محمدرضا خالدیان
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه مهندسی آب
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمدرضا خالدیان

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه مهندسی آببیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

مقطع تحصیلی گرایش سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک
کارشناسی مهندسی آب 1379 دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی 1381 دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتری علوم و مهندسی آب 1387 دانشگاه مونپلیه 2- فرانسه

 مقاله در همایش ها

خالدیان، محمدرضا و برومندنسب، سعید، 1383، برنامه ريزي آبياري نيشكر در اراضي كشت و صنعت هفت تپه، همایش نيشكر، دانشگاه آزاد دزفول

برومندنسب، سعید، کشکولی، حیدرعلی و خالدیان، محمدرضا، 1385، تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت صنعت هفت تپه خوزستان، مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی، اردیبهشت 1385، دانشگاه شهید چمران اهواز

 خالدیان، محمدرضا، اشرف زاده، افشین، صفوی، سید محسن. 1388. اثرات کشت مستقیم زیر مالچ گیاهی بدون کاربرد شخم بر کاهش تبخیر و تعرق در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 19 تا 21 بهمن 1388. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

خالدیان، محمدرضا. 1389. ارزیابی کاربرد آبیاری قطره ای نواری زیرزمینی برای ذرت در مقایسه با آبیاری بارانی. دهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 18 تا 20 اردیبهشت ماه 1389. دانشگاه گیلان.
خالدیان، محمدرضا. 1389. بیلان انرژی روش کشت مستقیم بدون عملیات خاک ورزی برای ذرت. دهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 18 تا 20 اردیبهشت ماه 1389. دانشگاه گیلان.
رهنمای رهسپار، صنم السادات؛ رضایی، مجتبی؛ شاهنظری، علی؛ خالدیان، محمدرضا؛ فرقانی، اکبر. 1389. کیفیت آب محدوده¬ی گیلان مرکزی از جهت گرفتگی شیمیایی قطره چکانها. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389.
رهنمای رهسپار، صنم السادات؛ خالدیان، محمدرضا؛ شاهنظری، علی؛ فرقانی، اکبر؛ رضایی، مجتبی. 1389. بررسی اثر آلودگی فلزات سنگین آبهای سطحی بر آلودگی آبهای زیرزمینی گیلان مرکزی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389.
ابراهیمی، مسعود؛ عارف، فرشید؛ رضایی، مجتبی؛ خالدیان، محمدرضا. 1389. بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری در دوره های مختلف رشد بر عملکرد برنج رقم هاشمی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389.
خالدیان، محمدرضا. 1389. استفاده از مدل WAVE در تعیین و تحلیل بیلان ازت در دو سیستم کشت سنتی با کاربرد شخم و کشت مستقیم زیر پوشش مالچ گیاهی. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389.
رهنمای رهسپار، صنم السادات؛ شاهنظری، علی؛ خالدیان، محمدرضا؛ فاتحی، علی. 1389. تلفیق بیلان آبی محدوده¬ی کوهستانی و دشت فومنات. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 17 و 18 آذر ماه 1389.
تاجداری، خ. رضایی، م. دواتگر، ن. خالدیان، م. 1389. پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان. همایش ملی آب با رویکرد آب پاک. 11 و 12 اسفند 1389. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.
خزایی، س. فرقانی، ا. خالدیان، م. 1389. بررسی آلودگی فلزات سنگین (سرب، روی و مس) در آب و رسوب رودخانه زرجوب رشت. همایش ملی آب با رویکرد آب پاک. 11 و 12 اسفند 1389. دانشگاه صنعت آب و برق. تهران.

خالدیان، محمدرضا. 1390. معرفی یک روش ساده جهت اندازه گیری خصوصیات نفوذ خاک. یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 19 تا 21 اردیبهشت ماه 1390. دانشگاه گیلان.
خالدیان، محمدرضا. قره شیخ بیات، محسن. ملک نیا، برهان. 1390. پهنه بندی کیفی رودخانه زرجوب رشت. یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 19 تا 21 اردیبهشت ماه 1390. دانشگاه گیلان.
رهنمای رهسپار، صنم السادات؛ خالدیان، محمدرضا؛ شاهنظری، علی؛ فرقانی، اکبر. 1390. بررسی ژئواستاتیستیکی میزان فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی گیلان مرکزی. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 13 و 14 اردیبهشت 1390.
ساحلی، سپیده؛ خالدیان، محمدرضا؛ فرقانی، اکبر؛ رضایی، مجتبی. 1390. بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی نیترات در آب¬های زیرزمینی گیلان مرکزی با استفاده از زمین آمار. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 13 و 14 اردیبهشت 1390.
خزایی، سمیرا؛ خالدیان، محمدرضا؛ فرقانی، اکبر. 1390. بررسی آلودگی فلزات سنگین (سرب، روی و مس و کادمیوم) در رودخانه زرجوب رشت و تاثیر آن بر خاکهای اطراف. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 13 و 14 اردیبهشت 1390.
میرمشتاقی، سیده مریم؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. بررسی روند تغییرات زمانی شاخص های کیفی آب رودخانه سفیدرود. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 13 و 14 اردیبهشت 1390.
پاداشی، فاطمه؛ فرقانی، اکبر؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. بررسی EC، pH، پتاسیم و فسفر در رودخانه گوهررود رشت. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 13 و 14 اردیبهشت 1390.
ساحلی، سپیده؛ خالدیان، محمدرضا؛ فرقانی، اکبر؛ رضایی، مجتبی. 1390. بررسي ژئواستاتيستيكي غلظت نيترات در آب هاي زيرزميني گيلان مركزي. دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران. شرکت آب منطقه ای زنجان. 28 و 29 اردیبهشت 1390.
آقایی، نیلوفر؛ زواره، محسن؛ محسن آبادی، غلامرضا؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. بررسی اثر تنش خشکی بر ساختار سایه¬انداز دو رقم سویا. پنجمین همایش منطقه¬ای یافته¬های پژوهشی کشاورزی. 28 و 29 اردیبهشت 1390. دانشگاه کردستان.
کوچکی پستکی، کتایون؛ ظفرمند، سارا؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی؛ پورصفری یکرنگ، پریسا؛ بخش پور، الناز. 1390. تاثیر تنش های شوری و خشکی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک تحت کشت برنج. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 19 تا 21 شهریور 1390. دانشگاه زنجان.
خالدیان، محمدرضا؛ موسوی، سیدعلی؛ اسدی، حسین؛ نوروزی، مهدی. 1390. تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع با کاربرد تک استوانه بیرکن درمقیاس حوضه آبریز جهت کاربرد در مدل های هیدرولوژی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.
خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی؛ امیری، ابراهیم؛ روئل، پیئر. 1390. بررسی تاثیر کشت بی خاکورزی دیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گندم دوروم و ذرت در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.
علی نیا، هاجر؛ شعبانپور، محمود؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. ارزیابی تغییرات زمانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در یک سطح محدود. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.
علی نیا، هاجر؛ شعبانپور، محمود؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. بررسی اثر عملیات خاکورزی بر تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.
خزایی، سمیرا؛ فرقانی، اکبر؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. تاثیر آبیاری با آب آلوده به فلزات سنگین(سرب، روی، مس و کادمیوم) بر خاک و گیاه ذرت. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.

آقایی پور، نیلوفر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ محسن آبادی، غلامرضا. 1390. تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه و بهره وری مصرف آب دو رقم سویا. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 19 تا 21 شهریور 1390. دانشگاه زنجان.
آقایی¬پور، نیلوفر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا. 1390. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 19 تا 21 شهریور 1390. دانشگاه زنجان.

عاشوری ماکلوانی، سمیرا؛ فرقانی، اکبر؛ خالدیان، محمدرضا؛ صبوری، عاطفه. 1390. تاثیر لجن فاضلاب بر غلظت عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز.

جعفرراد، سمر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1391. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف برنج به شوری آب آبیاری. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9 و 10 خرداد. موسسه تحقیقات خاک و آب کرج.

بامداد، س.، خالدیان، م. 1391. ارزیابی کاربرد آبیاری قطره ای نواری زیرزمینی برای ذرت در مقایسه با آبیاری بارانی. 9 و 10 خرداد. موسسه تحقیقات خاک و آب کرج.

محمدی، ع.، بیگلویی، م.، خالدیان، م.، مریدنژاد، ع. 1391. تعیین فاصله مناسب کشت نسبت به منبع نقطه ای در اراضی شیب دار (مطالعه موردی در اراضی منطقه فتحلی دشت مغان). 9 و 10 خرداد. موسسه تحقیقات خاک و آب کرج.

خالدیان، م. 1391. بررسی غلظت فلزات کاتیونی سمی در آب های زیرزمینی استان گیلان. دوازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 3-1 خردادماه.

خالدیان، م.، رضایی، م. 1391. بررسی اثر مدیریت های مختلف آبیاری و کوددهی برنج بر بهره وری آب. دوازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان. 3-1 خردادماه.

