دکتر عبدالله حاتم زاده
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه باغبانی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر عبدالله حاتم زاده
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه باغبانیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


کارشناسى: علوم كشاورزي دانشگاه مازندران53 تا 57

کارشناسى ارشد : باغبانيدانشگاه تربيت مدرس 65 تا 68

دکترى : بيوشيمي گياهي(باغباني)دانشگاه گلاسگو - انگستان72 تا 77

 
الف – مقالات منتشر شده:

1-  عبدا... حاتم زاده, ولي كريمي, صغري واسع مصلي و محمد نقي پاداشت, 1383, استفاده از كمپوست درخت و ضايعات چاي در پرورش گياه آپارتماني ديفن باخيا, پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گيلان, جلد 1م شماره 2, 38-29.
2-  مريم تاتاري ورنوسفادراني,رضا فتوحي قزويني, يوسف حميد اوغلي و عبدا... حاتم زاده, 1383تاثير تنظيم كننده هاي رشد و نوع ريز نمونه در كشت درون شيشه اي فلس هاي سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii), پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گيلان, جلد 1م شماره 2, 28-19.
3- عبدا... حاتم زاده, محمد ابراهیم سبحانی و یوسف حمید اوغلی, 1384, بررسی تیمار های مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده داوودی, دانش کشاورزی دانشگاه تبریز, جلد 15 شماره 2.
4- برزگر, لیلی, یوسف حمید اوغلی, عبدا... حاتم زاده و علیرضا حداد, 1385, اثر بسترهای کشت و غلظتهای مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه زایی قلمه های ژینکیو بیلوبا, علوم و صنایع کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, جلد 20 شماره 3.
5- معظم حسن پور, عبدا... حاتم زاده و فاطمه نخعی,1383,بررسی اثر دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریده رز رقم Baccara , پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گيلان, جلد1, شماره 4.
6-باغبانها، م؛ رضا فتوحي، عبدا... حاتم زاده و م، حيدري، 1386، اثر سالسليك اسيد در مقاومت به تنش يخ زدگي در دانهالهاي ليمو آب شيراز (Citrus aurantifolia)، انجمن علوم باغباني ايران، دانشگاه شيراز، جلد 8 شماره 3.
7- حجت انصاري،ر؛ م. حسن پور اصيل ؛ عبدا... حاتم زاده؛ ب. ربيعي و ش. روفي گري حقيقت، 1386، تاثير زمان برداشت و زمان تخمير برگ سبز چاي بر خصوصيات كيفي چاي سياه، مجله دانش كشاورزي، دانشگاه تبريز، جلد 17 شماره 4.
8- حجت انصاري،ر؛ م. حسن پور اصيل ؛ عبدا... حاتم زاده؛ ب. ربيعي و ش. روفي گري حقيقت، 1387، بررسي تغييرات تئافلاوين و تئاروبيژن در زمان تخمير در دو رقم چاي در دشت، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه اصفهان، جلد
9- حجت انصاری – رضا، حسن پور اصيل - معظم، عبدا... حاتم زاده، ربيعی – بابک، روفیی گری حقیقت- شیوا، 1387 بررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاه، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 43، صفحه 56-
10- مدارایی مشهود مجید، اصغری جعفر، حاتم زاده عبدا...، 1387، بررسی اثرات دگر آسیبی بعضی از ارقام محلی و اصلاح شده برنج، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، شماره 36، صفحه 19
11- گندابی – منظر، حسن پور اصيل – معظم، عبد ا... حاتم زاده، 1387، اثرات بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل سوسن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، شماره 45، صفحه 603-613
12- شفيعي ماسوله سيده سميه, عبداله حاتم زاده,سميع زاده حبيب اله,صابري نجفي هاشم,سعادتيان بيژن، 1388، پیش بینی زمان گلدهی در سوسن هیبرید رقم منرکا در پاسخ به جیبرلین مجله دانش کشاورزی تبریز، شماره 19، صفحه 185- 196.

13. گندابی،م.،حاتم زاده،ع.،حسن پور اصیل ،م.و ب ربیعی.1389.تاثیر تیدیازورون و تیوسولفات نقره در افزایش کیفیت گل بریدنی سوسن (Lilium asiatic hybrid cv Canova). مجله علمی پژوهشی دانش کشاورزی ،جلد 20شماره 1،دانشگاه تبریز.
14. مهرناز حاتمی، عبدالله حاتم زاده و محمود قاسم نژاد. 1390. اثر سالیسیلیک اسید بر افزایش عمر گلجایی گل بریدنی گلایول رقم ’وینگ سنسشن‘.مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 12(2): 181-192.
15. حسن پور اصیل ،م.،مرتضوی ،س.ه.،حاتم زاده ،ع.و م.قاسم نژاد .1391.تاثیر اسید جیبرلیک و کلسیم در کوتاه کردن دوره رشد زنبق رقم بلو ماژیک در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریدنی .مجله علمی پژوهشی علوم و فنون کشت های گلخانه ای ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دوره 3 شماره نهم ،چاپ بهار.
16. سمیه قاسمی عمران، محمود قاسم نژاد، عبدالله حاتم زاده و داود بخشی. 1391. مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا. مجله علوم باغبانی ایران. 43 (2): 189- 198.
17. کریمی ،و.،حاتم زاده ،ع .،حسن پور اصیل ،م .و ح سمیع زاده لاهیجی .1391.بررسی آثار تغذیه نیترات کلسیم و تنظیم کننده رشد بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سوسن . مجله علمی پِژوهشی علوم کشاورزی ایران،دانشگاه تهران،دوره 43 شماره 1

