عضوهیئت علمی محمودرضا آقامعالی
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه زیست شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
عضوهیئت علمی محمودرضا آقامعالی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم پایه

گروه: گروه زیست شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


دیپلم علوم تجربی از دبیرستان پرتو دانش بندر انزلی

لىسانس علوم سلولى و مولکولى از دانشگاه تهران

فوق لىسانس زىست شناسى درىا از دانشگاه شهىد چمران اهواز

دکترای بیوشیمی از دانشگاه گیلان 
[1] مهرناز رضایی، حسین غفوری استیار، لیلا جمالزاده، محمود رضا آقا معالی، اسداله محمدی، بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای RAW 264.7 تحریک شده با LPS، مجله زیست شناسی ایران، 1395.


[2] ژیلا نصیرزاده، حسین غفوری استیار، محمود رضا آقا معالی، بررسی القای آپوپتوز از طریق فعالسازی کاسپاز9 توسط ترکیب سیلیبینین در رده سلولی HUVEC، زیست فناوري دانشگاه تربیت مدرس، 1395.


[3] لیلا جمالزاده، حسین غفوری استیار، ريحانه سريری، هانیه ربوطی، ژیلا نصیرزاده، هاجر حسنی، محمودرضا آقامعالی اثر سمی برخی حلالهای آلی معمول بر سلولهای MCF-7, RAW-264.7 و Human Umbilical Vein Endothelia ، Avicenna Journal of Medical Biochemistry، 1395.


[4] پروانه نجفی، محمود رضا آقا معالی، سيد محسن اصغری، کلونینگ و تعیین توالی ژن متالوپروتئاز مقاوم به گرما از باکتری Anoxybacillus flavithermus به دست آمده از چشمه آب گرم قینرجه، مشگین ‌شهر، فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان. 1394.


[5] نعیمه مختارپور، محمود رضا آقا معالی، سيد محسن اصغری، تعیین توالی و کلونینگ ژن زایلناز باکتری Anoxybacillus flavithermus از چشمه آب گرم قینرجه، مشکین‌شهر، فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان، 1394.


[6] فرحناز حسن زاده، محمود رضا آقا معالی، حسین غفوری استیار، لیلا جمالزاده، اسداله محمدی، مطالعه تاثیر مشتق جدید تیازولیدینون بر مسیر التهابی با تاکید بر مهارفاکتوررونویسی NF-кB، زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1394.


[7] مرجان کاظمی، محمود رضا آقا معالی، سيد محسن اصغری، عبدالعلی وارسته، تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آلفاآمیلاز باکتریAnoxybacillus sp. گرفته شده از چشمه آب گرم قینرجه،مشکین شهر، بیولوژی و تکنولوژی آبزیان، 1393.


[8] فریبا فرزادفر، بهروز حيدری، محمود رضا آقا معالی، اثر دما، مراحل رسیدگی جنسی و مهاجرت بر سیستم ایمنی غیراختصاصی سرم و مخاط جنس نر ماهی سفید دریای خزر با تاکید بر لیزوزیم، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1392.


[9] محمود رضا آقا معالی، وهب جعفريان، ريحانه سريری، مريم ملاکريمی، بهنام راستی، مجيد تقدير، رضا حسن ساجدی، سامان حسين خانی، کلونینگ، سکوئنس، بیان و مطالعه ساختاری نمیوپسین از نمیوپسیس لیدی: تلاش برای درک فتو پروتوتئین های تنظیم شونده با کلسیم، Protein Journal، 1390.


[10] ازاده عتباتی، نادر شعبانی پور، فرهاد مشايخی، محمود رضا آقا معالی، مطالعه تکوین هیپوفیز در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) قبل از تفریخ تخم تا هنگام بلوغ، نشریه دامپزشکی، 1388.


[11] محمودرضا آقامعالی، محمود صالحی، رضا حسن ساجدی، سیدمحسن اصغری، عیسی جرجانی، اثر یونهای فلزی بر فعالیت، پایداری و ساختار آسپارتیک پروتئاز خالص شده از میوه گیاه پنیرباد، زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1396.


[12] عبدالعلی وارسته، سید محسن اصغری، مجید تقدیر، محمود رضا آقا معالی، ارتباط زاویه بین دمین‌های انتهای آمینو و انتهای کربوکسی با فعالیت آنزیمی ترمولیزین و الاستاز، پژوهش های سلولی مولکولی، 1395.

Fahimeh Ghavamipour, S. Shirin Shahangian, Reza H. Sajedi, S. Shahriar Arab, Kamran Mansouri, Mahmoudreza Aghamaali, Development of a highly-potent anti-angiogenic VEGF8–109 heterodimer by directed blocking of its VEGFR-2 binding site, The FEBS journal, 2014


 Mahmoud Salehi, Mahmoud Reza Aghamaali, Reza H.Sajedi, S.Mohsen Asghari, Purification, And characterization of a milk-clotting aspartic protease from Withania Coagulans fruit, International Journal Of Biological Macromolecules 98, 2017


Zomorod Ghafoori, Behrooz Heidari*, Fariba Farzadfar, Mahmoudreza Aghamaali, Variations of serum and mucus lysozyme activity and total protein content in the male and female Caspian kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) during reproductive period, FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, 2014

.
 Vahab Jafarian, Reyhaneh Sariri, Saman Hosseinkhani, Mahmoud-Reza Aghamaali, Reza Hassan Sajedi, Majid Taghdir, Sadegh Hassannia, A unique EF-hand motif in mnemiopsin photoprotein from Mnemiopsis leidyi:Implication for its low calcium sensitivity, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2011

.
 Moslem Boghori, Mahmoudreza Aghamaali, Reyhaneh Sariri, Salivary enzymes and flow rate: Markers of peptic ulcer, Journal of Oral Biology and Craniofacial Research, 2014

.
 Razieh Abdollahi, Behrooz Heidari, Mahmoudreza Aghamaali, Evaluation of lysozyme, complement C3, and total protein in different developmental stages of Caspian kutum (Rutilus frisii kutum K), Archivesof polish fisheries, 2016

.
 S. Heidary, A. Hajimoradloo, A. Bani, M. Aghamaali, R. Ghorbani, Changes in biochemical and physiological responses of common carp Cyprinus carpio Lafter long term exposure to Pb (II), Caspian J. Environ, 2016

.
  Leila Jamalzadeh, Hossein Ghafoori, Mahmoodreza Aghamaali, Reyhaneh Sariri, Induction of Apoptosis in Human Breast Cancer MCF-7 Cells by a Semi-Synthetic Derivative of Artemisinin: A Caspase-Related Mechanism, Iranian J Biotech, 2017

.
 Esmaeel Panahi Kokhdan, Kyomarth Ahmadi, Heibatollah Sadeghi, Hossein Sadeghi, Fahemeh Dadgary, Nazanin Danaei & Mahmoud Reza Aghamaali, Hepatoprotective effect of Stachys pilifera ethanol extract in carbon tetrachloride-induce hepatotoxicity in rats, Pharmaceutical Biology, 2017

.
 Azadbakht M, Sariri R, Soltani FM, Ghafoori H, Aghamaali MR and Erfani Karimzadeh Toosi A, Salivary Antioxidant Power of Passive Smokers, Journal of Nanomedicine and Biotherapeutic Discovery, 2016

.
 M. Taheri, M. Giahi, R. Shahmohamadi, H. Ghafoori, M.R. Aghamaali and R. Sariri, Screening antioxidant activity of extracts from different tea samples, Pharmacologyonline, 2011

.
 Rezvan Shahmohamadi, Reyhaneh Sariri, Mahdi Rasa, Hosein Ghafoori, Mahmudreza Aghamali, Somaieh Nasuti and Mohamad Tahery, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Flowering Aerial Parts Mentha Pulegium from Gilan, Pharmacologyonline, 2011

.
 S. Nasuti, R. Sariri, M.R. Aghamaali, H. Ghafoori, R. Shahmohamadi, In Vitro Antioxidant Activity of Extracts from Wastes of Five Iranian Citrus Species, Pharmacologyonline, 2011

 Sanaz Javanmardi, Mahmoud Reza Aghamaali, Samira Sadat Abolmaali, Samaneh Mohammadi and Ali Mohammad Tamaddon, miR-21, An Oncogenic Target miRNA for Cancer Therapy: Molecular Mechanisms and Recent Advancements in Chemo and Radio-resistance (review article), Current gene therapy


Mahmoud Reza Aghamaali, Vahab Jafaria, Reyhaneh Sariri, Maryam Molakarim, Behnam Rasti, Majid Taghdir, Reza Hasan Sajedi, Saman Hosseinkhan, Cloning, Sequencing, Expression and Structural Investigation of Mnemiopsin from Mnemiopsis leidyi An Attempt Toward Understanding Ca2+- Regulated photoproteins, The Protein journal, 2011

.
 Aghamaali M, Sariri R, Calcium Activated Photoproteins, Mechanism of Action and Medical Applications: A Revie, Pharmacology online, 2010.
 1- بیوشیمی 2(کارشناسی) 2- مباحث پیشرفته در ساختار پروتئین( دکتری) 3- مباحث پیشرفته در بیوشیمی مولکولی( دکتری) 4- بیوشیمی پروتئین و اسید نوکلئیک (ارشد) 5-تکامل موجودات زنده

 

 13882
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 15 - 17 17 - 19
شنبه - بیوشیمی عمومی - - - -
یکشنبه آز- بیوشیمی آز- بیوشیمی آز- بیوشیمی آز- بیوشیمی - -
دوشنبه بیوشیمی عمومی(صومعه سرا) - - آز- بیوشیمی - -
سه شنبه بیوشیمی قند و لیپید (ارشد) - بیوشیمی عمومی(شناور) - - -
چهارشنبه - تکامل - - - -


                                                                

 

 

 

                   

 

-   

      

 

  

تماس با عضوهیئت علمی محمودرضا آقامعالی
aghamaali@guilan.ac.ir
0131-324360-65
رشت-خیابان نامجو-دانشکده علوم پایه-گروه زیست شناسی
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم