دکتر حسن درمانی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر حسن درمانی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


مدرک تحصیلی: دکترای (PhD) تغذیه طیور
سال و محل اخذ مدرک کارشناسی: 1370 دانشگاه گیلان
سال و محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 1375 دانشگاه تهران
سال و محل اخذ مدرک دکترا:
1382 دانشگاه ردینگ انگلستان
عنوان رساله دکترا:
A modeling analysis of growth in poultry
 


مقالات
48- مریم نوبخت، حسن درمانی کوهی و مازیار محیطی اصلی. 1396. تاثیر به کارگیری عصاره آویشن شیرازی و تغییرات چربی جیره¬ای بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو لاشه جوجه¬های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 117: 117-128.
 
47- فاطمه عزیز علی¬آبادی، حسن درمانی کوهی، مهرداد محمدی و محمد حسن نظران. 1396. آثار فردی و ترکیبی پروتیین جیره و نانویاور (نانو¬آدجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسلو شمار گلبول¬های سفید خون جوجه¬های گوشتی. پژوهش¬های تولیدات دامی. 8(16): 63-69.
 
46Darmani Kuhi, H., Shabanpour, A., Mohit, A. Fallahi, S. and J. France. 2018. A sinusoidal function and the Nelder-Mead simplex algorithm applied to growth data from broiler chickens. Poultry Science. 1-8
 
45- مریم نوبخت، حسن درمانی کوهی و مازیار محیطی اصل. 1396. اثر عصاره آویش شیرازی و چربی جیره¬ای برکیفیت گوشت، اسیدیته روده و وضعیت اکسیداسیونی سرم خون جوجه¬های گوشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی. 6(2): 51-61.
 
44- فاطمه عزیز علی آبادی، حسن درمانی کوهی و مهرداد محمدى. 1395. بررسی اثرات فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول های سفید خون جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران. 47(3): 463-471.
 
43- مریم نوبخت، حسن درمانی کوهی و مازیار محیطی اصلی. 1395. اثر عصاره آویشن شیرازی بر جمیعت میکروبی روده، کلسترول و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی تغذيه شده با جیره¬های حاوی چربی و بدون آن. مجله تحقیقات تولیدات دامی. 5(3): 1-10.
 
42- سعید احدی، حسن درمانی کوهی و نويد قوی حسين زاده. 1395. اثر غلظت مواد مغذی جیره بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و خصوصیات منحنی رشد جوجه بلدرچین های ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 12(4): 123-134.
33- جعفرزاده، آ، درماني كوهي، ح، قوي حسين زاده، ن و روستايي علي مهر، م. اثر سطوح مختلف پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، وزن اندام هاي گوارشي و ميكروفلور روده جوجه بلدرچين هاي ژاپني. فصلنامه پژوهش و سازندگي. پذيرفته شده براي چاپ
 
41Mohammadpour, F. Darmani Kuhi, H. Mohiti Asli, M. 2015. Antioxidant effect of dietary Zataria multiflora boiss. extract supplementation on the susceptibility of chicken meat to lipid oxidationduring fozen storage. 60: 175-179
 
40- قربانی، آ. درمانی کوهی، ح و محیط، آ .1395. بررسی غلطت سرمی عناصر معدنی و هورمون های تیروییدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی. مجله دامپزشکی دانشگاه اهواز. 12(1): 66-78.
 
- ابوذر نجف زاده، حسن درمانی کوهی، نويد قوی حسين زاده، محمد روستايی علی مهر و منیر پور قاسمی. 1395. بررسی اثرات فردی و ترکيبی آلتیمیت اسيد و عصاره¬ی کاسنی بر عملکرد و برخی فراسنجه¬های سیستم ایمنی در جوجه¬های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 110(1): 81-90.
 
38- محمدپور، ف. درمانی کوهی، ح. محیطی اصلی، م.1394 .  بررسی اثرات مکمل جیره ای عصاره آویشن شیرازی و دوره های زمانی استفاده از آن روی عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی. 3(3): 35-46.
 
37- محيطي، م. قوي حسين¬زاده، ن. درماني¬كوهي، ح و شير¬علي، م. .1393 بررسي ارتباط بين عوامل تاثير گذار بر عملكرد جوجه¬هاي گوشتي پرورش يافته در دو ناحيه هختلف جغرافيايي ايران. نشريه تحقيقات توليدات دامي. 3(4): 1-9.
 
36Ghorbani, A. Mohit, A. and Darmani-Kuhi, H. 2015. Effects of Dietary Mineral Intake on Hair and Serum Mineral Contents of Horses. Journal of Equine Veterinary Science. 35: 295-300.
 
35Mottaghitalab, M. Nikkhah, M. Darmani-Kuhi, H. López, S. and J. France. 2015. Predicting methionine and lysine contents in soybean meal and fish meal using a group method of data handling-type neural network. Spanish Journal of Agricultural Research. 13(1): e06-001.
 
34- نجف زاده، آ. درماني كوهي ، ح، قوي حسين زاده، ن و روستايي علي مهر، م. 1393. اثر عصاره كاسني و اولتميت اسيد بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي. مجله تحقيقات توليدات دامي. مجله تحقيقات توليدات دامي. 12-21.
 
33- جعفرزاده، آ. درماني كوهي، ح. قوي حسين زاده، ن و روستايي علي مهر، م. (1394). اثر سطوح مختلف پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، وزن اندام هاي گوارشي و ميكروفلور روده جوجه بلدرچين هاي ژاپني. فصلنامه پژوهش و سازندگي. شماره 109، 231-242.
 
32- نجف زاده، آ، درماني كوهي، ح، روستايي علي مهر، م و قوي حسين زاده، ن. اثر عصاره كاسني و اولتميت اسد بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي. مجله توليدات دامي. پذيرفته شده براي چاپ
32- جعفرزاده، آ. درماني كوهي، ح،   قوي حسين زاده، ن. و روستايي علي مهر، م. 1393. اثر مكمل جيره اي پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، وزن اندام هاي لنفوئيدي و پاسخ ايمني جوجه يلدرچين هاي ژاپني. مجله تحقيقات توليدات دامي. شماره بهار. 31-41.
31- جعفرزاده، آ، درماني كوهي، ح، قوي حسين زاده، ن و روستايي علي مهر. 1393. اثر مكمل جيره اي پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، وزن اندام هاي لنفوئيدي و پاسخ ايمني بلدرچين هاي ژاپني. مجله تحقيقات توليدات دامي. شماره بهار: 31-41. 
 
31حسن درماني كوهي. 1392.  استفاده از قانون بازده نزولي به منظور تفکیک لیزین و متیونین مصرفی به نیازمندیهای نگهداری و رشد در جوجه های گوشتی نر جوان . مجله تحقيقات توليدات دامي. 29-33 
 

30Ghorbani, A, H. Darmani Kuhi and A. Mohit .2013. A review Hair tissue analysis:An analytical method for determining essential elements, toxic elements, hormones and drug use and abuse. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol, 4 (11): 3675-3688

 

29M. Ahmad, y. Mohammadi, H. Darmani kuhi, J. Yousef. (2013). Effects of the Time of the Switch from an Unsaturated (Sunflower Oil) to a Saturated (Tallow) Dietary Fat Source on Performance and Carcass Fatty Acid Profile of Broiler Chickens. Iranian Journal of Animal Science. 3(3)605-610

 

28هادي نودهي، حسن درماني كوهي، محمد روستايي علي مهر و نريمان ميراعلمي. (1392)اثرات پودر ریشه‌ي گیاه کاسنی و اینولین بر عملکرد و میکروفلور روده¬ای جوجه¬های گوشتی. فصلنامه پژوهش و سازندگي.  99: 53-62. 

 

27Darmani Kuhi, H, E. Kebreab and J. France. 2012. Application of the law of diminishing returns to partitioning  metabolizable energy and crude protein intake between maintenance and growth in egg-type pullets. Journal Applied Poultry   Research. 21: 547-540

 

26Fatahnia, A. Shahsavar, H.R. Mirzaei Alamouti, H. Darmani Kuhi, H. Amanlou and M. Ahmadi. 2012. Influence of Starch Sources in Prepartum Diet on Colostrum Quality and Blood Immunoglobulin Concentration of Calves. Iranian Journal of Appllied Animal Science. 2(1): 57-61

 

25Mosavi, GH. R., F. Fatahnia, H. R. Mirzaei Alamouti, H. Darmani. 2012. Effect of dietary starch source on milk production and composition of lactating Holstein cows. South African of Animal Sciences. 42(3)201-209

 

24Y. Mohammadi1, J. Yousefi, H. Darmani Kuhi and M. Ahmadi. 2011. Effect of Dietary Saturated and Unsaturated Fats on Body performance and Accumulation of Abdominal in Broiler Chicken. Iranian Journal of Appllied. Animal Science. 1(2): 87-90

     

23 یحیی محمدي ، صابر قنبري، حسن درمانی کوهی، مرتضی ستائی مختاري، علی اسماعیلی زاده کشکوئیه. (1390). مطالعه تشابه ژنتیکی بر اساس داده هاي شجره اي و تعداد محدودي نشانگر ریز ماهواره مولکولی. 71-82.