آقایی پور، نیلوفر؛ زواره، محسن؛ محسن آبادی، غلامرضا؛ خالدیان، محمدرضا. 1391. اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص های رشد دو رقم سویا. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 تا 16 شهریور ماه. کرج.
احمدپور، ح؛ خالدیان، م؛ اشرف زاده، ا؛ رضایی، م؛ تاجداری، خ. 1391. بررسی شوری آبهای زیرزمینی استان گیلان از نظر مصارف کشاورزی با توجه به هدایت الکتریکی (EC) و دو پارامتر شوری موثر (ES) و شوری بالقوه (PS). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
احمدپور، ح؛ خالدیان، م؛ اشرف زاده، ا؛ رضایی، م؛ تاجداری، خ. 1391. پهنه بندی شوری آبهای زیرزمینی استان گیلان از سال 1382 تا 1385. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
پوریزدان خواه، ه؛ خالدیان، م. 1391. اثر اعمال تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی خاک در بهبود شبیه سازی با مدل HYDRUS-2D. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
پوریزدان خواه، ه؛ رضوی پور، ت؛ خالدیان، م؛ رضایی، م. 1391. تعیین روشهای مناسب جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع در منطقه رشت. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
پوریزدان خواه، ه؛ خالدیان، م. 1391. مقایسه ی شبیه سازی جبهه ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بدون خاکورزی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
پوریزدان خواه، ه؛ رضوی پور، ت؛ خالدیان، م؛ رضایی، م. 1391. تعیین ضریب گیاهی برنج رقم های بینام و خزر در منطقه رشت. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
پوریزدان خواه، ه؛ خالدیان، م. 1391. شبیه سازی رطوبت در جبهه رطوبتی تحت یک منبع خطی با مدل HYDRUS-2D در کشت بدون خاکورزی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
جعفرراد، سمر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1391. تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج در رشت. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
موسوی، ع؛ شیخی وند کشتیبان، ج؛ خالدیان، م؛ عبادیفر، م. 1391. شبیه سازی سیلاب حوزه آبریز با استفاده از مدل توزیعی GSSHA. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
موسوی، ع؛ شیخی وند کشتیبان، ج؛ خالدیان، م؛ قویدل فر، س. 1391. مقایسه روش تیسن و IDW در تعیین توزیع مکانی بارندگی در حوزه های غرب گیلان جهت کاربرد در مدلهای توزیعی. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ موسوی، سیدعلی؛ اسدی، حسین؛ نوروزی، مهدی، علی گلی، محمد. 1391. پهنه بندی خصوصیات نفوذ خاک حوضه آبریز ناورود اسالم استان گیلان. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ زواره، محسن؛ آقایی پور، نیلوفر. 1391. بررسی تاثیر کشت بی خاکورزی بدون کاربرد کود نیتروژن بر افزایش بهره وری آب آبیاری. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ معتمد، محمدکریم؛ رضایی، مجتبی؛ قره شیخ بیات، محسن؛ ملک نیا، برهان. بررسی تاثیر میزان فلزات سنگین آب آبیاری بر آلودگی خاک. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
بامداد، س؛ خالدیان، م؛ بیگلویی، م؛ اشرف زاده، ا. 1391. ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای در تعدادی از باغ های کیوی شرق استان گیلان. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ معتمد، محمدکریم؛ رضایی، مجتبی؛ قره شیخ بیات، محسن؛ ملک نیا، برهان. 1391. تاثیر آبیاری با آب رودخانه زرجوب بر تجمع فلزات سنگین در دانه برنج. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور ماه. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
جعفرراد، سمر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1391. تأثير تنش شوري بر تسهيم ماده خشك به ريشه و شاخساره ژنوتيپ هاي برنج در شرايط تنش شوري. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی). 10 و 11 آبان ماه 1391. دانشگاه اصفهان.
جعفرراد، سمر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی؛ قره شیخ بیات، محسن؛ ملک نیا، برهان. 1391. تأثير سطوح مختلف تنش آبی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد برنج رقم خزر. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی). 10 و 11 آبان ماه 1391. دانشگاه اصفهان.
پاداشی، فاطمه؛ فرقانی، اکبر؛ گیتی، علیرضا؛ خالدیان، محمدرضا. 1391. بررسی آلودگی عناصر سنگین در پساب فاضلاب شهر انزلی و تأثیر آن بر ویژگی های شیمیایی خاک. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران. 25 و 26 شهریورماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
بامداد، س؛ خالدیان، م؛ بیگلویی، م؛ اشرف زاده، ا. 1391. بررسی شاخص های یکنواختی در سیستم های آبیاری قطره ای واقع در شرق استان گیلان. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهرماه 1391. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج.
طاهرآبادی، فائزه؛ معتمد، محمدکریم؛ خالدیان، محمدرضا؛ بامداد، سلمان. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم آبیاری قطره ای و نقش آن در توسعه پایدار. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهرماه 1391. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج.
اسدی، رضا؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1391. تاثیر همزمان تنش شوری و خشکی بر عملکرد برنج رقم طارم در شرایط آب و هوایی استان مازندران. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ شاه نظری، علی؛ رضایی، مجتبی؛ ملک پور، امیر. 1391. آلودگی منابع آب زیرزمینی اراضی شالیزاری دشت گیلان به برخی فلزات کاتیونی سمی. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
یوسفی فلکدهی، عذرا؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی؛ ملک پور، امیر. 1391. بررسی اثر زئولیت، آبیاری تناوبی و بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
یوسفی فلکدهی، عذرا؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی؛ ملک پور، امیر. 1391. مطالعه اثر کاربرد زئولیت و آبیاری تناوبی بر بهبود بهره وری آب آبیاری برنج در دو بافت خاک سبک و سنگین. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
خالدیان، محمدرضا؛ شاه نظری، علی؛ رضایی، مجتبی؛ ملک پور، امیر. 1391. بررسی آلودگی آبخوان دشت گیلان به عنصر سمی کادمیوم. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
جعفرراد، سمر؛ زواره، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1391. قابلیت استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به تنش در ژنوتیپ های مختلف برنج. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 تا 2 اسفند 1391. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
طاهرآبادی، فائزه؛ معتمد، محمدکریم؛ خالدیان، محمدرضا. 1391. آبیاری بارانی در ایران: مزایا، مشکلات و چالش های پیش روی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. اسفند ماه 1391. تهران، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران.
رنجبر، مینا؛ غلامرضا فهیمی، فرید؛ خالدیان، محمدرضا؛ تاجداری، خسرو. 1391. بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود در ایستگاه آستانه و منجیل. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. اسفند ماه 1391. تهران، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران.
رنجبر، مینا؛ غلامرضا فهیمی، فرید؛ خالدیان، محمدرضا؛ تاجداری، خسرو. 1391. پیش بینی روند تغییرات پارامترهای کیفی رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل آماری ARIMA. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشگاه تهران. 27 آبان ماه تا 1 آذر ماه 1391.
پاداشی، فاطمه؛ فرقانی، اکبر؛ خالدیان، محمدرضا. 1391. اثر آبیاری با پساب فاضلاب شهر انزلی بر عملکرد و جذب فلزات سنگین در ذرت. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشگاه تهران. 27 آبان ماه تا 1 آذر ماه 1391.

