دکتر امیر مهدوی زفرقندی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر امیر مهدوی زفرقندی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه زبان و ادبیات انگلیسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


درجه تحصيلي رشته تخصصي دانشگاه كشور سال دريافت

1- كارشناسي مترجمي زبان انگليسي علامه طباطبايي ايران1366

2- كارشناسي ارشدآموزش زبان انگليسي تهران ايران 1369

3- دكترا(Ph.D )زبانشناسي-آموزش زباناسكس انگلستان 13801-جهان ديده يوسف و مهدوي زفرقندي امير. ارزيابي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در درك فيلمهاي آموزشي به زبان انگليسي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.ج21.(4).1382.ص ص492-499.

1- مهدوي زفرقندي امير. رابطه بين نگرش دانشجويان و تسلط ايشان بر زبان دوم (انگليسي). رساله كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. ايران. 1369

2- -------------- . اكتساب بندهاي متممي فعل در زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان. رساله دكترا. دانشگاه اسكس. انگلستان. 1380

3مهدوي زفرقندي امير. ارتباط سن شروع به يادگيري زبان دوم و موفقييت در اكتساب نظام دستوري زبان دوم. گزارش تحقيق تكميلي. دانشگاه گيلان. 1385

4- جهان ديده يوسف و مهدوي زفرقندي امير. ارزيابي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در درك مطلب گفتاري و نوشتاري. گزارش تحقيق تكميلي.دانشگاه علوم پزشكي رشت. ايران.1383[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر امیر مهدوی زفرقندی
amahdavi@guilan.ac.ir
رشت-دانشگاه گيلان-دانشكده علوم انساني-گروه زبان انگليسي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم