حسین اسدی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه خاک شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسین اسدی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه خاک شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: حسين اسدی

تخصص: دکتری فیزیک و فرسایش خاک 

تاريخ و محل تولد: 1/2/1352، خرم آباد

تلفن محل کار: 6690388(0131) داخلی5070

 

 

زمينه هاي مورد علاقه:

 

فرآينديابى و مدلسازى فرسايش خاک و توليد رسوب، آلودگى هاى زيست محيطى، اثر عمليات کشاورزى بر تخريب اراضى و کيفيت خاک، استفاده از سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS) در مطالعات محيطى

  

دکتری در رشته خاکشناسی گرايش فيزيک و فرسايش خاک از دانشگاه تهران، آذر ماه 1384.

عنوان رساله دکتری: "بررسی فرآيندها و تئوريهای پايه ای مدلهای فرآيندی فرسايش خاک".

فوق ليسانس (کارشناسی ارشد) در رشته خاکشناسی گرايش فيزيک و رابطه آب، خاک و گياه از دانشگاه تهران، بهمن ماه 1378.

عنوان تز: "تعيين ضريب حساسيت گندم به تنش آبی (Ky) در مراحل مختلف رويش در منطقه کرج".

ليسانس (کارشناسی) در رشته خاکشناسی از دانشگاه تهران، 1376.

ديپلم در رشته علوم تجربی از دبيرستان طالقانی خرم آباد، 1370.

 

 مقالات کنفرانس:


1- اسدی، ح.، ع. رئیسوندی، ل. نظمی و ب. مهدیزاده. 1390. تأثیر مدیریت و کاربری اراضی بر برخی ویژگی های کیفی خاک. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز (ارائه شفاهى).

2- علی گلی کلرود، م.، ح. اسدی، و م. گرجی. 1390. اثر دبی جریان و شیب بستر بر تغییرات غلظت و توزیع اندازه ذرات رسوب ناشی از فرسایش شیاری. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
3- هنرمند، م.، ح. اسدی، م. وظیفه دوست و ع. موسوی. 1390. ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوضه آبخیز ناورود. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
4- هنرمند، م.، ح. اسدی، م. وظیفه دوست و ع. موسوی. 1390. شاخص فرسايندگي باران در استان گیلان بررسي. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
5- لطیفی، و.، ح. اسدی و ع. موسوی. 1390. بررسي روند آلودگی رودخانه سياهرود رشت به فسفر و ارتباط آن با كاربري اراضي. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
6- پیوسته، ف.، ح. اسدی و م. عاکف. 1390. بررسی اثر پایداری خاکدانه بر فرسایش ناشی از بارندگی. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
7- سید العلماء، س. ن.، ح. اسدی و م. زواره. 1390. تاثیر بلند مدت شخم بر جابه جایی و برخی ویژگی های خاک (مطالعه موردی: توتکابن). دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
8- حیدری، ز.، ح. اسدی و م. کاووسی. 1390. اثر کمپوست آزولا و پلی اکریل آمید بر ویژگی های فرسایشی یک نمونه خاک شور و سدیمی در شرایط آزمایشگاهی. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
9- موسوی، ع. و ح. اسدی. 1390. مدل سازی فرآیند حذف نیترات از آب در ستون جاذب حاوی رزین Purolite A-400 با استفاده از مدل توماس. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
10- شكوري كتيگري ، م.، ن. دواتگر، م. شعبانپور و ح. اسدی. 1390. بهینه سازی نمونه برداری کربن آلی در خاکهای شالیزاری با استفاده از تلفیق آمار مکانی و آمار کلاسیک. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
11- ابریشم¬کش، س.، م. گرجی و ح. اسدی. 1390. مطالعه تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر برخی ویژگی¬های خاک در منطقه لاهیجان. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
12- احمدی، ع.، م.ر. نیشابوری، ح. روحی¬پور و ح. اسدی. 1390. کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد فرسایش خاک. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
13- علی¬دوست، ا.، ح. اسدی، ن. پیرولی بیرانوند و ع. موسوی. 1390. تعیین ترکیبی از مناسبترین ردیابها برای منشایابی رسوبات (مطالعه موردی در حوضه آبخیز ناورود تالش). دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
14- خالدیان، م.ر.، ع. موسوی، ح. اسدی و م. نوروزی. 1390. تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع با کاربرد تک استوانه بیرکن در مقیاس حوضه آبریز جهت کاربرد در مدل¬های هیدرولوژی. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
15- خوشرنگ، ح. و ح. اسدی. 1390. بررسی اثر خاکورزی و موقعیت شیب بر پایداری خاکدانه با استفاده از نمایه های مختلف پایداری. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز. (ارائه شفاهى)
16- خوشرنگ، ح. و ح. اسدی. 1390. اثر جهت و موقعیت شیب بر پایداری خاکدانه. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.
17- نوروزی، م.، ح. رمضانپور، ب. ربیعی و ح. اسدی. 1390. استفاده از نرم افزار فتوشاپ جهت پردازش تصویر مقاطع نازک میکروسکپی. دوازدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه تبریز 12-14 شهریورماه، تبریز.