شادپور رشتی، مریم؛ خالدیان، محمدرضا؛ بیگلویی، محمدحسن؛ رضایی، مجتبی. 1392. شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی تحت مدیریت های مختلف آبیاری. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
حسینیان، صغری؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. ارزیابی دو سامانه ی آبیاری قطره ای نواری سطحی و بارانی از لحاظ شاخص های بهره وری آب و B/C. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
طاهرآبادی، فائزه؛ معتمد، محمدکریم؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. عوامل موثر بر پذیرش آبیاری بارانی با تاکید بر صرفه جویی آب مصرفی. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
زارع، نرجس؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. استفاده از مدل WAVE در تشریح بیلان نیتروژن در شرایط خاکورزي و بی خاکورزي با کشت مستقیم زیر خاکپوش گیاهی. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
زارع، نرجس؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. واسنجی و اعتبارسنجی مدل WAVE در شبیه سازی نیتروژن و ذخیره آب خاک. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
زارع، نرجس؛ خالدیان، محمدرضا؛ پیرمرادیان، نادر؛ رضایی، مجتبی. 1392. واسنجی و اعتبارسنجی مدل CropSyst در مدیریت های آبی و کودی مختلف. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
قره شیخ بیات، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ بیگلویی، محمدحسن؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. بررسی تاثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
قره شیخ بیات، محسن؛ خالدیان، محمدرضا؛ بیگلویی، محمدحسن؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. بررسی کارایی مدل HYDRUS-2D در برآورد رطوبت خاک در آبیاری قطره ای نواری زیرسطحی. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
تمجید، مهدی؛ بیگلویی، محمدحسن؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. بررسی نحوه خیس شدگی خاک در اراضی شیبدار تحت آبیاری قطره ای. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
تمجید، مهدی؛ بیگلویی، محمدحسن؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. همدان. 21 شهریور 1392.
حسینیان، صغری؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. مقایسه شاخص های بهره وری آب و نسبت منفعت به هزینه در دو سامانه آبیاری قطره ای نواری سطحی و زیرسطحی. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان. 9 آبان 1392.
جوادزاده شاخالی، فیروزه؛ خالدیان، محمدرضا؛ نوابیان، مریم؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. بررسی نحوه توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره ای نواری با شوری های متفاوت آب آبیاری. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان. 9 آبان 1392.
جوادزاده شاخالی، فیروزه؛ خالدیان، محمدرضا؛ نوابیان، مریم؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. بررسی کارایی HYDRUS-2D در شبیه سازی حرکت املاح تحت آبیاری قطره ای نواری. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان. 9 آبان 1392.
جوادزاده شاخالی، فیروزه؛ خالدیان، محمدرضا؛ نوابیان، مریم؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. ارزیابی مدل HYDRUS-2D در شبیه سازی توزیع رطوبت در خاک تحت آبیاری قطره ای نواری. همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران. همدان. 9 آبان 1392.
موسوی، سیدعلی؛ خالدیان، محمدرضا؛ اسدی، حسین؛ علی گلی، محمد؛ نوروزی، مهدی. 1392. تخمین پارامترهای مدل نفوذ گرین- امپت از آزمایش بیرکن. اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. تهران. 8 اسفند 1392.
موسوی، سیدعلی؛ خالدیان، محمدرضا؛ اسدی، حسین؛ علی گلی، محمد؛ نوروزی، مهدی. 1392. برآورد و تحليل ويژگي هاي هيدروليکي خاک با استفاده از آزمايش نفوذ بيرکن. اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. تهران. 8 اسفند 1392.
هنری مقصودی، محدثه؛ اشرف زاده، افشین؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. ارزیابی عملکرد مدل HYDRUS-2D/3D در شبیه سازی توزیع رطوبت در آبیاری قطره ای زیرسطحی ذرت. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 14 اسفند 1392.
مرادزاده، مصطفی؛ خالدیان، محمدرضا؛ ناصری، عبدعلی. 1392. شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان. دانشگاه شهید چمران اهواز. 8-6 اسفندماه 1392.
شهریاری، امیر؛ نوابیان، مریم؛ اسمعیلی ورکی، مهدی؛ خالدیان، محمدرضا؛ صبوری، عاطفه. 1392. مطالعه آزمايشگاهی تأثير ارتفاع آب آبياری بر ضرايب معادله نفوذ فيليپ. سيزدهمين کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه شهيد چمران اهواز. 10-8 بهمن 1392.
احمدپور، حوری؛ اشرف زاده، افشین؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. مدلسازی تغییرات تراز آب زیرزمینی در بخشی از دشت گیلان با استفاده از نرم‌افزار GMS. پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. 30-29 بهمن 1392.
فرج زاده، علی؛ منهاج، محمدحسین؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. بررسی عضویت شالیکاران در تعاونی ها و نهادهای اجتماعی و تاثیر آن بر مشارکت در حفظ و نگهداری کانال های آبیاری پوشش دار درجه 3 در شهرستان رشت. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان. 24 بهمن 1392.
فرج زاده، علی؛ منهاج، محمدحسین؛ خالدیان، محمدرضا. 1392. عوامل موثر بر میزان مشارکت شالیکاران در حفظ و نگهداری کانال های آبیاری پوشش دار درجه سه در شهرستان رشت. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان. 24 بهمن 1392.
سیف زاده، علیرضا؛ خالدیان، محمدرضا؛ زواره، محسن؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. تاثیر آبیاری تکمیلی بر روغن دانه و عملکرد دو گونه از گل گاوزبان در اقلیم رشت (Borago officinaliss, Echium amoenum). اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان. 24 بهمن 1392.
سیف زاده، علیرضا؛ خالدیان، محمدرضا؛ زواره، محسن؛ شاهین رخسار، پریسا. 1392. اثیر آبیاری تکمیلی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد دو گونه از گل گاوزبان در اقلیم رشت (Borago officinalis, Echium amoenum). اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان. 24 بهمن 1392.
بابایی مقدم، امین؛ خالدیان، محمدرضا؛ شاه نظری، علی؛ مرتضی پور، محمدرضا. 1392. تاثیر چهار نوع بیوفیلتر روی تغییرات دمایی و واکنش های دمایی در شرایط طبیعی. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 14 اسفندماه 1392.
بابایی مقدم، امین؛ خالدیان، محمدرضا؛ شاه نظری، علی؛ مرتضی پور، محمدرضا. 1392. تاثیر دو نوع بیوفیلتر سبوس و خاک اره روی شوری و pH آب خروجی از اراضی شالیزاری. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 14 اسفندماه 1392.
شادپور رشتی، مریم؛ خالدیان، محمدرضا؛ بیگلویی، محمدحسن؛ رضایی، مجتبی. 1392. بررسی بهره وری آب در مدیریت های مختلف آبیاری برنج رقم هاشمی با استفاده از مدل پایلوت. اولین همایش ملی آبیاری و بهره وری آب. مشهد. 10 بهمن 1392.