18- حاتمی،م.، حاتم زاده، ع. و قاسم نژاد، م. 1391، نقش آسکوبیک اسید در کنترل پراکسیده شدن لیپیدها و به تاخیر انداختن پیری در گلهای بریده رز رقم"رویال کلاس" ، مجله زیست شناسی ایران، جلد 25، شماره 4، صفحه 605-599.
19- فتاح، ب.، سوهاني، م.م.، حاتم زاده ، ع. ، افشاري فر، ع.، گلعین، ب.، رضادوست، م.ح.، ميرزايي ، م.ر.، وزماني، ا.ح. 1391، كشت بافت و تراريزش نارنج (Citrus aurantium) با استفاده از ژن كد كننده ي پوشش پروتئيني ويروس تريستزاي مركبات (CTV)، مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي، دوره اول، شماره 2، صفحه 92-83.
20- اکبری،ر.، حاتم زاده، ع.، سریری، ر.، و بخشی، د. 1392. بررسی تغییر های رنگ گل در مرحله های مختلف نمو در رقم های ژربرا. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 14، شماره 3، صفحه 302-289.
21- نالوسی، ا.م.ا.، حاتم زاده، ع.، قاسم نژاد، م.،و بیگلویی، م.ح. 1392. اثر محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر مقاومت به خشکی چمن آگروستیس و فستوکای بلند. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 14، شماره 4، صفحه 438-427.

 22- Bidarigh, S; Khalighi, A. and Hatamzadeh, A., 2oo6, Invitro culture of poinsettia (Euphorbia pulcherima) and producing mutants plants by the use at mutagens, Plant cell Tissue and Organ Culture, vol. 84(3).

23- Hamidoghli,Y; Bohloli, S and A. Hatamzadeh, 2007, In vitro propagation of Alstroemeria using rhizome explants derived in vitro and in pot plants; African Journal of Biotechnology (ISI), Africa, Vol, 18( 6).
24- Rostami Shahraji, T; E. Farokhnia and A. Hatamzadeh, 2007, Effect of IBA on the rooting ability of hardwood and semi-hardwood cuttings of Ulmus glabra (HUDS), Indian Journal of Forestry (ISI), India, Vol. 2(30).
 

25. Sasan Jafarnia, Abdollah Hatamzadeh, Ali Tehranifar, 2010 ,Effect of different substrates and varieties on yield and quality of Strawberry in soilless culture, Advances in Environmental Biology, 4(2): 325-328.
26-Reza Fotouhi Ghazvini, Mohammad Reza Baghbanha, Abdollah Hatamzadeh, and Mokhtar Heidari, 2008, Effect of water stress on freezing tolerance of Mexican Lime (Citrus aurantifolia L.) seedlings, Hort. Environ. Biotechnol. 49(5) :276-280.
27- Sasan Jafarnia, Sara Khosrowshahi, Abdollah Hatamzadeh, Ali Tehranifar, 2010, Effect of substrate and variety on some important quality characteristics of strawberry production in vertical hydroponics system, Advances in Environmental Biology, 4(3): 360-363. . (ISI)
 

28. Abdollah Hatamzadeh, Shafyii Masouleh and Habibollah Samizadeh, 2010. Gibberellin effects on development process from visible bud to flowering in Lilium. Hort.Enviro.Biotechnol. 51. 449-452.
29. Shafyii Masouleh, Abdollah Hatamzadeh, Habibollah Samizadeh, 2010. Modeling flower bud elongation in hybrid lily “Menorca” in response to gibberelin. Hort.Enviro.Biotechnol. 51(6). 566-572.
390. Abdollah Hatamzadeh and Shafyii Masouleh. 2011. The influence of vermicompost on the growth and priductivity of Cymbidiums. Caspian Journal of Environmental Sciences. 9(2). 125-132.
31. Hatamzadeh Abdollah,Rezvanypour,sh.and Moazzam Hassanpour Asil. 2012. postharvest life of Alstromeria cut flowers is extended by thidiazuron and benzyladenine. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment . vol.3.No.1 ,pp,41-53.
32. Ayoub Molaahmad Nalousi, Shayan Ahmadiyan, Abdullah Hatamzadeh and Mahmood Ghasemnezhad. 2012. Protective role of exogenous nitric oxide against oxidative stress induced by salt stress in bell-pepper (capsicum annum l.). American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 12 (8): 1085-1090.
33. Abdollah Hatamzadeh, Ali Reza Noroozi Sharaf, Mohammad Hasan Vafaei, Mehdi Salehi, Golaleh Ahmadi. 2012. Effect of some heavy metals (Fe, Cu and Pb) on seed germination and incipient seeding growth of Festuca rubra ssp. Commutate (chewings fescue). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 4 (15), 1068-1073.
34. Abdollah Hatamzadeh, Razieh Akbari, Reyhaneh Sariri, Davoud Bakhshi. 2012. Comparison of parameters affecting flowercolor in Gerbera hbrida: A Phytochemical study on new varieties. Journal of Agricultural Science. 4(11). 184-194.

35- Emami, H., Saeidnia, M., Hatamzadeh, A., Bakhshi, D. and Ghorbani, E., 2011, The Effect of Gibberellic Acid and Benzyladenine in Growth and Flowering of Lily (Lilium longiflorum), Advances in Environmental Biology, 5(7): 1606-1611..

36- Abdollah Hatamzadeh, Shirin Rezvanypour* and Moazzam Hassanpour Asil. 2012. Effects of temperature and different pulsing treatments on postharvest quality of Alstroemeria cut flowers. Progressive Horticulture. Vol. 44(2):237-241,


37- Emami, H., Saeidnia, M., Hatamzadeh, A., Bakhshi, D. and Ghorbani, E., 2011, The Effect of Gibberellic Acid and Benzyladenine in Growth and Flowering of Lily (Lilium longiflorum), Advances in Environmental Biology, 5(7): 1606-1611.

38- Hatamzadeh, A; Rezvanipour, S. and Hasanpour Asil, M; 2012, Effects of temprature and different pulsing treatments on postharvest quality of Alstroemeria cut flowers., Progressive Horticulture, Vol. 44(2), 237-241.


39- Hatamzadeh, A., Tehranifar, A. and Akbari, R., 2012, Effect of Planting Depth, Bulb Size and Their Interactions on Growth and Flowering of Tuberose (Polianthes tuberosa L.), Am-Euras. J. Agric. & Environ. Sci., 12 (11): 1452-1456.

40-Hatamzadeh, A. and Shafyii, S.S., 2013, Nano-silver pulsing and calcium sulfate improve water relations on cut Gerbera flowers; S.W.J.horticulture Biolo gy and Enviroment; Vol.4, No. 1, 1-11.

41- Amani Beni, M., Hatamzadeh, A., Nikbakht, A., Ghasemnezhad, M and Zarchini, M. 2013. Improving Physiological Quality of Cut Tuberose (Polianthes tuberosa cv. Single) Flowers by Continues Treatment with Humic Acid and Nano-Silver Particles. Journal of Ornamental and Horticultural Plants.Vol.3(3), 133-141.

42- Hatami, M., Hatamzadeh, A., Ghasemnezhad,M and Ghorbanpour, M. 2013. The comparision of antimicrobial effects of silver nanoparticles (SNP) and silver nitrate (AgNO3) to extend the vase life of ‘Red Ribbon’ cut rose flowers.
Trakia Journal of Sciences, No 2, pp 144-151.

43- Rezadost, M.H., Sohani, M.M., Hatamzadeh, A. and Mirzaii, M.R. 2013. In vitro regeneration of sour orange (Citrus aurantium L.) via direct organogenesis.
Plant Knowledge Journal. Vol. 2(4):150-156.

44- Hatami, M., Hatamzadeh,A., Ghasemnezhad, M. and Hassan Sajedi, R. 2013. Antioxidant enzymatic protection during Pelargonium plant leaf senescence is mediated by thidiazuron. Trakia Journal of Sciences. No. 2, pp 152-157.

45- Hatamzadeh, A., Molaahmad Nalousi, A. and Zaheri, M.R. 2013. Study of physiological traits of strawberry to low temperature after treatment by ascorbic acid. Intl J Agri Crop Sci. Vol. 5 (18), 2129-2134.

46- Akbari, R., Hatamzadeh, A., Sariri, R. and Bakhshi,D., 2013, Analysis of petal pH and metal ions to investigate the mechanisism of colour development in Gerbera hebrida; Australian Jounal of Crop Science, 7(7); 941-947.

47- Akbari, R., Hatamzadeh, A., Sariri, R. and Bakhshi,D., 2013, Relationship of flower color parameters and metal ions of petal tissue in fully opened flowers of Gerbera; Journal of Plant Studies; Vol. 2, No. 1, 89-96.

 

ب – شرکت در کنفرانس ها و مقالات ارائه شده:

