غلام خیاطی
دانشکده: دانشکده فنی
گروه: گروه مهندسی شیمی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
غلام خیاطی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده فنی

گروه:

گروه مهندسی شیمیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 

 

دکتری : مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

 1 ) خیاطی غ . ، انوری م . ( 1380 ) " بررسي ميكروارگانيسمهاي تثبيت كننده ازت در برخي از مزارع برنج استان گيلان و ارزیابی راندمان تثبیت " مجله علمی پژوهشی علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ، سال هفتم ، شماره 2 ، ص. 90- 79 .
2 ) خیاطی غ . ، انوری م . ، فاطمی م . ( 1381 ) " توليد آنزيم سلولاز از ضايعات ليگنوسلولزي به كمك تكنيك تخمير با بستر جامد " مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا ، جلد 15 ، شماره 2 ، ص . 35 -29 .
3 ) خیاطی غ . ، هامونی حقیقت م . ، فاطمی م . ، متقی طلب م . ( 1382 ) " تخليص ليزين با استفاده از رزينهاي تبادل يوني " مجله علمي و پژوهشي شيمي و مهندسي شيمي ، سال بيست ودوم ، شماره يك ، ص 30-25 .
4 ) انوری م . ، خیاطی غ . ( 1382 ) " بررسی توليد لواستاتين از آسپرژيلوس ترئوس جداسازي شده از خاك " مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا ، جلد 16 ، شماره 1 ، ص . 35 - 28 .
5 ) انوری م . ، خیاطی غ . ( 1384 ) " جداسازی و شناسائی میکروارگانیسم مولد لواستاتین ، تعیین شرایط بهینه تولید و ارزیابی بازده محصول با دو روش کشت غوطه ور و تخمیر در بستر جامد " مجله علمی – پژوهشی علوم دانشگاه تربيت معلم ، جلد 5 ، شماره 2-1 ، ص . 504 – 497 .

6) Ghanadzadh Gilani H., Khayati G., Haghi A.K. (2006) Liquid-liquid equilibria of (water+2,3-butanediol+2-ethyl-1-hexanol) at several temperature. Fluid Phase Equilibria, 247, 199-204.
7) Khayati G., Pahlavanzadeh H., Vasheghani E., Ghaemi N (2008) Liquid – Liquid Equilibrium of (Water + 2,3-Butanediol + Oleyl Alcohol) at Different Temperatures. Journal of Chemical Engineering of Japan, 41 (9), 878-883.
8) Anvari M., Khayati G. (2009) Optimization of 2,3-Butanediol Production by Klebsiella pneumoniae PTCC 1290 Using Taguchi Methodology. Asian Journal of Chemistry, 21 (3), 2131-2140.
9) Khayati G., Pahlavanzadeh H., Vasheghani E., Ghaemi N. (2009) (Liquid + liquid) phase equilibria for (water + 2,3-butanediol + oleyl alcohol) at T = (300.2, 307.2, and 314.2) K. Journal of Chemical Thermodynamics, 41, 150 – 154.
10) Ghanadzadeh H., Khayati G., Khodaparast Haghi A. (2009) Liquid-liquid Equilibrium of (methylcyclohexane+methanol+ethyl benzene): experimental data and Uniquac model. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 28 (1), 1-5
11) Anvari M., Khayati G. (2009) In situ recovery of 2,3-butanediol from fermentation by liquid–liquid extraction. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 36, 313- 317.
12) Pahlavanzadeh H., Khayati G., Vasheghani-Farahani E., Ghaemi N. (2009) Extractive Capacity of Oleyl Alcohol on 2, 3-Butanediol Production in Fermentation Process with Use of Klebsiella pneumoniae PTCC 1290. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 28 (3), 103-109.
13) Shams Nateri A., Oroumei A., Dadvar S., Fallah-Shojaie A., Khayati G., Emamgholipur O. (2010) Using fuzzy expert system to simulating the antibacterial activity of Nanosilver Coated Cotton Fabrics. Journal of Computational and Theoretical Naniscience, 7, 1554-1558.
14) Khayati G., Daghbandan A., Gilvari H., Pheyz-Sani N. (2011) Liquid-Liquid Equilibria of Aqueous Two-phase Systems Containing Polyethylene Glycol 4000 and Two Different Salts of Ammonium. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 3 (2), 96-98.
15) Anvari M., Khayati G. (2011) Production and Characterization of alkaline protease from Bacillus licheniformis sp. isolated from Iranian northern soils with ram horn hydrolysate. Trends in Applied Sciences Research, 6 (10), 1127-1140.
16) Shams Nateri A., Oroumei A., Dadvar S., Fallah-Shojaie A., Khayati G., Emamgholipur O. (2011) Antibacterial Nanofinishing of Cotton Fabrics Using Silver Nanoparticles via Simultaneous Synthesizing and Coating Process. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 41, 1263–1267.
17) Anvari M., Khayati G. (2011) Submerged Yeast Fermentation of Cheese Whey for Protein Production and Nutritional Profile Analysis. Advance Journal of Food Science and Technology, 3 (2), 122-126.
18) Khayati G., Kiyani F. (2012) A statistical approach for optimization of lipase production by using rice straw: analysis of different inducers and nitrogen sources effect. Minerva Biotecnologica, 24(3), 83-89.
19) Khayati G., Anvari M. (2012) Aqueous two-phase systems composed of different molecular weight of polyethylene glycol and diammonium phosphate for extraction of Bovine Serum Albumin. Italian Journal of Food Science, 24(3), 279-283.
20) Khayati G., Ghanadzadeh H. (2012) Liquid - liquid equilibria of aqueous two-phase systems containing polyethylene glycol and Dipotassium oxalate. Polymers Research Journal, 6(1), 1-6.
21) Ghanadzadeh Gilani H., Khayati G., Dastmoozeh N. (2012) Measurement and correlation of tie-line data in ternary aqueous mixtures of 1,3-butanediol with 1-decanol at different temperatures. Thermochimica Acta, 527, 199– 203.
22) Khayati G., Alizadeh S. (2013) Extraction of lipase from Rhodotorula glutinis fermentation culture by aqueous two-phase partitioning. Fluid Phase Equilibria, 353, 132– 134.
23) Khayati G. (2013) Optimization of propionic acid extraction by aqueous two-phase system using response surface methodology. Chemical Engineering Communication, 200(5), 667-677.
24) Khayati G., Ghanadzadeh H., Kazemi M. (2013) The effect of olive cake types on lipase production by isolated Rhizopus sp. and process statistical optimization. Journal of BioScicence and Biotechnology, 2(1), 45-55.
25) Pahlavanzadeh H., Khayati G., Vasheghani-Farahani E., Ghaemi N. (2013) Liquid-liquid extraction of 2,3-butanediol from fermentation broth. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 31 (2), 59-64.
26) Anvari M., Khayati G., Rostami S. (2014) Optimization of medium composition for probiotic biomass production using response surface methodology. Journal of Dairy Research, 81, 59–64.
27) Khayati G., Ashraf S.S., Yazdanshenas M. (2014) Partitioning of Propionic Acid in Polyethylene Glycol/ Different Salts of Sulfate Aqueous Two-Phase Systems. Separation Science and Technology, 49, 2741-2747.
28) Khayati G., Anvari M., Kazemi S. (2014) Peanut pod-an inexpensive substrate for β-galactosidase production by Bacillus sp. in solid-state fermentation: process evaluation and optimization by Taguchi design of experimental (DOE) methodology. Minerva Biotecnologica, 26(3), 301-307.
29) Anvari M., Khayati G. (2014) The effect of citrus pulp type on pectinase production in solid-state fermentation: Process evaluation and optimization by Taguchi design of experimental (DOE) methodology. Journal of BioScience and Biotechnology, 3(3), 227-233.
30) Khayati G., Anvari M. Shahidi N. (2015) Partitioning of b-galactosidase in aqueous two-phase systems containing polyethyleneglycol and phosphate salts . Fluid Phase Equilibria, 385, 147– 152.
31) Khayati G., Zamani M. (2015) Batch Kinetics and Modeling of Alkaline Protease Production by Isolated Bacillus sp. International Journal of Engineering, 28(6), 841-847.
32) Ghovvati M., Khayati G., Attar H., Vaziri A. (2015) Comparison across growth kinetic models of alkaline protease production in batch and fed-batch fermentation using hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 27 (6), 1216-1225.

33 ) خیاطی غ . ، علیزاده ص.( 1394 ) " استخراج آنزيم ليپاز توليدی توسط قارچ Aspergillus niger از براث تخميری با استفاده از سيستم دو فازی آبی " مجله علمی – پژوهشی علوم و مهندسي جداسازي ، جلد 7 ، شماره 1 ، ص . 53 – 45 .
34 ) موسوی فر س. ا. ، انوری م . ، خیاطی غ . ( 1395 ) " مدلسازی و تعیین پارامتهای سینتیکی تولید بتاگالاکتوزیداز توسط Bacillus licheniformis در تخمیر ناپیوسته " مجله علمی – پژوهشی علوم و صنایع غذایی ، جلد 13 ، شماره 60 ، ص . 147 – 137 .
35 ) خیاطی غ . ، فیروزی م. ، احمدی م. ( 1395 ) " استخراج آنزیم پروتئاز توسط سیستم های دوفازی آبی حاوی پلی اتیلن گلایکول و نمک های سیترات سدیم و پتاسیم " مجله علمی – پژوهشی علوم و مهندسي جداسازي ، جلد 8 ، شماره 1 ، ص . 6 – 1 .

36) Khayati G., Mohamadian O. (2016) Effective Extraction of Zn(II) Ions Using Aqueous Two-Phase Partitioning. Chemical Engineering Communications, 203 (2), 236-241.
37) Ghovvati M., Khayati G., Attar H., Vaziri A. (2016) Kinetic parameters estimation of protease production using penalty function method with hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 30 (2), 404-410.
38) Khayati G., Gholitabar A. (2016) Liquid−Liquid Equilibrium of Hydrophilic Alcohols with Three Different Salts of Chloride: Experiment and Correlation. Journal of Chemical & Engineering Data, 61 (4), 1454-1461.
39) Khayati G., Gilani H.G., Keyvani Z. S. (2016) Extraction of Cu(II) ions from aqueous media using PEG/Sulphate salt aqueous two-phase system. Separation Science and Technology, 51 (4), 601-608.
40) Anvari M., Khayati G. (2016) Separation and purification of rebaudioside A from extract of Stevia Rebaudiana leaves by macroporous adsorption resins. Polish Journal of Chemical Technology, 18 (1), 127-132.
41) Khayati G., Shahriari M. (2016) Measurement and Correlation of Phase Diagram Data of Hydrophilic Alcohols (1-Propanol/2-Propanol) + Salts (Na2SO4/(NH4)2SO4/NH4NO3) + Water Systems. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 30 (1), 73-80.
42) Kazemi K., Khayati G., Faezi-Ghasemi M. (2016) β-galactosidase Production by Aspergillus niger ATCC 9142 Using Inexpensive Substrates in Solid-State Fermentation: Optimization by Orthogonal Arrays Design. Iranian biomedical journal, 20 (5), 287-294.

 کارشناسی :
شیمی مواد غذائی – تصفیه آب های صنعتی – تکنولوژی نگهداری مواد غذائی – بیوتکنولوژی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
کارشناسی ارشد :
تصفیه آب و پساب پیشرفته – زیست فناوری زیست محیطی
دکتری تخصصی :
مهندسی محیط زیست پیشرفته – جداسازی در سامانه های بیولوژیک

 نیمسال اول 90 - 89
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه آز. میکروب غذائی آز. میکروب غذائی آز. میکروب غذائی - بیوشیمی غذائی ک16 -
یکشنبه آز. میکروب غذائی جلسه گروه آز. میکروب غذائی - - -
دوشنبه - پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی - -
سه شنبه کنترل کیفیت غذائی ک5 کنترل کیفیت غذائی ک5 بیوشیمی غذائی ک5 بیوشیمی غذائی ک16 بیوشیمی غذائی ک16 -
چهارشنبه - پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی پروژه دانشجوئی - -


CV [ دانلود ]


تماس با غلام خیاطی
khayatiir@yahoo.com
دانشكده فني گروه مهندسي شيمي ( مهندسي صنايع غذايي)
Email: khayatiir@yahoo.com   ورود به سیستم