امینی، حامد؛ اشرف زاده، افشین؛ خالدیان، محمدرضا. 1393. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت قزوین. نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران. تهران. 31-30 اردیبهشت 1393.

موسوی، سیداکبر؛ خالدیان، محمدرضا؛ رضایی، مجتبی. 1393. بررسي اثر شوري آب آبياري بر عملكرد برنج رقم گوهر در شرايط کم آبیاری در اقلیم رشت. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. 19-17 اردیبهشت 1393.

موسوی، سیداکبر؛ خالدیان، محمدرضا؛ اشرف زاده، افشین؛ شاهین رخسار، پریسا. 1393. تاثیر آبیاری تکمیلی بر افزایش عملکرد سه رقم سویا در اقلیم رشت. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. 19-17 اردیبهشت 1393.

مرادزاده، مصطفي؛ خالديان، محمدرضا. 1393. بررسي تحليل حساسيت به داده‌هاي ورودي و کارايي مدل‌هاي مختلف طراحي آبياري جويچه‌اي. دومين همایش ملی بحران آب. دانشگاه شهرکرد. 19 شهریور 1393.
حسينيان، صغري؛ خالديان، محمدرضا؛ بيگلوئی، محمدحسن؛ شاهين رخسار، پريسا. 1393. بررسی ضرایب یکنواختی توزیع آب سامانه آبیاری قطره ای در گلخانه. دومين همایش ملی بحران آب. دانشگاه شهرکرد. 19 شهریور 1393.

 

 

 

 

 


Broomand Nasab, S., Kashkuli, H.A., Khaledian, M.R.2004.Estimation of crop coefficient of sugarcane (Ratoon) in Haft-Tappeh of Iran, Paper number 042299, published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE).
Broomand Nasab, S., Kashkuli, H.A., Khaledian, M.R. 2005. Crop coefficient of sugarcane (Ratoon) in Haft-Tappeh of Iran, 3International SWAT Conference, Zurich, July 11-15, 2005. pp 684-690.
Khaledian, M.R., Ruelle, P., Mailhol, J.C., Lahmar, R. 2006. Sustainability of direct seeding versus conventional tillage. 14th International Soil Conversation Organization Conference, Water Management and Soil Conservation in Semi-Arid Environment (ISCO2006). Marrakech, Morocco, 14-19 May 2006.
Khaledian, M.R., Ruelle, P., Mailhol, J.C., Lahmar, R., Delage, L., Rosique, P. 2006. The long-term impacts of direct seeding into mulch in the south of France. World congress: agricultural engineering for a better world. 3-7 September 2006. Bonn, Germany.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Delage, L., Rosique, P. 2006. Direct seeding effects : Field tests and crop model simulation. Computers in agriculture and natural resources, 4th world congress conference, Proceeding of the 24-26 July 2006 (Orlando, Florida USA). Published by ASABE.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2006. Direct seeding effects : Field tests and crop model simulation. Avancées de la Recherche en matière de Gestion de la Ressource en Eau et en situation de pénurie. 10-12 Juillet 2006. Montpellier, France.
Khaledian, M.R., Ruelle, P., Mailhol, J.C., Lahmar, R., Rollin, D., Delage, L., Rosique, P. 2006, Rôle du semis direct sur couverture végétale-SCV dans la protection de l"environnement (The effects of direct seeding into mulch –DSM on the environmental protection). PEER environmental technology seminar. 11-12 October 2006, Montpellier.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Mubarak, I., Lahmar, R., Forest, F., Rollin, D., Mirzaei, M., Kradia, L. 2007. Impact of no-tillage and conventional tillage on some hydraulic characteristics of topsoil under the Mediterranean climate. 6p. 65th International conference on agricultural engineering, 09-10 October 2007, Hanover, Germany.
Khaledian, M.R. 2007. An interesting alternative to conventional cropping system in a Mediterranean climate. Avancées de la Recherche dans le domaine de la gestion de l’eau. 27-28 Juin 2007. Montpellier, France.
Mubarak, I., Angulo-Jaramillo, R., Mailhol, J.C., Boivin, P., Ruelle, P., Khaledian, M., Kradia, L., Boucedra, S. 2008. Identification of a temporal variability of soil hydraulic properties under drip irrigation using Beerkan infiltration method. Geophysical Research Abstracts. Vol. 10, EGU 2008. Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008.
Mirzaei, M.R., Ruy, S., Khaledian, M.R. 2008. Is soil homogeneous and uniform at a very small scale ? Geophysical Research Abstracts. Vol. 10, EGU 2008. Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008.
Mirzaei, M.R., Ruy, S., Ziarati, T., Khaledian, M.R., Bogner, C. 2008. Changes of soil surface roughness under simulated rainfall evaluated by photogrammetry. Geophysical Research Abstracts. Vol. 10, EGU 2008. Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Forest, F., Lahmar, R., Rollin, D. 2008. The impacts of no-tillage on grain yield of durum wheat and energy requirement in the Mediterranean climate. 15th international congress of the ISCO: Soil and Water Conservation, Climate Change and Environmental Sensitivity. 18-23 May 2008. Budapest, Hungary.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Forest, F., Rollin, D., Mubarak, I., Mirzaei, M.R.  The impacts of direct seeding on soil and environment protection in the Mediterranean climate. 13th IWRA World Water Congress. Montpellier, France. 1-4 September 2008
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Gonzalez-Camacho, J.M., Rollin, D. 2008. Direct seeding into mulch system and climate change, a case study in the south of France. 13th IWRA World Water Congress. Montpellier, France. 1-4 September 2008.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Mubarak, I., Roux, P., Lahmar, R., Mirzaei, M. 2008. Effect of direct seeding into mulch on the energy balance of crop production in a Mediterranean climate. Innovations pour la gestion de l’eau en Méditerranée. 25-26 Juin 2008. Montpellier, France.
Mailhol, J.C., Ruelle, P., Khaledian, M.R., Mubarak, I., Rosique, P. 2009. Système d’irrigation et economies d’eau sous climat méditerranéen: Experimentation et modélisation. International AGDUMED Congress, Rabat, Morocco, 14-16 Mai 2009.
 Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2011. Using PILOTE model to determine water use efficiency of direct seeding into mulch compared with conventional tillage. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Mailhol, J.C., Ruelle, P., Dejean, C., Khaledian, M.R. 2011. Impact of plant density on the irrigation water productivity of durum wheat in a Mediterranean climate. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Amiri, E., Rezaei, M., Khaledian, M.R. 2011. Integrated effect of irrigation and nitrogen on yield, water saving and water productivity of rice in North Iran, using ORYZA2000 model. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Rezaei, M., Davatgar., Ashrafzadeh, A., Pirmoradian, N., Khaledian, M.R., Kavossi, M., Amiri, E., Vazifedoust, M. 2011. Intermittent irrigation : a procedure to use saline water in rice cultivation. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Mohammadi, A., Biglouei, M.H., Khaledian, M.R., Moridnejad, A., Yazdekhasti, M. 2011. Watting pattern inspection on steep lands of Fath-Ali plain in Moqan. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Ebrahimi Rad, H., Aref, F., Khaledian, M.R., Rezaei, M., Amiri, E., Yousofi Falakdehy, O. 2011. The effects of salinity at different growth stage on rice yield . ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Amiri, E., Razavipour, T., Rezaei, M., Khaledian, M.R. 2011. Water productivity of rice under varying crop density and irrigation management (field and modelling approach). ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Alinia, H., Shabanpour, M., Khaledian, M.R. 2011. Spatial and temporal variability analysis of soil hydraulic properties in a small garden under drip irrigation. ICID 21st international congress on irrigation and drainage, 15-23 October 2011. Tehran, Iran.
Padashi, F., Forghani, A., Khaledian, M., Guiti, A. 2011. Study of heavy metals concentration in corn and soil as irrigated by raw sewage, semi treated and treated wastewaters. 5th National Seminar of Chemistry & Environment. 21-23 December 2011. University of Shahid Chamran.
Bamdad, S., Khaledian, M.R. 2011. Study of groundwater quality in Guilan province 1992 to 2010. 5th National Seminar of Chemistry & Environment. 21-23 December 2011. University of Shahid Chamran.

 

 
مقاله درمجلات

میرمشتاقی، س، م. امیرنژاد، ر. خالدیان، م. 1390. بررسی کیفیت آب رودخانه سفیدرود و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی. مجله تالاب. پاییز 1390. صفحات 23 تا 34.

خالدیان، م.، روئل، پ. 1391. بررسی تاثیر سیستم کشت بدون خاکورزی زیر خاکپوش گیاهی بر میزان تبخیروتعرق. نشریه آب و خاک. جلد 26، شماره 2، صفحات 380-372.

محمدی، ع.، بیگلویی، م.، خالدیان، م.، مریدنژاد، ع.، پورحاج شکر، ه. 1391. تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان. نشریه آب و خاک. جلد 26، شماره 2، خرداد-تیر 1391، ص، 413-404.

پوریزدان خواه، ه.، خالدیان، م. 1391. بهبود کارآیی مدل HYDRUS-2D در اثر اعمال تغییرات زمانی پارامترهای هیدرولیکی خاک. نشریه آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26، شماره 6، بهمن-اسفند 1391، ص، 1440-1449.

پوریزدان خواه، ه.، خالدیان، م. 1392. شبیه‌سازی جبهه‌ی رطوبتی خاک با مدل HYDRUS-2D در دو نوع کشت با خاکورزی و بی‌خاکورزی. پژوهش آب در کشاورزی. دوره 27 شماره 2 ص 170-159.
آقایی پور، ن.، زواره، م.، خالدیان، م. 1392. تاثیر پیش تیمار با ایندول بوتیریک اسید بر ویژگی های جوانه زنی بذر لوبیا چیتی در تنش شوری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. دوره 3 شماره 8 صفحات 83 تا 92.
محمدی، ع.، بیگلویی، م.، خالدیان، م.، مریدنژاد، ع.، رجبی، ج. 1392. بررسی ابعاد پیاز رطوبتی در اراضی شیبدار. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. سال هفدهم. شماره 66 زمستان 92.
احمدپور، ح؛ خالدیان، م؛ اشرف زاده، ا؛ رضایی، م. 1392. بررسی شوری آبهای زیرزمینی دشت گیلان با توجه به پارامترهای شوری موثر و بالقوه. پژوهش منابع آب ایران. سال هفتم، شماره دوازدهم، صفحه 169 تا 176.

