دکتر نوید قوی حسین زاده
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر نوید قوی حسین زاده

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد سال 1359 در شهرستان رشت

فارغ التحصيل رتبه اول مقطع کارشناسي در سال 1382

رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد در سال 1382

انتخاب به عنوان استعداد درخشان کشور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1382

فارغ التحصيل رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد در سال1384

رتبه اول آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384

انتخاب به عنوان استعداد درخشان دانشگاه تهران در سال 1384

انتخاب به عنوان فارغ التحصیل برتر گروه علوم دامی از سوی دانشگاه تهران در سال 1384

فارغ التحصيل رتبه اول مقطع دکتری تخصصی در سال 1388  

انتخاب رسالۀ دکتری به عنوان رسالۀ برتر در هجدهمین جشنوارۀ پژوهش دانشگاه تهران در سال 1388

عضویت در بنیاد نخبگان کشور

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1391

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1392

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1392

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1393

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1394

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1394

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1395

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1395

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ویژه دانشگاه گیلان در سال 1396

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ویژه دانشگاه گیلان در سال 1397

سرپرست کتابخانه دانشکده علوم کشاورزی از مرداد ماه 1393 تا بهمن ماه 1396

مشاور آماری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان از مرداد ماه 1393

عضو کارگروه بررسی مسائل امور دام دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

عضو کارگروه تخصصی حفظ ذخایر ژنتیکی دام و طیور بنیاد نخبگان استان گیلان 

مدیر گروه علوم دامی دانشگاه گیلان از اردیبهشت ماه 1395

عضو کمیته همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان از دی ماه 1395

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دی ماه 1397

سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان

به عنوان Associate Editor در Journal of Animal Science and Technology (چاپ Korean Society of Animal Science)

به عنوان عضو هیات تحریریه و مشاور آماری در Journal of Dairy Research (چاپ Cambridge University Press)

 

 کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی دانشگاه گیلان 1382-1378

کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران 1384-1382

دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران 1388-1384کتب تالیف یا ترجمه شده

قوی حسین زاده، ن. 1392. پرورش گاو شیری. چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان. 

قوی حسین زاده، ن. و ب. ربیعی. 1398. ژنتیک آماری صفات کمّی (پیوستگی ژنی، نقشه های ژنتیکی و QTL). انتشارات دانشگاه گیلان. زیر چاپ.

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و بین المللی:

 

احدی، س.، ح. درمانی کوهی و ن. قوی حسین زاده. 1395. اثر غلظت مواد مغذی جیره روی عملکرد رشد، اجزای لاشه و خصوصیات منحنی رشد جوجه بلدرچینهای ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 113: 123-134. 

 

احدی، س.، ح. درمانی کوهی و ن. قوی حسین زاده. 1397. ارزیابی توابع رشدی برای توصیف رشد در بلدرچینهای ژاپنی تغذیه شده با جیره های متفاوت از نظر تراکم مواد مغذی در مقایسه با سطح پیشنهادی NRC. پژوهش های علوم دامی. 28(1): 127-139.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1394. بررسی اثرات همگنی و ناهمگنی اجزای واریانس در سطوح مختلف اندازه گله-سال بر پارامترهای ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 4(4): 1-13.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1395. ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تاثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین. پژوهش در نشخوارکنندگان. 4(4): 1-24.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1396. ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله-سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای تولیدات دامی. 8(17): 130-139.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1396. تأثیر ناهمگنی اجزای واریانس بر ارزیابی ژنتیکی مقدار پروتئین شیر گاوهای نر و ماده برتر هلشتاین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 30 (114): 102-112.


احمدپناه، ج. و ن. قوی حسین زاده. 1394. استراتژیهای انتخاب برای افزایش نرخ رشد در بلدرچینهای ژاپنی. پژوهشهای تولیدات دامی. 12: 166-172.


احمدپناه، ج. و ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و ع. پاکدل. 1395. بررسی استفاده از پارامترهای گازهای خونی به عنوان صفات نشانگر در شاخص انتخاب برای کاهش میزان حساسیّت به آسیت در جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. 5(1): 77-88.


اعتقادی، ب.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1393. آنالیز ژنتیکی صفت وزن بدن در گوسفندان بومی استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی. 3(4): 63-73.


اعتقادی، ب.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1394. برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان. پژوهشهای علوم دامی ایران. 7(1): 104-112. 

 

اعتقادی، ب.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1396. اثر همخونی بر میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی. 6(3): 43-52.


آیت اللهی، م.، س. ح. حسینی مقدم، س. ض. میرحسینی و ن. قوی حسین زاده. 1394. مطالعه چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی ژن لاکتوفرین و ارتباط آن با تعداد سلول‌های سوماتیک شیر گاوهای دورگ استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی. 4(2): 87-94.


بادبرین، ن.، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی و ن. قوی حسین زاده. 1393. مکان يابی QTL کنترل کننده چندقلوزایی در کروموزوم 1 بز مرخز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. تحقیقات تولیدات دامی. 3(3): 73-81.


بادبرین، ن.، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی و ن. قوی حسین زاده. 1394. بررسی کروموزوم شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان‌یابی QTL. بیوتکنولوژی کشاورزی. 7(2): 1-10.


رمضانی، س. و ن. قوی حسین زاده. 1396. بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان. پژوهشهای تولیدات دامی. 8(17): 157-165.


سیدشریفی، ر.، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسي سازه هاي موثر بر عمر بهينه گله گاوهاي هلشتاين شمال غرب كشور با استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي. تحقیقات تولیدات دامی. 2(2): 19-27.


سیدشریفی، ر.، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1393. مقایسه ارزشهای اقتصادی برخی صفات تولیدی و تولید مثلی در گله گاوهای شیری شمال غرب کشور در شرایط نا بهینه و بهینه سیستم تولید. پژوهشهای علوم دامی. 24(1): 153-164.


شادپور، س.، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1392. تعداد بهینه گاو نر تحت آزمون نتاج در شرایط انتخاب همزمان برای تولید شیر، چربی و پروتئین در گاوهای هلشتاین ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 2(3): 11-20. 

 

جعفراوغلی، م.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و م. کاوسی کلاشمی. 1397. بررسی کارایی فنی گله های گوسفند مغانی استان اردبیل: کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها. تحقیقات تولیدات دامی. 7(1): 31-40


جعفرزاده، ا.، ح. درمانی کوهی، ن. قوی حسین زاده و م. روستائی علی مهر. 1393. اثر مكمل جيره اي پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، وزن اندامهای لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین هاي ژاپنی. تحقیقات تولیدات دامی. 3(1): 31-41.


جعفرزاده، ا.، ح. درمانی کوهی، ن. قوی حسین زاده و م. روستائی علی مهر. 1394. اثر سطوح مختلف پودر ژل آلوئه ورا بر عملكرد، ميكروفلور روده و اندامهاي گوارشي جوجه بلدرچين‌‌هاي ژاپني (Coturnix japonica). پژوهش و سازندگی. 28(106): 231-242.


حجتی، س. ف. و ن. قوی حسین زاده. 1395. بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی بین پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان. تولیدات دامی. 18 (4): 687-696.


خان زاده، ح. و ن. قوی حسین زاده. 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدلهای رگرسیون تصادفی و تکرارپذیر. پژوهش و سازندگی. 102: 52-59.


خان زاده، ح. و ن. قوی حسین زاده. 1395. برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلولهای سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای تولیدات دامی. 8(15): 201-209.


علی تالش، ل.، آ. جوانمرد، م. مدد، ن. قوی حسین زاده و م. ر. شبانی مفرد. 1394. بررسی تنوع چندقلوزایی در چهار جمعیت گوسفندان متعلق به عشایر ایران با استفاده از اطلاعات توام فنوتیپی، نشانگرهای DNA و سیستم اطلاعات جغرافیایی. تحقیقات تولیدات دامی. 4(2): 77-86.


عمو پشت مساری، ح.، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1394. برآورد روند ژنتیکی صفت وزن بدن در گوسفند شال. تحقیقات تولیدات دامی. 4(1): 47-58.


قوی حسین زاده، ن. 1391. برآورد روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای صفت طول دوره خشکی دوره های شیردهی اول تا سوم گاوهای هلشتاین ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 1(3): 39-47.


قوی حسین زاده، ن. 1394. آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی. پژوهشهای تولیدات دامی. 6(11): 108-119.


قوی حسین زاده، ن.، ا. نجاتی جوارمی، س. ر. میرائی آشتیانی و ح. مهربانی یگانه. 1386 . اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای. مجله علوم کشاورزی ایران. 38(4) : 581-586.


کاظمی،م.، م. متقی طلب، ف. مشایخی و ن. قوی حسین زاده. 1392. اثرات تزریق بتا هیدرکسی بتا متیل بوتیرات و گلوکز در تخم مرغ های جوجه کشی بر ریخت شناسی روده و عملکرد رشد جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. 2(4): 43-51.


کنعانی سرچشمه، ف.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و س. جوزی شکالگورابی. 1393. استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 3(2): 1-7.

 

لقمانپور زرینی، ر.، ن. قوی حسین زاده و ح. نبی پور افروزی. 1397. مدل‌سازی انرژی ستانده در واحدهای پرورش گاو شیری و گاو گوشتی با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و انفیس (مطالعه موردی: استان مازندران، ایران). تحقیقات تولیدات دامی. زیر چاپ.

 

محمدی، س.، ح. درمانی کوهی و ن. قوی حسین زاده. 1397. اثرات سطوح مختلف مواد معدنی بر پر درآوری، نمره¬دهی پر و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران. زیر چاپ.


محمدی، م.، م. قلی نیا و ن. قوی حسین زاده. 1391. تأثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی. 1(1): 43-50. 

 

محیط، ا.، ز. علیمرادی تمرین، ح. درمانی کوهی و ن. قوی حسین زاده. 1397. اثر آنزیم زایلاناز و اسانس باریجه‎ (Ferula gumosa Boiss) ‎ در جیره‌های بر اساس دانه گندم بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه‌های گوشتی. تولیدات دامی. 20(1): 1-14.


محیطی اصلی، م.، ن. قوی حسین زاده، ح. درمانی کوهی و م. شیرعلی. 1393. بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 3(4): 1-9.


مدد، م.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1392. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در گاومیش های بومی ایران. تحقیقات تولیدات دامی. 2(1): 45-52.


میرحسینی، س. ض.، ن. قوی حسین زاده و ف. هادی نژاد. 1396. مقایسه مدلهای غیرخطی برای توصیف منحنی رشد از تولد تا یکسالگی در بز مرخز. پژوهشهای تولیدات دامی. 8(18): 131-138.


ناظمی، ف.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده، ه. دهقان زاده و م. مهدی زاده. 1396. بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین و ارتباط آن با صفات اقتصادی شیر در گاوهای بومی استان گیلان. تحقیقات تولیدات دامی. 6(1): 53-61.


نجف زاده، ا.، ح. درمانی کوهی، م. روستائی علی مهر و ن. قوی حسین زاده. 1393. اثر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. 3(3): 12-21.


نجف زاده، ا.، ح. درمانی کوهی، ن. قوی حسین زاده، م. روستائی علی مهر و م. پورقاسمی. 1395. بررسی اثرات فردی و ترکیبی آلتیمیت اسید و عصاره کاسنی بر عملکرد و برخی فراسنجه های سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 110: 81-90.


نداف فهمیده، م. ، ن. قوی حسین زاده و م. گلشنی. 1396. بررسی ارتباط ژنتیکی بین طول عمر و اوزان بدن در گوسفندان بومی استان گیلان. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 30 (115): 93-102.


نظری، م. ع.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1395. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد پروتئین شیر در گاومیشهای بومی ایران با استفاده از مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 113: 31-40.


وافری، ع.، م. روستائی علی مهر، ن. قوی حسین زاده و ف. طالبی. 1395. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8(1): 197-205.


ورکوهی، ش.، س. ر. میرائی آشتیانی، ح. مهربانی یگانه و ن. قوی حسین زاده. 1386 . برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در مناطق آب و هوایی، سطوح تولیدی و اندازه گله مختلف در سه دورۀ اول شیردهی. مجله علوم کشاورزی ایران. 38(4): 651- 658.


یاوری فرد، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1394. آنالیز ژنتیکی صفت وزن بدن در سنین تولد تا یکسالگی در گوسفندان نژاد مهربان. تحقیقات تولیدات دامی. 4(1): 59-77.


یاوری فرد، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1396. بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان. پژوهشهای علوم دامی ایران. 9(1): 113-124.


Abdoli, P., P. Zamani, S. Z. Mirhosseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and S. Nadri. 2016. A review on prolificacy genes in sheep. Reproduction in Domestic Animals. 51: 631-637
.


Abdoli, P., S. Z. Mirhosseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and P. Zamani. 2018. Screening for Causative Mutations of Major Prolificacy Genes in Iranian Fat-Tailed Sheep. International Journal of Fertility and Sterility. 12(1): 51-55.

 

Abdoli, P., S. Z. Mirhosseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, P. Zamani, and C. Gondro. 2018. Genome-wide association study to identify genomic regions affecting prolificacy in Lori-Bakhtiari sheep. Animal Genetics. 49(5): 488-491.

 

Abdoli, P., P. Zamani, S. Z. Mirhosseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. Almasi. 2019. Genetic parameters and trends for litter size in Markhoz goats. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 32(1): 58-63.

 

Abdoli, P., S. Z. Mirhosseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, P. Zamani, M. H. Ferdosi and C. Gondro. 2019. Genome-wide association study of four composite reproductive traits in Iranian fat-tailed sheep. Reproduction, Fertility and Development. In press.


Ahmadpanah, J., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. Pakdel. 2016. Genetic perspective of ascites syndrome in meat-type chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science. 6(1): 9-14.


Ahmadpanah, J., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A. A. Shadparvar, and A. Pakdel. 2017. Genetic parameters of body weight and ascites in broilers: Effect of different incidence rates of ascites syndrome. British Poultry Science. 58(1): 32-39.


Amou Posht Masari, H., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. H. Hadi Tavatori. 2013. Estimation of genetic parameters for reproductive traits in Shall sheep. Tropical Animal Health and Production. 45: 1259–1263.


Ardalan, M., M. Dehghan-Banadaky, K. Rezayazdi, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2011. The effect of rumen-protected methionine and choline on plasma metabolites of Holstein dairy cows. The Journal of Agricultural Science, Cambridge. 149: 639-646.


Atefi, A., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2016. Comparison of whole genome prediction accuracy across generations using parametric and semi parametric methods. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 38(4): 447-453.


Atefi, A., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2017. Accuracy of genomic prediction under different genetic architectures and estimation methods. Iranian Journal of Applied Animal Science. 8(1): 43-52..


Azizian, S., A. A. Shadparvar, S. Joezy-Shekalgorabi, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2016. The effect of dams of sire path management on genetic and economic parameters in a simulated genomic selection program. Iranian Journal of Applied Animal Science. 6(2): 335-342.


Azizian, S., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and S. Joezy-Shekalgorabi. 2016. Effect of increasing accuracy of genomic evaluations on economic efficiency of dairy cattle breeding programs. Italian Journal of Animal Science. 15(3): 379-385.


Barazandeh, A., S. Molaei Moghbeli, M. Vatankhah, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2012. Lamb survival analysis from birth to weaning in Iranian Kermani sheep. Tropical Animal Health and Production. 44: 929-934.


Barazandeh, A., S. Molaei Moghbeli, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. Vatankhah. 2012. Genetic evaluation of growth in Raini goat using random regression models. Livestock Science. 145: 1-6.


Bohlool, Zh., M. Mohammadi, M. Roostaei-Ali Mehr, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2015. Effect of different concentrations of trehalose and glycerol on the freezability of ram semen using soybean lecithin based diluents. Animal Production Science. 55: 666–671.


Chegini, A., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2013. Genetic trends for milk yield, persistency of milk yield, somatic cell count and calving interval in Holstein dairy cows of Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science. 3(3): 503-508.


Chegini, A., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2015. Genetic parameter estimates for lactation curve parameters, milk yield, age at first calving, calving interval and somatic cell count in Holstein cows. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(1): 61-67.


Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and H. Hosseini-Moghadam. 2015. Effect of calf sex on some productive, reproductive and health traits in Holstein cows. Spanish Journal of Agricultural Research. 13(2): e0605.


Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2016. Estimation of relationship between milk yield and different measures of mastitis and hyperkeratosis in Holstein cows. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 38(2): 191-196.


Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2016. Factors affecting clinical mastitis and effects of clinical mastitis on reproductive performance of Holstein cows. Revue de Medecine Veterinaire. 167(5-6): 145-153.


Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2016. Effect of somatic cell count on milk yield in different parities and stages of lactation in Holstein cows of Iran. Agriculturae Conspectus Scientificus. 81(1): 55-60.

 

Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2017. Effect of somatic cell count on milk fat and protein in different parities and stages of lactation in Holstein cows. Acta Agriculturae Slovenica. 110(1): 37-45.

 

Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, S. H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2019. Genetic correlation estimates between milk production traits, mastitis and different measures of somatic cells in Holstein cows. Animal Production Science. In press.

 

Chegini, A., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and B. Mohammad Nazari. 2019. Genetic and environmental relationships among milk yield, persistency of milk yield, somatic cell count and calving interval in Holstein cows. Revista Colombiana de Ciencias Pecuaris. In press.

 

Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, S. H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2019. Genetic aspects of some reproductive, udder health and energy status traits in Holstein cows. Theriogenology. 130: 1-7.

 

Chegini, A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, S. H. Hosseini-Moghadam, and A. A. Shadparvar. 2019. Appropriate selection indices for functional traits in dairy cattle breeding schemes. Journal of Dairy Research. 86(1): 13-18.

 

Darmani Kuhi, H., N. Ghavi Hossein-Zadeh, S. Lopez, S. Falahi, and J. France. 2019. Sinusoidal function to describe the growth curve of dairy heifers. Animal Production Science. In press.

 

Darmani Kuhi, H., S. Lopez, J. France, A. Mohit, A. Shabanpour, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and S. Falahi. 2019. A sinusoidal equation as an alternative to classical growth functions to describe growth profiles in turkeys. Acta Scientiarum. Animal Sciences. In press.

 


Ehsaninia, J., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2016. Homogeneity and heterogeneity of variance components for milk and protein yield at different cluster sizes in Iranian Holsteins. Livestock Science. 188: 174-181.

 

Ehsaninia, J., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2019. Estimation of genetic variation for macro- and micro-environmental sensitivities of milk yield and composition in Holstein cows using double hierarchical generalized linear models. Journal of Dairy Research. In press.

 

Ehsaninia, J., B. Faye, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2019. Phenotypic diversity of camel ecotypes (Camelus dromedarius) in the south region of Kerman province of Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science. In press.

 


Eteqadi, B., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2014. Population structure and inbreeding effects on body weight traits of Guilan sheep in Iran. Small Ruminant Research. 119: 45-51.


Eteqadi, B., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2015. Inbreeding effects on reproductive traits in Iranian Guilan sheep. Tropical Animal Health and Production. 47(3): 533-539.


Eteqadi, B., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2017. Genetic analysis of basic and composite reproduction traits in Guilan sheep. Annals of Animal Science. 17(1): 105-116.


Eteqadi, B., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2016. Estimation of genetic and phenotypic trends for body weight traits of sheep in Guilan province of Iran. Journal of Livestock Science and Technologies. 4(2): 57-62.


Fallahpour, S., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. Mehdizadeh. 2013. An optimum regression model to estimate economic values for milk yield, milk yield persistency and calving interval in dairy cattle. Iranian Journal of Applied Animal Science. 3(2): 343-350.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2010. Evaluation of the genetic trend of milk yield in the multiple ovulation and embryo transfer populations of dairy cows, using stochastic simulation. Comptes Rendus Biologies. 333:710-715.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2010. The effect of twinning on milk yield, dystocia, calf birth weight and open days in Holstein dairy cows of Iran. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 94: 780-787.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2010. Evaluation of the effect of twin births on the perinatal calf mortality and productive performance of Holstein dairy cows. Archiv Tierzucht. 53: 256-265.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2011. Estimation of genetic and phenotypic relationships between age at first calving and productive performance in Iranian Holsteins. Tropical Animal Health and Production. 43: 967-973.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2011. Genetic parameters and trends for calving interval in the first three lactations of Iranian Holsteins. Tropical Animal Health and Production. 43: 1111-1115.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Evidence of the genetic trend for secondary sex ratio in Iranian Holsteins. Reproduction, Fertility and Development. 24: 438-442.


Ghavi Hossein-Zadeh, N.
2012. Factors affecting secondary sex ratio in Iranian Holsteins. Theriogenology. 77: 214–219.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Bayesian estimates of genetic changes for body weight traits of Moghani sheep using Gibbs sampling. Tropical Animal Health and Production. 44: 531-536.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2011. Genetic and phenotypic trends for age at first calving and milk yield and compositions in Holstein dairy cows. Archiv Tierzucht. 54(4): 338-347.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2011. Estimation of genetic parameters and genetic change for stillbirth in Iranian Holstein cows: a comparison between linear and threshold models. Agricultural and Food Science. 20: 287-297.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Inbreeding effects on body weight traits of Iranian Moghani sheep. Archiv Tierzucht. 55: 171-178.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Estimation of genetic parameters and trends for energy-corrected 305-d milk yield in Iranian Holsteins. Archiv Tierzucht. 55: 420-426.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2013. Inbreeding effects on average daily gains and Kleiber ratios in Iranian Moghani sheep. Iranian Journal of Applied Animal Science. 3(3): 545-551.


Ghavi Hossein-Zadeh, N.
2012. Genetic parameters and trends for lactation length in the first three lactations of Holstein cows. Archiv Tierzucht. 55: 533-539.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2014. Study on the effect of dystocia on the productive performance and calf stillbirth in Iranian Holsteins. Journal of Agricultural Science and Technology. 16: 69-78.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2013. Effects of main reproductive and health problems on the performance of dairy cows: A review. Spanish Journal of Agricultural Research. 11(3): 718-735.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2014. Comparison of non-linear models to describe the lactation curves of milk yield and composition in Iranian Holsteins. The Journal of Agricultural Science, Cambridge. 152: 309-324.


Ghavi Hossein-Zadeh, N.
2013. Factors affecting lactation length and effect of current lactation length on the subsequent production and reproduction in Iranian Holsteins. Archiv Tierzucht. 56(87): 873-881.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2014. Linear and threshold analysis of direct and maternal genetic effects for secondary sex ratio in Iranian buffaloes. Journal of Applied Genetics. 55: 365–372.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015. Estimation of genetic relationships between growth curve parameters in Guilan sheep. Journal of Animal Science and Technology. 57: 19.


Ghavi Hossein-Zadeh, N.
2016. Bayesian analysis of direct and maternal effects for birthweight in Iranian buffaloes using Gibbs sampling. Animal Production Science. 56(5): 859-865.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Analysis of population structure and genetic variability in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis) using pedigree information. Animal Production Science. 56(7): 1130-1135.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2017. Estimates of genetic parameters and genetic trends for production and reproduction traits in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). Animal Production Science. 57(2): 216-222.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015. Modeling the growth curve of Iranian Shall sheep using non-linear growth models. Small Ruminant Research. 130: 60-66.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015. Bayesian estimates of genetic relationships between growth curve parameters in Shall sheep via Gibbs sampling. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 167-174.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Comparison of non-linear models to describe the lactation curves for milk yield and composition in buffaloes (Bubalus bubalis). Animal. 10(2): 248-261.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2017. Application of growth models to describe the lactation curves for test-day milk production in Holstein cows. Journal of Applied Animal Research. 45(1): 145-151.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Effect of dystocia on subsequent reproductive performance and functional longevity in Holstein cows. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 100: 860-867.


Ghavi Hossein-Zadeh, N.
2016. Modelling lactation curve for fat to protein ratio in Holstein cows. Animal Science Papers and Reports. 34(3): 233-246.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Modeling lactation curve for milk fat to protein ratio in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis) using non-linear mixed models. Journal of Dairy Research. 83(3): 334-340.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Threshold analysis of genetic effects for secondary sex ratio indomestic sheep using Bayesian approach via Gibbs sampling. Small Ruminant Research. 144: 197-204.

 


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2017. Modeling growth curve in Moghani sheep: Comparison of non-linear mixed growth models and estimation of genetic relationship between growth curve parameters. The Journal of Agricultural Science, Cambridge. 155(7): 1150-1159.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2019. Application of non-linear mathematical models to describe effect of twinning on the lactation curve features in Holstein cows. Research in Veterinary Science. 122: 111-117.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2019. Comparison of the parameters of the lactation curve between normal and difficult calvings in Iranian Holstein cows. Spanish Journal of Agricultural Research. 17(1).

 


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Akbarian. 2015. Factors affecting body condition score and its relationship with productive and reproductive performances of Holstein cows. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(1): 73-79.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using Bayesian approach via Gibbs sampling. The Journal of Agricultural Science, Cambridge. 148: 363-370.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Genetic relationship between milk urea nitrogen and reproductive performance in Holstein dairy cows. Animal. 5: 26-32.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep. Agricultural and Food Science. 19: 207-213.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Bayesian estimates of genetic parameters for cystic ovarian disease, displaced abomasum and foot and leg diseases in Iranian Holsteins via Gibbs sampling. The Journal of Agricultural Science, Cambridge. 149: 119-124.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Estimation of genetic parameters for milk urea nitrogen and its relationship with milk constituents in Iranian Holsteins. Livestock Science. 135: 274-281.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Bayesian estimates of genetic parameters for metritis, retained placenta, milk fever, and clinical mastitis in Holstein dairy cows via Gibbs sampling. Research in Veterinary Science. 90: 146-149.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Evaluation of the potential effects of abortion on the productive performance of Iranian Holstein dairy cows. Animal Science Journal. 82: 117-121.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2011. Cow-specific risk factors for retained placenta, metritis and clinical mastitis in Holstein cows. Veterinary Research Communications. 35: 345-354.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N., and D. Ghahremani. 2018. Bayesian estimates of genetic parameters and genetic trends for morphometric traits and their relationship with yearling weight in Moghani sheep. Italian Journal of Animal Science. 17(3): 586-592.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N., and A. Ghorbani. 2018. Modeling the growth curves for body weight and some biometric traits in Caspian horses (Equus ferus caballus) using non-linear mixed models. Mammalian Biology. 93: 5-12.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and A. Mohit. 2013. Effect of dry period length on the subsequent production and reproduction in Iranian Holstein cows. Spanish Journal of Agricultural Research. 11(1): 100-108.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., M. Madad, A. A. Shadparvar, and D. Kianzad. 2012. An observational analysis of secondary sex ratio, stillbirth and birth weight in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). Journal of Agricultural Science and Technology. 14: 1477-1484.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Mohit, and N. Azad. 2013. Effect of temperature-humidity index on productive and reproductive performances of Iranian Holstein cows. Iranian Journal of Veterinary Research. 14: 106-112.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N., M. A. Nazari, and A. A. Shadparvar. 2017. Genetic perspective of milk yield persistency in the first three lactations of Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). Journal of Dairy Research. 84(4): 434-439.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Mehrabani-Yeganeh. 2007. Effect of threshold nature of traits on heritability estimates obtained by linear model. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(1):145-147.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2008. An observational analysis of twin births, calf stillbirth, calf sex ratio, and abortion in Iranian Holsteins. Journal of Dairy Science. 91:4198-4205.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2009. Estimation of variance components and genetic trends for twinning rate in Holstein dairy cattle of Iran. Journal of Dairy Science. 92:3411-3421.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2010. Bio-economic evaluation of the use of sexed semen at different conception rates and herd sizes in Holstein populations. Animal Reproduction Science. 121: 17-23.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, H. Kohram, and M. Honarvar. 2011. Bio-economic model to evaluate twinning rate using sexed embryo transfer in dairy herds. Animal. 5: 1705-1719.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Golshani. 2016. Comparison of non-linear models to describe the growth curve of Iranian Guilan sheep. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 29: 199-209.

 

Ghavi Hossein-Zadeh, N., R. Noori and A. A. Shadparvar. 2018. Genetic analysis of longevity and lamb survival from birth to yearling in Moghani sheep. Journal of Applied Animal Research. 46(1): 1363-1369.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., M. H. Salimi and A. A. Shadparvar. 2018. Bayesian estimates of genetic relationship between calving difficulty and productive and reproductive performance in Holstein cows. Animal Production Science. 58(5): 785-790.


Hojjati, F., and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2018. Comparison of non-linear growth models to describe the growth curve of Mehraban sheep. Journal of Applied Animal Research. 46(1): 499-504.

 

Jafaroghli, M., A. Safari, A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2019. Genetic analysis of ewe productivity traits in Baluchi sheep. Iranian Journal of Applied Animal Science. In press.


Khanzadeh, H., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. Naserani. 2013. Estimation of genetic parameters and trends for milk fat and protein percentages in Iranian Holsteins using random regression test day model. Archiv Tierzucht. 56(47): 487-496.


Khanzadeh, H., N. Ghavi Hossein-Zadeh, M. Naserani, and B. Mohammad Nazari. 2013. Calculating daughter yield deviations for production traits in Holstein cattle using repeatability animal and random regression test day models. Livestock Science. 157: 408-413.


Khanzadeh, H., and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2016. Estimation of daughter yield deviation and validation of genetic trend for somatic cell score in Holstein cattle using random regression test day model. Journal of Agricultural Science and Technology. 18(6): 1467-1474.


Khorshidie, R., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and S. Joezy Shakalgurabi. 2011. Genetic Trends for 305-day milk yield and Persistency in Iranian Holsteins. Livestock Science. 144: 211-217.


Madad, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2013. Genetic and phenotypic parameters for productive traits in the first three lactations of Khuzestan buffaloes in Iran. Archiv Tierzucht. 56(41): 423-429.


Madad, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A. A. Shadparvar, and D. Kianzad. 2013. Random regression models to estimate genetic parameters for test-day milk yield and composition in Iranian buffaloes. Archiv Tierzucht. 56(27): 276-284.


Madad, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2016. Estimation of genetic parameters for test-day milk yield in Khuzestan buffaloes. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 51(7): 890-897.

 

Mafakheri, Sh., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A. A. Shadparvar and R. Abdollahi-Arpanahi. 2019. Comparison of long-term genomic response under restricted inbreeding in conventional and modern molecular breeding schemes: A review. Agriculturae Conspectus Scientificus. In press.


Mirhosseini, S. Z., J. Zare, N. Ghavi Hossein-Zadeh, H. Khanzadeh, A. Seidavi, V. Laudadio, C. Dario, V. Tufarelli, and M. Selvaggi. 2015. Estimation of genetic parameters for body weight traits and pelt quality score in Iranian Karakul sheep. Small Ruminant Research. 132: 67-71.


Mousavi, S. F., S. H. Hosseini Moghaddam, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and S. Z. Mirhosseini. 2017. Gene expression of HSP90 and HSP70 in four silkworm hybrids (Bombyx mori L.) in response to severe thermal shock. Invertebrate Survival Journal. 14: 56-62.


Nadaf Fahmideh, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and M. Golshani. 2016. Study of factors affecting longevity and survival of Iranian Guilan sheep using linear and non-linear models. Iranian Journal of Applied Animal Science. 6(3): 649-655.


Rezaei, M., S. Z. Mirhoseini, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2015. PCR-RFLP analysis of leptin gene and its association with milk traits in native cattle of Iran (Bos indicus). Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias. 6(1): 15-24.


Roostaei-Ali Mehr M., B. Chambary, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2015. Effect of different diluents and storage time on field fertility of cooled ram semen after vaginal insemination. Small Ruminant Research. 115: 82-85.

 

Safari A., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A. A. Shadparvar, and R. Abdollahi Arpanahi. 2018. A review on breeding and genetic strategies in Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). Tropical Animal Health and Production. 50(4): 707-714.

 

Safari A., A. A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and R. Abdollahi Arpanahi. 2019. Economic values and selection indices for production and reproduction traits of Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). Tropical Animal Health and Production. In press.


Salimi, M. H., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A. A. Shadparvar, and A. R. Eghbal. 2017. Genetic evaluation of dystocia and its relationship with productive and reproductive traits in Holstein cows. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias.3(2): 126-137.


Seyedsharifi, R., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2013. Development of breeding objectives for dairy cattle: Determination of economic value. Journal of Food, Agriculture and Environment. 11 (1): 346-348.


Seyedsharifi, R., A. A. Shadparvar, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2013. Estimation of economic values for some traits in dairy herds of Iran using computer simulation. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 3 (17): 2036-2041.


Sobar Poorrajabi Ghaziyani, A., S. Z. Mirhoseini, N. Ghavi Hossein-Zadeh, Z. Ansari Pirsaraei, and H. Dehghanzadeh. 2014. Association of Kappa‐Casein gene polymorphism with some biochemical blood indicators in Guilan native cattle of Iran (Bos indicus). Iranian Journal of Applied Animal Science. 4(4): 717-722.


Varkoohi, S., H. Mehrabani-Yeganeh, S. R. Miraei-Ashtiani, and N. Ghavi Hossein-Zadeh. 2007. Heterogeneity of variance for milk traits at climitical regions in Holstein dairy cattle in Iran and the best method(s) for data transformation. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(9): 1556-1558.


Yavarifard, R., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2014. Population genetic structure analysis and effect of inbreeding on body weights at different ages in Iranian Mehraban sheep. Journal of Animal Science and Technology. 56: 31.


Yavarifard, R., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2015. Estimation of genetic parameters for reproductive traits in Mehraban sheep. Czech Journal of Animal Science. 60(6): 281-288.


Yavarifard, R., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2016. Inbreeding effects on reproductive traits of Mehraban sheep. Agriculturae Conspectus Scientificus. 81(1): 43-48
.

 مقالات ارایه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی:


ابراهیمیان، ن.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و ح. عسکری همت. 1391. تأثير نرخ انتقال قوچ از هسته به پايه بر روي رشد ژنتيكي در سيستم اصلاح نژاد هسته. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


ابراهیمیان، ن.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و ح. عسکری همت. 1391. بررسي تاثير اندازه ي جمعيت بر روي رشد ژنتيكي در هسته هاي باز اصلاح نژادي. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


اسداللهی، س. س. و ن. قوی حسین زاده. 1395. تجزیه ژنتیکی تولید شیر و درصد چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس. هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 17 و 18 شهریور ماه، کرج، ایران.


اسداللهی، س. س. و ن. قوی حسین زاده. 1395. تجزیه ژنتیکی دوقلوزایی و فاصله بین دو زایش در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از روش بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس. هفتمین کنگره علوم دامی ایران، 17 و 18 شهریور ماه، کرج، ایران.


اسروش، ف.، ن. بادبرین، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی و ن. قوی حسین زاده. 1393. مطالعه وضعیت چندشکلی 27 جایگاه ریزماهواره بز مرخز. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1394. بررسی همگنی و ناهمگنی اجزای واریانس صفات تولید شیر در سه شکم زایش اول گاوهای هلشتاین ایران و تعیین بهترین روش تبدیل داده ها در سطوح مختلف کلاستر. سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، 18 شهریور ماه، کرمان، ایران.


احسانی نیا، ج.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1394. روش های مختلف تبدیل داده برای تصحیح ناهمگنی واریانس و تاثیر آن بر ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران. سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، 18 شهریور ماه، کرمان، ایران.


اعتقادی، ب.، ن. قوی حسین زاده، ع. ا. شادپرور و م. گلشنی. 1392. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن از تولد تا شیرگیری در گوسفندان گیلان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


اعتقادی، ب.، ن. قوی حسین زاده، ع. ا. شادپرور و م. گلشنی. 1392. برآورد عوامل غیرژنتیکی مؤثر بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر درگوسفندان گیلان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.

 

اکبرپور، ط.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1397. اثر خطای تعیین ژنوتیپ نشانگر بر صحت پیش بینی ژنومی. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، ایران.


اکبریان تفاقی، م. و ن. قوی حسین زاده. 1391. بررسی برخی از عوامل اثرگذار بر تعداد سلولهای سوماتیک یک گلۀ گاو شیری در استان اصفهان. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


آیت اللهی، م.، س. ح. حسینی مقدم، ن. قوی حسین زاده و س. م. یزدانی. 1393. مقایسه تعداد سلولهای سوماتیک شیر و عوامل مهم موثر بر آن در گاوهای بومی و آمیخته استان گیلان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، تهران، ایران.


بادبرین، ن.، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی، ن. قوی حسین زاده و ش. پورعلی. 1393. مقایسه چهار روش استخراج DNA از نظر کارآیی تکثیر نشانگرهای ریزماهواره ای در بز. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


بادبرین، ن.، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی، ن. قوی حسین زاده و م. آیت اللهی. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولید شیر و SCS در گاو بومی گیلان. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


بادبرین، ن.، س. ض. میرحسینی، ب. ربیعی و ن. قوی حسین زاده. 1393. بررسی تفرق نواحی ژنومی کنترل کننده وزن موهر بز مرخز روی کروموزوم 19. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


پورعلی، ش.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده و ن. بادبرین. 1393. بررسي جهش در اگزون 6 ژن گيرنده پروتئين مورفوژنتيك استخوان (BMPR1B) در بز مرخز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران، ایران.

 

پورنجفی، ب.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده و س. ب. دلیرصفت. 1396. بررسی ارتباط چندشکلی ژن اینترفرون گاما با سقط جنین در گاو هلشتاین با روش PCR-RFLP. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 4 آبان ماه، ساری، ایران.


جعفرزاده، ا.، ح. درمانی کوهی، ن. قوی حسین زاده و محمد روستائی. 1392. اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد و صفات لاشه بلدرچین ژاپنی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 30 و 31 مردادماه، اردبیل، ایران.


جوان، س.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده و ح. خان زاده. 1393. برخی از عوامل محیطی موثر بر صفات رشد در بز مرخز. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


چگینی، ا.، م. ملک خواهی، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1391. اثر سن اولين زايش بر برخي عملكردهاي توليدي و توليدمثلي گاوهاي هلشتاين استان قزوين. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


چگینی، ا.، م. ملک خواهی، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1391. اثر جنسيت گوساله بر توليد شير، تداوم شيردهي و طول دوره شيردهي. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


چگینی، ا.، ن. قوی حسین زاده و س. ک. موسوی. 1393. برآورد ارتباط بین تولید شیر، پارامترهای منحنی شیردهی و تعداد سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


چگینی، ا.، س. ک. موسوی و ن. قوی حسین زاده. 1393. اثر جنس گوساله بر تولید شیر 305 روز و فاصله زایش مادر در دوره های مختلف شیردهی در گاوهای هلشتاین استان قزوین. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


چیتی، ز.، م. روستایی علی مهر، ن. قوی حسین زاده، م. ر. معمارزاده و م. موذن جمشیدی. 1393. اثر اسانس دانه گشنیز در آب آشامیدنی بر بهبود ماندگاری و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


حجتی، س. ف. و ن. قوی حسین زاده. 1394. مقایسه مدل های غیر خطی برای توصیف منحنی رشد در گوسفند مهربان. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 28 و 29 مرداد ماه، اردبیل، ایران.


حجتی، س. ف. و ن. قوی حسین زاده. 1394. بررسی اثر عوامل محیطی روی پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 28 و 29 مرداد ماه، اردبیل، ایران.


خلیلی مقدم، م.، ا. محیط و ن. قوی حسین زاده. 1395. اثر سطوح مختلف گلوتامین و تریپتوفان بر ثبات اکسیداتیو و زمان ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند ماه، جیرفت، ایران.


دژم خوی، م.، ح. درمانی کوهی، م. روستائی علی مهر، ن. قوی حسین زاده و ح. صفری. 1393. اثرات پری بیوتیک (فرمکتو) مکمل شده به جیره های با تراکم متفاوت مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


رضایی، م.، س. ض. میرحسینی و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی عوامل محیطی موثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر در گاوهای بومی گیلان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


رضایی، م.، س. ض. میرحسینی و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن لپتین در گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، 17-15 تیرماه، تهران، ایران.


رمضانی، س. و ن. قوی حسین زاده. 1394. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت طول عمر در گوسفند مهربان با استفاده از راهکار بیزی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 28 و 29 مرداد ماه، اردبیل، ایران.


رمضانی، س. و ن. قوی حسین زاده. 1394. بررسی فاکتورهای غیر ژنتیکی موثر بر روی طول عمر بره های نژاد مهربان. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 28 و 29 مرداد ماه، اردبیل، ایران.


زارع، ج.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده و غ. ژیان. 1391. برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات وزن بدن درگوسفند نژاد قره گل. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.

 

صفری، ع.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و ر. عبدالهی آرپناهی. 1397. براورد ارزش اقتصادي صفات توليدي و توليد مثلي در گاوميش هاي بومي گيلان. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، ایران.


عاطفی، ع.، ع. ا. شادپرور و ن. قوی حسین زاده. 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


صوبر پوررجبی، ا.، س. ض. میرحسینی، ز. انصاری، ن. قوی حسین زاده و ه. دهقان زاده. 1392. ارزیابی فراسنجه های خونی در گاو بومی گیلان. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، 17-15 تیرماه، تهران، ایران.


سرمیر، ک.، س. ح. حسینی مقدم، م. روستایی علی مهر و ن. قوی حسین زاده. 1395. مقایسه ضریب تبدیل غذایی در دو هیبرید تجاری جوجه گوشتی پس از آلودگی با ایمریا تنلا. همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان، 22 اردیبهشت ماه، گرگان، ایران.


سرمیر، ک.، س. ح. حسینی مقدم، م. روستایی علی مهر و ن. قوی حسین زاده. 1395. مقایسه شدت اسهال خونی و تعداد اووسیت دفع شده از طریق مدفوع در دو هیبرید تجاری جوجه گوشتی پس از آلودگی با ایمریا تنلا. همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان، 22 اردیبهشت ماه، گرگان، ایران.


سلیمی، م. ح.، ن. قوی حسین زاده، و ع. ا. شادپرور. 1391. برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدمثلي گاوهاي هلشتاين ايران. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


سید شریفی، ر.، ع. ا. شادپرور، و ن. قوی حسین زاده. 1392. برآورد ارزش اقتصادی برخی صفات گله های شیری استان اردبیل با استفاده از مدل زیست اقتصادی. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


سید شریفی، ر.، ع. ا. شادپرور، و ن. قوی حسین زاده. 1392. ارائه مدل زیست اقتصادی از چرخه زندگی گاو شیری با شبیه سازی رایانه ای. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


سید شریفی، ر.، ع. ا. شادپرور، و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ حذف گله گاوهای شیری با استفاده از مدل برنامه ریزی پویا. چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، 27 و 28 آذر ماه، تهران، ایران.


سید شریفی، ر.، ع. ا. شادپرور، و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی احتمال وضعیت زمانی آبستن شدن گاو در دوره های مختلف شیردهی و تاثیر آن بر روی تولید شیر با استفاده از تحلیل آماری لوجستیک. چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، 27 و 28 آذر ماه، تهران، ایران.


علاء نوشهر، ف.، ع. ا. شادپرور، و ن. قوی حسین زاده. 1389. برآورد وراثت پذیری ورم پستان در گاوهای هلشتاین توسط مدلهای خطی و آستانه ای. سومین کنگرۀ علوم دامی کشور، 24 و 25 مهرماه، مشهد، ایران.


فلاح پور، س.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و م. مهدی زاده. 1389. برآورد ارزش اقتصادی تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین استان گیلان. چهارمین کنگرۀ علوم دامی کشور، کرج، ایران.


فلاح پور، س.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و م. مهدی زاده. 1391. ارزش اقتصادي تداوم شيردهي بر اساس يك معيار مبتني بر اختلاف توليد. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


قوی حسین زاده، ن. 1387. استفاده از راهکار بیزین و نمونه گیری گیبس جهت برآورد همبستگی ژنتیکی بین صفات وزن بدن و تعداد همزادان در گوسفند مغانی. اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، 14 و 15 اسفندماه، رشت، ایران.


قوی حسین زاده، ن. 1391. برآورد فراسنجه هاي ژنتيكي طول دوره خشكي در گاوهاي هلشتاين ايران. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


قوی حسین زاده، ن. 1391. مقايسه مدل هاي غيرخطي توصيف كنندة منحني توليد شير گاوهاي هلشتاين ايران. پنجمین کنگرۀ علوم دامی کشور، اصفهان، ایران.


قوی حسین زاده، ن. و م. اردلان. 1389. برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی ازت اورهاي شیر و صفات باروري در گاوهاي هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی. چهارمین کنگرۀ علوم دامی کشور، کرج، ایران.


قوی حسین زاده، ن. و م. اردلان. 1389. برآورد فراسنجه هاي ژنتیکی برخی از ناهنجاريهاي مهم تولیدمثلی و متابولیکی گاوهاي هلشتاین ایران. چهارمین کنگرۀ علوم دامی کشور، کرج، ایران.


محمدی، م.، م. قلی نیا، ن. قوی حسین زاده و م. دیدارخواه. 1387. تأثیر متریت بر عملکرد تولیدمثل یک گله گاو شیری در استان گیلان. سومین کنگرۀ علوم دامی کشور، 24 و 25 مهرماه، مشهد، ایران.


مدد، م.، ا. یوسفی زنوز، ص. علیجانی، ن. قوی حسین زاده و ل. ایران زاده. 1393. برخی از عوامل موثر بر تولید شیر و مقدار چربی شیر در گاومیش های بومی ایران. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.

 

مفاخری، ش.، ع. ا. شادپرور، ن. قوی حسین زاده و ر. عبدالهی آرپناهی. 1397. بررسي رويکردهاي کنترل همخوني با روشهاي کلاسيک. هشتمین کنگره علوم دامی ایران، سنندج، ایران.


موسوی، س. ف.، س. ح. حسینی مقدم، ن. قوی حسین زاده، م. مریدی، ن. حیدرپور و ن. فاضلی مقدم. 1393. مقایسه ی بروز ژن HSP70 در چهار هیبرید کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی شدید. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


ناظمی، ف.، س. ض. میرحسینی و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی عوامل محیطی موثر بر رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی در گاوهای آمیخته استان گیلان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


ناظمی، ف.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده، ه. دهقان زاده و م. مهدی زاده. 1392. تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (K-CSN) در گاوهاي بومی گیلان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی، 17-15 تیرماه، تهران، ایران.


نبوی نیا، م.، س. ض. میرحسینی، ن. قوی حسین زاده و ه. دهقان زاده. 1393. بررسی چند شکلی اینترون چهارم و بخش هایی از اگزون چهارم و پنجم ژن هورمون رشد در گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP. دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، 20 اسفندماه، تهران، ایران.


نجف زاده، ا.، ح. درمانی کوهی، م. روستائی علی مهر و ن. قوی حسین زاده. 1392. تاثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و میکروفلور جوجه های گوشتی. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


نداف، م.، ن. قوی حسین زاده و م. گلشنی. 1393. بررسی دلایل حذف در گوسفندان بومی استان گیلان. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


نداف، م.، ن. قوی حسین زاده و م. گلشنی. 1393. بررسی عوامل غیرژنتیکی موثر بر طول عمر گوسفندان بومی استان گیلان. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


نظری کیاسری، م. ع.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاومیش های بومی ایران با استفاده از مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


نظری کیاسری، م. ع.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد چربی شیر گاومیش های بومی ایران با استفاده از مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی. ششمین کنگرۀ علوم دامی کشور، 5 و 6 شهریورماه، تبریز، ایران.


نوری، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1392. برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفت وزن تولد در گوسفند مغانی. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


نوری، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1392. بررسی دلایل حذف در بره های گوسفندان مغانی از تولد تا یکسالگی. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


نوری، م.، م. محمدی و ن. قوی حسین زاده. 1392. بررسی سیمای لیپیدها و لپپوپروتئین های سرم خون اسب نژاد هلشتاین. دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، 28 اردیبهشت، شیراز، ایران.


هادی نژاد، ف.، س. ض. میرحسینی و ن. قوی حسین زاده. 1394. مقایسه مدلهای غیرخطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، 28 و 29 مرداد ماه، اردبیل، ایران.

 

هاشمی، م. و ن. قوی حسین زاده. 1396. آنالیز ژنتیکی صفات رشد در سنین تولد تا سه ماهگی در گوسفند نژاد شال. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 4 آبان ماه، ساری، ایران.

 

هاشمی، م. و ن. قوی حسین زاده. 1396. آنالیز ژنتیکی صفات رشد در سنین شش ماهگی تا یکسالگی در گوسفند نژاد شال. سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 4 آبان ماه، ساری، ایران.


یاوری فرد، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1392. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن از تولد تا شیرگیری در گوسفند نژاد مهربان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


یاوری فرد، ر.، ن. قوی حسین زاده و ع. ا. شادپرور. 1392. برآورد عوامل غیر ژنتیکی مؤثر بر میانگین افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند مهربان. اولین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، 12 اردیبهشت ماه، ساری، ایران.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2009. Bayesian estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep using Gibbs sampling. CSAS-ADSA-ASAS congress. Montreal, Canada.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2010. Estimates of genetic trends for body weight traits of Moghani sheep obtained by a multivariate animal model analysis. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Modeling lactation curve for milk fat to protein ratio in Holstein cows. Proceedings of the 29th World Buiatrics Congress, Dublin, Ireland, 3-8 July 2016.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2016. Effect of calving difficulty on reproductive performance and functional longevity in Holstein cows. Proceedings of the 29th World Buiatrics Congress, Dublin, Ireland, 3-8 July 2016.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2010. Economics of the use of sexed semen in dairy cows: A simulation study. 14th Asian-Australian Association for Animal Production, Taiwan.


Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2010. Study of the genetic trend of milk yield in the multiple ovulation and embryo transfer populations of dairy cows. 14th Asian-Australian Association for Animal Production, Taiwan.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Selection of the best model for estimation of genetic parameters of growth traits in Iranian Moghani sheep. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Genetic relationship between milk urea nitrogen and milk constituents in Holstein dairy cows. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Genetic relationship between milk urea nitrogen and reproductive performance traits in Iranian Holsteins. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Bayesian estimates of genetic parameters for cystic ovarian disease, displaced abomasum and foot and leg diseases in Iranian Holsteins via Gibbs sampling. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., and M. Ardalan. 2010. Bayesian estimates of genetic parameters for metritis, retained placenta, milk fever, and clinical mastitis in Holstein dairy cows via Gibbs sampling. ADSA-PSA-AMPA-CSAS-ASAS congress. Denver, Colorado, USA.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Mehrabani-Yeganeh. 2006. Effect of threshold nature of traits on heritability estimates obtained by linear model. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 13-18, Belo Horizonte, MG, Brasil.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Mehrabani-Yeganeh. 2006. Effect of threshold nature of traits on heritability estimates: Comparison between linear and threshold models. 57th European Association of Animal Production, September 17-20, Antalya, Turkey.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2008. An observational analysis of twin births and calf sex ratio in Holstein dairy cows of Iran. 59th European Association of Animal Production, Vilnius, Lithuania.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2008. An observational analysis of abortion ratio in Holstein dairy cows of Iran. 10th World Conference on Animal Production, Cape Town, South Africa.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2008. An observational analysis of calf stillbirth in Holstein dairy cows of Iran: Comparison between single and twin births. 13th Asian-Australian Association for Animal Production, Hanoi, Vietnam.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2008. Genetic analysis of twinning rate in Holstein dairy cattle of Iran. 20th International Congress on Genetics, Berlin, Germany.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2009. Estimation of genetic trends for twinning rate in Holstein dairy cattle of Iran using linear and threshold models. British Society of Animal Science, Lancashire, UK.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2009. The effect of twinning on calving difficulty, calf birth weight and open days in Holstein dairy cows of Iran. 60th European Association of Animal Production, Barcelona, Spain.


Ghavi Hossein-Zadeh, N., A. Nejati-Javaremi, S. R. Miraei-Ashtiani, and H. Kohram. 2010. Bio-economic evaluation of twin births induced by sexed embryo transfer in dairy cows. 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 1-6, Leipzig, Germany.


Madad, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, and A. A. Shadparvar. 2013. A study of some factors affecting on productive traits in Azari buffaloes of Iran. The 10th World Buffalo Congress and The 7th Asian Buffalo Congress, Phuket, Thailand.


Radmanesh, A., H. Darmani Kuhi, A. Riaci, M. Roustaee Ali-Mehr, N. Ghavi Hossein-Zadeh, and P. Parisuj. 2013. Effects of dietary fat sources on reproductive performance of mature rams. The 14th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, Tehran, Iran
.

 برآورد مولفه های واریانس-کوواریانس

زبان تخصصی

آمار و احتمالات

 

 

تماس با دکتر نوید قوی حسین زاده
nhosseinzadeh@guilan.ac.ir
013 33690274
گروه علوم دامی- دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان صندوق پستی 1314-41635
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم