari, Iraj Hassanzad Navroodi, Hassan Poor Babayi, Mohammad Sheikhkanlu Milan, Behzad Bakhshandeh. Determination of limetree (Tilia begonifolia) stems form based on quantitative parameters (Study area: Shafaroud Forests- Guilan province, Iran), Folia Forestalia Polonica, Accept for printing in 56(1) march 2014. (مستخرج از پایان نامه دانشجو)

 

مقالات ارائه شده در سمينارها:
1- تعيين مناسبترين ابعاد شبكه آماربرداري و مساحت قطعات نمونه در آماربرداري از جنگل، 1373، خلاصه مقالات سومين سمينار دانشگاه گيلان.
2- تأثير جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان حجم سرپاي راشستانهاي طبيعي اسالم، 1378، ، خلاصه مقالات ششمين دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان.
3- Investigation on the relationship between diversity indices of woody species and growing stock in natural Beech (Fagus Orientalis) sites in Guilan (iran), 4th Meeting of the Portuguese Phytosociology Association(ALFA), 11-15 september 2002.
4- تعيين مناسبترين ابعاد شبكه آماربرداري و مساحت قطعات نمونه در آماربرداري از جنگلهاي راش شمال كشور، 7/12/1381، همايش علمي پژوهشي منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي(چالوس).
5- بررسي تاثير ارتفاع از سطح دريا در تغييرات كمي و كيفي توسكاي ييلاقي در منطقه اسالم، آذر 1382، ارائه پوستر در هفته پژوهش،‌ دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان.
6- مطالعه رشد و عملكرد دو گونه سريع الرشد پالونيا و صنوبر در غرب گيلان، آذر 1382، ارائه پوستر در هفته پژوهش،‌ دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان.
7- جنگلداري مشاركتي (Social forestry) ،‌ 1382،‌ مقالات سمينار هفته پژوهش،‌ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان.
8- بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي درختان توسكاي ييلاقي با تغييرات ارتفاع از سطح دريا در گيلان، 1382،‌ مقالات سمينار هفته پژوهش،‌ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان.
9- EVALUATION OF THE MEAN ANNUAL DIAMETER INCREMENT AND HEIGHT GROWTH OF TWO FAST GROWING SPECIES OF PAULOWNIA AND POPULUS IN GUILAN PROVINCE(كنفرانس بين المللي مديريت زيست محيطي، 28-30 اكتبر 2005)
10- بررسي رويش قطري و ارتفاعي دو گونه سريع الرشد پالونيا و صنوبر در غرب گيلان، سمينار هفته پژوهش دانشگاه، آذر84
11- Evaluation of the Growth Potential of Paulownia furtunei in Guilan Province, Improving the Triple Bottom Line Returns from Small-scale Forestry, IUFRO 3.08 Conference, 19-22 June 2007, Ormoc City, Leyte, Philiphin
12- Planning the Most Appropriate Forest Road Network Considering Soil Drainage and Stability Using GIS in Shafaroud Watershed- Guilan, August 18-20 2008, Map Asia 2008, Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpor- Malaysia.
13- بررسی دقت برآورد موجودی سرپا و تعیین درصد حجمهای صنعتی و هیزمی درختان راش در غرب گیلان، 11- 13 اسفند ماه 1386، هشتمين همايش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گيلان.
14- بررسی مناسبترین روش برآورد حجم برای جنگلهای استان گیلان(مطالعه موردی: سری 1 ناو اسالم)، 3-5 اسفند ماه 1387 نهمین همایش دستاوردهاي علمي دانشگاه گيلان.
15- طراحی مدل برای تعیین محدوده هدف جهت مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی در طرح جنگلداری سياهرود املش، 22- 24 اردیبهشت 1388، سومين همايش ملی جنگل، انجمن جنگلبانی ایران.
+
بیش از 15 مقاله دیگر
 [ ویرایش نشده است ]
تماس با Dr. ایرج حسن زاد ناورودی
iraj.hassanzad@gmail.com
صومعه سرا - صندوق پستي 1144 - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - گروه جنگلداري
Email: iraj.hassanzad@gmail.com   ورود به سیستم