سلیمان محمدی لیمایی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
سلیمان محمدی لیمایی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


  محل متولد:  رودسر، استان گیلان

 

 عضو هیآت علمی دانشگاه گیلان از بهمن ماه 1385

 

 
سوابق اجرائی:


 - معاون مدیر همکاریهای علمی بین المللی  دانشگاه گیلان از سال 1396

 


- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه گیلان 1395-1392

 

- مدیر گروه جنگلداری - دانشگاه گیلان 1392- 1390

 

  - دکترى اقتصاد منابع طبیعی (اقتصاد جنگل) از دانشگاه SLU سوئد ( Swedish University of Agricultural Sciences) در سال 1385.

 

- کارشناسى ارشد مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري از دانشگاه تهران در سال 1380.

 

 

- کارشناسى مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري از دانشگاه گيلان در سال 1378.

 

 

  

عنوان پایان نامه دکتری:

Mohammadi Limaei. S. 2006. Economically optimal values and decisions in Iranian forest management. Doctoral Thesis. Dept. of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Acta Universitatis agriculturae Sueciae Vol. 2006:91

 

استاد راهنما دوره دکتری:

Professor Dr. Peter Lohmander 

 

زمینه های مورد علاقه

 • كاربرد تحقيق در عمليات(operation research) در مدیریت منابع طبیعی و بویژه جنگل از قبیل:


برنامه ریزی خطی و عدد صحیح، برنامه ریزی پویا ، بهینه سازی چند هدفه، نظریه بازیها، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، تصمیم گیری با معیارهای چند گانه(MCDA)


• بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین جنگل


• ارزش گذاری کالاها و خدمات زیست محیطی منابع طبیعی

 

  

کتاب:
[1] روش های تصمیم گیری در مدیریت منابع جنگلی(ترجمه)، انتشارات دانشگاه گیلان، 1395.

 

 

[1] -Economics optimization of forest management, LAP LAMBERT Academic Publication, Germany, 2011. 140p

 

 

مقالات :


[
1] محمدی لیمائی، س. 1388. بهينه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل. مجله جنگل ايران ، شماره 3، صفحه 276-265.


[2] محمدي ليمايي س.، تركمن ج. و حشمت الواعظين، س. م. 1389. بررسي حاشيه بازاريابي چوب هاي راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردي: جنگل شفارود در استان گيلان)،مجله جنگل ايران زمستان 1389; 2(4):299-307.


[3] نقدی، ر.، نیکوی، م.، محمدی لیمائی، س. و شورمیج، ی. 1389 .ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگل های تحت سرپرستی شرکت شفارود در استان گیلان. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران . شمار ه 3. جلد 18. -425-417.


[4] محمدي ليمايي س.، رستمی شاهراجی، ت. و دلداری، ا. 1390. مقایسه سود آوری صنوبر کاری با کلن 55/ 69 دلتوئیدس و شالیکاری (مطالعه موردی: بخش ضیابر استان گیلان)، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19 شماره 4، 596-586.


[5] نامداری، س.، محمدي ليمايي س.، نقدی، ر. و بنیاد، ا.ا. 1392. سياست برداشت بهينه از جنگل با استفاده از روش برنامه ريزي پويا (مطالعة موردي: جنگل شفارود)، مجله جنگل ايران. جلد 5 شماره 1. 30-21.


[6] محمدی لیمائی، س.، بهرام آبادی، ز.، رستمی شاهراجی، ت.، ادیب نژاد، م. و موسوی کوپر، س. ع. 1392. تعيين سن بهره¬برداري اقتصادي صنوبر دلتوئيدس در استان گيلان، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 21، شماره 1. 75-63


[7] ملائی بوساری، ژ.، زاد میرزائی، م. و محمدی لیمائی. س. 1393. تعيين كارايي تخصيصي اقتصادي شركت سهامي جنگل شفارود گيلان -با روش تحليل پوششي داده ها(DEA)، مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، جلد 6، شماره 2، 165-155.


[8] محبی بیجارپس. م.، رستمی شاهراجی، ن و محمدی لیمائی، س. 1393. آگروفارستری، روشی برای توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای گیلان)مطالعه موردی: روستای نارنج بن پایین، لنگرود(، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 3. 217-205.


[9] محمدی لیمائی، س. و هیبتیان، ر. 1393. شرکاي تجاري در صنعت چوب ايران و ارتباط تجارت چوب با متغيرهاي کلان اقتصادي، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 3، 249-241.


[10] محمدی، ز. و محمدی لیمائی، س . 1393. پیش بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 4، 308-297.


[11] مرادی، س.، محمدی لیمائی س.، خانمحمدی، م. و لوهمندر، پ. 1394. برآورد فرسایش و تولید رسوب با مدل EPM در حوزه آبخیز زِمکان با استفاده از GIS، مجله پژوهش های فرسایش محیطی، جلد 17، شماره 1. 26-13.


[12] حیدریان، ن. محمدی لیمائی، س. و امیر تیموری، ع. 1394. بررسی کارایی نهالستان¬های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها، جلد 7، شماره 4، 570-557.


[13] زاد میرزائی، م. و محمدی لیمائی. س.1395.كاربرد مدل¬هاي اساسي تحليل پوششي داده¬ها جهت تعيين كارايي نسبي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران، جلد 23، شماره 2، 20-1.


[14] گلیج، ا. حسن زاد ناورودی، ا. و محمدی لیمائی، س. 1395. تبيين معيارها و شاخص هاي مديريت پايدار جنگل (منطقه مورد مطالعه: ناو اسالم، استان گيلان)، فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، جلد 24، شماره 1، 187-176.


[15] گلیج، ا. حسن زاد ناورودی، ا. و محمدی لیمائی، س. 1395. تدوین معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی ( مطالعه موردی: جنگل های منطقۀ اسالم شمال ایران)، جلد 8، شماره 2، 397-365.


[16] احمد زاده، ح. محمدی لیمائی، س. 1395. ارزیابی اقتصادی استفاده¬های فعلی از جنگل ( مطالعه موردی : جنگل¬های شفارود، استان گیلان)، فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، پذیرفته شده برای چاپ.

 

[17] Mohammadi Limaei, S. 2007. A game theory approach to the sawnwood and pulpwood markets in the north of Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 5(1):1-10.

 

[18] Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. 2007. Stumpage prices in the Iranian Caspian forests, Asian Journal of Plant Sciences, 6 (7): 1027-1036.

 

[19] Lohmander, P., Mohammadi Limaei. S. 2008. Optimal continuous cover forest management in an uneven-aged forest in the North of Iran, Journal of Applied Sciences, 8 (11): 1995-2007.

 

[20] Mohammadi Limaei. S., Lohmander, P. 2008. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market, Caspian Journal of Environmental Sciences, 6(1), 59-71. 3

 

[21] Naghdi, R., Mohammadi Limaei, S. 2009. Optimal forest road density based on skidding and road construction costs in Iranian Caspian Forests, Caspian Journal of Environmental Sciences, 7(2), 79-86.

 

[22] Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. and Obersteiner, M. 2010. Decision making in forest management with consideration of stochastic prices, Iranian Journal of Operation Research, 2(1), 32-40.

 

[23] Mohammadi Limaei, S. 2010. Mixed strategy game theory, application in forest industry, Forest Policy and Economics, 12(2010), 527-531.

 

[24] Mohammadi Limaei, S., Heybatian, R., Heshmatolvaezin S.M. and Torkaman J. 2011. Wood import and export and its relation to macroeconomics variables in Iran, Forest Policy and Economics, 13(4), 303-307.

 

[25] Mohammadi Limaei, S., Namdari, S., Bonyad, A.E. and Naghdi. R. 2011. Economically optimal cutting cycle in a beech forest, Iranian Caspian Forests, Caspian Journal of Environmental Sciences, 9(2), 181-188.[26] Mohammadi Limaei, S. 2011. Optimal solution of forest management under risk, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1(5), 378-383.

 

[27] Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., Fallah, A. 2012. A Study of the Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade, Journal of Sustainable Development, 5(1), 144-154.

 

[28] Mohammadi Limaei, S. 2013. Efficiency of Iranian forest industry based on DEA models, Journal of Forestry Research, 24(2):759-765

 

[29] Naghdi, R. Mohammadi Limaei, S., Babapour, R., Ariamanesh, M. 2012. Designing of forest road network based on technical and economical considerations using GIS & AHP, International Journal of Applied and Natural Sciences, 1(2): 39-44.

 

[30] Zadmirzaei, M., Mohammadi limaei, S., Amirteimoori, A. 2013. Determining of relative efficiency based on Data envelopment analysis (Case study: Mazan-daran Wood and Paper Company in Iran), International Advances i n Engineering and Technology, 15: 200-211.

 

[31] Zadmirzaei, M., Mohammadi limaei, S., 2013. Investigation of costs and net revenues in Mazandaran Wood and Paper Company, Iran, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 1136-1149.

 

[32] Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Roehle, H., Mohammadi Limaei, S. 2013. Carbon production potential of different tree species plantations in north of Iran, Annals of Biological Research, 4 (12):106-114

 

[33] Mohammadi Limaei, S., Sedigh, M. and Rostami Shahraji, T. 2014. Goal programming approach for sustainable forest management (Case Study; Iranian Caspian Forests), Journal of Forestry Research, 25(2): 429-435.[34] Mohammadi Limaei, S. Ghesmati, H., Rashidi, R., Yamini, N., 2014. Economics evaluation of natural forest park using the travel cost method (Case study; Masouleh Forest Park, North of Iran, Journal of Forest Science, 60 (6):254-261 5.[35] Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Mohammadi Limaei, S., Roehle, H. 2014. Goal programming and analytical hierarchy process approaches for sustainable plantation, Caspian Journal of Environmental Sciences, 12(2)233-244.

 

[36] Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Roehle, H., Mohammadi Limaei, S. 2014. Estimation of biomass and carbon storage of tree plantations in northern Iran, Journal of Forest Science, 60(9): 363–371

 

[37] Mohammadi, Z. and Mohammadi Limaei, S. 2014. Selection of appropriate criteria in urban forestry (Case study: Isfahan city, Iran), Journal of Forest Science, 60 (12): 487–794.

 

[38] Moradi, S., Mohammadi Limaei, S. and Khanmohammadi, H. 2015. Calculation of sediment yield in the Zemkan river basin of Iran using analytical method and GIS concept, Agriculture & Forestry, 61(2): 157-171.

 

[39] Hassanzad Navroodi, I., Zarkami, R., Basati, M. and Mohammadi Limaei, S. 2015. Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak along altitudinal gradation and gradient (Case study: Ilam province, Iran), Journal of Forest Science, 61(7):296-305

 

[40] Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S. and Amirteimoori, A. 2015. Efficiency analysis of paper mill using data envelopment analysis models (Case study: 6 Mazandaran Wood and Paper Company in Iran), Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 1381-1391.

 

[41] Malaei Boosari, J. Mohammadi Limaei S. and Amirteimoori, A. 2015. Performance evaluation of forest management plans (Case study: Iranian Caspian forests), Caspian Journal of Environmental Sciences, 13 (4):373-382

 

[42] Mohebi Bijarpas, M. Rostami Shahraji, T. and Mohammadi Limaei, S. 2015. Socioeconomic evaluation of agroforestry systems (Case study: Northern Iran), Journal of Forest Science, 61(11): 478–484

 

[43] Moradpanah, H., Dehdar Dargahi, M., Mohammadi Limae, S. and Moradpanah, M. 2016. A socio-economic evaluation of a protected area - A case study: Hamadan province, Iran, Environmental & Socio-economic Studies, 4(2): 9-16

 

[44] Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Olsson, L. and Amirteimoori, A. 2016. Measuring the performance and returns to scale of forest management plans using data envelopment analysis approach (Case study; Iranian Caspian forests), Caspian Journal of Environmental Sciences, 14(2):155-164.

 

[45] Moradi, S., Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. and Khanmohammadi, H. 2016. Quantitative and financial evaluation of Non-timber forest products (case study; Zemkan basin forests, West of Iran), Journal of Forestry Research, doi: 10.1007/s11676-016-0313-3

 

[46] Mohammadi, Z., Mohammadi Limaei, S. and Rostami Shahraji, T. 2016. Linear programming approach for optimal forest plantation, Journal of Forestry Research, doi:10.1007/s11676-016-0318-y

 

[47] Sotoudeh Foumani, B., Mohammadi Limaei, S. and Rostami Shahraji, T. 2016. Investigation of wood production and trading in Iran, Journal of Forest Science, 62 (9): 407–412.

 

[48] Mohammadi Limaei, S. Safari G., and Mohammadi Merceh, G. 2016. Recreational values of forest park using contingent valuation method (Case study; Saravan forest park, north of Iran), Journal of Forest Science, 62(10): 452–462.

 

[49] Sotoudeh Foumani, B., Rostami Shahraji, T. and Mohammadi Limaei, S. 2017. Role of political Power in Forest Administration Policy of Iran, Accepted, Caspian Journal of Environmental Sciences.

 

[50] Mohammadi Limaei, S. Safari G., and Mohammadi Merceh, G. 2017. Non-market valuation of forest park using travel cost method (case study: Saravan forest park, north of Iran), Accepted, Austrian Journal of Forest Science.

 

 Zadmirzaei, M., Mohammadi limaei, S., Olsson, L. and Amirteimoori, A. 2017. Assessing the impact of the [51] external non-discretionary factor on the performance of forest management units using DEA approach, Accepted, Journal of Forest Research.

 

کنفرانسها:

حدود 60 مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی که  عناوین آنها در CV موجود می باشد.

 

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا:

طرح های داخل کشور:


1- ارزيابي اقتصادي جنگلكاري صنوبر در مقايسه با کشت برنج و چای در استان گیلان، طرح پژوهشی دانشگاه گیلان، خاتمه یافته، 1390

 


2- ارزيابي كارآئي تراكم و توزیع شبكه جاده هاي جنگلي به منظور خروج چوب در جنگلهاي حوزه شفارود گيلان، طرح پژوهشی دانشگاه گیلان،  خاتمه یافته،1391

 


3- ارزش گذاری محصولات بازاری و غیر بازای پارک جنگلی سراوان در استان گیلان، طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاتمه یافته 1395.

 

4- بهینه سازی مدیریت پایدار جنگل با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا(مطالعه موردی: جنگلهای اسالم در استان گیلان).طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصوب 1396

 

 طرح های بین المللی:

 Cooperation in forest management between Sweden and Iran, Financed by STINT, Sweden, Project Number: IB2013-5265, 2013 -2014.
 

Exchange Resaercher fund from KSLA in Sweden, UFK; S-62-831-2016. - کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت جنگل- دوره کارشناسی ارشد

 

- جنگل، مسائل اجتماعی و توسعه - دوره کارشناسی ارشد

 اقتصاد عمومی- دوره کارشناسی

 

تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل- دکتری

سایر موارد:

- کسب رتبه اول دوره کارشناسی جنگلداری در دانشگاه گیلان ورودی 1375


- کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد جنگلداری در دانشگاه تهران ورودی 1378


- کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1378


- کسب رتبه ممتاز آزمون ورودی اعزام به خارج سال 1380


-پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال های 1386 و 1390


- کسب جایزه مقاله برتر در کنفرانس بین المللی Advanced Management Sciences در سال 2011 در کشور مالزی


- دریافت بورس تحقیقاتی از موسسه تحقیقات محیط زیست و کشاورزی کشور سوئد(FORMAS) جهت شرکت در دوره سه ماهه تحقیقاتی دانشمندان جوان(YSSP) در موسسه بين المللى آناليز سيستمهاى کاربردى (IIASA) در کشور اتريش در سال 2006.


- دریافت بورس تحصیلی از دانشگاهای عضو نوردیک(NOVA University Network) جهت شرکت در کلاسهای تابستانی در کشورهای دانمار ک، سوئد و نروژ در تابستان سالهای 2003، 2004 و 2005.


- مدير اجرائى مجله Caspian Journal of Environmental Sciences در دانشگاه گيلان.


- عضو گروه تحقيق در عمليات کشاورزى و جنگلدارى اروپا(EURO working group on operation research in Agriculture and forest management ) .
 

- عضو انجمن موسسه بين المللي آناليز سيستم هاي كاربردي(International Institute for Applied System Analysis).


- عضو انجمن ايراني تحقيق در عمليات.


- عضو انجمن مرکز تحقیقاتی بین المللی توسعه اقتصادی (International Economics Development Research Center)

 

 اول- سال تحصیلی96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری -
یکشنبه تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت جنگل - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری -
دوشنبه جلسه گروه جنگل-مسائل اجتماعی و توسعه - اقتصاد عمومی مطالعه و تحقیق -
سه شنبه امور آموزشی راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری - راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری امور آموزشی -
چهارشنبه راهنمائی دانشجویان ارشد و دکتری تحقیق در عملیات در مدیریت جنگل (پردیس دانشگاه) - مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق -


دانشگاه گيلان
Swedish University of Agricultural Sciences
Iranian Operational Research Society
تماس با سلیمان محمدی لیمایی
limaei@guilan.ac.ir,limaei.sm@gmail.com
013-44333024
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان - صومعه سرا-ص- پ1144
فكس: 44323600-013
Email: limaei@guilan.ac.ir,limaei.sm@gmail.com   ورود به سیستم