1- رستمي شاهراجي, تيمور و عبدا... حاتم زاده, 1381, مديريت جنگلداري شهري و رعايت برخي نكات مهم در ايجاد فضاي سبز, همايش ملي فضاي سبز شهري – اروميه, 118-101 .
2- برزگر, ليلي, يوسف حميد اوغلي و عبدا... حاتم زاده و عليرضا حداد, 1382, اثر ايندول بوتيريك اسيد (IBA) روي ريشه زايي قلمه هاي ژينگو بيلوبا, سومين كنگره علوم باغباني ايران – كرج, 99 .
3- ولي كريمي, عبدا... حاتم زاده و محمد نقي پاداشت, 1383, بررسي كمپوست درخت و ضايعات چاي به منظور تهيه بستر مناسب در پرورش گياه آپارتماني ديفن باخيا, سومين كنگره علوم باغباني ايران – كرج, 108 .
4- مريم تاتاري ورنوسفادراني,رضا فتوحي قزويني, يوسف حميد اوغلي و عبدا... حاتم زاده, 1382, كنترل آلودگي داخلي فلس هاي سوسن به منظور كشت درون شيشه اي, سومين كنگره علوم باغباني ايران – كرج, 129 .
5- Hatamzadeh, A. 2003, Biosynthesis of caffeine from purine nucleotides in Tea (Camellia sinensis L.), Tea Coferance, Lankaran- Azarbaijan, 87.
6- Hatamzadeh, A. 2003, Effect of date of cutting preparation and plant hormones (IBA and NAA) on the rooting of tea cuttings colone 100 in Iran, Tea Coferance, Lankaran- Azarbaijan, 85.
7- Azadi gonbad, R. and A. Hatamzadeh, 2003, Investigation of effects different media in rooting on tea cuttings, Tea Coferance, Lankaran- Azarbaijan, 65.
8- عبدا... حاتم زاده ،محمدابراهیم سبحانی،یوسف حمیداوغلی،1384،تاثیر محلولها مختلف نگهدارنده در طول عمر بریده داوودی،اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای،جهاد دانشگاهی گیلان مجموعه مقالات صفحه 1
9- عبدا... حاتم زاده ،ولی کریمی، 1384،تاثیر بسترهای مختلف در پرورش دیفن باخیا در گلخانه،اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ، جهاد دانشگاهی گیلان،مجموعه مقالات صفحه 15
10- عبدا.. حاتم زاده ، پ، حسین زاده؛ م،کبودانی، 1384،بررسی کاربرد پوشش های photoselective plastic films جهت کنترل رشد گیاهان گلخانه ای اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ، جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، مجموعه مقالات صفحه 197.
11- معظم حسن پور ، عبدا... حاتم زاده و فاطمه نخعی، 1384، بررسی اثر دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریده زر رقم Baccara ، اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ، جهاد دانشگاهی گیلان،رشت، مجموعه مقالات صفحه 327.
12- رضا آزادی گنبد ،عبدا... حاتم زاده،1384، بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و سولفات روی بر روی ریشه زایی قلمه های چای،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مجموعه خلاصه مقالات صفحه 300.
13- برزگرلیلی، یوسف حمیداوغلی، عبدا... حاتم زاده و عیرضا حداد،1384،بررسی اثر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های ژینکوبیلوبا، چهارمین کنگرده علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد،مجموعه خلاصه مقالات صفحه 390.
14- تاجوریحیی، یوسف حمیداوغلی و عبدا... حاتم زاده،1384،بررسی باززایی گیاهچه از ریزنمونه های برگ و میانگره در گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مجموعه خلاصه مقالات صفحه 447.
15- بیدریغ و عبدا... حاتم زاده،1384،بررسی و تحقیق در ازدیاد و تکثیر چای (Camellia sinensis) از طریق کشت درون شیشه ای،چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد،مجموعه خلاصه مقالات صفحه 458
16- بهلولی سحر،یوسف حمیداوغلی و عبدا... حاتم زاده،1384،تولید السترومریا از طریق کشت دورن شیشه ای، چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران،دانشگاه فردوسی مشهد،مجموعه خلاصه مقالات صفحه 469
17- رضایی سودابه،عبدا... حاتم زاده و محسن کافی، 1386،رفع کلروزآهن در درختان چنار به روش تزریق تنه،پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران،دانشگاه شیراز،صفحه 109
18- باغبانها، م؛ رضا فتوحی؛ عبدا... حاتم زاده و م.حیدری،1386، اثر تنش خشکی در افزایش مقاومت سرما در نهال های لیمو آب شیراز، پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه شیراز، صفحه 183
19- حسین زاده پرستو، عبدا... حاتم زاده ، ر، نادری و ک ، بقالیان، 1386 ، بررسی اثرات ورمی کمپوست بر رشد عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی، پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه شیراز، صفحه 511.
20- عبدا... حاتم زاده ، رضا صورتی، رضا بیژن نیا و علی صیداوی، 1386، تاثیر برخی محرکه های هورمونی بر میزان گیرایی قلمه ها در رقم توت سفید(Morus alba)، پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه شیراز، صفحه 626-625.
21- عبدا...حاتم زاده، محمدابراهيم‌ سبحاني، يوسف حميداوغلي، 1384؛ بررسي تيمارهاي مختلف شيميايي جهت افزايش طول عمر گل بريده داوودي، اولين همايش ملي تكنولوژي توليدات گلخانه‌اي، جهاد دانشگاهي گيلان، مجموعه مقالات، صفحه 1.
22-Parastoo Hoseinzadeh, Abdolah hatamzadeh, Ershad Tavakol, 2008, The fertilizing impacts of vermicompost on growth and yeild charateristrics of German chamomile, Proceedings of the international congress CODIS, Solthurn, Switzerland, 243.
23- زمانی – اميرحسين، سوهانی – محمدمهدی، عبدا.. حاتم زاده، افشاری فر – عليرضا، ميرزايی – محمدرضا، پورمساله گو – انديشه، 1388 کلونینگ توالی سنتتیک ویروس تریستزای مرکبات (CTV) 3- جهت القاء مقاومت علیه این بیماری در مرکبات، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.
24- شفيعی ماسوله - سيده سميه، عبدا... حاتم زاده، سميع زاده لاهيجی - حبيب الله، سعادتيان – بيژن، شفيعی ماسوله - سيده سميرا، 1388، بررسی اثر کاربرد جیبرلین در هنگام ظهور جوانه گل بر کیفیت گل سوسن هیبرید، ششمين کنگره علوم باغبانی ايران
25- طاهری شيوا – نسرين، عبدا... حاتم زاده، بخشی – داود، قاسم نژاد – محمود، 1388، تأثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی، ششمين کنگره علوم باغبانی ايران
26- قاسمی عمران – سميه، قاسم نژاد – محمود، عبدا... حاتم زاده، بخشی – داود، 1388، تغییرات غلظت آنتوسیانین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری گل های بریده برخی ارقام آلسترومریا در برداشت های مختلف، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.
27- امامی – حسين، عبدا... حاتم زاده، بخشی، داود، 1388، اثر اسید سیتریک، سولفات آلومینیوم و اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از براشت گل¬های شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida L.)، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.
28- طاهری شيوا – نسرين، عبدا... حاتم زاده، بخشی – داود، قاسم نژاد – محمود، 1388، تاثیر اسید جیبرلیک بر سنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی، ششمين کنگره علوم باغبانی ايران.
29- Hatamzadeh, A., Hoseinzadeh, P., Tavakol, E., 2008, The response of qualitative and quantiative chractristrics of German Chamomile (Matricari recutita L.) to the fertilizing impacts of vermicumpost, 39th International
Symposium on Essential Oils Quedlinburg
30- عبدا... حاتم زاده، برسي اثر زمان تهيه قلمه و دو نوع هورمون در ريشه زائي قلمه هاي چاي، همایش لنکران
31- عبدا... حاتم زاده، علي تهراني فر، ساسان جعفرنيا، كشت هايدروپونيك توت فرنگي در گلخانه شيشه اي به روش عمودي، اولين همايش ملي تكنولوژي توليدات گلخانه‌اي، جهاد دانشگاهي گيلان، مجموعه مقالات
32- Azar Tamizkar mostaghim, Abdollah Hatamzadeh, Habibollah Samizadeh, 2010, Effect of Different levels of Nitrogen and Phosphor on Morphological characteristics and Quantitative and Qualitative yield of Matricaria recutita L. (chamomile), WASET 2010 VENICE, ITALY

33. Parastoo Hoseinzadeh, Abdolah hatamzadeh, Ershad Tavakol. 2008. The fertilizing impacts of vermicompost on growth and yeild charateristrics of German chamomile. Proceedings of the interational congress CODIS, Solthurn, Switzerland.

34. سيده سميه شفيعي ماسوله - عبدالله حاتم زاده - حبيب الله سميع زاده - بيژن سعادتيان. 1388. بررسی اثر کاربرد جیبرلین در هنگام ظهور جوانه گل بر کیفیت گل سوسن هیبرید. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت
35. نسرين طاهري شيوا - عبدالله حاتم زاده - داوود بخشي - محمود قاسم نژاد. 1388. تأثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت
36. عمران قاسمی– سميه، قاسم نژاد – محمود، عبدا... حاتم زاده، داود بخشی. 1388.. تغییرات غلظت آنتوسیانین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری گل های بریده برخی ارقام آلسترومریا در برداشت های مختلف. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت.
37. حسين امامي - عبدالله حاتم زاده - داوود بخشي. 1388. اثر اسید سیتریک، سولفات آلومینیوم و اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از براشت گل¬های شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida L.). ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت.
38. ميرحسين زماني- محمدمهدي سوهاني- عبدالله حاتم زاده - عليرضا افشاري فر – میرزایی-پورمساله گو –ناصری. 1388. کلونینگ توالی سنتتیک ویروس تریستزای مرکبات (CTV) جهت القاء مقاومت علیه این بیماری در مرکبات. ششمین کنگره علوم باغبانی. رشت.
39. آذر تمیز کار مستقیم-عبد ا... حاتم زاده-حبیب ا... سمیع زاده. 1388. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی.. همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی. تهران.
40. شفیعی ماسوله، س. س. و ع. حاتم زاده. 1388. اثر بخشی مفید ساکارز در افزایش عمر گلدانی ژربرا پس از پیش تیمار گل ها با نانوذرات نقره. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه یزد.
41. مجید امانی، عبدا.. حاتم زاده و نیکبخت و قاسم نژاد. 1388. اثر تیمار نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه یزد.
42. حسینی، صمدی، حاتم زاده، بخشی و قاسم نژاد. 1388. بررسی تفاوت مقدار فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های مختلف گوجه درختی در استان گیلان. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه یزد.
43. عبدا... حاتم زاده، سیده سمیه شفیعی ماسوله. 1390. تاثیر سولفات کلسیم در افزایش عمر گلدانی ژربر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران -اصفهان
44. سیده سمیه شفیعی ماسوله، عبد ا... حاتم زاده. 1390.بررسی تاثیر متقابل پیش تیمار با نانو ذرات نقره و تیمار پیوسته سولفات کلسیم و جیبرلین بر افزایش عمر گلدانی ژربرا. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان
45. راضيه اكبری، عبدالله حاتم زاده ، داوود بخشی و ريحانه سريري. 1390. مطالعه فیتوشیمیایی رنگ گل در 12 رقم میخک مینیاتوری. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران -اصفهان
46. فاطمه آزرمی، عبد ا... حاتم زاده، راضیه اکبری. 1390. نقش رنگدانه سیانید ین-3- گلوکوزاید بر رنگ نهایی گل در 4 جنس زینتی با رنگ مایه صورتی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران -اصفهان
47. شیرین رضوانی پور، عبدا... حاتم زاده، معظم حسن پور اصیل. 1390. تأثیر تیدیازورون و بنزيل آدنين در افزایش طول عمر پس از برداشت گل آلسترومریا. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
48. ریحانه عرف نیا، عبد ا... حاتم زاده، محمود قاسم نژاد. 1390. اثر محلول پاشی با بنزیل آدنین بر کیفیت و عمر گلجای گلهای شاخه بریده سوسن شرقی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
49. مهرناز حاتمی، عبدا... حاتم زاده، محمود قاسم نژاد. 1390. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره و نیترات نقره و ارتباط آن با عمر پس از برداشت گلهای بریده رز رقم (رد ریبون). هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
50. راضيه اكبری، عبدالله حاتم زاده، ريحانه سريري و داود بخشي. 1390. مقايسه مكانيسم توسعه رنگ در 12 رقم ژربرا (Gerbera hybrid) طي مراحل مختلف نمو گل. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
51. راضیه غمگسار، عبد ا... حاتم زاده ، داوود بخشی. . 1390. تاثیر اسید جیرلیک و متیل جازمونات بر عملکرد دو رقم گل همیشه بهار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
52. صمدی، حسینی، حاتم زاده، قاسم نؤاد و زکی زاده. 1390. بررسی اثر سالیسیلیک اسید و اسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و کیفیت پس از بردداشت گل بریدنی رذ رقم ردنادومی و آوالانج هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
53. قاسم نژاد، خلقی اشکلک، حاتم زاده، بخشی و گرایلو. 1390. تاثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
54. حسینی، حاتم زاده، بخشی، قاسم نژاد و صمدی. 1390. ارزیابی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی چند ژنوتیپ گوجه درختی در استان گیلان. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران –اصفهان.
55. حاتم زاده، اکبری و آزرمی. 1391. مقایسه عملکرد و کیفیت گل بریده ارقام ژربرا تحت دو نوع سیستم کشت بدون خاک. دومین گنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.
56. حاتم زاده و اکبری. 1391. مطالعه فیتوشیمیایی رنگ گل در ارقام ژربرا تحت سیستم کشت هیدروپونیک. دومین گنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.
57. اکبری و حاتم زاده. 1391. بررسی تغییرات هورمون های درونی بافت گلبرگ طی مکانیسم رنگ گیری ژربرا تحت دوفرمول کودی در سیستم کشت بدون خاک0 دومین گنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.
58. اکبری و حاتم زاده. 1391. هبستگی یونهایی فلزی بافت گلبرگ و مولفه های رنگ گل تحت تاثیر دو فرمول کودی در سیستم کشت بدون خاک در ژربرا. دومین گنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.
59. حاتمی، حاتم زاده، قاسم نژاد، ساجدی و قربانپور. 1391. اثر تنش تاریکی و نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری گل های شمعدانی در شرایط گلخانه ای. دومین گنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.

60- اویسی عمران، م.، زواره، م.، حاتم زاده، ع. و بیگلویی، م.ح.، 1392، تاثیر نیتروژن و کم آبی بر محتوای کلروفیل و پر اکسیداسیون گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula officinalis L. ) ، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 492-489. ارائه شفاهی.
61- غمگسار، ر.، حاتم زاده، ع. و عارف نیا، ر.، 1392، تاثیر روش کشت مرسوم و هیدروپونیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه صبر زرد ( Aloe vera L. ) ، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 536-533. ارائه شفاهی.
62- حاتم زاده، ع و شفیعی، س.، 1392، نقش زمان و دمای تخمیر بر میزان ترکیبات فنلی موثر بر خصوصیات چشایی و رنگ دمنوش چای سیاه رقم هیبرید طبیعی چینی، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 541-545. ارائه شفاهی.
63- شفیعی، س و حاتم زاده، ع، 1392، بررسی کمبود آهن و مولیبدن بر رشد و نمو سه اندازه پیازچه فلسی و عملکرد تولید پیازچه یکساله سوسن شرقی ، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 3251-3255.
64- حاتم زاده، ع.، نوروزی، ,.ر.، رسولی، م.، ابری، ف. و نیکخواه، س.، 1392، اثر اسکوربیک اسید در کاهش خسارت اکسیداتیوی القاء شده ناشی از تنش شوری در چمن فستوکا، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 3324-3322.
65- یعقوبی، ل.، حاتم زاده ،ع. و بخشی، د، 1392، تاثیر اسید جیبرلیک و متیل جاسمونات روي برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم مینا چمنی ( Bellis perene) هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 3098-3096.
66- رضوانی پور، ش. و حاتم زاده، ع.، 1392، اثر اسانسهاي گیاهی بر جوانه زنی کورم و رشد رویشی گلایل، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 3366-3364.
67- عیسی پره، ا.، حاتم زاده،ع. و قاسم نژاد، م.، 1392، اثر 5-سولفوسالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید در بهبود ماندگاري گلهاي شاخه بریده آلسترومریا رقم بریدال، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 2043-2040.
68- ریحانه عارف نیا ، عبدالله حاتم زاده ، محمود قاسم نژاد ، زهرا جاودانی ، راضیه غمگسار ، عصمت عرب زاده، 1392، تاثیر هورمون بنزیل آدنین روي میزان کاروتنوئید و ماندگاري گل و برگ سوسن ( Lilium orental cv belaadona) ، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 2230-2228.
69- عبدا... حاتم زاده ، علی خلقی اشکلک ، متین تابان شمال، 1392، بررسی اثر تیمارهاي اسید سولفوریک، اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر سیکاس ( Cycas revoluta)، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بو علی سینا همدان، صفحه 2543-2539.

 

 

      ج – ترجمه و تاليف کتب:
1- آزادي گنبد, رضا و عبدا... حاتم زاده, 1381, ازدياد غير جنسي چاي, انتشارات وزارت كشاورزي- سازمان تحقيقات- معاونت ترويج, كرج, 49 صفحه.
عبدا... حاتم زاده، مهدیه شعبانی و داود بخشی.1389. 101 نکته اساسی در پرورش بونسای (چاپ دوم) دانشگاه گیلان
عبدا... حاتم زاده و راضیه اکبری.1390. آشنایی با گل هاو گلدهی. دانشگاه گیلان
داود بخشی+ عبدا... حاتم زاده + انسیه قربانی.1390. بیوشیمی ترکیبات فنلی. دانشگاه گیلان.
عبدا... حاتم زاده و راضیه اکبری.1391. آنتوسیانین ها. دانشگاه گیلان.
 
 
 
د  پروژه های تحقيقاتی
 تاثیر منیل جاسمونات و تیمار دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت پرتقال خونی. حاتم زاده و قاسم نژاد.
بررسی مشکلات چای. حاتم زاده و بخشی پور
بررسی تولید انبوه گل سوسن از قطعات فلس به منظور صادرات. حاتم زاده، حداد.
طرح جامع مطالعاتی اصلاح, بهبود و توسعه فرآیند فناوری و فرآوری چای. حاتم زاده
 
 
ه  پروژه های تحصيلات تکميلی
1- حسن نژاد، حسن، 1378، بررسي عوامل موثر در كيفيت چاي در مراحل فرآيندي توليد آن 
2-     سبحاني, محمد ابراهيم, 1379, بررسي تيمارهاي مختلف شيميايي جهت افزايش طول عمر گل بريده داوودي ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
3-     تاجور, يحيي, 1379, بررسي تغيرات مورفولوژيكي در گل داوودي حاصل از كشت بافت ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
4-     بيدريغ, سيروس, 1380, كشت درون شيشه اي گياه بنت القنسول و ايجاد جهش براي بدست آوردن كلونهاي جديد با بكار بردن مواد جهش زا, (مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: دكترا باغباني.
5-     نخعي, فاطمه, 1380, بررسي اثرات دما و تيمار هاي مختلف شيميايي جهت افزايش طول عمر دو رقم از گل هاي بريده رز ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
6-     جعفرنيا, ساسان,1381, بررسي اثرات بستر كشت و رقم روي عملكرد و كيفيت توت فرنگي در شرايط كشت هايدروپونيك ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ علي تهراني فر), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
7-     كريمي, ولي, 1382, بررسي كمپوست ضايعات چاي, پوست درخت و پوست برنج به منظور تهيه بستر مناسب براي جايگزيني پيت در پرورش گياه آپارتماني ديفن باخيا داوودي ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
8-     برزگر, ليلي, 1382, بررسي تاثير بستر هاي كشت, غلظت هاي مختلف هورمون ايندول بوتيريك اسيد و زمان تهيه قلمه گيري در ريشه زايي قلمه هاي ژينكو بيلو با ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + يوسف حميد اوغلي), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
9-     تاتاري ورنوسفادراني، مريم، 1382، بررسي ريزازدياي سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) و دو رگ آسيايي (L. x Gironde) از طريق ريز نمونه هاي فلس ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
10-  جعفر پور زنوزي، محمد، 1383، بررسي اثر رقم و شاخص هاي برگ چيني در ميزان كافئين برگ سبز چاي ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
11-  فرخ نيا، الهامع 1383، بررسي تكثير غير جنسي گيلاس و حشي و ملج از طرسق قلمه. ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد جنگل.
12-  بهلولي، سحر، 1384، بررسي كشت درون شيشه اي گياه آلسترومريا، ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ يوسف حميد اوغلي), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
13-  حجت انصاري، رضا، 1385، تاثير زمان برداشت برگ سبز و زمان تخمير روي خصوصيات كيفي چاي سياه به روش C.T.C در دو رقم مختلف در دشت، ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + معظم حسن پور), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
14-  مداراي مشهور، مجيد، 1385، مقايسه ارقام اللوپتيك مهم برنج استان گيلان با ارقام شناخته شده اللوپتيك انستيتو بين المللي تحقيقات برنج، ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد زراعت.
15-  عبدا...زاده، مهناز، 1385، بررسي اثر تيمار هاي شيميايي و حرارتي بر روي طول عمر و برخي از صفات كيفي گل شاخه بريده ميخك، ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
16-  حسين زاده ، پرستو، 1385، بررسي اثر ورمي كمپوست بر خصوصيات كمي و كيفي بابونه آلماني( Matricaria chamomilla L.) ،(استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) مقطع کارشناسی ارشد باغبانی
17-  باغبانها، محمد رضا، 1385، اثرات مستقل تنش خشكي و اسيد ساليسيليك در افزليش مقاومت به سرما در نهالهاي ليمو آب شراز، ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
18-  رضواني پور، شيرين، 1386، بررسي تاثير محلولهاي نگهدارنده در افزايش طول عمر گل شاخه بريده آلسترومريا، ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
19- گندابی, منظر, 1386, بررسي تيد يازرون و بنزيل آدنين برروي صفات فيزيكوشيميايي گل سوسن در مراحل مختلف رشد و اثرات اين مواد و تيوسولفات نقره در مراحل پس از برداشت گل هاي بريده، ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + معظم حسن پور), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
20- شیخ الاسلامی, معصومه, 1386 , - بررسی اثر سولفور و نیتروژن بر کیفیت و کمیت گل رز ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
21-   رضایی, سودابه, 1386 , اثر تزریق غلظت هاو حجم های مختلف آهن بر رفع کلروز درختان چنار به روش تزریق به تنه, ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + محسن کافی), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
22-   شفیعی, سیده سمیه, 1387 , ارزیابی و مدل سازی اثرات برخی عوامل در پیش بینی زمان گلدهی و شاخص عملکرد گل سوسن ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
23-   دشتیاری دیک, مونا, 1387, بهینه سازی بستر های کشت در تولید گل شاخه بریده آنتوریوم ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
24-   طاهری شیوا, نسرین, 1387 , تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر بیوسنتز آنتوسیانین در گل سوسن ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + داوود بخشی), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
25-   زمانی, امیر حسین, 1387 , کلونینگ ژن کد کننده پروتئین پوششی ویروس تریستزای مرکبات ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + محمد مهدی سوهانی), مقطع: كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی گیاهی.
26. سید هاشم مرتضوی.. 1387. اثرات دما، اسید جیبرلیک و کلسیم در پیش رس کردن پیاز ها و افزایش طول عمر گل های شاخه بریده زنبق. ( استاد مشاور: عبدا... حاتم زاده). مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
27. نیر السادات پیرونذیری. 1387. بررسی تاثیر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد محصول و کیفیت اسانس گیاه بابونه آلمانی در شرایط آب و هوایی رشت( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
28. آذر تمیزکار مستقیم. 1387. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه دارویی بابونه آلمانی در شرایط آب و هوایی رشت ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
29. مهرناز حاتمی. 1388. تاثیرات اسید سالیسیلیک در تقویت آنتی اکسیدانی و به تاخیر انداختن پیری گلهای گلایول. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
30. حسین امامی.1388. اثر اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین بر رشد و گلدهی سوسن . ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
31. سمیه قاسمی عمران.1388. مطالعه تغییرات فصلی در رنگ گیری و کیفیت گلهای شاخه بریده برخی از ارقام آلسترومریا ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ محمود قاسم نژاد) مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
32. حسین صمدی.1389. اثر تیمار کوتاه مدت سالیسیلیک اسید و آسکوبیک اسید در به تاخیر انداختن پیری گلهای شاخه بریده رز رقم آولانج و رد نائومی ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
33. ایوب ملااحمد نالوس . 1390 . اثر نیتریک اکسید در کاهش خسارت اکسیداتیوی القا شده ناشی از تنش خشکی در دو گونه چمن ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
34. مجید امانی1390. بررسی اثر اسسید هومیک و نانو ذرات نقره بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده مریم( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
35. سید مهدی علوی1390. تاثیر بسترهای کشت در پرورش مارانتا ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده), مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
36. سیده سمیه حسینی.1390. بررسی خصوصیات کیفی میوه برخی ژنوتیپ های مختلف گوجه درختی در استان گیلان( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ داود بخشی) مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
37. محمد حسین رضا دوست.1390. ترانسفورماسیون مرکبات با ژن کد کننده پروتئین پوششی ویروس تریستزای مرکبات. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ محمدمهدی سوهانی) مقطع: كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی گیاهی.
38. بنفشه فتاح.1390. بررسی ترانسفورماسیون گیاه نارنج با ژن کد کننده پوشش پروتئینی ویروس تریستزای مرکبات. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده+ محمدمهدی سوهانی) مقطع: كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی گیاهی.
39. ریحانه عارف نیا.1390. نقش بنزیل آدنین در به تاخیر انداختن پیری گلبرگ و برگ سوسن . ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده). مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
40. راضیه غمگسار.1390. تاثیر اسید جیبرلیک و متیل جاسمونات بر بیوسنتز رنگیزه ها در گل همیشه بهار. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده.) مقطع: كارشناسي ارشد باغباني.
41. مریم افلاکی جلالی.1391. بهبود ریشه زایی نابجای دو رقم تجاری گردوی ایرانی ریز ایزدیادی شده. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده.) مقطع: كارشناسي ارشد بیوتکنولوژی گیاهی
 
        .42. راضیه اکبری. 1391. مطالعه فیتوشیمیایی رنگ گل در ژربرا. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده.) مقطع: دکتری تخصصی باغبانی.
         43. ولی کریمی. 1391. تاثیرات فیزیولوژیکی منابع مختلف کلسیم بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده سوسن. ( استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده + معظم حسن پور), مقطع: دکتری تخصصی باغباني.
43- مهر ناز حاتمی 1392. اثر نانو ذرات نقره و تید یازرون در به تاخیر انداختن پیری برگ، بهبود کیفیت گلها و عملکرد متابولیت های ثانویه ارقام مختلف شمعدانی ( Pelargonium spp). (استاد راهنما: عبدا... حاتمزاده ) دانشجوی دکترا
44- ایوب ملا احمد نالوسی. 1392. اثر نیتریک اکسید در کاهش خسارت اکسیداتیوی القاء شده ناشی از تنش خشکی در دو گونه چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد

46- محمد رضایی آدریانی 1392. بررسی اثرات غلظت های مختلف هورمون و بستر های کاشت بر ریشه زایی قلمه های آزالیا (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد
47-محمد ارجمند علوی. 1392 بررسی همزیستی میکوریزایی بر خصوصیات رویشی و زایشی سوسن ((استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد
48-جلال امیدی 1392 تاثیر بستر های کشت مختلف بر رشد و تغذیه بنفشه ( Viola spp) در فضای آزاد (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد
49- اعظم عیسی پره 1392. اثر اسانس طبیعی کارواکرول و تنظیم کننده های رشد بر روی ماندگاری گل های بریدنی آلسترومریا ( Alstromeria spp) (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد:
50- سمانه عبدالمحمدی. 1392 اثر سالیسیلیک اسید بر صفات موفولوژیک و فیزیولوژیک چند گیاه زینتی کشت شده در فضای آزاد تحت شرایط تنش شوری (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد
51-لادن یعقوبی. 1392ا تاثیر اسید جیبرلیک و متیل جاسمونات بر بیوسنتز رنگیزه های مینا چمنی (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد

52- مهدی نژاد صفری 1392. بهینه سازی ترکیبات کودی برای بهبود رشد، عملکرد و کیفیت گل های پرنده بهشتی ( Strelitzia reginae). (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد:
53- شهریار پور عالی. 1392 بررسی همزیستی میکوریزایی و باکتری های محرک رشد بر ویژگی های کمی و کیفی آلوئه ورا (استاد راهنما: عبدا... حاتم زاده) دانشجوارشد

54- مریم اویسی عمران. 1392 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula offecinalis ) در شرایط کمبود آب. (استاد مشاور مشترک) دانشجوارشد

 [ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر عبدالله حاتم زاده
hatamzadeh@guilan.ac.ir
كيلومتر5 جاده رشت - تهران ، پرديس دانشگاه گيلان ، دانشکده کشاورزى تلفن : 6690282 دور نگار 6690281 0131
Email: hatamzadeh@guilan.ac.ir   ورود به سیستم