18- موسوی، س.ف. ، ه. عبدالعظیمی، م. عاکف، ح.ر. متین¬فر، ح. اسدی و م. ح. رحیمیان. 1391. شناسایی و تفکیک خاک¬های شور با تحلیل طیفی داده¬های رقومی سنجنده لندست TM. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 27 آبان تا 1 آذر 1391، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، تهران، ایران.
19- موسوی، س.ف. ، ه. عبدالعظیمی، م. عاکف، ح.ر. متین¬فر، ح. اسدی و م. ح. رحیمیان. 1391. شناسایی خاک¬های شور با بهره¬گیری از داده¬های رقومی سنجنده لندست در دشت نی¬ریز، استان فارس. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 27 آبان تا 1 آذر 1391، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- موسوی، س.ف. ، ه. عبدالعظیمی، م. عاکف، ح.ر. متین¬فر، ح. اسدی و م. ح. رحیمیان. 1391. شناسایی و تفکیک خاک¬های شور با بهره¬گیری از روش القای الکترومغناطیسی و روش کریجینگ. اولین همایش بین¬المللی بحران¬های زیست¬محیطی و راهکارهای بهبود آن، 25 و 26 بهمن 1391، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران جزیره کیش.
21- علی¬گلی کلرود، م. ح. اسدی و م. گرجی. 1392. تاثیر ویژگی¬های جریان و بستر فرسایش بر تغییرات غلظت رسوب در فرسایش شیاری. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
22- دانشیار، س.ک.، ح. اسدی و س.ع.. موسوی. 1392. قرآیند انتقال ذرات در فرسایش شیاری در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
23- مرزوان، س.، ح. اسدی و ن. دواتگر. 1392. تحلیل رفتار تغییرات مکانی توزیع اندازه ذرات خاک در ارضی شیب¬دار مجاور با مدیریت شخم متفاوت. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
24- مرزوان، س. و ح. اسدی. 1392. اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی از ویژگی¬های خاک در اراضی زراعی دیم (مطالعه موردی، منطقه کوهین استان قزوین). مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
25- نیک¬قلب¬پور، م.، ح. اسدی و م. گرجی. 1392. تجزیه و تحلیل تغییرپذیری مکانی برخی از ویژگی¬های هیدرولیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک در یک زمین¬نما. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
26- رضایی، ص.، ح. اسدی، ا. اسمعلی¬عوری و ن. یغماییان. 1392. تهیه نقشه شاخص کیفیت خاک به عنوان یکی از پارامترهای بررسی تخریب اراضی به کمک مدل¬سازی و سنجش از دور در حوضه سیاهپوش اردبیل. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
27- اسلامی، ف.، ح. اسدی و م. عرب¬خدری. 1392. ارزیابی مقایسه¬ای تغییرات دوره¬ای شاخص گیاهی با نوسانات تولید رسوب در حوضه آبخیز کسیلیان. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
28- حاجی¬ملکی، خ.، م. گرجی، ف. سرمدیان و ح. اسدی. 1392. ارزیابی تخریب اراضی از منظر منابع آب زیرزمینی بر مبنای مدل مدالوس و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در دشت قزوین. مجموعه مقالات سیزدهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه شهید چمران اهواز 8-10 بهمن¬ماه، اهواز، ایران.
29- گرامی لوشابی، ز.، م. عرب خدری، ح. اسدی و ر. بیات. 1392. تأثیر توزیع زمانی بارش بر گل¬آلودگی رواناب. دومین همایش ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران، 30 بهمن تا یکم اسفند 1392، مشهد.
30- اسدی، ح. 1393. مدل و مدلسازی در فرسایش خاک. مجموعه مقالات کنگره ملی خاک و محیط زیست، 8 و 9 شهریور 1393، دانشگاه ارومیه، ارومیه. (سخنرانی کلیدی)
31- احمدپور، م.، ح. اسدی و ح. رمضانپور. 1393. مقايسه اثر دو گونه مرتعي بر حاصلخيزي خاك در منطقه جمال آباد منجیل. مجموعه مقالات کنگره ملی خاک و محیط زیست، 8 و 9 شهریور 1393، دانشگاه ارومیه، ارومیه.
32- شرقی، س.، ح. اسدی و س. ع. موسوی. 1393. اندازه¬گیری و مقایسه¬ی فرسایش آبی در اراضی جنگل¬تراشی شده و دارای پوشش جنگلی در منطقه سراوان رشت. مجموعه مقالات کنگره ملی خاک و محیط زیست، 8 و 9 شهریور 1393، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

33- ابراهیمی، م.، ح. اسدی و خ. تاجداری. 1393. بررسی تغییرات مکانی و زمانی توزیع اندازع ذرات رسوبات معلق (مطالعه موردی: رودخانه پسیخان استان گیلان). اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش¬های با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز 6 تا 8 اسفند، تبریز، ایران.
34- جودی، م. و ح. اسدی. 1393. بررسی تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر غذایی موجود در رسوبات معلق رودخانه پسیخان. اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش¬های با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز 6 تا 8 اسفند، تبریز، ایران.
35- قربانی، م. و ح. اسدی. 1394. تاثیر زغال زیستی پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در یک خاک رسی. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه ولی¬عصر (عج) رفسنجان، 16-18 شهریور¬ماه، رفسنجان، ایران.
36- ابریشم¬کش، س.، م. گرجی، ح. اسدی و ا.ع. پوربابایی. 1394. اثرات پوسته شلتوک برنج و زغال زیستی آن بر خاک و گیاه. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران، دانشگاه ولی¬عصر (عج) رفسنجان، 16-18 شهریور¬ماه، رفسنجان، ایران.
 

  

37- Asadi, H., 2010. Soil quality and productivity influenced by land use and topography in semiarid regions. College on Soil Physics; Soil Physical Properties and Processes under Climate Change, 30 August - 10 September 2010, International Center for Theoretical Physics, Trieste – Italy.

38- Asadi, H., M. Honarmand, M. Vazifedoust and A. Mousavi. 2013. Application of Modeling, GIS and RS for Assessment of Soil Erosion Hazard (Case study; Navrood Watershed, Iran). International Conference on Environmental Crises and its Solutions, Kish International Convention Center, 13-14 Feb 2013. Kish Island, Iran.

39-Asadi, H., and H. Khoshrang. 2013. Application of fractal geometry and aggregate stability index to quantify soil aggregate stability as influenced by tillage and topography. College on Soil Physics - 30th Anniversary (1983-2013), 25 February - 1 March 2013, International Center for Theoretical Physics, Trieste – Italy.

 Asadi, H., K. Daneshyar and M. Aligoli. 2014. Soil Erosion Processes and the Application of Harisine-Rose Model for Rill Erosion (Laboratory and Field Experiments). The 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea, P4-177

 Marzvan, S., H. Asadi N. Davatgar. 2014. Spatial Behavior of Soil Properties on Different Tillage Management (Case Study; A Semiarid Region, Iran). The 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea, P3-187

Haji Maleki, K., M. Gorji, F. Sarmadian and H. Asadi. 2014. Mapping Soil Degradation Based on Medalus Model Using By Gis in the East Qazvin Province, Iran. The 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea, P1-221.

 

 

مجلات:

1- شكوري كتيگري، م.، م. شعبانپور، ح. اسدی و ن. دواتگر. 1390. تعیین مناسب¬ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن آلی و جرم-مخصوص¬ظاهری خاک در اراضی شالیزاری. مجله دانش آب و خاک، جلد 21، شماره 2، ص 109 تا 120.

2- شكوري كتيگري، م.، م. شعبانپور، ح. اسدی، ن. دواتگر و ش. بابازاده. 1390. ارزیابی کارایی روش¬های درون¬یابی مکانی در پهنه¬بندی کربن آلی و جرم¬مخصوص¬ظاهری خاک¬های شالیزاری گیلان. مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 2، ص 195 تا 210.

3- علی¬جانپور شلمانی، ع.، م. شعبانپور، ح. اسدی و ف. باقری. 1390. تخمين پايداري خاكدانه در خاك هاي جنگلي استان گيلان بوسيله شبكه عصبي مصنوعي و توابع انتقالي رگرسيوني. مجله دانش آب و خاك ، جلد 21، شماره 3 ، ص 153 تا 162.

4- موسوی، س. ع.، و ح. اسدی. 1390. حذف نیترات از آب زیرزمینی با استفاده از ستون جاذب حاوی رزین Purolite A-400. مجله دانش آب و خاک، جلد 21، شماره 4، ص 17 تا 34.
5- علی¬دوست ا. ح. اسدی ن. پیرولی بیرانوند و ع. موسوی. 1391. کاربرد روش انگشت¬نگاری چندپارامتری به منظور منشایابی رسوبات (مطالعه موردی در غرب استان گیلان). تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 43، شماره 4، ص 289 تا 295.
6- نوروزی م.، ح. رمضانپور، ب. ربیعی و ح. اسدی. 1392. تاثیر سیلاب و آتش¬سوزی بر پایداری خاکدانه: یک مطالعه موردی در خاک نهالستان لاکان در استان گیلان. مجله پژوهش¬های خاک، 27(3): 415 تا 426.
7- دانشیار، س.ک.، ح. اسدی و س.ع. موسوی. 1392. تاثير نوع خاک و قدرت جريان بر اهميت نسبي فرآيندهاي ناشي از رواناب در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 44، شماره 4: صفحه 373-382.

8- مرزوان، س.، ح. اسدی و ن. دواتگر. 1394. اثر مدیریت خاک¬ورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی¬های خاک در اراضی شیب¬دار. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 5، شماره 1، صفحه 97-111.
9- موسوی، س.ع.، م.ر. خالدیان، ح. اسدی، م. علی¬گلی و م. نوروزی. 1394. برآورد و تحلیل ویژگی¬های هیدرولیکی خاک از طریق آزمایش نفوذ بیرکن. تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 46، شماره 1: صفحه 95-107.
10- سیدالعلماء، س.ن.، ح. اسدی و م. زواره. 1394. اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعه موردی: توتکابن در استان گیلان). تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 46، شماره 4: صفحه 769-780.
11- کیانی هرچکانی، م.، س.ح.ر. صادقی و ح. اسدی. 1394. تحلیل مقایسه¬ای اثر شدت باران و شیب پلات¬های آزمایشگاهی بر مولفه¬های فرسایش ناشی از قطرات باران (RIIE). تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 46، شماره 4: صفحه 631-640.
12- قربانی، م.، ح. اسدی و س. ابریشم¬کش. 1394. تأثیر بیوچار (زغال زیستی) پوسته شلتوک برنج بر آبشویی نیترات در یک خاک رسی. مجله پژوهش¬های خاک، دوره 29، شماره 4: صفحه 427-434.
13- خالدیان، م.ر.، س.ع. موسوی، ح. اسدی، م. علی¬گلی و م. نوروزی. 1394. پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان. نشریه آب و خاک، دوره 29، شماره 4: صفحه 787-796.

14- Asadi, H.; H. Rouhipour; H. Gh. Refahi, and H. Ghadiri. 2008. Testing a mechanistic soil erosion model for three selected soil types from Iran. JAST, 10(1): 79-91.

15- Asadi, H.; H. Ghadiri; C.W. Rose, and H. Rouhipour. 2007. Interrill soil erosion processes and their interaction in low slopes. Earth Surface Processes and Landform, 32(5): 711-724.

16- Rose, C.W.; B. Yu; H. Ghadiri; H. Asadi; J.Y. Parlange; W.L. Hogarth and J. Hussein. 2007. Dynamic erosion of soil in steady sheet flow. Journal of Hydrology, 333: 449- 458.

17- Asadi, H.; H. Ghadiri; C.W. Rose; B. Yu, and J. Hussein. 2007. An investigation of flow-driven soil erosion processes at low stream powers. J. of Hydrology, 342: 134-142.

18- Ahmadi, A.; M.R. Neyshabouri; H. Rouhipour; H. Asadi, and M. Irannajad. 2010. Factors and mechanisms influencing interrill erodibility at different rainfall intensities. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2): 996-999.

 19- Alijanpour Shalmani, A.; M. Shabanpour Shahrestani; H. Asadi, and F. Bagheri. 2010. Comparison of regression pedotransfer functions and artificial neural networks for soil aggregate stability simulation. World Applied Sciences Journal 8(9): 1065-1072.

20- Abrishamkesh, S.; M. Gorgi, and H. Asadi. 2011. Long-term effects of land use on soil aggregate stability in a humid region of Iran. International Agrophysics, 25: 103-108.

21- Neyshabouri, M.R.; A. Ahmadi,; H. Rouhipour; H. Asadi, and M. Irannajad. 2011. Soil texture fractions and fractal dimension of  particle size distribution as predictors of interrill erodibility. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35: 95-102. doi:10.3906/tar-0911-30 .

22- Ahmadi, A.; M.R. Neyshabouri; H. Rouhipour; H. Asadi. 2011. Fractal dimension of soil aggregates as an index of soil erodibility. Journal of Hydrology, 400 (3-4): 305-311, April 11,
doi:10.1016/j.jhydrol.2011.01.045. 

23- Asadi, H., A. Moussavi, H. Ghadiri, C.W. Rose. 2011. Flow-driven soil erosion processes and the size selectivity of sediment. Journal of Hydrology 406: 73-81. August 18.

24- Nazmi, L.; H. Asadi, and R. Manukyan. 2011. Changes in soil properties and productivity as affected by land use and slope position in the northwest of Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.9 (3&4): 864 – 870.

25- Asadi, H.; A. Raeisvandi; B. Rabiei, and H. Ghadiri. 2012. Effect of land use and topography on soil properties and agronomic productivity on calcareous soils of semiarid region, Iran. Land Degradation and Development, 23: 496–504. DOI: 10.1002/ldr.1081.

 Nazmi, L., H. Asadi, R. Manukyan, and H. Naderi. 2012. Influence of tillage displaced soil on the productivity and yield components of barley in northwest Iran. Can. J. Soil Sci. 92: 665–672. DOI: 10.4141/cjss2011-096

 Mehdizade, B., H. Asadi, M. Shabanpour, H. Ghadiri. 2013. The impact of erosion and tillage on the productivity and quality of selected semiarid soils of Iran. International Agrophysics, 27: 291-297

22- Sharifi, A., M. Gorji, H. Asadi, and A. A. Pourbabaee. 2014. Land leveling and changes in soil properties in paddy fields of Guilan province, Iran. Paddy Water Environ, 12: 139-145. DOI 10.1007/s10333-013-0369-z

15- Sharifi, A., M. Gorji, H. Asadi, and A. A. Pourbabaee. 2014. Land leveling and changes in soil properties in paddy fields of Guilan province, Iran. Paddy Water Environ, 12: 139-145. DOI 10.1007/s10333-013-0369-z.
16- Raei, B., H. Asadi, A. Moussavi, H. Ghadiri. 2015. A study of initial motion of soil aggregates in comparison with sand particles of various sizes. Catena 127: 279–286.
17- Abrishamkesh, S.; M. Gorgi, H. Asadi; GH. Bagheri Marandi and A. Pourbabaei. 2015. Effects of rice husk biochar application on the properties of alkaline soil and lentil growth. Plant, Soil and Environment, 61(11): 475-482.

کتاب:

Asadi, H.; H. Rouhipour; and H. Ghadiri. 2008. Evaluation of interrill component of the WEPP model for three contrasting soil types in Iran. Advances in GeoEcology, 39: 237-246.

 

حسينقلی رفاهی و حسين اسدی. 1382. مدلسازی و برخی مدلها در زمينه فرسايش و رسوب. فصل هفتم در: رفاهی، حسينقلی. 1382. فرسايش آبی و کنترل آن.  چاپ چهارم با تجديد نظر، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 1- مباحث پیشرفته در حفاظت خاک

 دوم 95-1394
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 0 - 0
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - مباحث پیشرفته در حفاظت خاک نهار و نماز-مطالعه مشاوره دانشجویان ارشد - -
چهارشنبه - - - - - -


انجمن علوم خاک ایران
فرسایش خاک
سازمان جهانی حفاظت خاک
مدلهای فرسایش خاک
سازمان خوار و بار جهانی
دانشگاه تهران
اتحادیه بین المللی علوم خاک
تماس با حسین اسدی
asadi@guilan.ac.ir
013-33690009-ext. 5070
گروه، خاکشناسى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه گيلان
رشت، کد پستى؛ 58643-41889
فکس: 13-33690281
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم