دکتر مجیدرضا خوش خلق
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر مجیدرضا خوش خلق
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


مسول پيگيرى راه اندازى رشته شيلات دانشگاه گيلان       1376 - 1374

مدير گروه شيلات دانشگاه گيلان      1378 - 1376

عضو كميته تخصصي تكثير و پرورش ماهيان خاوياري در انستيتو تحقيقات بين المللي      1384 - ادامه دارد

عضو انجمن جهاني حفاظت از ماهيان خاوياري      2006 - ادامه دارد

عضو انجمن زيست شناسي ايران      1386 - ادامه دارد 

عضو هيات موسس انجمن علمي ابزي پروري كشور      1386 - ادامه دارد

 مهندسى شيلات : دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان

کارشناسى ارشد شيلات : دانشگاه تربيت مدرس

دکترى تخصصى شيلات : دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان ( مشترک با دانشگاه دولتى فنی روسيه فدراتیو)-خوش خلق ، مجيدرضا : 1373: بررسى خانواده توبي فيسيده در سواحل جنوبي درياي خزر: مجله علمي شيلات ايران.

-خوش خلق ، مجيدرضا : 1377: وضعيت كم تاران حوضه جنوبي درياي خزر: پنجمين همايش دستاوردهاي علمي پژوهشي : دانشگاه گيلان .

-خوش خلق ، مجيدرضا : 1378: بررسى كم تاران به عنوان شاخصهاي حياتي محيطهاي الوده به مواد الي درياي خزر: سومين همايش تخصصي محيط زيست : دانشگاه گيلان .

-خوش خلق ، مجيدرضا : 1384: وضعيت بحراني ماهيان خاوياري رودخانه سفيدرود و درياي خزر : كنفرانس بين المللي علوم :دانشگاه دولتي فني استراخان روسيه .

-خوش خلق ، مجيدرضا : محمد پوركاظمي :1386 :استفاده از نشانگرهاي مايكروستلايت جهت بررسي ساختار ژنتيك جمعيت تاس ماهي روسي در شمال درياي خزر: دومين كنفرانس سراسري علوم جانوري : دانشگاه گيلان .

-خوش خلق ، مجيدرضا : محمد پوركاظمي :ابولقاسم كمالي : سهراب رضواني :مقايسه ساختار ژنتيكي تاس ماهي روسي شمال خزر( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبي ( ابهاي ايران و تركمنستان )با استفاده ازروش مايكروستلايت : مجله علمي شيلات ايران .

-بررسى اثرات هيدروبيولوژى رودخانه سفيدرود، در قبل و بعد از احداث سد، روى اکولوژى و توليدمثل تاس ماهى ايرانى و تاس ماهى روسى در اين رودخانه . 1374

-مشاور شيلاتى طرح حفاظت و بازسازى تالاب انزلى - فاز دوم - 1376

-مشاور شيلاتى طرح حفاظت و بازسازى تالاب انزلى - فاز سوم - 1378

-مقايسه ساختار ژنتيکى تاس ماهى ايرانى در حوضه جنوبى ، و تاس ماهى روسى در حوضه شمالى و جنوبى درياى خزربا استفاده از روش مايکروستلايت .1385

-تکثير و پرورش کپور و ساير ماهيان پرورشى - انتشارات دانشگاه گيلان - چاپ اول - 1378

-تکثير و پرورش کپور و ساير ماهيان پرورشى - انتشارات دانشگاه گيلان - چاپ دوم - 1384

Noverian, H., Shabanipur, N., Khosh kholgh, M.R., Hoseini, M.R., Effect of different levels of digestible energy

  .on growth indices of caspian frisii kutum   . Iranian Journal of Fisheries Sciences

 [ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر مجیدرضا خوش خلق
majidreza@guilan.ac.ir,majidrezagu@yahoo.com
صومعه سرا-دانشکده منابع طبيعى دانشگاه گيلان- ص.پ. 1144
تلفن : 44320895-013 ووو 4و44323023-013
فاكس : 44322102-013 ووو 44323600-013
Email: majidreza@guilan.ac.ir,majidrezagu@yahoo.com   ورود به سیستم