حامد محدث دیلمی
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حامد محدث دیلمی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه: گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


حامد محدث دیلمی

متولد: 1361

 

سوابق اجرایی:


مدیر گروه های مهندسی عمران و علوم مهندسی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان 
معاون دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان از سال 94


 دكترا در مهندسي مكانيك گرایش تبدیل انرژی – دانشگاه گیلان (1392- 1388)

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرایش تبدیل انرژی – دانشگاه گیلان (1385- 1383)

كارشناسي مهندسي مكانيك گرایش حرارت و سیالات – دانشگاه گيلان (1383- 1379) :Journal papers

J1)Hamed Mohaddes Deylami, Nima Amanifard, Farid Dolati, Ramin Kouhi Kamali, Kamran Mostajiri," Numerical Investigation of EHD Effects on the Airflow through corrugated channels" Journal of Mechanical Engineering Science, 2013,DOI:10.1177/0954406213478709.

 

J2)Hamed Mohaddes Deylami, Nima Amanifard, Farid Dolati, Ramin Kouhikamali, Kamran Mostajiri," Numerical Investigation of Using various Electrods Arrangements for Amplifying the EHD Enhanced Heat Transfer in a Smooth Channel", Journal of Electrostatics, 2013, DOI: 10.1016 j.elstat.2013.03.007

 

J3)Hamed Mohaddes Deylami, Nima Amanifard, Mehdi Sanaei, Ramin Kouhikamali," Numerical Investigation of Heat Transfer and pressure Drop in a Corrugated Channel", International Journal of Engineering, Vol. 26, No.7, PP. 811)820,2013.

 

J4)Pedram Mojtabavi, Nima Amanifard, H. M. Deylami," Flow Re-stabilizing Observation Via-air injection during the Rotating Stall through a single stage axial compressor by 2-D finite volume Approach",International Journal of Engineering, Vo.26,No.7, pp.801-810, 2013.

 

J5)Mohammad Naghshnejad, Nima Amanifard, H. M. Deylami “A predictive model based on a 3-D computational approach for film cooling effectiveness over a flat plate using GMDH-type neural networks", Heat and Mass Transfer, (DOI) 10.1007/s00231-013-1239-3, 2013.

 

J6)Payandehdoost M, Amanifard N, Naghashnejad M, Deylami HM. Robust model for predicting the average film cooling heat transfer coefficient over a turbine blade based on the finite volume study. Heat Transfer Research. 2014;45(7).

 

J7)S.S. Hoseininezhad, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, F. Dolati, Numerical study of flow characteristics around a NACA 4412 asymmetric airfoil under the influence of electric field, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 5, pp. 147-154, 2014 (In Persian).

 

J8)K. Mostajiri Abid, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, Numerical investigation of flow and temperature field on the backward-facing step affected by Electrohydrodynamic actuator, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 3, pp. 231-238, 2015 (In Persian).

 

J9)K. Mostajiri Abid, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, F. Dolati, Numerical Investigation of the Electric Field Effects on the Flow and Forced Convection Heat Transfer over a Backward-Facing Step, Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 5, No. 2, pp. 233-248, 2015 (In Persian).

 

J10)M. Sayar, N. Amanifard, and H. M. Deylami. "A meshless solution of electrodynamics equations for corona discharge using SPH." Journal of Electrostatics 81 (2016): 15-23.

 

J11)S. Ghorbani , N. Amanifard , H. M. Deylami, An Integral Solution for the Blasius Equation, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering, Vol. 01(03), 93-102, August 2015.

 

J12)A. Rafi, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, F. Dolati, Numerical investigation of the plasma actuator effects on the flow field and heat transfer coefficient in flat channel, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 6, pp. 23-30, 2015 (In Persian).

 

J13)S. Taghavi Fadaki1; N. Amanifard; H. Mohaddes Deylami; F. Dolati, Numerical investigation of collecting wire electrode effect on the flow field and heat transfer with electrohydrodynamic actuator, Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 6, No. 1, pp. 201-213, 2016 (In Persian).

 

J14)S. Dolati, N. Amanifard, H. M. Deylami, Numerical Investigation Of The Effect Of Plasma Actuator On The Film Cooling Effectiveness Over A Flat Plate Model, Amirkabir Mechanical Engineering Journal, DOI: 10.22060/mej.2016.716, (In Persian, Accepted).

 

J15)S. Sh. Mousavi, N. Amanifard, H. M. Deylami, M. Naghashnejad, Numerical investigation of upstream ramp effects on the film cooling performance by cylindrical and fan-shaped hole, Amirkabir Mechanical Engineering Journal, DOI: 10.22060/mej.2016.809, (In Persian, Accepted).

 

J16)A. Rosta, N. Amanifard, H. M. Deylami, F. Dolati, Experimental investigation of flow and heat transfer in a smooth channel affected by vortex generator with punched hole, Amirkabir Mechanical Engineering Journal, DOI: 10.22060/mej.2016.770, (In Persian, Accepted).

 

J17)F. Dolati, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, Kh. Yazdani, Numerical analysis of the electric field effect on mass transfer through a moist object, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 383-393, 2017 (In Persian).

 

J18)Moayedi H, Amanifard N, Deylami HM, Dolati F. Numerical investigation of using micropolar fluid model for EHD flow through a smooth channel. Journal of Electrostatics. 2017 Jun 30;87:51-63.

 

J19)Fadaki ST, Amanifard N, Deylami HM, Dolati F. Numerical analysis of the EHD driven flow with heat transfer in a smooth channel using multiple collectors. Heat and Mass Transfer. 2017 Feb:1-6.

 

J20)Habibi, N, Amanifard N, Deylami HM, Dolati F. Numerical Investigation of the Effect of Corona Discharge on the Heat Transfer and Pressure Drop over a Single Slot, Journal of Solid and Fluid Mechanics, Vol. 6, No. 4, pp. 205-221, 2017 (In Persian).

 

J21)Esmaeilzadeh A, Amanifard N, Deylami HM. Comparison of simple and curved trapezoidal longitudinal vortex generators for optimum flow characteristics and heat transfer augmentation in a heat exchanger. Applied Thermal Engineering. 2017 Oct 1;125:1414-25.

 

J22)Golsefid SS, Amanifard N, Deylami HM, Dolati F. Numerical and experimental study on EHD heat transfer enhancement with Joule heating effect through a rectangular enclosure. Applied Thermal Engineering. 2017 May 25.

 

J23)Dolati, Samera, Nima Amanifard, and Hamed Mohaddes Deylami. "Numerical study and GMDH-type neural networks modeling of plasma actuator effects on the film cooling over a flat plate." Applied Thermal Engineering (2017).

 

J24)K. Mostajiri Abid, N. Amanifard, H. Mohaddes Deylami, A correlation between two and three dimensional numerical investigation of heat transfer over a backward-facing step influenced by EHD flow, Heat Transfer Research. 2017 (Accepted).

 

J25)Deylami HM, Amanifard N, Hosseininezhad SS, Dolati F. Numerical investigation of the wake flow control past a circular cylinder with Electrohydrodynamic actuator. European Journal of Mechanics-B/Fluids. 2017 Jul 6, DOI: 10.1016/j.euromechflu.2017.06.002 (Accepted).

 

J26) F. Jafarian, N. Amanifard, H. M. Deylami, M. Naghashnezhad, Numerical Investigation of Upstream Ramp Effect on Adiabatic , Film Cooling Effectiveness, Mechanical Engineering Journal- Tabriz, Accepted

 

مقالات ارایه شده در کنفرانس‌های ملی و بین المللی:

1- تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال مسطح تحت تاثیر محرک الکتروهیدرودینامیک، بیست و يکمين همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک(ISME 2013)

2- تحلیل عددی کنترل گردابه های پشت یک سیلندر تحت تاثیر محرک الکتروهیدرودینامیک، بیست و دومین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک(ISME 2014)

3- مدل سازی هیدرودینامیکی و حرارتی یک پمپ الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح، بیست و سومین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک(ISME 2015)

4- تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبعی در یک محفظه بسته مربعی شکل با روش شبکه ای بولتزمن، هشتمین همايش دانشجویی مهندسي مکانيک(ISMESTU 2014)

5- بررسی تاثیر زاویه شیب بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی، هشتمین همايش دانشجویی مهندسي مکانيک(ISMESTU 2014)

6- تحلیل عددی جریان انتقال حرارت بر روی یک پله تحت تاثیر محرک الکتروهیدرودینامیک، هشتمین همايش دانشجویی مهندسي مکانيک(ISMESTU 2014)

7- تحلیل عددی تاثیر مولد گردابه‌ بر میدان جریان سیال و انتقال حرارت در یک کانال مسطح، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015

8- تحلیل عددی تاثیر محرک الکتروهیدرودینامیک بر میدان جریان و دما درون یک شکاف، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015

9- بررسی عددی تاثیر محرک الکتروهیدرودینامیک بر انتقال حرارت در یک محفظه بسته، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2015

10- تحلیل عددی سه‌بعدی مشخصه‌های جریان و انتقال حرارت تحت تاثیر میدان الکتریکی روی یک پله پسرو، بیست و چهارمین همايش سالانه بین-المللی مهندسي مکانيک(ISME 2016)

11- بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی بر انتقال حرارت و توان مصرفی در یک شکاف، بیست و چهارمین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک(ISME 2016)

12- حل عددی معادلات پدیده الکتروهیدرودینامیک با استفاده از ترکیبی از روش هیدرودینامیک ذرات هموار و روش مشخصه‌ها، بیست و چهارمین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک(ISME 2016)

13- بررسی تاثیر میدان الکتریکی بر انتقال رطوبت از جسم متخلخل در ضخامت‌های مختلف (ISME 2017)

14- تحلیل عددی تاثیر مولد گردابه بر روی انتقال حرارت و جریان در یک کانال شیاردار(ISME 2017)

15- بررسی مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان القایی توسط عملگر پلاسمایی(ISME 2017)

16- تحلیل عددی پمپ الکتروهیدرودینامیک مدل سیمی-استوانه‌ای در یک کانال مسطح(ISME 2017) مکانیک سیالات 1
مکانیک سیالات 2
تاسیسات مکانیکی و برقینیمسال اول-سال تحصیلی 97-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه امور دانشکده امور دانشکده امور دانشکده رفع اشکال دانشجویان مشاوره با دانشجویان -
یکشنبه امور دانشکده امور دانشکده رفع اشکال دانشجویان شورای آموزشی دانشگاه شورای آموزشی دانشگاه -
دوشنبه امور دانشکده امور دانشکده رفع اشکال دانشجویان مکانیک سیالات 1 (کلاس 4) مکانیک سیالات 2 (کلاس 5) -
سه شنبه تاسیسات مکانیکی و برقی (کلاس 6) جلسه گروه رفع اشکال دانشجویان شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه -
چهارشنبه امور دانشکده شورای دانشکده مکانیک سیالات 1 (کلاس 4) مکانیک سیالات 2 (کلاس 3) مشاوره با دانشجویان -
تماس با حامد محدث دیلمی
hmohaddesd@guilan.ac.ir
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم