دکتر جاوید ایمانپورنمین
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر جاوید ایمانپورنمین
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلات



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


نام: جاوید

نام خانوادگی: ایمانپور نمین

محل تولد: نمین - اردبیل

عضو هیئت علمی گروه شیلات



 

 

 

فوق ديپلم : دانشگاه گيلان (منابع طبيعى ) 1364- 1366

ليسانس : دانشکده منابع طبيعى گرگان (شيلات و محيط زيست) 1367 -1369

فوق ليسانس : دانشگاه آزاد واحد شمال تهران (بيولوژى ماهيان دريا) 1371 – 1373

دکترى : دانشگاه مندل جمهورى چک 2001 - 2004



Imanpour, J. N., S. Heydari, MonsefRad F. Mohammdai. M. 2010. Bioaccumulation of heavy
metals Cu, Zn, Pb and Cd in muscle tissues of the white perch (Esox lucius) in The Anzali
international wetland, Caspian Journal of Environmental‐ CJES (Accepted
).

Heydari, S., Imanpour, J. N., MonsefRad F. Mohammdai. M. 2010. Bioaccumulation of heavy
metals Cu, Zn, Pb, Cd in muscles and liver of the stellate sturgeon in the Caspian Sea,
Journal of Applied Ichthyology (Accepted)

Imanpour, J. N, Heydari, S., MonsefRad F., . 2009. Feeding behavior of the Persian sturgeon
(Acipenser persicus) in the southern Caspian Sea in different size classes, Iranian Journal of
Biology (Accepted)

 Imanpour, J. N, Heydari, S., MonsefRad F.,. 2008. Feeding regime of the Persian sturgeon
(Acipenser persicus) in the southern basins of the Caspian Sea, Iranian Scientific Fisheries
Journal, vol.17, No.2, Summer Issue, 2008

Imanpour, J., U. Arshad, Z., Ramezanpoor,. 2007. Mass culture of fairy shrimp,
Streptocephalus, proboscideus(Crustacea – Anostraca) and, its use in larviculture, of the
Persian sturgeon, Acipenser persicus, Aquaculture Research, 2007, 38, 1088‐1092

· محسنى، م؛ . م. پورکاظمى ؛ م. بهمنى؛ ج. اىمانپور، بررسى اثر ال-کارنتىن روى روند رشد و ترکىب بدن فىل ماهى پرورشى جوان- سىزدهمىن کنگره زىست شناسى اىران- 1-3 شهرىور 1384 – دانشگاه گىلان – رشت -

· فداىى. ب. م. پورکاظمى ؛ م. بهمنى؛ ح. پرندآور؛ ح؛م. نوعى؛ ه. جوشىده و ج. اىمانپور (2002): بررسى رهاکرد بچه ماهىان خاوىارى از محل رهاکرد تا زمان ورود به درىاى خزر، موسسه تحقىقات شىلات اىران،

· ز. رمضانپور، ج. ايمانپور ؛ ع. ارشد؛ م. صادقى. و دىگران- 1380- بررسى هيدروبيولوژيک استخر هاى پرورش ماهيان خاويارى- مجله علمى شيلات ايران – ص 79- 90

 بررسى تاثير عوامل نامساعد محيطى بر روى ماهيان بخش ميانى رودخانه بچوا- جمهورى چک- پايان نامه دکترى – 2001-2004 دانشگاه مندل جمهورى چک

بررسى امکان معرفى بچه ماهيان خاويارى در آبهاى داخلى ايران -1378- - انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى رشت (دکتر دادمان)

پرورش لارو آنوستراکاى ايرانى Branchinecta ferox - 1378 - - انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى رشت (دکتر دادمان)

بيولوژى و پرورش لارو آنوستراکاى آفريقايىStreptocephalus proboscideus و انواع ايرانى -1377 - انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى رشت (دکتر دادمان)

بررسى مهاجرت بچه ماهيان انگشت قد خاويارى به درياى خزر- 1376 - انستيتو تحقيقات بين المللى ماهيان خاويارى رشت (دکتر دادمان)

بررسى تغذيه طبيعى کپور معمولى تالا ب انزلى-1373 - پايان نامه فوق ليسانس- مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

اثرات گياه Azolla azolla بر روى اکوسيستم تالاب انزلى- 1374- مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

بررسى هيدروبيولوژيک رودخانه سفيد رود- 1372 مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

ارزيابى ذخاير ماهيان استخوانى درياى خزر- 1372 - مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

بررسى پراکنش خرچنگ آب شيرين Astacus leptodactylus در سواحل جنوبى درياى خزر- 1371- مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

بررسى هيدروبيولوژيک تالاب انزلى- 1372 - مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

تعيين جايگاه صيد کيلکا در درياى خزر- 1371- مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

پلاک گذارى ماهيان سفيد در رودخانه هاى گيلان به منظور بررسى مسير مهاجرت آنها- 1371- مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

بررسى توان توليد تالاب انزلى(پروژه مشترک با FAO ) 1371 - مرکز تحقيقات شيلاتى استان گيلان- بندر انزلى

شناسايى موجودات کفزى رودخانه قره سو در گرگان- 1369 – پايان نامه ليسانس – دانشکده منابع طبيعى گرگان



1- اکولوژی آبهای جاری(  کارشناسی)

2- هیدروبیولوژی پیشرفته - ( کارشناسی ارشد)

3- ارزیابی و حفاظت اکوسیستم های آبی ایران (کارشناسی ارشد) 

4- لیمنولوژی پیشرفته (کارشناسی ارشد)


نیمسال دوم سال تحصیلی 87-1386
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه بررسی پایان نامه ها بررسی پایان نامه ها راهنمایی پایان نامه های کارشناسی راهنمایی پایان نامه های ارشد راهنمایی پایان نامه های ارشد -
یکشنبه اکولوژی آبهای جاری امور پژوهشی دانشکده ررسی پروژه های دانشجویی بررسی پایان نامه ها مطالعه -
دوشنبه جلسه گروه شیلات عملیات اکولوژی آبهای جاری عملیات اکولوژی آبهای جاری بررسی پروژه های دانشجویی مطالعه -
سه شنبه عملیات اکولوژی آبهای جاری عملیات اکولوژی آبهای جاری راهنمایی پایان نامه های ارشد عملیات لیمنولوژی پیشرفته عملیات لیمنولوژی پیشرفته -
چهارشنبه امور پژوهشی دانشکده لیمنولوژی پیشرفته بررسی پایان نامه ها -ارزیابی و حفاظت اکوسیستم های آبی ایران مطالعه -


4- ژله ماهی که در دریای خزر گسترش زیادی داشته است چه نام دارد و چگونه وارد این دریا شده است؟ (1 نمره)
5- Metridium چیست و زیستگاه آن کجاست؟
6- سیستم عصبی در ستاره دریایی، ژله ماهی و شقایق دریایی را مقایسه کنید.
7- مراحل تکاملی Fasiola از مرحله لقاح تا خارج شدن از بدن میزبان واسط را فقط نام ببرید.
8- Choncostraca و Cladocera چه اختلافی با هم دارند؟
9- اختلاف نوزادان در آمفی پودا و میگو ها در چیست؟ (1 نمره)
 



سایت فائو
ساینس دایرکت
سایت فیش بیس




تماس با دکتر جاوید ایمانپورنمین
javidiman@gmail.com, imanpour@guilan.ac.ir
0182- 322 0895
صندوق پستی 1144، گروه شیلات، دانشکده منابع طبىعی - صومعه سرا
Email: javidiman@gmail.com, imanpour@guilan.ac.ir   ورود به سیستم