آقایی پور، ن.، زواره، م.، خالدیان، م.، محسن آبادی، غ. 1393. بررسی رژیم های مختلف رطوبت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی دو رقم سویا. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال چهارم شماره 11. صفحات 41 تا 50.

زارع، نرجس؛ خالدیان، محمدرضا. 1393. واسنجی و اعتبارسنجی مدل WAVE درشبیه سازی اجزای بیلان نیتروژن خاک. پژوهشهای خاک. جلد 28 شماره 1. صفحات 101 تا 111.

پوریزدان خواه، ه؛ رضوی پور، ت؛ خالدیان، م؛ رضایی، م. 1393. تعيين ضريب گياهی برنج رقم‌های بينام و خزر با استفاده از لايسيمتر و کرت‌های کنترل شده در منطقه رشت. بوم شناسی کشاورزی. جلد 6 شماره 2 صفحه 238 تا 249. 

بامداد، س.، خالدیان، م؛ رضایی، م؛ تاجداری، خ. 1393. ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی استان گیلان جهت مصارف کشاورزی و صنعت. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. شماره 2 جلد 8 صفحه 246 تا 256.

پوریزدان‌خواه، هدیه؛ خالدیان، محمدرضا؛ بیگلویی، محمدحسن؛ شاهین رخسار، پریسا. 1393. شبیه سازی رطوبت خاک تحت یک منبع خطی در خاک سنگین با استفاده از مدل HYDRUS-2D. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 28. شماره 3. صفحه 611-599.
احمدپور، حوری؛ خالدیان، محمدرضا؛ اشرف زاده، افشین؛ رضایی، مجتبی. 1393. پهنه بندی مکانی و زمانی هدايت الكتريكي و كل جامدات محلول آب های زیرزمینی دشت گیلان. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 28. شماره 3. صفحه 676-667.
تمجيد، مهدی؛ بيگلويي، محمدحسن؛ خالديان، محمدرضا؛ مریدنژاد، علیرضا؛ محمدی، عادل. 1393. مقايسه رگرسيون خطي و شبكه‌هاي عصبي در برآورد ابعاد پياز رطوبتي در اراضي شيبدار. دانش آب و خاك. شماره 4. صفحه 252-243.

 

 

 


Khaledian, M.R., Ruelle, P., Mailhol, J.C., Delage, L., Rosique, P. 2006. Evaluating direct seeding on mulch at the field scale. OPTIONS méditerranéennes 69: 125-129.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Rosique, P. 2009. Adapting PILOTE model for water and yield management under direct seeding system: The case of corn and durum wheat in a Mediterranean context. Agricultural Water Management 96: 757-770.
Mubarak, I., Mailhol, J.C., Angulo-Jaramillo, R., Ruelle, P., Boivin, P., Khaledian, M. 2009. Temporal variability in soil hydraulic properties under drip irrigation. Geoderma 150: 158-165.
Khaledian, M.R.,  Mailhol, J.C., Ruelle, P., Mubarak, I., Perret, S. 2010. The impacts of direct seeding into mulch on the energy balance of crop production system in the SE of France. Soil Tillage Res. 106: 218-226.
Mubarak, I., Angulo-Jaramillo, R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Khaledian, M., Vauclin, M. 2010. Spatial analysis of soil surface hydraulic properties: Is infiltration method dependent? Agricultural Water Management 97: 1517-1526.
Ebrahimi Rad, H., Aref, F., Rezaei, M., Amiri, E., Khaledian, M.R. 2011. The effects of salinity at different growth stage on rice yield . Ecology, Environment and Conservation. 17(2): 111-117.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Mubarak, I., Maraux, F. 2011. Nitrogen balance and irrigation water productivity for corn, sorghum and durum wheat under direct seeding into mulch when compared with conventional tillage in the southeastern France. Irrigation Science, 29(5): 413-422.
Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Mubarak, I. 2012. Impacts of direct seeding into mulch on the yield, water use efficiency and nitrogen dynamics for corn, sorghum and durum wheat. Irrigation and Drainage, 61: 398-409.

Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2012. Yield and energy requirement of durum wheat under no-tillage and conventional tillage in the Mediterranean climate. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6(16): 59-65.

Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2012. Impacts of direct seeding into mulch on CO2 mitigation. Agronomy Research, 10(1-2): 303-310.

Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2012. No-tillage impacts on soil hydraulic properties as compared with conventional tillage. Journal of Biological and Environmental Sciences, 6(18): 213-218.

Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P., Dejean, C. 2013. Effect of cropping strategies on the irrigation water productivity of durum wheat in a Mediterranean climate. Plant, Soil and Environment, 59(1): 29-36.

Rezaei, M., Davatgar, N., Khaledian, M.R., Pirmoradian, N. 2013. Using intermittent irrigation to use saline water in rice production. Acta Agriculturae Slovenica, 101(1): 49-57.

Khaledian, M.R., Mailhol, J.C., Ruelle, P. 2014. Diesel oil consumption, work duration, and crop production of corn and durum wheat under conventional and no-tillage in South-eastern France. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(8) : 1067-1076.

Kamyab-Talesh, F., Mousavi, S.F., Asadi, R., Rezaei, M., Khaledian, M.R. 2014. Evaluation of some rice cultivars’ response to salinity stress using resistance indices. Archives of Agronomy and Soil Science, 60(9) : 1303-1314.

Zare, N., Khaledian, M.R., Pirmoradian, N Rezaei, M. 2014. Simulation of rice yield under different irrigation and nitrogen application managements by CropSyst model. Acta Agriculturae Slovenica, 103(2): 181-190.

Zare, N., Khaledian, M.R., Mailhol, J.C. 2014. Using Water and Agrochemicals in the soil, crop and Vadose Environment (WAVE) model to interpret nitrogen balance and soil water reserve under different tillage managements. Journal of Water and Land Development, 22: 33-39.

Moradzadeh, M., Moazed, H., Sayyad, G., Khaledian, M.R. 2014. Transport of nitrate and ammonium ions in a sandy loam soil treated with potassium zeolite- Evaluating equilibrium and non-equilibrium equations. Acta Ecologica Sinica, 34: 342-350.

Kamyab-Talesh, F., Razavipour, T., Rezaei, M., Khaledian, M.R. 2014. The Effect of urea fertilizer quantity and splitting on nitrate losses during rice growth season. Advances in Environmental Biology, 8(22): 357-362.

 


راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر عملیات خاکورزی بر تغییرات زمانی و مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک
بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و رشد گیاه ذرت
بررسی آلودگی فلزات سنگین رودخانه زرجوب رشت و تاثیر آن بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه ذرت
ارزیابی ژئواستاتیستیکی غلظت نیترات در خاک و آبهای زیرزمینی منطقه ی گیلان مرکزی
ارزیابی ژئواستاتیستیکی غلظت فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی منطقه ی گیلان مرکزی
اندازه گیری الگوی خیس شدن خاک توسط یک منبع خطی و شبیه سازی آن با مدل HYDRUS-2D
ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای در تعدادی از باغات کیوی شرق استان گیلان
پهنه بندی شوری آب های زیرزمینی استان گیلان و پیش بینی وضعیت آتی با استفاده از یک مدل مبتنی بر GIS

 تعیین تغییرات رطوبت ایجاد شده با یک منبع خطی زیرزمینی و شبیه‌سازی آن با مدل‌های عددی، تحلیلی و تجربی
بررسی الگوی توزیع رطوبت خاک تحت منبع نقطه‌ای در اراضی شیب‌دار دشت فتحعلی مغان
شبیه‌سازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری و کاربرد نیتروژن در مقیاس مزرعه‌ای توسط مدل CropSyst
شبیه‌سازی توزیع نمک در الگوی خیس‌شده خاک تحت یک منبع خطی با مدل HYDRUS-2D
ارزيابي مدل پايلوت جهت شبيه‌سازي عملكرد برنج تحت رژيم‌هاي مختلف آبياري
تاثیر آبیاری تكميلي بر عملکرد دو گونه از گل گاوزبان (Borago officinalis, Echium amoenum) در اقليم رشت
بررسی تاثیر مواد طبیعی به عنوان پالایشگر در کاهش میزان نیترات و فسفات از رواناب خروجی از شالیزارها

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

شبیه سازی رشد و نمو سویا در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
بررسی پیاز رطوبتی سیستم آبیاری قطره ای در اراضی شیبدار و مقایسه آن با اراضی مسطح در پروژه فتحلی (دشت مغان)
ارزیابی مدل های AquaCrop، CropSyst و WOFOST در شبیه سازی عملکرد دو رقم برنج بینام و حسنی تحت رژیم های مختلف آبیاری
ارزیابی ژئواستاتیستیکی وضعیت سلنیوم (Se) در اراضی مرتعی گیلان مرکزی
بررسی وضعیت آلودگی عناصرسنگین شامل سرب، کادمیوم، مس و روی درپساب فاضلاب شهرانزلی و تأثیر آن بر خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه ذرت
بررسي تغییرات کیفی آب رودخانه سفیدرود بر اساس شاخص کیفیت آب(WQI)
تعیین روند تغییرات زمانی پارامترهای کیفی رودخانه سفیدرود

 مقایسه تاثیر سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی بر تولید گندم آبی در استان کرمانشاه در دستیابی به توسعه پایدار
بررسی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف برنج به تنش شوری
بررسی میزان مشارکت شالیکاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری درجه سه در شهرستان رشت
شبيه‌سازی نفوذ با شاخصه‌های فيزيکی و شيميايی آب و خاک در آبياری سطحی


طرح پژوهشی
بررسی آلودگی آبهای زير زمينی استان گيلان به فلزات کاتيونی سمی

بررسی وضعیت آلودگی رودخانه زرجوب به فلزات سنگین و آب‌های زیرزمینی اطراف آن و تاثیر آبیاری با آب رودخانه زرجوب بر آلودگی خاک و گیاه برنج به فلزات سنگین
بررسی دلیل افت آبدهی در چاه‌های فلمن لوشان و جمال‌آباد منجیل و ارائه راهکار مناسب برای رفع آن

 مقطع کارشناسی:

نیمسال اول

برنامه نویسی کامپیوتر

طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار

نیمسال دوم

نرم افزار تخصصی

مبانی هیدرولوژی

عملیات

 

مقطع کارشناسی ارشد:

نیمسال اول

آبیاری تحت فشار

نیمسال دوم

آمار مهندسی

کاربرد ریاضی در هیدرولوژی

 نیمسال اول، 1398-1397
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه آبیاری قطره ای مراجعات دانشجویی آمار مهندسی مراجعات دانشجویی مطالعه آزاد -
یکشنبه مراجعات دانشجویی راهنمایی پایان نامه مراجعات دانشجویی جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه جلسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه -
دوشنبه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده راهنمایی پایان نامه مراجعات دانشجویی مطالعه آزاد -
سه شنبه طراحی سامانه آز طراحی سامانه شورای گروه مراجعات دانشجویی مطالعه آزاد -
چهارشنبه آز طراحی سامانه برنامه نویسی برنامه نویسی برنامه نویسی طرح تحقیقاتی -
تماس با محمدرضا خالدیان
khaledian@guilan.ac.ir
0131-6690274-6 (5014)
رشت-دانشگاه گیلان-دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب
ص.پ. 1314-41635
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم