دکتر امان محمد کلته
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه مرتع و آبخیزداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر امان محمد کلته
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه مرتع و آبخیزداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 نام: امان محمد

نام خانوادگی: کلته

محل تولد: گرگان، استان گلستان

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان از شهریور 1386

 

 

مسئولیت های اجرایی:

 

1) مسئول راه اندازی رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری [1387 - 1386]

2) مدیر گروه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری [1392 - 1390]

3) مدیر گروه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت) [... - 1396]

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

 

منابع آب

مدلسازی هیدرولوژیکی

روش های محاسبات نرم (شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه کوهونن، ماشین بردار پشتیبان و ...)

 

 

 

داوری مقالات در مجلات معتبر:

 

Environmental Modelling & Software - Elsevier

Journal of Hydrology - Elsevier

Applied Soft Computing - Elsevier

Ecological Research - Springer

Theoretical and Applied Climatology - Springer

Arabian Journal of Geosciences - Springerكارشناسي: مهندسي منابع طبيعي (مرتع و آبخيزداري) -دانشكده منابع طبيعي دانشگاه مازندران - ايران - 1378.

 

كارشناسي ارشد: مهندسي منابع طبيعي (آبخيزداري) - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران - ايران - 1381.

 

دكتري: مهندسي منابع آب (آبخيزداري) -دانشكده فني دانشگاه لوند - سوئد - 1386. 
 
 
Journal Papers
 
1. Kalteh, Aman Mohammad; Berndtsson, Ronny; (2007). Interpolating monthly precipitation by self-organizing map (SOM) and multilayer perceptron (MLP). Hydrological Sciences Journal, 52 (2), 305-317.
 
2. Kalteh, Aman Mohammad; Hjorth, Peder; Berndtsson, Ronny; (2008). Review of the self-organizing map (SOM) approach in water resources: Analysis, modelling and application. Environmental Modelling & Software, 23 (7), 835-845.
 
3. Kalteh, Aman Mohammad; (2008). Rainfall-runoff modelling using artificial neural networks (ANNs): modelling and understanding. Caspian Journal of Environmental Sciences, 6 (1), 53-58.
 
4. Kalteh, Aman Mohammad; Hjorth, Peder; (2008). Monthly runoff forecasting by means of artificial neural networks (ANNs). Desert, 13 (2), 181-191.
 
5. Kalteh, Aman Mohammad; Hjorth, Peder; (2009). Imputation of missing values in a precipitation-runoff process database. Hydrology Research, 40 (4), 420-432.
 
6. Arekhi, Saleh; Niazi, Yaghoub; Kalteh, Aman Mohammad; (2012). Soil erosion and sediment yield modeling using RS and GIS techniques: a case study, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 5 (2), 285-296.
 
7. Kalteh, Aman Mohammad; (2013). Monthly river flow forecasting using artificial neural network and support vector regression models coupled with wavelet transform. Computers and Geosciences, 54, 1-8.
 
8. Kalteh, Aman Mohammad; (2014). Monthly precipitation forecasting in Ponel raingauge station using linear regression and singular spectrum analysis. Extension and Development of Watershed Management, 2 (5), 37-42. (in Persian)
 
9. Kalteh, Aman Mohammad; (2015). Wavelet genetic algorithm-support vector regression (wavelet GA-SVR) for monthly flow forecasting. Water Resources Management, 29 (4), 1283-1293.
 
10. Gholami, Vahid; Aghagoli, Hossein; Kalteh, Aman Mohammad; (2015). Modeling sanitary boundaries of drinking water wells on the Caspian Sea southern coasts, Iran. Environmental Earth Sciences, 74 (4), 2981-2990.
 
11. Kalteh, Aman Mohammad; (2016). Improving forecasting accuracy of streamflow time series using least squares support vector machine coupled with data-preprocessing techniques. Water Resources Management30 (2), 747-766.
 
12. Kalteh, Aman Mohammad; (2017). Enhanced monthly precipitation forecasting using artificial neural network and singular spectrum analysis conjunction models. INAE Letters, Accepted.
 
 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

 

1. کلته، امان محمّد؛ (1391). بررسی امکان استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده در طبقه بندی ایستگاه های باران سنجی. سوّمین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 21-20 شهریور ماه 1391، ساری، ایران.

 

2. کلته، امان محمّد؛ غلامی، وحید؛ (1391). پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی سواحل جنوبی خزر). سوّمین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، 21-20 شهریور ماه 1391، ساری، ایران.

 

3. کلته، امان محمّد؛ غلامی، وحید؛ (1392). برآورد آبدهی چشمه های کارستی استان مازندران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان. اوّلین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند ماه 1392، گنبد، ایران.

 

4. کلته، امان محمّد؛ غلامی، وحید؛ (1392). تعیین سطح سفره آب زیرزمینی با استفاده از شبکه خودسازمانده کوهونن با سرپرست. اوّلین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند ماه 1392، گنبد، ایران.

 

5. غلامی، وحید؛ کلته، امان محمّد؛ (1392). پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. اوّلین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند ماه 1392، گنبد، ایران.

 

6. غلامی، وحید؛ کلته، امان محمّد؛ (1392). تاثیر توسعه مناطق مسکونی و شبکه راه ها در ایجاد رواناب حوضه آبخیز حاجی قوشان. اوّلین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، 8 اسفند ماه 1392، گنبد، ایران.

 

7. کلته، امان محمّد؛ (1393). مدلسازی جریان رودخانه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات (مطالعه موردی: رودخانه ناو). هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 18-17 اردیبهشت ماه 1393، بابل، ایران.

 

8. کلته، امان محمّد؛ (1393). استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان برای پیش بینی دبی رودخانه شفارود در استان گیلان. هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 18-17 اردیبهشت ماه 1393، بابل، ایران.

 

9. کلته، امان محمّد؛ (1393). بررسی تاثیر تعیین پارامترهای موجود در مدل رگرسیون بردار پشتیبان در عملکرد آن در پیش بینی جریان رودخانه. هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 18-17 اردیبهشت ماه 1393، بابل، ایران.

 

10. کلته، امان محمّد؛ (1393). آیا بهره برداری از آب باران به منظور تامین آب شرب بی خطر است؟ چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی، 25-24 اردیبهشت ماه 1393، ساری، ایران.

 

11. کلته، امان محمّد؛ (1393). استفاده از ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات در شبیه سازی دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه انگلیش، کانادا). چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی، 25-24 اردیبهشت ماه 1393، ساری، ایران.

 نیمسال اول
 
هیدرولوژی عمومی - گروه مرتع و آبخیزداری
هیدرولوژی عمومی - گروه محیط زیست
هیدرولیک عمومی - گروه مرتع و آبخیزداری
پروژه - گروه مرتع و آبخیزداری
 
نیمسال دوم
 
هیدرولوژی عمومی - گروه جنگلداری
هیدرولوژی کاربردی - گروه مرتع و آبخیزداری
جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک - گروه مرتع و آبخیزداری
زبان تخصصی - گروه مرتع و آبخیزداری
کارورزی - گروه مرتع و آبخیزداری
 


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر امان محمد کلته
kalteh@guilan.ac.ir
amanmkalteh@gmail.com
استان گيلان - صومعه سرا - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - صندوق پستي 1144
Email: kalteh@guilan.ac.ir   ورود به سیستم