    

22موسوی، فتاح نیا، میرزایی الموتی، محرابی اولادی و درمانی کوهی. (1390). اثر منبع نشاسته جيره بر توليد و تركيب شير، گوارش‌پذيري مواد مغذي و فراسنجه‌هاي پلاسماي گاوهاي شيرده هلشتاين. مجله علوم دامی ایران: (32) 122_132       

         
         21رحمانی، ح.، اسلامی، م.، محمدی، ی و ح، درمانی کوهی. (1388). تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم واریته های باقلا و مقایسه آن با NRC.فصلنامه پژوهش و سازندگی. 84: 1-6.
 
        
        20یوسفی، ج.، محمدی، ی.، درمانی کوهی، ح و ح، رحمانی. (1388). اثر سطوح مختلف اسيد آمينه متيونين و پروتئين جيره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه‌هاي گوشتي. پژوهشنامه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد. 1: 1-7.
 
        
        19حسن درمانی کوهی،محمد صالح رنجبری، فرشید فتاح نیا. (1389) اثرات استفاده از آنزیم چند منظوره بر عملکرد و پارامترهای خونی مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره های محتوی سطوح بالای سبوس گندم. فصلنامه پژوهش و سازندگی. 87: 90-97.
 
18A. Faridi, M. Mottaghitalab, H. Darmani-Kuhi, J. France. and H. Ahmadi. 2011. Predicting carcass energy content and composition in broilers using the group method of data handling-type neural networks. J. Agric. Sci. 149, 249–254
 
 17H. Darmani Kuhi, F. Rezaee, A. Faridi, J. France, M. Mottaghitalab and E. Kebreab. 2011. Application of the law of diminishing returns for partitioning metabolizable energy and crude protein intake between maintenance and growth in growing male and female broiler breeder pullets. J. Agric. Sci. 149, 385–394
 
         16مرتضی حسنی مقدم، حسن درمانی کوهی، شهاب قاضی و فرشید فتاح نیا .(1389). اثرات مکمل آنتی بیوتیک، اینولین و مانان‌اولیگوساکارید جیره ای روی عملکرد رشدی جوجه‌های گوشتی.فصلنامه پژوهش و سازندگی. نشریه علوم دامی. 86: 47-56.
 
    15H. Darmani Kuhi, T. Porter, S. Lopez, E. Kebreab, A.B. Strathe, A. Dumas, J. Dijkstra and J. France. 2010. A review of mathematical functions for the analysis of growth in poultry. World’s Poultry Science Journal. 66: 227-239
 
    14Mottaghitalab, M., Faridi, A., Darmani-kuhi, H., France, J., Ahmadi, H. 2010. Predicting caloric and feed efficiency in turkeys using the group method of data handling-type neural networks. Poult. Sci. 89:1325–1331
 
7)      13Porter, T., E. Kebreab, H. Darmani Kuhi, S. Lopez, A. B. Strathe, and J. France. (2010). Flexible alternatives to the Gompertz equation for describing growth with age in turkeys. Poult. Sci. 89:371–378
 
8)      12Fatania,F., Rowghani, E., Hosseini, A. R., Darmani Kuhi, H. and M. J. Zamiri. (2010). Effect of different levels of monensin in diets containing whole cottonseed on milk production and composition of lactating cows. Iranian J Vet. Res. 11 (3): 206-213
 
      11Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, S. Lopez and J. France. 2009. Application of the law of diminishing returns to estimate maintenance requirement for amino acids and their efficiency of utilisation for accretion in young chicks. J. Agric. Sci. 147: 1-8
 
 10Kebreab, E., J. France, R. P. Kwakkel, S. Leeson, H. Darmani Kuhi and J. Dijkstra. 2009. Development and evaluation of a dynamic model of calcium and phosphorus flows in layers. Poult. Sci. 88: 680-689
 
 9Ahmadi, M., M. Mohammadi, H. Darmani Kuhi, R. Osfoori and S. Qanbari. 2008. Association of milk protein genotypes with production traits and somatic cell count of Holstein cows. J. Bio. Sci. 8(7): 1231-1235
 
 8Kebreab E., J. France, H. Darmani Kuhi and S. Lopez. 2008. A comparative evaluation of functions for partitioning nitrogen      and amino acid intake between maintenance and growth in broilers. J. Agric. Sci. 146:163-170
 
7Schulin-Zeuthen, M., E. Kebreab, J. Dijkstra S. Lopez, A. Bannink, H. Darmani Kuhi and J. France. 2008. A comparison of the Schumacher with other functions for describing growth in pigs. Anim. Feed Sci. Technol., 143:314-327
 
 درما   6حسن درماني کوهی، ح و م. شیوازاد. 1385. اثرات اسید اسکوربیک و تراکم مواد مغذی جیره ای روی عملکرد جوجه های گوشتی نر در معرض تنش گرمایی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ص: 144-153.
 
5Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, S. Lopez, and J. France. 2004. A comparative evaluation of functions for describing the relationship between live-weight gain and metabolizable energy intake in turkeys. J. Agric. Sci. 142:691-695
 
4Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, E. Owen, and J. France. 2003. An evaluation of different growth functions for describing the      profile f live weight with time (age) in meat and egg strains of chicken. Poult. Sci. 82:1536-1543
 
3Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, S. Lopez, and J. France. 2003. A comparative evaluation of functions for the analysis of growth in male broilers. J. Agric. Sci. 140:451-459
 
2Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, S. Lopez, and J. France. 2002. A derivation and evaluation of the von Bertalanffy equation for describing growth in broilers over time. J.Anim. Feed Sci. 11:109-125
 
1Darmani Kuhi, H., E. Kebreab, E. Owen, and J. France. 2001. Application of the law of diminishing returns to describing the relationship between metabolizable energy intake and growth rate in broilers. J. Anim. Feed Sci. 10:661-670
 
 
 
پایان نامه های دانشجویی خاتمه یافته 94-87
1- اثرات استفاده از آنزیم چند منظوره بر عملکرد وکیفیت تخم مرغ در مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح بالای سبوس گندم
 
2- اثرات استفاده ار انزیم چند منظوره روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح بالای سبوس گندم
 
3- اثرات دونوع از پربیوتیک‌های جیره‌ای (اینولین و مانان‌اولیگوساکارید) و مکمل آنتی‌بیوتیکی روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
 
4- ارزیابی مقایسه ای دو نوع ترکیب آنتی آفلاتوکسین (آلی و معدنی) روی عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده با آفلاتوکسین
 
5- اثر منابع نشاسته ای در جیره پیش از زایش روی کیفیت کلستروم و غلظت ایمنوگلوبولین های خون گوساله ها
 
6- اثر مكمل ال-كارنيتين روي عملكرد رشدی، خصوصیات لاشه و میزان فاکتورهای خونی جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي نسبت های متفاوت از چربي حيواني و چربي گياهي
 
7- اثرمكمل جيره اي ال-كارنيتين بر روي پاسخهاي ايمني باجيره هاي حاوي نسبت هاي متفاوت ازچربي حيواني وچربي گياهي
 
8- تعيين بهترين نسبت جايگزيني جو لخت با آنزيم و بدون آنزيم بجاي ذرت در جيره غذايي جوجه‌هاي گوشتي  
 
9- اثرمكمل جيره اي ال-كارنيتين بر روي پاسخهاي ايمني جوجه های گوشتی تغذیه شده باجيره هاي حاوي نسبت هاي متفاوت پیه گاو و روغن سویا
 

10- مقایسه اثرات سه نوع آنزیم تجاری روی عملکرد بلدرچین¬های ژاپنی تغذیه شده با جیره¬های بر پایه گندم و جو

 

11- اثرسطوح مختلف گیاهان پونه و زنیان روی عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

 

 12- اثر پودر گياه كاسني بر عملكرد و ميكروفلور روده اي جوجه هاي گوشتي

 

 13- اثر پودر ژل آلوئه ورا بر رشد، صفات لاشه، ميكروفلور روده و ايمني بلدرچين ‍ژاپني

 

14- تاثير ويتامين هاي گروه B روي ميزان تخمگذاري ملكه زنبور عسل

 

15- تاثير منابع مختلف چربي بر شاخص هاي توليدمثل قوچ هاي بالغ 

 

16- فاطمه محمدپور. 1393. تاثير عصاره آويشن شيرازي بر عملكرد، جمعيت ميكروبي و ثبات اكسيداتيو گوشت بعد از كشتار جوجه¬هاي گوشتي

 

17- مونا دژم¬خوي. 1393. اثرات پري¬بيوتيك مكمل شده به جيره¬هاي با تراكم متفاوت مواد مغذي بر عملكرد توليدي و ميكروفلور روده¬اي جوجه¬هاي گوشتي

 

18- سعید احدی. 1393. ارزیابی منحنی های رشدی به منظور توصیف رشد و اجزای لاشه در بلدرچین ژاپنی

 
19- فاطمه عزیز علی آبادی. 1394. تاثیر سطوح مختلف پروتیین جیره و نانویاور بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
 

20- مریم نوبخت. 1394. تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد و خصوصیات آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی چربی و بدون چربی

 

 
همایش ها

حسن درمانی کوهی. (1386). استفاده از قانون بازده نزولی به منظور آنالیز رشد در حیوانات مزرعه ای. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان ایران، کرج، ایران:

 
       حسینی، علیرضا.، فتاح نیا، ف.، روغنی، ا.، ضمیری، م. ج و ح درمانی کوهی.(1388) . اثر موننسین در جیره های دارای دانه های روغنی کامل بر عملکرد گاو های شیری. همایش سراسری گاو شیری پرتولید. چلش ها و راهکارها. 171-172.
 
        رنجبری، م. ص و ح. درمانی کوهی. (1378).تنش گرمایی، تعادل اسید – باز و الکترولیتهای جیره ای در جوجه های گوشتی. اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی : ایران، رامهرمز
 
         محمدی. ی، قنبری. ص و ح. درمانی کوهی. 1387. بررسی پلی مورفیسم ژن لپتین و ارتباط آن با صفات شیرواری در گاوهای هلشتاین ایران. سومین کنگره علوم دامی کشور، مهر ماه 1387
 
    Darmani Kuhi, H., T. Porter, E. Kebreab, S. Lopez and J. France. 2007. A comparative evaluation of functions for the analysis of growth in turkeys. Proceedings of the 16thEuropean Symposium on Poultry Nutrition, Strasbourg, France, World’s Poultry Science Association. pp. 109-110.
 
Darmani Kuhi H., E. Kebreab, S. Lopez and J. France. 2006. An evaluation of the monomolecular equation for the analysis of growth in pigs. Proceedings of the 12 th AAAP meeting, Bexco, Busan, Korea, abstract no. 1109
 
Darmani Kuhi H., E. Kebreab, S. Lopez and J. France. (2006). An evaluation of the monomolecular equation for partitioning nitrogen and amino acid intake between maintenance and growth in broilers. Proceedings of the XII European Symposium Poultry Conference, Verona, Italia

 

رنجبری، م. ص و ح. درمانی کوهی. (1388). اثرات آنزیم چند منظوره بر کیفیت تخم مرغ و پارامترهای خونی در مرغان تخمگذار تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح بالای سبوس گندم. همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی: ایران-کرمانشاه

 

H. DARMANI KUHI, A. FARIDI, M. MOTTAGHITALAB, J. FRANCE. (2010). 0Predicting Caloric Efficiency in Turkeys Using the Group Method of Data Handling Type Neural Networks Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference. Chania. Greece

 

م. نیازاده، ح، درمانی کوهی و ح، مروج. 1390. تأثير آنزيم هاي بتاگلوکاناز و زايلاناز بر عمكرد رشد بلدرچين هاي ژاپني تغذيه شده با جيره بر پايه گندم و جو..  اولين سمينار ملي بلدرچين كشور - مجتمع آموزش ملاصدرا يزد

 

معصومه نیازاده، حسن درمانی کوهی و ح، مروج. 1390. مقايسه اثر سه مولتي آنزيم تجاري بر عملكرد رشد بلدرچين هاي ژاپني تغذيه شده با جيره بر پايه جو. 191-196.

 

علی ریعان محصصی، م. ع. آقازاده، ح. درمانی کوهی. ف، سبزی بایقرا. 1390. اثراقتصادی استفاده ازسطوح مختلف پونه و زنیان بر روی عملکرد جوجه های گوشتی. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، قم

 

ابوذر نجف زاده، حسن درماني كوهي و محمد روستايي علي مهر و نويد قوي حسين زاده. 1392. تاثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد جوجه¬های گوشتی. همايش ملي شمال كشور.157-160.

 

اميد جعفرياني، حسن درماني كوهي، غلامعلي نضهتي و احد صحراگرد. 1392. اثرات مصرف مکمل ویتامینهای گروه B روی میزان رشد جمعیت کلنی و تخمگذاری ملکه زنبور عسل (Apismellifera). همايش ملي دام و طيور شمال كشور. 1891-1894.

 

علي راد منش، حسن درماني كوهي، اخمد رياسي و محمد روستايي علي مهر. 1392. اثرات منابع چربي جیره¬ای بر ویژگی¬های اسپرماتوزوئید قوچ¬های بالغ. همايش ملي شمال كشور. 1849-1852.

 

علي رادمنش، حسن درماني كوهي و زينب صفايي جمعه. 1392. عوامل موثر بر مصرف خوراك جوحه هاي گوشتي. دومين كنفرانس علمي-تخصصي طيور ايران. 319

 

علي رادمنش، عباسعلي قيصري و حسن درماني كوهي. 1392. عوامل موثر بر باروري خروس در گله هاي مولد. دومين كنفرانس علمي-تخصصي طيور ايران. 481

 

محسن الهی¬جو، حسن درمانی كوهي، محمد روستایی علی مهر و محمد ناصراني. 1391. تاثیرپودر گیاه جاشیر بر صفات عملکردی جوجه¬های گوشتی. همايش دانشجويي دانشگاه گيلان

 

احمد قربانی، اردشیر محیط و حسن درمانی کوهًي. 1393. ارزیابی برخی صفات زیست سنجی در اسب کاسپين. ششمين كنگره علوم دامي ايران. ايران، دانشگاه تبريز

 

احمد قربانی، حسن درمانی کوهًي و اردشیر محیط. 1393. ارزیابی برخی صفات زیست سنجی در اسب کاسپين. ششمين كنگره علوم دامي ايران. ايران، دانشگاه تبريز

 

فاطمه محمد پور، حسن درمانی کوهی، مازیار محیطی اصلی و حسن صفري. 1393. اثرات استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازي در جیره بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت درجوجه¬هاي گوشتی. ششمين كنگره علوم دامي ايران. ايران، دانشگاه تبريز

 

مونا دژم خوي، حسن درمانی کوهی، محمد روستائی علی مهر، نوید قوي حسین زاده و حسن صفري. 1393. اثرات پريبیوتیک (فرمکتو) مکمل شده به جیره¬هاي با تراکم متفاوت مواد مغذي بر عملکرد تولیدي و خصوصیات لاشه جوجه¬هاي گوشتی. ششمين كنگره علوم دامي ايران. ايران، دانشگاه تبريز

 

فاطمه عزیزعلی آبادی، حسن درمانی کوهی، مهرداد محمدی و محمد حسن نظران. 1394. تاثیر سطوح مختلف پروتیین جیره و ادجوانت بن زا بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی

 

مریم نوبخت، حسن درمانی کوهی و مازیار محیطی. تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های مکمل شده با چربی و بدون آن. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام و طیور- دانشگاه گیلان 11 و 12 شهریور

 

احمد قربانی، اردشیر محیط و حسن درمانی کوهی. 1394. عناصر معدنی موی اسب کاسپین به عنوان یک مشخصه نژادی. چهارمین همایش بین الملی و پنجامین سالگرد معرفی اسب کاسپین. 16 الی 18 شهریور، ایران-رشت.[ ویرایش نشده است ]


دوم 95-94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق جلسه گروه - تکنولوژی مواد خوراکی - -
یکشنبه پاسخ گویی به دانشجویان مطالعه و تحقیق تکنولوژی مواد خوراکی (ع) زبان تخصصی زبان تخصصی -
دوشنبه پاسخ گویی به دانشجویان خوراک و خوراک دادن (ع) - پاسخ گویی به دانشجویان - -
سه شنبه مطالعه و تحقیق پاسخ گویی به دانشجویان - سمینار - -
چهارشنبه مطالعه و تحقیق پاسخ گویی به دانشجویان - تغذیه پیشرفته پروتیین تغذیه پیشرفته پروتیین -
تماس با دکتر حسن درمانی
Darmani_22000@yahoo.com
(0131) 6690274-8
رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، کد پستی 58643-41889
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم